FORVALTNINGSDATABASEN

Helse Øst RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

35 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Ventetider ved norske sykehus. En analyse av politiske tiltak for å redusere ventetider Gavelstad, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 New Public Management i helsevesenet, en suksess?: En flernivåanalyse av hvordan legene vurderer sykehusreformens effekt Hillestad, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Ledelse i en endringsprosess en studie av toppledere i fire lokale helseforetak. Kari Kjos
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Profesjonell ledelse i sykehus. En studie av styresammensetning og topplederrekruttering i helseforetak. Hegrenes, Odd Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Omsorg fra Øst til Helse (i) Vest. Polske og tyske sykepleieres beretninger om omsorg og fellesskap. Savides, Susan Jennifer
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Hvem skal lede? Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak. Nerheim, Siri Torvestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 En studie av grenseflaten mellom 1.- og 2.-linjetjenesten i barne- og ungdomspsykiatrien. Bjørkly, Ane Bjordal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Medisinske vikarer: sykepleiervikarenes inntog i norsk helsevesen : konsekvenser på avdelingsnivå. Østby, Marianne Midthus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Innsatsstyrt finansiering av sykehus : en kvalitativ studie av sykehuslegers erfaringer med Innsatsstyrt finansiering i sitt arbeid. Kivle, Benedicte Maria Tveter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sentralisering og fristilling. Et resultat av instrumentalitet eller institusjonelle faktorer? : en reorganiseringsstudie av sykehusreformen 2000- 2001. Lunder, Jens Kato
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sykehusreformen -politisk råkjør og institusjonell motstand. En kvalitativ studie av reorganiseringsprosessen av sykehusene og spesialisthelsetjenestene. Hess, Anne Marit
Notat 2004 Management Between Autonomy and Transparency in the Enterprise Hospital. Gammelsæter, Hallgeir og Dag Olaf Torjesen,.
Notat 2004 The Introduction of Choice in Scandinavian Hospital Systems. Arguments and Policy Processes in the Danish and the Norwegian Case. Vrangbæk, Karsten og Katarina Østergren.
Notat 2004 Taking Power from Knowledge A Theoretical Framework for the Study of Two Public Sector Reforms. Bleiklie, Ivar og Haldor Byrkjeflot, Katarina Østergren.
Notat 2004 Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. Christensen, Tom, Per Lægreid & Inger Marie Stigen
Notat 2003 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per og Ståle Opedal, Inger Marie Stigen.
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Rapport 2015 Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst Rohde, Tarald (SINTEF), Hans Torvatn (SINTEF), Jon Magnussen (NTNU), Birgitte Kalseth (SINTEF til oktober 2013), Jan Lippestad (SINTEF), Pål Martinussen (NTNU)
Rapport 2008 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. desember 2006 : avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2008. Magnussen, Jon ; Norge Helse- og omsorgsdepartementet
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2007 RELIS – vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell Dag Solumsmoen og Gudrun Vik
Rapport 2007 Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Gudrun Vik
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2004 Regional styring i lys av foretaksorganiseringen. En sammenlignende studie av Helse Vest-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF. Hallingstad, Rune
Rapport 2004 Veien frem til sykehusreformen. En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Herfindal, Sturla
Rapport 2002 Fritt sykehusvalg En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet. Mathiesen, Elin Aasmundrud
Rapport 2002 Insentivbaserte finansieringssystemer for helseforetak Bjorvatn, Afsane ; Kjerstad, Egil ; Sannarnes, Jan Gaute ; Sunnevåg, Kjell J.
Rapport 1999 NOU 1999: 15 Hvor nært skal det være?— Tilknytningsformer for offentlige sykehus Rune J. Sørensen (leder), Bjørn Magne Eggen, Anne Grette, Tove Hafnor, Asbjørn Hofsli, Gunhild Johansen, Paul M. Nilsen, Åse Annie Opsjøn, Kari Rolstad, Robert Rustad, Knut E. Schrøder, Tove Stangnes, Geirmund Unsgård, Nils Fr. Wisløff, Hans Petter Aarseth, Vidar Oma Steine, Arne Fosseng, Brit Mari Heggøy, Nina K. Lidahl, Øystein Solheim Lien
Tidsskriftsartikkel 2017 The Scandinavian Model in Healthcare and Higher Education: Recentralising, Decentralising or Both? Torjesen, Dag Olaf; Foss Hansen, Hanne; Pinheiro, Romulo; Vrangbæk, Karsten
Tidsskriftsartikkel 2014 The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration Byrkjeflot, Haldor ; Tom Christensen ; Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark Mattei, Paola ; Mitra, Mahima ; Vrangbæk, Karsten ; Neby, Simon ; Byrkjeflot, Haldor ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2013 Både hierarkisk styring og nettverk – En studie av utviklingen i styringen av norske sykehus Byrkjeflot, Haldor & Kari Guldbrandsøy
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Vil reformen med statlige, regionale helseforetak føre til effektivitetsforbedringer i norske sykehus? Kjekshus, Lars Erik
Tidsskriftsartikkel 2003 Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner og brukere. Kjekshus, Lars Erik