FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØR-TRØNDELAG
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7330 3667 10997 7153 2323 9476 177 1344 1521
1981 7484 3716 11200 7296 2259 9555 188 1457 1645
1982 7403 3794 11197 7227 2248 9475 176 1546 1722
1983 7358 3810 11168 7151 2204 9355 207 1606 1813
1984 7200 3797 10997 6955 2170 9125 245 1627 1872
1985 7126 3846 10972 6837 2185 9022 289 1661 1950
1986 7175 4073 11248 6878 2402 9280 297 1671 1968
1987 7107 4095 11202 6830 2410 9240 277 1685 1962
1988 6877 4178 11055 6611 2513 9124 266 1665 1931
1989 5974 4116 10090 5734 2457 8191 240 1659 1899
1990 6722 4295 11017 6482 2621 9103 240 1674 1914
1991 6707 4390 11097 6391 2656 9047 316 1734 2050
1992 6715 4482 11197 6394 2758 9152 321 1724 2045
1993 6835 4790 11625 6435 2885 9320 400 1905 2305
1994 6353 4463 10816 5996 2732 8728 357 1731 2088
1995 6205 4514 10719 5826 2800 8626 379 1714 2093
1996 6261 4469 10730 5890 2864 8754 371 1605 1976
1997 6164 4500 10664 5751 2869 8620 413 1631 2044
1998 6436 4496 10932 5756 2875 8631 680 1621 2301
1999 6424 4468 10892 5627 2842 8469 797 1626 2423
2000 4945 3452 8397 4317 2327 6644 628 1125 1753
2001 5047 3636 8683 4398 2456 6854 649 1180 1829
2002 5652 3908 9560 4530 2625 7155 1122 1283 2405
2003 5483 3986 9469 4285 2678 6963 1198 1308 2506
2004 5810 4296 10106 4494 2890 7384 1316 1406 2722
2005 6015 4521 10536 4629 3040 7669 1386 1481 2867
2006 6093 4648 10741 4680 3126 7806 1413 1522 2935
2007 6092 4762 10854 4633 3279 7912 1459 1483 2942
2008 6190 4904 11094 4595 3397 7992 1595 1507 3102
2009 6371 5136 11507 4747 3599 8346 1624 1537 3161
2010 6644 5370 12014 5016 3882 8898 1628 1488 3116
2011 6790 5510 12300 5073 3970 9043 1717 1540 3257
2012 6811 5633 12444 5115 4058 9173 1696 1575 3271
2013 6881 5898 12779 5094 4267 9361 1787 1631 3418
2014 6961 6094 13055 5151 4411 9562 1810 1683 3493
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØR-TRØNDELAG
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7256.4 3046.3 10302.6 7163.3 2323.4 9486.7 93.0 722.9 815.9
1981 7404.3 3045.4 10449.8 7306.5 2259.5 9565.9 97.9 786.0 883.8
1982 7327.0 3080.5 10407.5 7237.9 2248.1 9486.0 89.1 832.4 921.5
1983 7265.1 3049.2 10314.3 7159.7 2204.0 9363.7 105.4 845.2 950.6
1984 7072.4 2993.1 10065.5 6963.7 2170.1 9133.8 108.7 823.0 931.7
1985 6982.1 3030.9 10013.0 6846.5 2185.3 9031.8 135.6 845.6 981.3
1986 7021.6 3257.1 10278.7 6888.3 2405.5 9293.8 133.3 851.6 985.0
1987 6970.6 3316.8 10287.5 6839.7 2410.8 9250.5 130.9 906.0 1036.9
1988 6736.0 3418.7 10154.7 6612.8 2513.6 9126.4 123.2 905.1 1028.3
1989 5846.3 3363.9 9210.2 5734.0 2457.0 8191.0 112.3 906.9 1019.2
1990 6598.4 3541.5 10140.0 6482.0 2621.0 9103.0 116.4 920.5 1037.0
1991 6520.9 3574.7 10095.6 6391.0 2656.0 9047.1 129.8 918.7 1048.5
1992 6532.9 3677.9 10210.8 6395.6 2758.1 9153.8 137.2 919.8 1057.0
1993 6602.3 3884.8 10487.1 6435.8 2885.0 9320.8 166.5 999.8 1166.3
1994 6163.5 3687.6 9851.0 5996.5 2732.1 8728.6 167.0 955.5 1122.5
1995 6006.2 3759.4 9765.7 5826.3 2800.0 8626.3 179.9 959.4 1139.3
1996 6069.0 3790.0 9859.0 5890.0 2864.0 8754.0 179.0 926.0 1104.9
1997 5940.1 3828.2 9768.3 5751.0 2869.0 8620.0 189.1 959.2 1148.3
1998 6020.1 3838.5 9858.6 5756.0 2875.0 8631.0 264.1 963.5 1227.6
1999 5945.0 3825.8 9770.8 5627.0 2842.0 8469.0 318.0 983.8 1301.8
2000 4569.8 3039.1 7608.9 4317.0 2327.0 6644.0 252.8 712.1 964.9
2001 4662.4 3202.5 7864.9 4398.0 2456.0 6854.0 264.4 746.5 1010.8
2002 4880.0 3362.8 8242.8 4530.0 2625.0 7155.0 350.0 737.8 1087.8
2003 4653.3 3411.6 8064.8 4285.0 2678.0 6963.0 368.3 733.6 1101.8
2004 4892.1 3667.5 8559.6 4494.0 2890.0 7384.0 398.1 777.5 1175.6
2005 5051.2 3833.9 8885.0 4629.0 3040.0 7669.0 422.2 793.9 1216.0
2006 5108.7 3949.9 9058.6 4680.0 3126.0 7806.0 428.7 823.9 1252.6
2007 5059.8 4100.9 9160.7 4633.0 3279.0 7912.0 426.8 821.9 1248.7
2008 5075.3 4232.1 9307.4 4595.0 3397.0 7992.0 480.3 835.1 1315.4
2009 5237.4 4428.1 9665.5 4747.0 3599.0 8346.0 490.4 829.1 1319.5
2010 5531.1 4682.6 10213.8 5016.0 3882.0 8898.0 515.1 800.6 1315.8
2011 5623.9 4799.7 10423.7 5073.0 3970.0 9043.0 550.9 829.7 1380.7
2012 5667.3 4922.7 10590.0 5115.0 4058.0 9173.0 552.3 864.7 1417.0
2013 5667.0 5131.6 10798.6 5094.0 4267.0 9361.0 573.0 864.6 1437.6
2014 5705.4 5267.5 10972.9 5151.0 4411.0 9562.0 554.4 856.5 1410.9
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØR-TRØNDELAG
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 10997 6.2 10302.6 6.2
1981 11200 6.1 10449.8 6.1
1982 11197 6.1 10407.5 6.1
1983 11168 6.0 10314.3 6.0
1984 10997 6.0 10065.5 5.9
1985 10972 6.0 10013.0 5.9
1986 11248 6.0 10278.7 6.0
1987 11202 6.0 10287.5 6.0
1988 11055 6.0 10154.7 6.0
1989 10090 5.4 9210.2 5.4
1990 11017 5.9 10140.0 6.0
1991 11097 6.0 10095.6 6.0
1992 11197 6.1 10210.8 6.1
1993 11625 6.3 10487.1 6.3
1994 10816 6.4 9851.0 6.4
1995 10719 6.3 9765.7 6.3
1996 10730 6.3 9859.0 6.4
1997 10664 6.4 9768.3 6.4
1998 10932 6.5 9858.6 6.4
1999 10892 6.5 9770.8 6.4
2000 8397 6.3 6.4 7608.9 6.1
2001 8683 6.4 6.5 7864.9 6.3
2002 9560 7.4 7.1 8242.8 6.9
2003 9469 7.6 6.9 8064.8 7.0
2004 10106 7.7 7.3 8559.6 7.1
2005 10536 8.1 7.5 8885.0 7.5
2006 10741 8.3 7.3 9058.6 7.6
2007 10854 8.3 7.1 9160.7 7.6
2008 11094 8.2 7.2 9307.4 7.5
2009 11507 8.2 7.5 9665.5 7.5
2010 12014 8.3 7.8 10213.8 7.6
2011 12300 8.5 7.9 10423.7 7.8
2012 12444 8.5 7.8 10590.0 7.8
2013 12779 8.6 7.9 10798.6 7.9
2014 13055 8.6 8.0 10972.9 7.8

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i SØR-TRØNDELAG, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1601 TRONDHEIM 12235 8.0 93.7 10.7 10226.3 7.3 93.2
1636 MELDAL 27 0.0 0.2 2.0 25.2 0.0 0.2
1638 ORKDAL 153 0.1 1.2 2.6 139.8 0.1 1.3
1653 MELHUS 157 0.1 1.2 3.3 134.0 0.1 1.2
1663 MALVIK 57 0.0 0.4 1.7 49.1 0.0 0.4
1620 FRØYA 21 0.0 0.2 0.8 21.0 0.0 0.2
1634 OPPDAL 48 0.0 0.4 1.5 45.6 0.0 0.4
1640 RØROS 84 0.1 0.6 2.5 81.1 0.1 0.7
1644 HOLTÅLEN 13 0.0 0.1 2.1 12.5 0.0 0.1
1648 MIDTRE GAULDAL 80 0.1 0.6 2.6 73.5 0.1 0.7
1624 RISSA 22 0.0 0.2 0.8 16.8 0.0 0.2
1612 HEMNE 11 0.0 0.1 0.5 10.5 0.0 0.1
1617 HITRA 16 0.0 0.1 0.6 15.5 0.0 0.1
1621 ØRLAND 55 0.0 0.4 2.1 51.4 0.0 0.5
1627 BJUGN 12 0.0 0.1 0.7 10.2 0.0 0.1
1630 ÅFJORD 7 0.0 0.1 0.4 6.3 0.0 0.1
1632 ROAN 2 0.0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0
1635 RENNEBU 7 0.0 0.1 0.6 6.5 0.0 0.1
1657 SKAUN 13 0.0 0.1 0.9 12.8 0.0 0.1
1662 KLÆBU 16 0.0 0.1 1.3 14.2 0.0 0.1
1664 SELBU 14 0.0 0.1 0.8 13.6 0.0 0.1
1665 TYDAL 1 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0
1613 SNILLFJORD 1 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0
1622 AGDENES 1 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0
1633 OSEN 2 0.0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØR-TRØNDELAG, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 970 902.7
KULTURDEPARTEMENTET 192 174.4
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 343 302.5
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 263 252.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 952 924.9
FINANSDEPARTEMENTET 443 422.7
DOMSTOLENE I NORGE 153 148.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 201 192.4
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 89 86.2
HUSBANKEN 36 34.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7977 6136.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 924 900.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 133 121.8
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 353 347.3
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 26 26.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØR-TRØNDELAG, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 49 47.1
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 26 22.7
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 19 18.1
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 292 254.1
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 15 15.0
DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 103 100.9
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 23.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 58 57.4
DOMSTOLADMINISTRASJONEN DOMSTOLENE I NORGE 87 85.8
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 16 13.1
FORBRUKEROMBUDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 3 2.5
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 155 147.3
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
HELSEDIREKTORATET SENTRALT HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 84 81.2
HUSBANKEN HUSBANKEN 36 34.5
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 897 793.5
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 12.8
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 438 427.2
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 15 14.0
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 6.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 240 231.9
KYSTVERKET MIDT-NORGE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 11.8
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 13 12.9
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 86 77.2
MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 338 332.5
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 147 136.0
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 121 111.8
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 22.4
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 49 45.8
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV SØR-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 469 429.7
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 88 81.6
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER KULTURDEPARTEMENTET 58 51.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 214 207.1
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 6851 5135.8
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 26 26.0
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.4
NORSK KULTURMINNEFOND KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 15 14.8
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 375 364.1
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 8.0
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 3.0
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 10 8.6
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 14 13.2
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 264 250.4
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
STATENS JERNBANETILSYN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 41 39.3
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 188 167.7
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 36 35.3
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 638 620.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 38 35.7
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 92 88.1
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 27 26.3
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
VEGDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 83 81.4
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 40 38.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i SØR-TRØNDELAG, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 1601 TRONDHEIM 49 47.1
ARKIVVERKET 1601 TRONDHEIM 26 22.7
BISPEDØMMEKONTOR 1601 TRONDHEIM 19 18.1
BUFETAT MIDT 1601 TRONDHEIM 156 145.7
BUFETAT MIDT 1636 MELDAL 20 19.1
BUFETAT MIDT 1638 ORKDAL 21 14.1
BUFETAT MIDT 1653 MELHUS 61 48.3
BUFETAT MIDT 1663 MALVIK 34 26.9
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 1601 TRONDHEIM 15 15.0
DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET 1601 TRONDHEIM 103 100.9
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 1601 TRONDHEIM 24 23.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1601 TRONDHEIM 7 6.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1601 TRONDHEIM 11 11.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 1601 TRONDHEIM 58 57.4
DOMSTOLADMINISTRASJONEN 1601 TRONDHEIM 87 85.8
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 15 12.1
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 1620 FRØYA 1 1.0
FORBRUKEROMBUDET 1601 TRONDHEIM 3 2.5
FORBRUKERRÅDET 1601 TRONDHEIM 9 8.6
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 155 147.3
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1601 TRONDHEIM 10 9.5
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1601 TRONDHEIM 5 5.0
HELSEDIREKTORATET SENTRALT 1601 TRONDHEIM 84 81.2
HUSBANKEN 1601 TRONDHEIM 36 34.5
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 897 793.5
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 14 12.8
JERNBANEVERKET 1601 TRONDHEIM 348 339.2
JERNBANEVERKET 1634 OPPDAL 20 19.4
JERNBANEVERKET 1640 RØROS 34 33.3
JERNBANEVERKET 1644 HOLTÅLEN 10 10.0
JERNBANEVERKET 1648 MIDTRE GAULDAL 26 25.4
JORDSKIFTERETTENE 1601 TRONDHEIM 15 14.0
JUSTERVESENET 1601 TRONDHEIM 6 6.0
KONFLIKTRÅDENE 1601 TRONDHEIM 7 6.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 240 231.9
KYSTVERKET MIDT-NORGE 1601 TRONDHEIM 12 11.8
LAGMANNSRETTENE 1601 TRONDHEIM 13 12.9
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1601 TRONDHEIM 34 32.3
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1620 FRØYA 7 7.0
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1624 RISSA 10 7.4
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1634 OPPDAL 2 1.8
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1638 ORKDAL 2 2.0
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1640 RØROS 3 2.4
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1648 MIDTRE GAULDAL 28 24.2
MILJØDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 338 332.5
NAV FORVALTNING 1601 TRONDHEIM 96 87.3
NAV FORVALTNING 1638 ORKDAL 51 48.7
NAV HJELPEMIDLER 1601 TRONDHEIM 121 111.8
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 1601 TRONDHEIM 23 22.4
NAV KONTAKTSENTER 1601 TRONDHEIM 49 45.8
NAV KONTROLL 1601 TRONDHEIM 8 8.0
NAV PENSJON 1601 TRONDHEIM 1 1.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 327 298.1
NAV SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 6 5.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 3 3.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 7 7.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 7 6.2
NAV SØR-TRØNDELAG 1624 RISSA 5 4.8
NAV SØR-TRØNDELAG 1627 BJUGN 4 3.6
NAV SØR-TRØNDELAG 1630 ÅFJORD 6 5.3
NAV SØR-TRØNDELAG 1632 ROAN 1 1.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 9 7.7
NAV SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 2 2.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 3 3.0
NAV SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 30 28.2
NAV SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 7 6.8
NAV SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 0.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 8 7.1
NAV SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 15 13.6
NAV SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 6 5.8
NAV SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 8 7.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 9 8.4
NAV SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 4 3.5
NAV SØR-TRØNDELAG 1665 TYDAL 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1601 TRONDHEIM 46 42.0
NIDAROS BISPEDØMME 1613 SNILLFJORD 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1617 HITRA 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1620 FRØYA 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1621 ØRLAND 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1622 AGDENES 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1624 RISSA 7 4.6
NIDAROS BISPEDØMME 1627 BJUGN 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1630 ÅFJORD 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1632 ROAN 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1634 OPPDAL 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1635 RENNEBU 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1636 MELDAL 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1638 ORKDAL 5 5.0
NIDAROS BISPEDØMME 1640 RØROS 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1648 MIDTRE GAULDAL 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1653 MELHUS 6 6.0
NIDAROS BISPEDØMME 1657 SKAUN 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1662 KLÆBU 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1663 MALVIK 2 2.0
NIDAROS BISPEDØMME 1664 SELBU 2 2.0
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 1601 TRONDHEIM 58 51.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1633 OSEN 2 2.0
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 1601 TRONDHEIM 214 207.1
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 1601 TRONDHEIM 6851 5135.8
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 1601 TRONDHEIM 26 26.0
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 1601 TRONDHEIM 7 6.4
NORSK KULTURMINNEFOND 1640 RØROS 15 14.8
OSLO BISPEDØMME 1601 TRONDHEIM 1 1.0
POLITIETS FELLESTJENESTER 1601 TRONDHEIM 2 2.0
POST- OG TELETILSYNET 1601 TRONDHEIM 3 3.0
REGION MIDT 1601 TRONDHEIM 361 351.9
REGION MIDT 1621 ØRLAND 8 6.4
REGION MIDT 1638 ORKDAL 6 5.8
RIKSADVOKATEN 1601 TRONDHEIM 8 8.0
SJØFARTSDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 3 3.0
SKATTEDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1601 TRONDHEIM 10 8.6
SKATTEOPPLYSNINGEN 1601 TRONDHEIM 14 13.2
SKATT MIDT-NORGE 1601 TRONDHEIM 205 197.3
SKATT MIDT-NORGE 1617 HITRA 4 3.5
SKATT MIDT-NORGE 1627 BJUGN 7 5.6
SKATT MIDT-NORGE 1634 OPPDAL 3 3.0
SKATT MIDT-NORGE 1638 ORKDAL 15 13.9
SKATT MIDT-NORGE 1640 RØROS 5 5.0
SKATT MIDT-NORGE 1648 MIDTRE GAULDAL 9 8.8
SKATT MIDT-NORGE 1653 MELHUS 16 13.3
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 1601 TRONDHEIM 4 4.0
STATENS JERNBANETILSYN 1601 TRONDHEIM 13 12.8
STATENS KARTVERK 1601 TRONDHEIM 10 9.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 1601 TRONDHEIM 41 39.3
STATPED 1601 TRONDHEIM 145 129.7
STATPED 1653 MELHUS 43 38.0
STATSBYGG 1601 TRONDHEIM 33 32.5
STATSBYGG 1621 ØRLAND 1 1.0
STATSBYGG 1634 OPPDAL 1 0.8
STATSBYGG 1653 MELHUS 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1601 TRONDHEIM 478 468.7
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1612 HEMNE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1617 HITRA 8 8.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1620 FRØYA 4 4.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1621 ØRLAND 33 31.8
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1634 OPPDAL 11 11.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1635 RENNEBU 4 3.5
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1636 MELDAL 3 2.2
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1638 ORKDAL 23 22.1
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1640 RØROS 13 12.5
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1648 MIDTRE GAULDAL 8 7.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1653 MELHUS 15 13.8
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1657 SKAUN 5 5.0
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1662 KLÆBU 7 5.7
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1663 MALVIK 12 11.8
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1664 SELBU 8 8.0
TINGRETTENE 1601 TRONDHEIM 33 30.7
TINGRETTENE 1621 ØRLAND 5 5.0
TOLLREGION MIDT-NORGE 1601 TRONDHEIM 87 83.8
TOLLREGION MIDT-NORGE 1640 RØROS 5 4.3
UTLENDINGSDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 27 26.3
UTRYKNINGSPOLITIET 1601 TRONDHEIM 6 5.5
VEGDIREKTORATET 1601 TRONDHEIM 83 81.4
VETERINÆRINSTITUTTET 1601 TRONDHEIM 40 38.2