FORVALTNINGSDATABASEN

TROMSØ, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TROMSØ (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1643 1178 2821 1600 848 2448 43 330 373
1981 1612 1192 2804 1556 837 2393 56 355 411
1982 1525 1138 2663 1469 772 2241 56 366 422
1983 1596 1267 2863 1539 870 2409 57 397 454
1984 1564 1219 2783 1504 820 2324 60 399 459
1985 1549 1256 2805 1474 831 2305 75 425 500
1986 1580 1303 2883 1435 842 2277 145 461 606
1987 1598 1352 2950 1454 922 2376 144 430 574
1988 1526 1351 2877 1394 931 2325 132 420 552
1989 1584 1409 2993 1462 980 2442 122 429 551
1990 1670 1435 3105 1550 1027 2577 120 408 528
1991 1757 1513 3270 1552 1072 2624 205 441 646
1992 1821 1574 3395 1618 1154 2772 203 420 623
1993 1933 1666 3599 1704 1216 2920 229 450 679
1994 1868 1688 3556 1643 1237 2880 225 451 676
1995 1884 1713 3597 1674 1269 2943 210 444 654
1996 1915 1741 3656 1699 1300 2999 216 441 657
1997 1942 1764 3706 1739 1341 3080 203 423 626
1998 1991 1738 3729 1722 1317 3039 269 421 690
1999 2123 1757 3880 1745 1293 3038 378 464 842
2000 1862 1655 3517 1548 1237 2785 314 418 732
2001 2057 1666 3723 1744 1242 2986 313 424 737
2002 1963 1698 3661 1648 1274 2922 315 424 739
2003 1881 1728 3609 1582 1325 2907 299 403 702
2004 1972 1796 3768 1655 1363 3018 317 433 750
2005 2026 1938 3964 1714 1457 3171 312 481 793
2006 2051 1951 4002 1714 1483 3197 337 468 805
2007 2087 2049 4136 1733 1563 3296 354 486 840
2008 2166 2159 4325 1775 1684 3459 391 475 866
2009 2208 2238 4446 1762 1723 3485 446 515 961
2010 2299 2340 4639 1844 1818 3662 455 522 977
2011 2316 2405 4721 1850 1864 3714 466 541 1007
2012 2327 2452 4779 1862 1899 3761 465 553 1018
2013 2359 2506 4865 1884 1940 3824 475 566 1041
2014 2399 2555 4954 1897 1988 3885 502 567 1069
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TROMSØ (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1621.6 1023.8 2645.4 1600.9 848.6 2449.5 20.7 175.2 195.9
1981 1580.2 1023.4 2603.6 1556.5 837.2 2393.7 23.6 186.2 209.9
1982 1494.1 964.9 2459.0 1469.4 772.4 2241.9 24.7 192.5 217.1
1983 1564.8 1079.2 2643.9 1539.1 870.1 2409.2 25.7 209.0 234.7
1984 1530.7 1033.0 2563.7 1504.1 820.1 2324.2 26.6 212.9 239.5
1985 1509.6 1057.5 2567.2 1474.7 831.0 2305.7 34.9 226.5 261.5
1986 1487.5 1080.7 2568.1 1435.2 842.0 2277.2 52.2 238.7 290.9
1987 1508.9 1149.8 2658.8 1454.0 922.0 2376.0 55.0 227.8 282.8
1988 1444.2 1159.2 2603.5 1394.0 931.0 2325.0 50.2 228.2 278.5
1989 1507.5 1211.9 2719.4 1462.0 980.0 2442.0 45.5 231.9 277.4
1990 1599.3 1253.0 2852.4 1550.0 1027.0 2577.0 49.3 226.0 275.4
1991 1622.6 1305.2 2927.8 1552.0 1072.0 2624.0 70.6 233.2 303.8
1992 1689.9 1385.8 3075.8 1618.1 1154.1 2772.1 71.9 231.8 303.6
1993 1780.2 1454.1 3234.3 1704.1 1216.2 2920.2 76.2 238.0 314.1
1994 1722.7 1483.3 3206.0 1643.1 1237.0 2880.1 79.6 246.3 325.9
1995 1750.1 1515.6 3265.6 1674.1 1269.1 2943.2 75.9 246.5 322.4
1996 1777.8 1554.1 3331.9 1699.0 1300.0 2999.0 78.8 254.1 332.9
1997 1820.2 1586.2 3406.4 1739.0 1341.0 3080.0 81.2 245.2 326.4
1998 1824.1 1563.8 3388.0 1722.0 1317.0 3039.0 102.1 246.8 349.0
1999 1868.4 1566.8 3435.3 1745.0 1293.0 3038.0 123.4 273.8 397.3
2000 1655.7 1477.8 3133.5 1548.0 1237.0 2785.0 107.7 240.9 348.5
2001 1854.7 1487.3 3342.0 1744.0 1242.0 2986.0 110.7 245.3 356.0
2002 1757.8 1514.1 3271.9 1648.0 1274.0 2922.0 109.8 240.1 349.9
2003 1681.4 1552.2 3233.6 1582.0 1325.0 2907.0 99.4 227.2 326.6
2004 1768.1 1609.5 3377.5 1655.0 1363.0 3018.0 113.1 246.5 359.5
2005 1828.3 1722.7 3551.1 1714.0 1457.0 3171.0 114.3 265.7 380.1
2006 1839.0 1739.1 3578.1 1714.0 1483.0 3197.0 125.0 256.1 381.1
2007 1863.7 1827.1 3690.8 1733.0 1563.0 3296.0 130.7 264.1 394.8
2008 1910.3 1925.7 3836.0 1775.0 1684.0 3459.0 135.3 241.7 377.0
2009 1931.8 1983.3 3915.1 1762.0 1723.0 3485.0 169.8 260.3 430.1
2010 2007.5 2083.2 4090.8 1844.0 1818.0 3662.0 163.5 265.2 428.8
2011 2026.2 2140.8 4167.0 1850.0 1864.0 3714.0 176.2 276.8 453.0
2012 2022.9 2177.0 4199.9 1862.0 1899.0 3761.0 160.9 278.0 438.9
2013 2055.4 2219.2 4274.6 1884.0 1940.0 3824.0 171.4 279.2 450.6
2014 2072.3 2251.5 4323.8 1897.0 1988.0 3885.0 175.3 263.5 438.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TROMSØ (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 2821 1.6 2645.4 1.6
1981 2804 1.5 2603.6 1.5
1982 2663 1.4 2459.0 1.4
1983 2863 1.5 2643.9 1.5
1984 2783 1.5 2563.7 1.5
1985 2805 1.5 2567.2 1.5
1986 2883 1.6 2568.1 1.5
1987 2950 1.6 2658.8 1.5
1988 2877 1.6 2603.5 1.5
1989 2993 1.6 2719.4 1.6
1990 3105 1.7 2852.4 1.7
1991 3270 1.8 2927.8 1.7
1992 3395 1.9 3075.8 1.8
1993 3599 1.9 3234.3 1.9
1994 3556 2.1 3206.0 2.1
1995 3597 2.1 3265.6 2.1
1996 3656 2.2 3331.9 2.2
1997 3706 2.2 3406.4 2.2
1998 3729 2.2 3388.0 2.2
1999 3880 2.3 3435.3 2.2
2000 3517 2.6 10.1 3133.5 2.5
2001 3723 2.8 10.6 3342.0 2.7
2002 3661 2.8 10.3 3271.9 2.7
2003 3609 2.9 10.0 3233.6 2.8
2004 3768 2.9 10.5 3377.5 2.8
2005 3964 3.1 10.9 3551.1 3.0
2006 4002 3.1 10.6 3578.1 3.0
2007 4136 3.1 10.7 3690.8 3.0
2008 4325 3.2 11.1 3836.0 3.1
2009 4446 3.2 11.5 3915.1 3.0
2010 4639 3.2 11.9 4090.8 3.1
2011 4721 3.2 11.9 4167.0 3.1
2012 4779 3.3 11.9 4199.9 3.1
2013 4865 3.3 11.7 4274.6 3.1
2014 4954 3.3 11.9 4323.8 3.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TROMSØ (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 321 300.6
KULTURDEPARTEMENTET 57 54.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 45 42.7
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 121 101.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 330 320.2
FINANSDEPARTEMENTET 194 189.8
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 114 111.9
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 163 155.2
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.3
DOMSTOLENE I NORGE 39 38.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 219 214.1
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3206 2653.8
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 134 130.7
SAMEDIGGI / SAMETINGET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TROMSØ (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 11 11.0
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 21 19.6
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 15 14.8
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 107 88.8
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 19 18.5
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 44 43.6
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.0
FYLKESMANNEN I TROMS KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 129 122.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 55 53.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.3
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 11.0
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 9 9.0
KIRKERÅDET KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 80 77.2
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 18 17.1
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 10.6
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 13.5
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 37 35.1
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 71 63.2
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 54 45.7
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 15.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 32.5
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.6
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 133 129.5
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 20 18.5
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.6
NORSK POLARINSTITUTT KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 134 130.7
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 198 194.0
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 7 7.0
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 57 52.5
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 138 134.4
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 9.0
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.4
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 25 23.6
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 17 16.8
TOLLREGION NORD-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 35 34.9
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 234 228.5
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3076 2533.7
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TROMSØ (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:7:6 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR TROMSØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 7.0
89:11:9 ARKIVVERKET STATSARKIVET I TROMSØ KULTURDEPARTEMENTET 11 11.0
11:6:7 BIOFORSK BIOFORSK NORD HOLT LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 21 19.6
89:51:13:11 BISPEDØMMEKONTOR NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 15 14.8
83:6:2:5:10 BUFETAT NORD BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I TROMSØ BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 8.4
83:6:2:5:31 BUFETAT NORD BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING TROMSØ BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 21 19.1
83:6:2:5:13 BUFETAT NORD BUFETAT NORD ISHAVSBYEN UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 25 18.8
83:6:2:5:18 BUFETAT NORD BUFETAT NORD MST TROMSØ BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
83:6:2:5:21 BUFETAT NORD BUFETAT NORD SOLBAKKEN BARNE- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 23 21.0
83:6:2:5:24 BUFETAT NORD BUFETAT NORD TROMSØ UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 23 16.5
89:42:2 DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KIRKELIG UTDANNINGSSENTER I NORD KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
4:11:2:22 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) TROMS SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
16:8:7 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD TROMSØ FINANSDEPARTEMENTET 19 18.5
35:14:7:3 FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS REGIONKONTORET TROMSØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 44 43.6
83:3:5 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET FINNMARK TROMS BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.0
59:15:19:1 FYLKESMANNEN I TROMS FYLKESMANNEN I TROMS AVD TROMSØ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 129 122.6
83:2:13 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
35:16:2 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD TROMSØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 55 53.3
39:2:2:14 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.3
50:6:19 JORDSKIFTERETTENE NORD-TROMS JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 11 11.0
35:4:5 JUSTERVESENET JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR NORD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 9 9.0
89:45:2 KIRKERÅDET KIRKERÅDET AVD FOR SAMISK KIRKELIV KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
4:3:1:18 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I TROMS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
4:5:8:5:16 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TROMS FRIOMSORGSKONTOR TROMSØ JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.4
4:5:8:5:17 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TROMSØ FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 60 57.8
13:14:1:5 KYSTVERKET KYSTVERKET TROMSØ BEREDSKAPSAVDELING SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:14:6:5 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK LOSTJENESTEN TROMSØ SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 18 17.1
50:7:6 LAGMANNSRETTENE HÅLOGALAND LAGMANNSRETT DOMSTOLENE I NORGE 11 10.6
11:5:2:8:6 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR TROMSØ LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 13.5
42:10:6 METEOROLOGISK INSTITUTT VERVARSLINGA FOR NORD-NORGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 37 35.1
90:2:13:31 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 71 63.2
90:2:6:15 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 54 45.7
90:2:8:3 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN NAV KLAGEINSTANS NORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 15.0
90:2:9:19 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 32.5
90:2:10:3 NAV KONTROLL NAV KONTROLL NORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.6
90:2:2:19:35 NAV TROMS NAV ARBEIDSLIVSSENTER TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 16.1
90:2:2:19:1 NAV TROMS NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.3
90:2:2:19:33 NAV TROMS NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 22.0
90:2:2:19:36 NAV TROMS NAV TROMSØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 87 85.1
89:51:11:7 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME DOMKIRKENS PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 9 7.5
89:51:11:9 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME ELVERHØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:11:12 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME GRØNNÅSEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:11:20 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KROKEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:11:22 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KVALØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:11:47 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME TROMSØYSUND PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
35:5:2 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE (NGU) AVD TROMSØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
11:8:1 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP TROMSØ LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.6
34:4:4 NORSK POLARINSTITUTT NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 134 130.7
89:51:2:6 OSLO BISPEDØMME DØVEPROSTIET TROMSØ KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:9:2:5:21 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD TROMSØ KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 176 173.7
13:9:2:5:22 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD TROMSØ TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 20.3
4:3:5:8 RIKSADVOKATEN STATSADVOKATEN I TROMS OG FINNMARK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
51:7 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI SAMETINGET TROMSØ SAMEDIGGI / SAMETINGET 7 7.0
42:14:2 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN HOVEDKONTOR TROMSØ KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 57 52.5
35:10:16 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TROMSØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
16:3:8:41 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD TROMSØ FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3:6:36 SKATT NORD SKATT NORD AVD TROMSØ FREDRIK LANGES GATE FINANSDEPARTEMENTET 19 18.4
16:3:6:30 SKATT NORD SKATT NORD AVD TROMSØ KAIGATA FINANSDEPARTEMENTET 104 101.6
16:3:6:37 SKATT NORD SKATT NORD AVD TROMSØ KIRKEGATA FINANSDEPARTEMENTET 15 14.4
59:21:13 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK TROMSØ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 9.0
42:16:4 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TROMSØ KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.4
42:2:12:34 STATPED STATPED TROMSØ REGIONKONTOR NORD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.1
59:22:30 STATSBYGG STATSBYGG NORD TROMSØ DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 11 10.5
59:22:31 STATSBYGG STATSBYGG NORD TROMSØ DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 14 13.1
50:8:41 TINGRETTENE NORD-TROMS TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 17 16.8
16:5:2:6:7 TOLLREGION NORD-NORGE TROMSØ REGIONTOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 35 34.9
4:7:15:23:8 TROMS POLITIDISTRIKT NAMSFOGDEN I TROMSØ OG KARLSØY JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.0
4:7:15:23:10 TROMS POLITIDISTRIKT POLITIHUSET I TROMSØ JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 222 217.5
42:8:2:8:3 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET EISCAT RAMFJORDMOEN FORSKNINGSSTASJ KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
42:8:2:8:1 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3072 2529.7
11:11:5 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET TROMSØ LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 3.0