FORVALTNINGSDATABASEN

NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORDLAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5411 2695 8106 5198 1762 6960 213 933 1146
1981 5775 2927 8702 5540 1840 7380 235 1087 1322
1982 5667 3079 8746 5439 1880 7319 228 1199 1427
1983 5703 3249 8952 5485 1936 7421 218 1313 1531
1984 5569 3137 8706 5325 1871 7196 244 1266 1510
1985 5469 3277 8746 5245 1989 7234 224 1288 1512
1986 5426 3409 8835 5189 2154 7343 237 1255 1492
1987 5297 3452 8749 5038 2138 7176 259 1314 1573
1988 5140 3565 8705 4859 2236 7095 281 1329 1610
1989 5140 3695 8835 4868 2328 7196 272 1367 1639
1990 5170 3845 9015 4913 2409 7322 257 1436 1693
1991 5153 3987 9140 4880 2422 7302 273 1565 1838
1992 4917 3897 8814 4618 2355 6973 299 1542 1841
1993 4916 4076 8992 4568 2393 6961 348 1683 2031
1994 4087 3744 7831 3748 2151 5899 339 1593 1932
1995 4114 3793 7907 3777 2198 5975 337 1595 1932
1996 3992 3755 7747 3698 2189 5887 294 1566 1860
1997 3972 3715 7687 3684 2232 5916 288 1483 1771
1998 3918 3487 7405 3626 2134 5760 292 1353 1645
1999 3966 3415 7381 3611 2173 5784 355 1242 1597
2000 3149 2464 5613 2953 1744 4697 196 720 916
2001 3178 2506 5684 2968 1792 4760 210 714 924
2002 3294 2662 5956 3101 1894 4995 193 768 961
2003 2478 2409 4887 2315 1798 4113 163 611 774
2004 2587 2660 5247 2423 2004 4427 164 656 820
2005 2543 2680 5223 2341 1993 4334 202 687 889
2006 2585 2732 5317 2379 2090 4469 206 642 848
2007 2672 2815 5487 2455 2180 4635 217 635 852
2008 2712 2911 5623 2464 2264 4728 248 647 895
2009 2837 3082 5919 2580 2411 4991 257 671 928
2010 2905 3185 6090 2657 2540 5197 248 645 893
2011 2904 3190 6094 2687 2562 5249 217 628 845
2012 2843 3210 6053 2608 2587 5195 235 623 858
2013 2837 3199 6036 2597 2550 5147 240 649 889
2014 2871 3263 6134 2637 2672 5309 234 591 825
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORDLAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5325.3 2229.2 7554.4 5200.7 1762.2 6963.0 124.5 466.9 591.4
1981 5681.8 2385.9 8067.8 5543.0 1840.4 7383.3 138.9 545.6 684.4
1982 5576.7 2485.7 8062.4 5443.4 1880.7 7324.0 133.4 605.0 738.4
1983 5616.7 2593.5 8210.2 5489.6 1936.5 7426.1 127.1 657.0 784.1
1984 5459.2 2490.8 7950.0 5329.6 1871.5 7201.1 129.6 619.3 748.9
1985 5369.6 2622.0 7991.6 5249.8 1989.5 7239.3 119.8 632.5 752.3
1986 5313.8 2773.4 8087.2 5191.9 2154.7 7346.6 121.9 618.7 740.6
1987 5179.3 2820.4 7999.7 5042.8 2138.6 7181.4 136.6 681.8 818.4
1988 5004.3 2904.4 7908.7 4859.0 2236.0 7095.0 145.2 668.4 813.7
1989 5006.0 3009.7 8015.7 4868.0 2328.0 7196.0 138.0 681.7 819.6
1990 5048.2 3134.7 8182.9 4913.2 2409.0 7322.2 135.0 725.7 860.7
1991 5013.4 3195.7 8209.2 4880.2 2422.1 7302.3 133.2 773.6 906.8
1992 4752.8 3119.2 7871.9 4620.2 2356.1 6976.3 132.5 763.1 895.6
1993 4727.0 3200.1 7927.1 4570.2 2393.7 6963.9 156.8 806.4 963.2
1994 3910.1 2959.0 6869.1 3750.1 2152.0 5902.0 160.0 807.0 967.1
1995 3938.2 3028.6 6966.8 3779.2 2198.7 5977.9 159.1 829.9 989.0
1996 3837.6 3007.0 6844.7 3698.0 2189.0 5887.0 139.6 818.0 957.7
1997 3821.9 3019.0 6840.9 3684.0 2232.0 5916.0 137.9 787.0 924.9
1998 3758.4 2862.7 6621.0 3626.0 2134.0 5760.0 132.4 728.7 861.0
1999 3779.7 2882.4 6662.1 3611.0 2173.0 5784.0 168.7 709.5 878.1
2000 3054.2 2172.3 5226.6 2953.0 1744.0 4697.0 101.2 428.3 529.6
2001 3075.2 2217.2 5292.5 2968.0 1792.0 4760.0 107.2 425.2 532.5
2002 3195.6 2344.5 5540.2 3101.0 1894.0 4995.0 94.7 450.5 545.2
2003 2396.5 2166.2 4562.8 2315.0 1798.0 4113.0 81.5 368.2 449.8
2004 2505.9 2406.4 4912.3 2423.0 2004.0 4427.0 82.9 402.4 485.3
2005 2441.8 2412.6 4854.4 2341.0 1993.0 4334.0 100.8 419.6 520.4
2006 2479.0 2479.8 4958.7 2379.0 2090.0 4469.0 100.0 389.8 489.7
2007 2561.0 2565.0 5126.0 2455.0 2180.0 4635.0 106.0 385.0 491.0
2008 2580.5 2648.7 5229.2 2464.0 2264.0 4728.0 116.5 384.7 501.2
2009 2701.9 2822.5 5524.4 2580.0 2411.0 4991.0 121.9 411.5 533.4
2010 2784.2 2938.4 5722.6 2657.0 2540.0 5197.0 127.2 398.4 525.6
2011 2792.9 2951.4 5744.2 2687.0 2562.0 5249.0 105.8 389.4 495.2
2012 2729.5 2976.3 5705.8 2608.0 2587.0 5195.0 121.5 389.3 510.8
2013 2716.3 2959.5 5675.8 2597.0 2550.0 5147.0 119.3 409.5 528.8
2014 2755.6 3035.0 5790.6 2637.0 2672.0 5309.0 118.6 363.0 481.6
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORDLAND
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 8106 4.6 7554.4 4.6
1981 8702 4.7 8067.8 4.7
1982 8746 4.7 8062.4 4.7
1983 8952 4.8 8210.2 4.8
1984 8706 4.7 7950.0 4.7
1985 8746 4.8 7991.6 4.7
1986 8835 4.8 8087.2 4.7
1987 8749 4.7 7999.7 4.6
1988 8705 4.7 7908.7 4.7
1989 8835 4.8 8015.7 4.7
1990 9015 4.9 8182.9 4.8
1991 9140 5.0 8209.2 4.9
1992 8814 4.8 7871.9 4.7
1993 8992 4.9 7927.1 4.7
1994 7831 4.6 6869.1 4.5
1995 7907 4.7 6966.8 4.5
1996 7747 4.6 6844.7 4.4
1997 7687 4.6 6840.9 4.5
1998 7405 4.4 6621.0 4.3
1999 7381 4.4 6662.1 4.3
2000 5613 4.2 5.2 5226.6 4.2
2001 5684 4.2 5.2 5292.5 4.2
2002 5956 4.6 5.5 5540.2 4.6
2003 4887 3.9 4.5 4562.8 4.0
2004 5247 4.0 4.9 4912.3 4.1
2005 5223 4.0 4.9 4854.4 4.1
2006 5317 4.1 4.8 4958.7 4.2
2007 5487 4.2 4.8 5126.0 4.2
2008 5623 4.1 4.9 5229.2 4.2
2009 5919 4.2 5.2 5524.4 4.3
2010 6090 4.2 5.3 5722.6 4.3
2011 6094 4.2 5.2 5744.2 4.3
2012 6053 4.1 5.2 5705.8 4.2
2013 6036 4.1 5.2 5675.8 4.1
2014 6134 4.0 5.2 5790.6 4.1

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i NORDLAND, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1804 BODØ 2235 1.5 36.4 8.0 2101.3 1.5 36.3
1824 VEFSN 295 0.2 4.8 4.3 288.5 0.2 5.0
1870 SORTLAND 235 0.2 3.8 4.6 223.0 0.2 3.9
1820 ALSTAHAUG 128 0.1 2.1 3.2 117.8 0.1 2.0
1805 NARVIK 533 0.4 8.7 5.6 500.6 0.4 8.6
1822 LEIRFJORD 27 0.0 0.4 4.0 22.2 0.0 0.4
1833 RANA 1138 0.7 18.6 8.6 1082.3 0.8 18.7
1841 FAUSKE 212 0.1 3.5 5.3 198.2 0.1 3.4
1866 HADSEL 33 0.0 0.5 0.9 30.2 0.0 0.5
1852 TJELDSUND 57 0.0 0.9 11.1 54.6 0.0 0.9
1813 BRØNNØY 575 0.4 9.4 14.7 550.0 0.4 9.5
1860 VESTVÅGØY 76 0.0 1.2 1.4 72.5 0.1 1.3
1865 VÅGAN 132 0.1 2.2 2.9 126.8 0.1 2.2
1812 SØMNA 8 0.0 0.1 0.9 8.0 0.0 0.1
1815 VEGA 6 0.0 0.1 1.2 5.5 0.0 0.1
1818 HERØY 10 0.0 0.2 1.2 9.2 0.0 0.2
1825 GRANE 17 0.0 0.3 3.3 17.0 0.0 0.3
1828 NESNA 117 0.1 1.9 12.8 108.7 0.1 1.9
1832 HEMNES 19 0.0 0.3 1.2 18.3 0.0 0.3
1834 LURØY 7 0.0 0.1 0.8 5.7 0.0 0.1
1840 SALTDAL 31 0.0 0.5 1.5 29.9 0.0 0.5
1849 HAMARØY 9 0.0 0.1 1.1 7.8 0.0 0.1
1851 LØDINGEN 42 0.0 0.7 4.5 40.9 0.0 0.7
1848 STEIGEN 13 0.0 0.2 1.2 10.8 0.0 0.2
1850 TYSFJORD 21 0.0 0.3 2.5 20.5 0.0 0.4
1854 BALLANGEN 8 0.0 0.1 1.1 8.0 0.0 0.1
1867 10 0.0 0.2 1.1 8.6 0.0 0.1
1868 ØKSNES 12 0.0 0.2 0.6 10.5 0.0 0.2
1871 ANDØY 21 0.0 0.3 0.8 19.4 0.0 0.3
1811 BINDAL 6 0.0 0.1 1.3 5.2 0.0 0.1
1816 VEVELSTAD 1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0
1826 HATTFJELLDAL 25 0.0 0.4 4.1 21.0 0.0 0.4
1827 DØNNA 3 0.0 0.0 0.6 3.0 0.0 0.1
1835 TRÆNA 2 0.0 0.0 0.9 1.5 0.0 0.0
1836 RØDØY 5 0.0 0.1 0.9 4.0 0.0 0.1
1837 MELØY 24 0.0 0.4 0.8 20.9 0.0 0.4
1838 GILDESKÅL 9 0.0 0.1 1.1 8.2 0.0 0.1
1839 BEIARN 4 0.0 0.1 0.9 4.0 0.0 0.1
1845 SØRFOLD 4 0.0 0.1 0.5 3.5 0.0 0.1
1853 EVENES 10 0.0 0.2 1.6 8.4 0.0 0.1
1856 RØST 3 0.0 0.0 1.2 3.0 0.0 0.1
1857 VÆRØY 6 0.0 0.1 1.5 5.5 0.0 0.1
1859 FLAKSTAD 3 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.1
1874 MOSKENES 2 0.0 0.0 0.4 1.5 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORDLAND, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 970 908.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 136 131.1
KULTURDEPARTEMENTET 341 325.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 248 222.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 859 827.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 598 572.1
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 206 200.3
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 6 5.3
HUSBANKEN 35 34.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1005 891.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 927 906.5
DOMSTOLENE I NORGE 71 65.8
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 21 21.0
SAMEDIGGI / SAMETINGET 17 16.5
FINANSDEPARTEMENTET 694 662.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORDLAND, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 39.1
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 22 20.7
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 17 15.7
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 221 196.7
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 66 63.1
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 41 38.6
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 4.5
FYLKESMANNEN I NORDLAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 169 163.3
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.5
GENERALADVOKATEMBETET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 192 184.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 1 0.8
HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 21.0
HUSBANKEN HUSBANKEN 35 34.2
HØGSKOLEN I NARVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 214 185.1
HØGSKOLEN I NESNA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 131 121.7
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 14.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 226 223.5
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 15 15.0
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 124 120.6
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET NORDLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 100 98.6
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
LUFTFARTSTILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 174 169.6
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 112 108.4
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 165 159.0
NASJONALBIBLIOTEKET KULTURDEPARTEMENTET 238 225.4
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 104 98.1
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 56.9
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 191 180.3
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 437 403.6
NAV ØKONOMILINJEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 135 130.8
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 21 21.0
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 36 35.7
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.4
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 420 408.4
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 542 518.7
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.5
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 214 205.0
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 17 16.5
SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 16.6
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 15 14.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 8 6.9
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 40 38.5
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 220 210.8
STATENS INNKREVINGSSENTRAL FINANSDEPARTEMENTET 364 347.5
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 10.0
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.8
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 20 20.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 86 84.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 56 50.8
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 62 58.8
UNIVERSITETET I NORDLAND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 626 554.7
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.9
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.3
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i NORDLAND, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 1804 BODØ 25 25.0
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 1824 VEFSN 6 6.0
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 1870 SORTLAND 9 8.1
BIOFORSK 1804 BODØ 7 6.9
BIOFORSK 1820 ALSTAHAUG 15 13.8
BISPEDØMMEKONTOR 1804 BODØ 17 15.7
BUFETAT NORD 1804 BODØ 69 64.7
BUFETAT NORD 1805 NARVIK 4 4.0
BUFETAT NORD 1822 LEIRFJORD 24 19.2
BUFETAT NORD 1833 RANA 26 24.0
BUFETAT NORD 1841 FAUSKE 45 38.4
BUFETAT NORD 1866 HADSEL 5 4.2
BUFETAT NORD 1870 SORTLAND 48 42.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1804 BODØ 11 10.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1852 TJELDSUND 55 52.6
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 1804 BODØ 15 14.6
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 1813 BRØNNØY 2 2.0
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 3 2.6
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 6 5.6
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 1865 VÅGAN 7 5.8
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 1870 SORTLAND 8 8.0
FORBRUKERRÅDET 1804 BODØ 5 4.5
FYLKESMANNEN I NORDLAND 1804 BODØ 163 157.3
FYLKESMANNEN I NORDLAND 1824 VEFSN 6 6.0
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1804 BODØ 8 7.5
GENERALADVOKATEMBETET 1804 BODØ 4 3.5
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1812 SØMNA 3 3.0
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1813 BRØNNØY 11 10.5
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1815 VEGA 3 2.5
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1818 HERØY 6 5.2
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1820 ALSTAHAUG 17 16.3
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1824 VEFSN 80 78.6
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1825 GRANE 3 3.0
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1828 NESNA 2 2.0
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1832 HEMNES 5 5.0
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1833 RANA 58 55.3
HELGELAND POLITIDISTRIKT 1834 LURØY 4 2.9
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1804 BODØ 5 4.5
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1833 RANA 1 0.8
HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE 1804 BODØ 21 21.0
HUSBANKEN 1804 BODØ 35 34.2
HØGSKOLEN I NARVIK 1804 BODØ 7 3.8
HØGSKOLEN I NARVIK 1805 NARVIK 207 181.3
HØGSKOLEN I NESNA 1820 ALSTAHAUG 13 10.4
HØGSKOLEN I NESNA 1828 NESNA 108 101.6
HØGSKOLEN I NESNA 1833 RANA 10 9.7
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 1805 NARVIK 14 14.0
JERNBANEVERKET 1804 BODØ 15 14.6
JERNBANEVERKET 1805 NARVIK 84 83.8
JERNBANEVERKET 1824 VEFSN 41 40.8
JERNBANEVERKET 1825 GRANE 10 10.0
JERNBANEVERKET 1833 RANA 49 47.8
JERNBANEVERKET 1840 SALTDAL 7 7.0
JERNBANEVERKET 1841 FAUSKE 20 19.4
JORDSKIFTERETTENE 1804 BODØ 6 6.0
JORDSKIFTERETTENE 1824 VEFSN 5 5.0
JORDSKIFTERETTENE 1870 SORTLAND 4 4.0
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 1820 ALSTAHAUG 7 7.0
KONFLIKTRÅDENE 1804 BODØ 3 3.0
KONFLIKTRÅDENE 1824 VEFSN 3 3.0
KONFLIKTRÅDENE 1865 VÅGAN 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1804 BODØ 87 83.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1824 VEFSN 17 17.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1833 RANA 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1841 FAUSKE 13 12.9
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1865 VÅGAN 4 4.0
KYSTVERKET 1865 VÅGAN 1 1.0
KYSTVERKET NORDLAND 1804 BODØ 6 6.0
KYSTVERKET NORDLAND 1805 NARVIK 6 6.0
KYSTVERKET NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 16 16.0
KYSTVERKET NORDLAND 1849 HAMARØY 1 0.1
KYSTVERKET NORDLAND 1851 LØDINGEN 33 33.0
KYSTVERKET NORDLAND 1865 VÅGAN 38 37.5
KYSTVERKET REDERI 1865 VÅGAN 3 3.0
LUFTFARTSTILSYNET 1804 BODØ 174 169.6
MATTILSYNET I NORDLAND 1804 BODØ 13 13.0
MATTILSYNET I NORDLAND 1805 NARVIK 4 4.0
MATTILSYNET I NORDLAND 1813 BRØNNØY 9 9.0
MATTILSYNET I NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 6 5.5
MATTILSYNET I NORDLAND 1824 VEFSN 5 5.0
MATTILSYNET I NORDLAND 1832 HEMNES 6 5.5
MATTILSYNET I NORDLAND 1833 RANA 9 8.8
MATTILSYNET I NORDLAND 1848 STEIGEN 3 1.7
MATTILSYNET I NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 12 12.0
MATTILSYNET I NORDLAND 1870 SORTLAND 45 44.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1805 NARVIK 48 47.5
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1850 TYSFJORD 3 3.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1851 LØDINGEN 2 2.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1854 BALLANGEN 3 3.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1860 VESTVÅGØY 21 20.5
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1865 VÅGAN 35 33.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1866 HADSEL 7 5.9
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1867 5 4.2
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1868 ØKSNES 5 4.2
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1870 SORTLAND 29 28.8
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1871 ANDØY 7 7.0
NASJONALBIBLIOTEKET 1833 RANA 238 225.4
NAV FORVALTNING 1824 VEFSN 19 17.7
NAV FORVALTNING 1841 FAUSKE 63 59.3
NAV FORVALTNING 1870 SORTLAND 22 21.1
NAV HJELPEMIDLER 1804 BODØ 63 56.9
NAV KONTAKTSENTER 1804 BODØ 72 69.7
NAV KONTAKTSENTER 1833 RANA 119 110.6
NAV NORDLAND 1804 BODØ 147 136.6
NAV NORDLAND 1805 NARVIK 29 28.2
NAV NORDLAND 1811 BINDAL 3 2.2
NAV NORDLAND 1812 SØMNA 2 2.0
NAV NORDLAND 1813 BRØNNØY 12 11.0
NAV NORDLAND 1815 VEGA 2 2.0
NAV NORDLAND 1816 VEVELSTAD 1 1.0
NAV NORDLAND 1818 HERØY 3 3.0
NAV NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 13 12.2
NAV NORDLAND 1822 LEIRFJORD 3 3.0
NAV NORDLAND 1824 VEFSN 14 14.0
NAV NORDLAND 1825 GRANE 3 3.0
NAV NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 3 2.4
NAV NORDLAND 1827 DØNNA 2 2.0
NAV NORDLAND 1828 NESNA 4 2.1
NAV NORDLAND 1832 HEMNES 6 5.8
NAV NORDLAND 1833 RANA 28 27.5
NAV NORDLAND 1834 LURØY 2 1.8
NAV NORDLAND 1835 TRÆNA 2 1.5
NAV NORDLAND 1836 RØDØY 3 2.5
NAV NORDLAND 1837 MELØY 13 10.9
NAV NORDLAND 1838 GILDESKÅL 4 3.2
NAV NORDLAND 1839 BEIARN 3 3.0
NAV NORDLAND 1840 SALTDAL 8 8.0
NAV NORDLAND 1841 FAUSKE 12 11.8
NAV NORDLAND 1845 SØRFOLD 3 2.5
NAV NORDLAND 1848 STEIGEN 5 4.4
NAV NORDLAND 1849 HAMARØY 3 2.8
NAV NORDLAND 1850 TYSFJORD 3 3.0
NAV NORDLAND 1851 LØDINGEN 3 2.5
NAV NORDLAND 1853 EVENES 5 3.5
NAV NORDLAND 1854 BALLANGEN 4 4.0
NAV NORDLAND 1856 RØST 3 3.0
NAV NORDLAND 1857 VÆRØY 1 1.0
NAV NORDLAND 1859 FLAKSTAD 2 2.0
NAV NORDLAND 1860 VESTVÅGØY 19 16.9
NAV NORDLAND 1865 VÅGAN 15 14.0
NAV NORDLAND 1866 HADSEL 11 10.5
NAV NORDLAND 1867 4 3.5
NAV NORDLAND 1868 ØKSNES 6 5.3
NAV NORDLAND 1870 SORTLAND 18 15.4
NAV NORDLAND 1871 ANDØY 8 7.1
NAV NORDLAND 1874 MOSKENES 2 1.5
NAV ØKONOMILINJEN 1833 RANA 135 130.8
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1811 BINDAL 2 2.0
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 1805 NARVIK 21 21.0
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 1804 BODØ 2 2.0
POLITIETS FELLESTJENESTER 1804 BODØ 1 1.0
POLITIHØGSKOLEN 1804 BODØ 36 35.7
POST- OG TELETILSYNET 1851 LØDINGEN 3 2.4
REGION NORD 1804 BODØ 246 239.4
REGION NORD 1805 NARVIK 14 13.1
REGION NORD 1813 BRØNNØY 5 4.5
REGION NORD 1820 ALSTAHAUG 4 4.0
REGION NORD 1824 VEFSN 81 78.4
REGION NORD 1833 RANA 19 18.5
REGION NORD 1841 FAUSKE 21 20.5
REGION NORD 1865 VÅGAN 6 6.0
REGION NORD 1870 SORTLAND 24 24.0
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 1805 NARVIK 19 18.7
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 1813 BRØNNØY 523 500.0
RIKSADVOKATEN 1804 BODØ 7 6.5
SALTEN POLITIDISTRIKT 1804 BODØ 158 153.4
SALTEN POLITIDISTRIKT 1836 RØDØY 2 1.5
SALTEN POLITIDISTRIKT 1837 MELØY 8 7.0
SALTEN POLITIDISTRIKT 1838 GILDESKÅL 4 4.0
SALTEN POLITIDISTRIKT 1840 SALTDAL 8 7.6
SALTEN POLITIDISTRIKT 1841 FAUSKE 23 21.3
SALTEN POLITIDISTRIKT 1848 STEIGEN 4 3.7
SALTEN POLITIDISTRIKT 1849 HAMARØY 4 4.0
SALTEN POLITIDISTRIKT 1857 VÆRØY 3 2.5
SAMEDIGGI / SAMETINGET 1850 TYSFJORD 14 13.5
SAMEDIGGI / SAMETINGET 1853 EVENES 3 3.0
SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE 1826 HATTFJELLDAL 20 16.6
SJØFARTSDIREKTORATET 1804 BODØ 5 5.0
SJØFARTSDIREKTORATET 1820 ALSTAHAUG 4 3.8
SJØFARTSDIREKTORATET 1865 VÅGAN 6 6.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1804 BODØ 6 6.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1833 RANA 1 0.7
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1871 ANDØY 1 0.2
SKATTEOPPLYSNINGEN 1804 BODØ 40 38.5
SKATT NORD 1804 BODØ 82 78.5
SKATT NORD 1805 NARVIK 33 31.5
SKATT NORD 1813 BRØNNØY 3 3.0
SKATT NORD 1820 ALSTAHAUG 15 14.1
SKATT NORD 1824 VEFSN 14 13.0
SKATT NORD 1833 RANA 23 21.6
SKATT NORD 1837 MELØY 1 1.0
SKATT NORD 1841 FAUSKE 9 8.6
SKATT NORD 1860 VESTVÅGØY 15 14.5
SKATT NORD 1865 VÅGAN 3 3.0
SKATT NORD 1870 SORTLAND 19 19.0
SKATT NORD 1871 ANDØY 3 3.0
STATENS INNKREVINGSSENTRAL 1833 RANA 364 347.5
STATENS KARTVERK 1804 BODØ 10 10.0
STATPED 1804 BODØ 10 9.8
STATPED 1812 SØMNA 2 2.0
STATPED 1870 SORTLAND 1 1.0
STATSBYGG 1804 BODØ 7 7.0
STATSBYGG 1805 NARVIK 3 3.0
STATSBYGG 1824 VEFSN 1 1.0
STATSBYGG 1826 HATTFJELLDAL 1 1.0
STATSBYGG 1828 NESNA 2 2.0
STATSBYGG 1833 RANA 3 3.0
STATSBYGG 1852 TJELDSUND 2 2.0
STATSBYGG 1865 VÅGAN 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1804 BODØ 15 13.2
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1805 NARVIK 5 5.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1811 BINDAL 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1812 SØMNA 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1813 BRØNNØY 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1815 VEGA 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1818 HERØY 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1820 ALSTAHAUG 5 5.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1824 VEFSN 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1825 GRANE 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1826 HATTFJELLDAL 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1827 DØNNA 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1828 NESNA 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1832 HEMNES 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1833 RANA 7 6.8
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1834 LURØY 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1837 MELØY 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1838 GILDESKÅL 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1839 BEIARN 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1841 FAUSKE 6 6.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1845 SØRFOLD 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1848 STEIGEN 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1849 HAMARØY 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1850 TYSFJORD 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1851 LØDINGEN 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1853 EVENES 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1854 BALLANGEN 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1857 VÆRØY 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1859 FLAKSTAD 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1860 VESTVÅGØY 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1865 VÅGAN 6 6.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1866 HADSEL 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1867 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1868 ØKSNES 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1870 SORTLAND 2 2.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1871 ANDØY 2 2.0
TINGRETTENE 1804 BODØ 12 10.8
TINGRETTENE 1805 NARVIK 7 7.0
TINGRETTENE 1813 BRØNNØY 7 7.0
TINGRETTENE 1820 ALSTAHAUG 10 7.2
TINGRETTENE 1833 RANA 9 8.8
TINGRETTENE 1865 VÅGAN 5 4.5
TINGRETTENE 1870 SORTLAND 6 5.5
TOLLREGION MIDT-NORGE 1804 BODØ 27 25.7
TOLLREGION MIDT-NORGE 1805 NARVIK 19 18.1
TOLLREGION MIDT-NORGE 1833 RANA 8 7.6
TOLLREGION MIDT-NORGE 1840 SALTDAL 8 7.3
UNIVERSITETET I NORDLAND 1804 BODØ 590 523.1
UNIVERSITETET I NORDLAND 1833 RANA 28 24.1
UNIVERSITETET I NORDLAND 1866 HADSEL 8 7.5
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1853 EVENES 1 0.9
UTLENDINGSDIREKTORATET 1805 NARVIK 16 14.3
UTRYKNINGSPOLITIET 1804 BODØ 3 3.0