FORVALTNINGSDATABASEN

BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BUSKERUD
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4493 1937 6430 4445 1159 5604 48 778 826
1981 4762 2223 6985 4693 1339 6032 69 884 953
1982 4666 2284 6950 4604 1318 5922 62 966 1028
1983 4631 2443 7074 4551 1387 5938 80 1056 1136
1984 4513 2401 6914 4417 1306 5723 96 1095 1191
1985 4429 2482 6911 4307 1362 5669 122 1120 1242
1986 4389 2634 7023 4250 1458 5708 139 1176 1315
1987 4387 2742 7129 4240 1573 5813 147 1169 1316
1988 4209 2803 7012 4028 1580 5608 181 1223 1404
1989 4125 2873 6998 3953 1604 5557 172 1269 1441
1990 4021 2888 6909 3862 1604 5466 159 1284 1443
1991 3930 2926 6856 3751 1571 5322 179 1355 1534
1992 3780 2832 6612 3594 1588 5182 186 1244 1430
1993 3702 2862 6564 3498 1523 5021 204 1339 1543
1994 2871 2592 5463 2698 1397 4095 173 1195 1368
1995 3262 2615 5877 3099 1416 4515 163 1199 1362
1996 3302 2587 5889 3135 1386 4521 167 1201 1368
1997 3232 2551 5783 3036 1447 4483 196 1104 1300
1998 3232 2523 5755 3044 1467 4511 188 1056 1244
1999 3243 2472 5715 3018 1508 4526 225 964 1189
2000 2202 1771 3973 2079 1152 3231 123 619 742
2001 2118 1689 3807 2000 1110 3110 118 579 697
2002 2091 1695 3786 1985 1143 3128 106 552 658
2003 1692 1581 3273 1591 1087 2678 101 494 595
2004 1714 1736 3450 1602 1225 2827 112 511 623
2005 1695 1817 3512 1537 1264 2801 158 553 711
2006 1718 1908 3626 1571 1346 2917 147 562 709
2007 1708 2000 3708 1572 1458 3030 136 542 678
2008 1761 2056 3817 1600 1521 3121 161 535 696
2009 1747 2084 3831 1589 1562 3151 158 522 680
2010 1783 2160 3943 1630 1673 3303 153 487 640
2011 1766 2169 3935 1611 1646 3257 155 523 678
2012 1778 2193 3971 1626 1680 3306 152 513 665
2013 1783 2232 4015 1634 1708 3342 149 524 673
2014 1827 2290 4117 1666 1813 3479 161 477 638
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BUSKERUD
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4473.6 1559.7 6033.3 4448.4 1159.0 5607.4 25.2 400.7 425.9
1981 4731.8 1791.0 6522.8 4698.2 1339.0 6037.2 33.6 452.0 485.6
1982 4638.1 1809.2 6447.3 4608.4 1318.0 5926.4 29.6 491.2 520.8
1983 4595.7 1914.9 6510.6 4555.6 1387.0 5942.6 40.0 527.9 567.9
1984 4460.3 1829.3 6289.6 4421.3 1306.1 5727.4 39.0 523.2 562.2
1985 4361.8 1901.2 6263.0 4314.0 1362.6 5676.7 47.7 538.6 586.3
1986 4313.9 2028.8 6342.7 4259.1 1458.5 5717.7 54.8 570.3 625.0
1987 4308.9 2158.1 6467.0 4246.6 1574.0 5820.6 62.3 584.1 646.4
1988 4101.4 2180.4 6281.9 4028.0 1580.0 5608.0 73.4 600.5 673.8
1989 4018.2 2229.9 6248.1 3953.1 1604.0 5557.1 65.2 625.9 691.0
1990 3923.4 2247.1 6170.5 3862.4 1604.0 5466.4 61.0 643.1 704.1
1991 3820.0 2255.1 6075.1 3751.3 1571.0 5322.3 68.7 684.1 752.8
1992 3665.8 2214.3 5880.1 3595.8 1588.5 5184.3 70.1 625.8 695.8
1993 3579.3 2187.3 5766.6 3500.7 1523.4 5024.2 78.6 663.8 742.4
1994 2771.3 2038.0 4809.3 2699.7 1397.4 4097.1 71.7 640.5 712.2
1995 3169.4 2053.3 5222.8 3101.8 1416.7 4518.5 67.6 636.6 704.2
1996 3209.8 2041.6 5251.4 3135.0 1386.0 4521.0 74.8 655.6 730.4
1997 3126.4 2074.5 5200.9 3036.0 1447.0 4483.0 90.4 627.5 717.9
1998 3128.8 2076.3 5205.1 3044.0 1467.0 4511.0 84.8 609.3 694.1
1999 3125.9 2070.3 5196.1 3018.0 1508.0 4526.0 107.9 562.3 670.1
2000 2153.2 1544.3 3697.5 2079.0 1152.0 3231.0 74.2 392.3 466.5
2001 2069.2 1477.7 3546.9 2000.0 1110.0 3110.0 69.2 367.6 436.9
2002 2045.5 1497.2 3542.6 1985.0 1143.0 3128.0 60.5 354.1 414.6
2003 1646.2 1412.0 3058.2 1591.0 1087.0 2678.0 55.2 325.0 380.2
2004 1658.7 1549.8 3208.6 1602.0 1225.0 2827.0 56.7 324.9 381.6
2005 1618.4 1615.0 3233.4 1537.0 1264.0 2801.0 81.4 351.0 432.4
2006 1648.7 1720.5 3369.2 1571.0 1346.0 2917.0 77.7 374.5 452.2
2007 1640.4 1816.9 3457.3 1572.0 1458.0 3030.0 68.4 358.9 427.3
2008 1675.4 1863.3 3538.8 1600.0 1521.0 3121.0 75.4 342.3 417.8
2009 1670.0 1899.7 3569.7 1589.0 1562.0 3151.0 81.0 337.7 418.7
2010 1713.0 1989.9 3702.8 1630.0 1673.0 3303.0 83.0 316.9 399.9
2011 1694.8 1990.7 3685.5 1611.0 1646.0 3257.0 83.8 344.7 428.5
2012 1705.2 2012.3 3717.5 1626.0 1680.0 3306.0 79.2 332.3 411.5
2013 1709.5 2048.7 3758.2 1634.0 1708.0 3342.0 75.5 340.7 416.2
2014 1751.7 2123.6 3875.3 1666.0 1813.0 3479.0 85.7 310.6 396.3
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BUSKERUD
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 6430 3.7 6033.3 3.6
1981 6985 3.8 6522.8 3.8
1982 6950 3.8 6447.3 3.8
1983 7074 3.8 6510.6 3.8
1984 6914 3.8 6289.6 3.7
1985 6911 3.8 6263.0 3.7
1986 7023 3.8 6342.7 3.7
1987 7129 3.8 6467.0 3.7
1988 7012 3.8 6281.9 3.7
1989 6998 3.8 6248.1 3.7
1990 6909 3.7 6170.5 3.6
1991 6856 3.7 6075.1 3.6
1992 6612 3.6 5880.1 3.5
1993 6564 3.5 5766.6 3.4
1994 5463 3.2 4809.3 3.1
1995 5877 3.5 5222.8 3.4
1996 5889 3.5 5251.4 3.4
1997 5783 3.4 5200.9 3.4
1998 5755 3.4 5205.1 3.4
1999 5715 3.4 5196.1 3.4
2000 3973 3.0 3.7 3697.5 3.0
2001 3807 2.8 3.5 3546.9 2.8
2002 3786 2.9 3.5 3542.6 3.0
2003 3273 2.6 3.0 3058.2 2.6
2004 3450 2.6 3.1 3208.6 2.7
2005 3512 2.7 3.2 3233.4 2.7
2006 3626 2.8 3.1 3369.2 2.8
2007 3708 2.8 3.1 3457.3 2.9
2008 3817 2.8 3.1 3538.8 2.8
2009 3831 2.7 3.2 3569.7 2.8
2010 3943 2.7 3.3 3702.8 2.8
2011 3935 2.7 3.2 3685.5 2.7
2012 3971 2.7 3.2 3717.5 2.7
2013 4015 2.7 3.2 3758.2 2.7
2014 4117 2.7 3.3 3875.3 2.8

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i BUSKERUD, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
602 DRAMMEN 1937 1.3 47.0 5.3 1835.3 1.3 47.4
604 KONGSBERG 298 0.2 7.2 1.8 275.7 0.2 7.1
624 ØVRE EIKER 289 0.2 7.0 4.4 268.1 0.2 6.9
605 RINGERIKE 1126 0.7 27.4 8.2 1060.3 0.8 27.4
616 NES 20 0.0 0.5 1.4 17.4 0.0 0.4
619 ÅL 52 0.0 1.3 2.1 48.7 0.0 1.3
620 HOL 18 0.0 0.4 0.8 17.5 0.0 0.5
623 MODUM 44 0.0 1.1 0.8 39.7 0.0 1.0
617 GOL 59 0.0 1.4 2.0 56.3 0.0 1.5
612 HOLE 4 0.0 0.1 0.2 3.7 0.0 0.1
615 FLÅ 4 0.0 0.1 0.9 2.9 0.0 0.1
618 HEMSEDAL 3 0.0 0.1 0.3 2.0 0.0 0.1
621 SIGDAL 12 0.0 0.3 0.8 10.3 0.0 0.3
622 KRØDSHERAD 6 0.0 0.1 0.5 6.0 0.0 0.2
625 NEDRE EIKER 61 0.0 1.5 0.8 57.8 0.0 1.5
626 LIER 101 0.1 2.5 0.7 96.0 0.1 2.5
627 RØYKEN 50 0.0 1.2 0.9 47.8 0.0 1.2
628 HURUM 12 0.0 0.3 0.5 11.1 0.0 0.3
632 ROLLAG 9 0.0 0.2 1.4 8.5 0.0 0.2
633 NORE OG UVDAL 7 0.0 0.2 0.5 6.1 0.0 0.2
631 FLESBERG 5 0.0 0.1 0.6 4.0 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BUSKERUD, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 625 573.5
KULTURDEPARTEMENTET 82 79.3
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 283 265.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 931 893.9
FINANSDEPARTEMENTET 297 283.7
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 657 623.1
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.0
HUSBANKEN 115 112.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 369 318.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 638 617.3
DOMSTOLENE I NORGE 67 63.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 48 40.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BUSKERUD, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.4
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 14 13.5
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 12.0
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 200 184.8
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 59 57.3
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 28 27.8
FYLKESMANNEN I BUSKERUD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 130 119.5
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.6
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.0
HUSBANKEN HUSBANKEN 115 112.2
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 368 317.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 341 329.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 17 17.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 266 257.7
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 48 40.2
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 359 325.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 135 124.1
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 53 50.4
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 47 43.7
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.9
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 193 182.6
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 297 288.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 224 212.3
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 520 496.7
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 458 440.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 50 46.5
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 43 42.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 68 65.8
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i BUSKERUD, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 602 DRAMMEN 22 21.4
ARKIVVERKET 604 KONGSBERG 14 13.5
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 604 KONGSBERG 12 12.0
BUFETAT SØR 602 DRAMMEN 71 66.3
BUFETAT SØR 604 KONGSBERG 15 14.8
BUFETAT SØR 624 ØVRE EIKER 114 103.7
BUFETAT ØST 605 RINGERIKE 59 57.3
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 602 DRAMMEN 8 7.5
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 602 DRAMMEN 28 27.8
FYLKESMANNEN I BUSKERUD 602 DRAMMEN 130 119.5
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 602 DRAMMEN 12 11.6
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 602 DRAMMEN 5 4.0
HUSBANKEN 602 DRAMMEN 115 112.2
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 602 DRAMMEN 162 142.1
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 604 KONGSBERG 114 104.2
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 605 RINGERIKE 92 71.7
JERNBANEVERKET 602 DRAMMEN 186 182.2
JERNBANEVERKET 604 KONGSBERG 13 12.8
JERNBANEVERKET 605 RINGERIKE 42 38.0
JERNBANEVERKET 616 NES 5 4.5
JERNBANEVERKET 619 ÅL 38 36.7
JERNBANEVERKET 620 HOL 4 4.0
JERNBANEVERKET 623 MODUM 4 4.0
JERNBANEVERKET 624 ØVRE EIKER 49 46.8
JORDSKIFTERETTENE 602 DRAMMEN 12 12.0
JORDSKIFTERETTENE 617 GOL 5 5.0
KONFLIKTRÅDENE 602 DRAMMEN 4 3.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 602 DRAMMEN 75 70.9
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 605 RINGERIKE 160 157.2
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 624 ØVRE EIKER 31 29.5
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 602 DRAMMEN 14 12.7
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 604 KONGSBERG 14 10.2
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 605 RINGERIKE 13 10.3
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 617 GOL 7 7.0
NAV BUSKERUD 602 DRAMMEN 162 147.5
NAV BUSKERUD 604 KONGSBERG 21 19.0
NAV BUSKERUD 605 RINGERIKE 28 25.5
NAV BUSKERUD 612 HOLE 3 2.7
NAV BUSKERUD 615 FLÅ 1 1.0
NAV BUSKERUD 616 NES 4 3.6
NAV BUSKERUD 617 GOL 8 7.3
NAV BUSKERUD 618 HEMSEDAL 3 2.0
NAV BUSKERUD 619 ÅL 3 2.8
NAV BUSKERUD 620 HOL 3 3.0
NAV BUSKERUD 621 SIGDAL 6 4.4
NAV BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 1 1.0
NAV BUSKERUD 623 MODUM 18 14.8
NAV BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 19 16.6
NAV BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 23 22.0
NAV BUSKERUD 626 LIER 25 21.8
NAV BUSKERUD 627 RØYKEN 15 14.8
NAV BUSKERUD 628 HURUM 10 9.1
NAV BUSKERUD 632 ROLLAG 6 6.0
NAV FORVALTNING 602 DRAMMEN 121 111.6
NAV FORVALTNING 605 RINGERIKE 1 1.0
NAV FORVALTNING 624 ØVRE EIKER 13 11.5
NAV HJELPEMIDLER 602 DRAMMEN 53 50.4
NAV KONTAKTSENTER 602 DRAMMEN 47 43.7
NAV KONTROLL 602 DRAMMEN 9 8.9
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 605 RINGERIKE 122 119.0
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 615 FLÅ 3 1.9
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 616 NES 6 4.3
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 617 GOL 13 12.3
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 619 ÅL 7 5.7
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 620 HOL 9 8.5
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 621 SIGDAL 4 3.9
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 622 KRØDSHERAD 4 4.0
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 623 MODUM 19 17.9
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 633 NORE OG UVDAL 6 5.1
REGION SØR 602 DRAMMEN 183 178.9
REGION SØR 604 KONGSBERG 9 8.6
REGION SØR 605 RINGERIKE 48 44.5
REGION SØR 617 GOL 11 10.8
REGION SØR 626 LIER 46 45.4
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 602 DRAMMEN 2 1.6
SKATT SØR 602 DRAMMEN 140 132.9
SKATT SØR 604 KONGSBERG 22 20.7
SKATT SØR 605 RINGERIKE 21 20.3
SKATT SØR 617 GOL 13 11.9
SKATT SØR 624 ØVRE EIKER 28 26.4
STATENS KARTVERK 605 RINGERIKE 520 496.7
STATPED 623 MODUM 1 1.0
STATSBYGG 602 DRAMMEN 2 2.0
STATSBYGG 604 KONGSBERG 3 3.0
STATSBYGG 605 RINGERIKE 2 2.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 602 DRAMMEN 293 285.4
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 604 KONGSBERG 48 45.8
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 624 ØVRE EIKER 21 19.6
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 625 NEDRE EIKER 33 31.7
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 626 LIER 25 23.8
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 627 RØYKEN 32 30.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 631 FLESBERG 4 3.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 632 ROLLAG 2 1.5
TINGRETTENE 602 DRAMMEN 24 22.6
TINGRETTENE 604 KONGSBERG 7 5.1
TINGRETTENE 605 RINGERIKE 6 5.8
TINGRETTENE 616 NES 4 4.0
TINGRETTENE 624 ØVRE EIKER 9 9.0
TOLLREGION SØR-NORGE 602 DRAMMEN 43 42.0
TUNSBERG BISPEDØMME 602 DRAMMEN 14 14.0
TUNSBERG BISPEDØMME 604 KONGSBERG 6 6.0
TUNSBERG BISPEDØMME 605 RINGERIKE 10 9.2
TUNSBERG BISPEDØMME 612 HOLE 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME 616 NES 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME 617 GOL 2 2.0
TUNSBERG BISPEDØMME 619 ÅL 4 3.5
TUNSBERG BISPEDØMME 620 HOL 2 2.0
TUNSBERG BISPEDØMME 621 SIGDAL 2 2.0
TUNSBERG BISPEDØMME 622 KRØDSHERAD 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME 623 MODUM 2 2.0
TUNSBERG BISPEDØMME 624 ØVRE EIKER 5 5.0
TUNSBERG BISPEDØMME 625 NEDRE EIKER 5 4.1
TUNSBERG BISPEDØMME 626 LIER 5 5.0
TUNSBERG BISPEDØMME 627 RØYKEN 3 3.0
TUNSBERG BISPEDØMME 628 HURUM 2 2.0
TUNSBERG BISPEDØMME 631 FLESBERG 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME 632 ROLLAG 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME 633 NORE OG UVDAL 1 1.0
UTRYKNINGSPOLITIET 605 RINGERIKE 2 1.8