FORVALTNINGSDATABASEN

TRONDHEIM, SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TRONDHEIM (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5688 2988 8676 5582 1981 7563 106 1007 1113
1981 5720 2995 8715 5603 1883 7486 117 1112 1229
1982 5634 3069 8703 5519 1903 7422 115 1166 1281
1983 5666 3090 8756 5520 1890 7410 146 1200 1346
1984 5534 2946 8480 5345 1760 7105 189 1186 1375
1985 5525 3079 8604 5292 1858 7150 233 1221 1454
1986 5619 3269 8888 5375 2044 7419 244 1225 1469
1987 5583 3301 8884 5360 2050 7410 223 1251 1474
1988 5363 3338 8701 5152 2130 7282 211 1208 1419
1989 4498 3247 7745 4321 2038 6359 177 1209 1386
1990 5284 3404 8688 5105 2185 7290 179 1219 1398
1991 5294 3416 8710 5052 2228 7280 242 1188 1430
1992 5403 3507 8910 5161 2336 7497 242 1171 1413
1993 5572 3732 9304 5250 2461 7711 322 1271 1593
1994 5312 3466 8778 5034 2335 7369 278 1131 1409
1995 5166 3546 8712 4867 2405 7272 299 1141 1440
1996 5253 3577 8830 4956 2483 7439 297 1094 1391
1997 5177 3648 8825 4840 2495 7335 337 1153 1490
1998 5461 3656 9117 4846 2499 7345 615 1157 1772
1999 5483 3697 9180 4750 2479 7229 733 1218 1951
2000 4234 3101 7335 3639 2129 5768 595 972 1567
2001 4465 3251 7716 3852 2214 6066 613 1037 1650
2002 4888 3458 8346 3795 2348 6143 1093 1110 2203
2003 5078 3623 8701 3903 2447 6350 1175 1176 2351
2004 5351 3872 9223 4084 2627 6711 1267 1245 2512
2005 5572 4099 9671 4226 2785 7011 1346 1314 2660
2006 5681 4244 9925 4310 2884 7194 1371 1360 2731
2007 5701 4374 10075 4277 3039 7316 1424 1335 2759
2008 5828 4544 10372 4269 3171 7440 1559 1373 2932
2009 6014 4783 10797 4427 3374 7801 1587 1409 2996
2010 6267 4951 11218 4688 3597 8285 1579 1354 2933
2011 6422 5088 11510 4747 3682 8429 1675 1406 3081
2012 6439 5212 11651 4786 3766 8552 1653 1446 3099
2013 6502 5443 11945 4768 3939 8707 1734 1504 3238
2014 6594 5641 12235 4837 4079 8916 1757 1562 3319
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TRONDHEIM (SØR-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5638.7 2555.1 8193.8 5592.3 1981.3 7573.7 46.4 573.8 620.1
1981 5666.4 2513.7 8180.1 5613.5 1883.5 7496.9 53.0 630.3 683.2
1982 5581.4 2560.1 8141.6 5529.9 1903.1 7433.0 51.5 657.0 708.6
1983 5596.9 2554.1 8151.0 5528.7 1890.0 7418.7 68.2 664.1 732.3
1984 5428.9 2393.4 7822.3 5353.7 1760.1 7113.8 75.2 633.3 708.6
1985 5403.2 2510.8 7914.0 5301.5 1858.3 7159.8 101.7 652.5 754.2
1986 5487.5 2701.0 8188.5 5385.3 2047.5 7432.8 102.2 653.6 755.7
1987 5468.7 2751.9 8220.6 5369.4 2050.8 7420.2 99.3 701.1 800.4
1988 5245.7 2823.6 8069.3 5153.8 2130.6 7284.4 91.9 693.0 784.9
1989 4397.1 2739.1 7136.2 4321.0 2038.0 6359.0 76.1 701.1 777.2
1990 5185.6 2894.5 8080.1 5105.0 2185.0 7290.0 80.6 709.5 790.2
1991 5145.0 2930.0 8075.0 5052.0 2228.0 7280.1 92.9 702.0 794.9
1992 5262.4 3037.3 8299.6 5162.6 2336.1 7498.8 99.7 701.2 800.9
1993 5378.3 3223.3 8601.6 5250.8 2461.0 7711.8 127.5 762.3 889.8
1994 5158.5 3025.3 8183.8 5034.5 2335.1 7369.6 124.0 690.2 814.3
1995 5005.8 3105.3 8111.1 4867.3 2405.0 7272.3 138.4 700.3 838.7
1996 5095.0 3169.8 8264.8 4956.0 2483.0 7439.0 139.0 686.8 825.8
1997 4990.0 3221.5 8211.5 4840.0 2495.0 7335.0 150.0 726.5 876.5
1998 5077.7 3231.2 8308.9 4846.0 2499.0 7345.0 231.7 732.2 963.8
1999 5034.8 3249.4 8284.3 4750.0 2479.0 7229.0 284.8 770.4 1055.3
2000 3874.6 2756.9 6631.6 3639.0 2129.0 5768.0 235.6 628.0 863.6
2001 4097.8 2880.6 6978.5 3852.0 2214.0 6066.0 245.8 666.7 912.5
2002 4129.8 2985.1 7114.8 3795.0 2348.0 6143.0 334.8 637.0 971.8
2003 4259.4 3104.1 7363.5 3903.0 2447.0 6350.0 356.4 657.1 1013.5
2004 4455.6 3310.2 7765.8 4084.0 2627.0 6711.0 371.6 683.2 1054.8
2005 4626.2 3480.0 8106.2 4226.0 2785.0 7011.0 400.2 695.0 1095.2
2006 4714.6 3610.8 8325.4 4310.0 2884.0 7194.0 404.6 726.8 1131.4
2007 4682.2 3771.6 8453.8 4277.0 3039.0 7316.0 405.2 732.6 1137.8
2008 4727.5 3926.4 8653.8 4269.0 3171.0 7440.0 458.5 755.4 1213.8
2009 4895.9 4128.6 9024.5 4427.0 3374.0 7801.0 468.9 754.6 1223.5
2010 5173.7 4317.8 9491.5 4688.0 3597.0 8285.0 485.7 720.8 1206.5
2011 5272.7 4432.0 9704.7 4747.0 3682.0 8429.0 525.7 750.0 1275.6
2012 5315.2 4551.9 9867.1 4786.0 3766.0 8552.0 529.2 785.9 1315.1
2013 5314.1 4725.8 10039.9 4768.0 3939.0 8707.0 546.1 786.8 1332.9
2014 5362.6 4863.7 10226.3 4837.0 4079.0 8916.0 525.6 784.7 1310.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TRONDHEIM (SØR-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 8676 4.9 8193.8 4.9
1981 8715 4.8 8180.1 4.8
1982 8703 4.7 8141.6 4.7
1983 8756 4.7 8151.0 4.7
1984 8480 4.6 7822.3 4.6
1985 8604 4.7 7914.0 4.7
1986 8888 4.8 8188.5 4.8
1987 8884 4.7 8220.6 4.8
1988 8701 4.7 8069.3 4.8
1989 7745 4.2 7136.2 4.2
1990 8688 4.7 8080.1 4.8
1991 8710 4.7 8075.0 4.8
1992 8910 4.9 8299.6 5.0
1993 9304 5.0 8601.6 5.1
1994 8778 5.2 8183.8 5.3
1995 8712 5.2 8111.1 5.3
1996 8830 5.2 8264.8 5.4
1997 8825 5.3 8211.5 5.4
1998 9117 5.4 8308.9 5.4
1999 9180 5.5 8284.3 5.4
2000 7335 5.5 8.3 6631.6 5.3
2001 7716 5.7 8.6 6978.5 5.6
2002 8346 6.5 9.2 7114.8 5.9
2003 8701 7.0 9.3 7363.5 6.4
2004 9223 7.1 9.8 7765.8 6.5
2005 9671 7.5 10.1 8106.2 6.8
2006 9925 7.7 9.9 8325.4 7.0
2007 10075 7.7 9.6 8453.8 7.0
2008 10372 7.7 9.7 8653.8 6.9
2009 10797 7.7 10.3 9024.5 7.0
2010 11218 7.8 10.6 9491.5 7.1
2011 11510 7.9 10.6 9704.7 7.2
2012 11651 7.9 10.5 9867.1 7.3
2013 11945 8.0 10.6 10039.9 7.3
2014 12235 8.0 10.7 10226.3 7.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TRONDHEIM (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 777 722.5
KULTURDEPARTEMENTET 150 134.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 207 194.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 262 251.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 790 770.6
FINANSDEPARTEMENTET 379 365.3
DOMSTOLENE I NORGE 148 143.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 198 189.6
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 89 86.2
HUSBANKEN 36 34.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7934 6098.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 820 800.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 81 76.9
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 338 332.5
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 26 26.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TRONDHEIM (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 49 47.1
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 26 22.7
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 19 18.1
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 156 145.7
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 15 15.0
DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 103 100.9
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 23.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 58 57.4
DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLENE I NORGE 87 85.8
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 15 12.1
FORBRUKEROMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 3 2.5
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 155 147.3
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 84 81.2
HUSBANKEN HUSBANKEN 36 34.5
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 897 793.5
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 12.8
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 348 339.2
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 15 14.0
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 6.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 240 231.9
KYSTVERKET MIDT-NORGE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.8
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 13 12.9
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 34 32.3
MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 338 332.5
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 96 87.3
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 121 111.8
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 22.4
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 49 45.8
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 327 298.1
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 46 42.0
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER KULTURDEPARTEMENTET 58 51.0
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 214 207.1
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 6851 5135.8
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 26 26.0
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.4
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 361 351.9
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 3.0
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 10 8.6
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 14 13.2
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 205 197.3
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
STATENS JERNBANETILSYN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 41 39.3
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 145 129.7
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 33 32.5
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 478 468.7
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 33 30.7
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 87 83.8
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 27 26.3
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
VEGDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 83 81.4
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 40 38.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TRONDHEIM (SØR-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:6:1 ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE REGIONKONTOR TRONDHEIM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 49 47.1
89:11:10 ARKIVVERKET STATSARKIVET I TRONDHEIM KULTURDEPARTEMENTET 26 22.7
89:51:13:9 BISPEDØMMEKONTOR NIDAROS BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 19 18.1
83:6:2:4:323 BUFETAT MIDT BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 46 44.7
83:6:2:4:330 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT FFT TRØNDELAG - SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
83:6:2:4:350 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SØR-TRØNDELAG BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 17.4
83:6:2:4:351 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING TRONDHEIM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 22 20.9
83:6:2:4:337 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT MST TRØNDELAG - SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 10.0
83:6:2:4:340 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT RANHEIM VESTRE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 32 28.5
83:6:2:4:347 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT VIKTORIA FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 25 21.2
83:6:1:2:7 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD DRONNINGENSGATE TRONDHEIM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 11 11.0
83:6:1:2:8 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD NORDREGATE TRONDHEIM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
90:4:1:1 DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 103 100.9
35:2:1 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 23.4
4:11:1:2 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION MIDT-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.6
4:11:2:20 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) SØR-TRØNDELAG SIVILFORSVARDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
16:8:3 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD TRONDHEIM FINANSDEPARTEMENTET 58 57.4
50:2:1 DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLENE I NORGE 87 85.8
35:14:5:3 FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG REGIONKONTORET TRONDHEIM NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 15 12.1
83:7:2 FORBRUKEROMBUDET FORBRUKEROMBUDET TRONDHEIM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 3 2.5
83:3:8 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
59:15:16:1 FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 155 147.3
83:2:11 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TRØNDELAG BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
39:2:2:1 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I SØR-TRØNDELAG HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
39:2:1:6 HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSEDIREKTORATET AVD EI TRONDHEIM HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 18 16.0
39:2:1:2 HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSEDIREKTORATET AVD FI TRONDHEIM HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 66 65.2
52:5 HUSBANKEN HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE HUSBANKEN 36 34.5
42:8:22:15:1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 126 106.3
42:8:22:15:2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 40 35.8
42:8:22:15:3 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 153 137.6
42:8:22:15:4 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR SYKEPLEIE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 96 87.6
42:8:22:15:5 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVD FOR TEKNOLOGI KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 188 171.3
42:8:22:15:6 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85 57.5
42:8:22:15:7 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 209 197.5
83:5:3 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET MIDT-NORGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 12.8
13:8:131 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET TRONDHEIM INFRASTRUKTUR/PROSJEKTE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 236 228.0
13:8:132 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET TRONDHEIM TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 112 111.1
50:6:28 JORDSKIFTERETTENE SØR-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 15 14.0
35:4:6 JUSTERVESENET JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR MIDT- NORGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 6.0
4:3:1:16 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I SØR-TRØNDELAG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.6
4:5:8:5:7 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGEN REGION NORD AVD ADMINISTRASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 22.0
4:5:8:5:14 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SØR-TRØNDELAG FRIOMSORGSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.7
4:5:8:5:18 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TRONDHEIM FENGSEL AVD NERMARKA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 171 164.2
4:5:8:5:19 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TRONDHEIM FENGSEL KONGENS GATE AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
4:5:8:5:20 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TRONDHEIM FENGSEL LEIRA AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.0
13:14:4:5 KYSTVERKET MIDT-NORGE KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN TRONDHEIM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.8
50:7:4 LAGMANNSRETTENE FROSTATING LAGMANNSRETT DOMSTOLENE I NORGE 13 12.9
11:5:2:6:16 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR TRONDHEIM OG ORKDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 34 32.3
34:2:4 MILJØDIREKTORATET MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 338 332.5
90:2:13:32 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING TRONDHEIM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 96 87.3
90:2:6:13 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 121 111.8
90:2:8:2 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN NAV KLAGEINSTANS MIDT-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 22.4
90:2:9:17 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER SØR TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 49 45.8
90:2:10:2 NAV KONTROLL NAV KONTROLL MIDT-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
90:2:11:8 NAV PENSJON NAV PENSJON STEINSKJER AVD TRONDHEIM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:16:2 NAV SØR-TRØNDELAG NAV ARBEIDSRÅDGIVNING SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.7
90:2:2:16:7 NAV SØR-TRØNDELAG NAV HEIMDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 48 45.1
90:2:2:16:11 NAV SØR-TRØNDELAG NAV INTRO TRONDHEIM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.6
90:2:2:16:14 NAV SØR-TRØNDELAG NAV LERKENDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 49 45.8
90:2:2:16:19 NAV SØR-TRØNDELAG NAV MIDTBYEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 60 54.4
90:2:2:16:32 NAV SØR-TRØNDELAG NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 46 37.3
90:2:2:16:33 NAV SØR-TRØNDELAG NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 29.4
90:2:2:16:13 NAV SØR-TRØNDELAG NAV TILTAK SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 11.4
90:2:2:16:39 NAV SØR-TRØNDELAG NAV ØSTBYEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 61 55.3
89:51:9:2 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I BAKKLANDET KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:9:4 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I BYNESET OG LEINSTRAND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:9:5 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I BYÅSEN KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:9:6 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I DOMKIRKEN OG VÅR FRUE KULTURDEPARTEMENTET 9 7.5
89:51:9:13 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I HEIMDAL KULTURDEPARTEMENTET 8 5.5
89:51:9:16 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOEGGEN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:9:18 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I ILEN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:9:21 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I KOLSTAD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:9:22 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I LADEMOEN OG LADE KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:9:37 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I RANHEIM OG CHARLOTTENLUND KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:9:48 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I STRINDA OG BERG KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
89:51:9:49 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I STRINDHEIM KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:9:51 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I SVERRESBORG KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:9:52 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I TEMPE OG BRATSBERG KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:9:53 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I TILLER KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:48:1 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER KULTURDEPARTEMENTET 58 51.0
35:5:1 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 214 207.1
42:8:2:6:1 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU BIBSYS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 42 40.2
42:8:2:6:2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 474 406.2
42:8:2:6:3 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU DET MEDISINSKE FAKULTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1224 853.2
42:8:2:6:4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU FAK FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 171 124.6
42:8:2:6:5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU FAK FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1150 820.9
42:8:2:6:6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU FAK FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 843 674.7
42:8:2:6:7 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU FAK FOR TEKNOLOGI, MATEMATIKK, ELEK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 999 600.9
42:8:2:6:8 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 760 599.2
42:8:2:6:9 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 942 791.8
42:8:2:6:10 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 123 111.9
42:8:2:6:11 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NTNU VITENSKAPSMUSEET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 123 112.2
26:2:2 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 16 16.0
26:2:3 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE ANLEGG OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 10 10.0
11:7:4 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD TRONDHEIM LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.4
89:51:2:7 OSLO BISPEDØMME DØVEPROSTIET TRONDHEIM KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:3:7 POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
13:11:7 POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET REGION TRONDHEIM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:9:2:4:13 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 287 280.9
13:9:2:4:14 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 74 71.0
4:3:5:11 RIKSADVOKATEN TRØNDELAG STATSADVOKATEMBETER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
35:10:17 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TRONDHEIM NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 3.0
16:3:1:5 SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKTORATET AVD TRONDHEIM FINANSDEPARTEMENTET 5 5.0
16:3:8:42 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD TRONDHEIM FINANSDEPARTEMENTET 10 8.6
16:3:9:2 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN MIDT AVD TRONDHEIM FINANSDEPARTEMENTET 14 13.2
16:3:5:45 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD TRONDHEIM FINANSDEPARTEMENTET 205 197.3
4:6:2 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION MIDT-NORGE OG NORD-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
13:13:2 STATENS JERNBANETILSYN TAUBANETILSYNET OG PARK- OG TIVOLITILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.8
59:21:14 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK TRONDHEIM KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
42:16:5 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TRONDHEIM KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 41 39.3
42:2:12:13 STATPED STATPED HEIMDAL REGION MIDT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 145 129.7
59:22:15 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE TRONDHEIM DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 19 18.5
59:22:16 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE TRONDHEIM DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 14 14.0
4:7:15:20:2 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT HEIMDAL POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 31.6
4:7:15:20:11 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NAMSFOGDEN I TRONDHEIM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 17.0
4:7:15:20:19 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 429 420.1
50:8:60 TINGRETTENE SØR-TRØNDELAG TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 33 30.7
16:5:2:5:5 TOLLREGION MIDT-NORGE TRONDHEIM REGIONTOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 87 83.8
4:18:3 UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET REGION MIDT-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 27 26.3
4:7:8:10 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 7 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
13:9:1:3 VEGDIREKTORATET STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET VEG OG TRAFIKKFAGLIG SENTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 83 81.4
11:11:6 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET TRONDHEIM LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 40 38.2