FORVALTNINGSDATABASEN

HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HORDALAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 8000 4685 12685 7633 3092 10725 367 1593 1960
1981 8193 4932 13125 7810 3160 10970 383 1772 2155
1982 8122 5004 13126 7797 3109 10906 325 1895 2220
1983 8120 5111 13231 7796 3100 10896 324 2011 2335
1984 7957 5112 13069 7587 3073 10660 370 2039 2409
1985 7751 5195 12946 7381 3125 10506 370 2070 2440
1986 7839 5570 13409 7443 3385 10828 396 2185 2581
1987 7788 5711 13499 7387 3515 10902 401 2196 2597
1988 7634 5837 13471 7207 3585 10792 427 2252 2679
1989 7505 5935 13440 7083 3609 10692 422 2326 2748
1990 7452 5935 13387 7015 3610 10625 437 2325 2762
1991 7261 5998 13259 6804 3602 10406 457 2396 2853
1992 7400 6064 13464 6956 3765 10721 444 2299 2743
1993 7455 6446 13901 6890 3863 10753 565 2583 3148
1994 6693 5984 12677 6147 3635 9782 546 2349 2895
1995 6572 5998 12570 6063 3713 9776 509 2285 2794
1996 6677 6030 12707 6053 3752 9805 624 2278 2902
1997 6728 5986 12714 6037 3758 9795 691 2228 2919
1998 6776 6028 12804 5983 3708 9691 793 2320 3113
1999 6857 5966 12823 5947 3834 9781 910 2132 3042
2000 5532 4545 10077 4873 3030 7903 659 1515 2174
2001 5554 4611 10165 4853 3097 7950 701 1514 2215
2002 5497 4650 10147 4793 3164 7957 704 1486 2190
2003 4948 4653 9601 4245 3200 7445 703 1453 2156
2004 5234 5106 10340 4463 3565 8028 771 1541 2312
2005 5300 5252 10552 4504 3669 8173 796 1583 2379
2006 5345 5365 10710 4555 3822 8377 790 1543 2333
2007 5366 5567 10933 4555 3990 8545 811 1577 2388
2008 5634 5906 11540 4762 4348 9110 872 1558 2430
2009 5747 6122 11869 4819 4522 9341 928 1600 2528
2010 5834 6148 11982 4861 4569 9430 973 1579 2552
2011 5715 6088 11803 4802 4488 9290 913 1600 2513
2012 5786 6230 12016 4749 4570 9319 1037 1660 2697
2013 5908 6436 12344 4930 4847 9777 978 1589 2567
2014 5959 6570 12529 5016 4981 9997 943 1589 2532
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HORDALAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 7850.9 3893.7 11744.5 7646.0 3092.4 10738.4 204.8 801.3 1006.1
1981 8027.4 4062.4 12089.8 7820.4 3160.6 10981.0 206.9 901.9 1108.8
1982 7950.4 4072.8 12023.3 7808.3 3109.4 10917.6 142.1 963.5 1105.6
1983 7953.7 4121.4 12075.1 7806.1 3100.7 10906.8 147.6 1020.6 1168.3
1984 7744.0 4089.4 11833.4 7598.6 3073.2 10671.8 145.3 1016.3 1161.6
1985 7547.5 4166.6 11714.1 7393.1 3125.4 10518.6 154.4 1041.1 1195.5
1986 7610.4 4490.8 12101.2 7453.8 3385.8 10839.5 156.6 1105.0 1261.6
1987 7572.6 4664.0 12236.7 7399.1 3515.4 10914.5 173.5 1148.6 1322.1
1988 7390.6 4769.7 12160.3 7207.0 3585.1 10792.2 183.6 1184.6 1368.2
1989 7270.3 4841.5 12111.8 7083.1 3609.2 10692.3 187.2 1232.3 1419.5
1990 7200.9 4834.0 12034.9 7015.1 3610.1 10625.2 185.8 1224.0 1409.8
1991 7000.2 4863.7 11863.9 6804.0 3602.1 10406.2 196.2 1261.6 1457.7
1992 7138.3 4985.2 12123.5 6956.0 3765.0 10721.0 182.3 1220.2 1402.5
1993 7127.4 5185.1 12312.4 6890.0 3863.0 10753.0 237.4 1322.1 1559.4
1994 6379.6 4899.3 11278.9 6147.0 3635.0 9782.0 232.6 1264.3 1496.9
1995 6290.3 4970.8 11261.1 6063.0 3713.0 9776.0 227.3 1257.8 1485.1
1996 6292.2 5012.2 11304.3 6053.0 3752.0 9805.0 239.2 1260.2 1499.3
1997 6290.6 4997.3 11287.9 6037.0 3758.0 9795.0 253.6 1239.3 1492.9
1998 6283.3 4985.5 11268.8 5983.0 3708.0 9691.0 300.3 1277.5 1577.8
1999 6293.2 5016.4 11309.6 5947.0 3834.0 9781.0 346.2 1182.4 1528.6
2000 5145.5 3943.0 9088.6 4873.0 3030.0 7903.0 272.5 913.0 1185.6
2001 5143.3 4020.2 9163.5 4853.0 3097.0 7950.0 290.3 923.2 1213.5
2002 5085.3 4066.0 9151.3 4793.0 3164.0 7957.0 292.3 902.0 1194.3
2003 4538.8 4071.0 8609.8 4245.0 3200.0 7445.0 293.8 871.0 1164.8
2004 4790.5 4498.8 9289.3 4463.0 3565.0 8028.0 327.5 933.8 1261.3
2005 4844.0 4616.6 9460.7 4504.0 3669.0 8173.0 340.0 947.6 1287.7
2006 4869.9 4764.0 9633.9 4555.0 3822.0 8377.0 314.9 942.0 1256.9
2007 4878.0 4931.3 9809.2 4555.0 3990.0 8545.0 323.0 941.3 1264.2
2008 5105.1 5252.8 10357.9 4762.0 4348.0 9110.0 343.1 904.8 1247.9
2009 5199.4 5441.9 10641.3 4819.0 4522.0 9341.0 380.4 919.9 1300.3
2010 5253.7 5473.9 10727.6 4861.0 4569.0 9430.0 392.7 904.9 1297.6
2011 5183.7 5423.6 10607.3 4802.0 4488.0 9290.0 381.7 935.7 1317.3
2012 5175.5 5527.0 10702.4 4749.0 4570.0 9319.0 426.5 957.0 1383.4
2013 5327.3 5747.9 11075.2 4930.0 4847.0 9777.0 397.3 900.9 1298.2
2014 5391.7 5854.0 11245.7 5016.0 4981.0 9997.0 375.7 873.0 1248.7
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HORDALAND
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 12685 7.2 11744.5 7.1
1981 13125 7.2 12089.8 7.0
1982 13126 7.1 12023.3 7.0
1983 13231 7.1 12075.1 7.0
1984 13069 7.1 11833.4 7.0
1985 12946 7.1 11714.1 6.9
1986 13409 7.2 12101.2 7.1
1987 13499 7.2 12236.7 7.1
1988 13471 7.3 12160.3 7.2
1989 13440 7.2 12111.8 7.1
1990 13387 7.2 12034.9 7.1
1991 13259 7.2 11863.9 7.1
1992 13464 7.4 12123.5 7.3
1993 13901 7.5 12312.4 7.3
1994 12677 7.5 11278.9 7.3
1995 12570 7.4 11261.1 7.3
1996 12707 7.5 11304.3 7.3
1997 12714 7.6 11287.9 7.4
1998 12804 7.6 11268.8 7.3
1999 12823 7.6 11309.6 7.4
2000 10077 7.5 4.8 9088.6 7.3
2001 10165 7.5 4.8 9163.5 7.3
2002 10147 7.9 4.8 9151.3 7.6
2003 9601 7.7 4.5 8609.8 7.5
2004 10340 7.9 4.8 9289.3 7.7
2005 10552 8.2 4.8 9460.7 8.0
2006 10710 8.3 4.6 9633.9 8.1
2007 10933 8.3 4.6 9809.2 8.1
2008 11540 8.5 4.7 10357.9 8.3
2009 11869 8.5 4.9 10641.3 8.2
2010 11982 8.3 4.9 10727.6 8.0
2011 11803 8.1 4.7 10607.3 7.9
2012 12016 8.2 4.7 10702.4 7.9
2013 12344 8.3 4.8 11075.2 8.1
2014 12529 8.2 4.8 11245.7 8.0

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i HORDALAND, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1201 BERGEN 11133 7.3 88.9 6.7 9948.9 7.1 88.5
1231 ULLENSVANG 82 0.1 0.7 6.3 76.3 0.1 0.7
1211 ETNE 5 0.0 0.0 0.3 4.2 0.0 0.0
1216 SVEIO 8 0.0 0.1 0.6 5.9 0.0 0.1
1219 BØMLO 20 0.0 0.2 0.4 18.4 0.0 0.2
1221 STORD 376 0.2 3.0 3.8 344.8 0.2 3.1
1222 FITJAR 6 0.0 0.0 0.5 6.0 0.0 0.1
1223 TYSNES 12 0.0 0.1 1.1 11.2 0.0 0.1
1224 KVINNHERAD 34 0.0 0.3 0.6 29.8 0.0 0.3
1227 JONDAL 3 0.0 0.0 0.8 3.0 0.0 0.0
1228 ODDA 79 0.1 0.6 2.2 69.8 0.0 0.6
1233 ULVIK 28 0.0 0.2 6.1 28.0 0.0 0.2
1235 VOSS 189 0.1 1.5 2.6 175.4 0.1 1.6
1238 KVAM 38 0.0 0.3 1.0 34.2 0.0 0.3
1242 SAMNANGER 9 0.0 0.1 1.6 6.6 0.0 0.1
1243 OS 49 0.0 0.4 0.8 47.0 0.0 0.4
1244 AUSTEVOLL 55 0.0 0.4 1.8 51.2 0.0 0.5
1245 SUND 5 0.0 0.0 0.3 4.5 0.0 0.0
1246 FJELL 33 0.0 0.3 0.3 31.0 0.0 0.3
1247 ASKØY 74 0.0 0.6 1.0 70.9 0.1 0.6
1251 VAKSDAL 39 0.0 0.3 2.9 38.3 0.0 0.3
1253 OSTERØY 16 0.0 0.1 0.6 15.8 0.0 0.1
1256 MELAND 22 0.0 0.2 1.0 21.5 0.0 0.2
1259 ØYGARDEN 4 0.0 0.0 0.3 3.5 0.0 0.0
1260 RADØY 10 0.0 0.1 0.7 9.1 0.0 0.1
1263 LINDÅS 87 0.1 0.7 1.3 81.6 0.1 0.7
1264 AUSTRHEIM 5 0.0 0.0 0.4 4.2 0.0 0.0
1266 MASFJORDEN 30 0.0 0.2 5.0 28.5 0.0 0.3
1241 FUSA 6 0.0 0.0 0.3 5.6 0.0 0.0
1265 FEDJE 69 0.0 0.6 26.4 67.6 0.0 0.6
1232 EIDFJORD 2 0.0 0.0 0.5 2.0 0.0 0.0
1234 GRANVIN 1 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HORDALAND, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1125 1031.5
KULTURDEPARTEMENTET 179 165.6
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 146 134.4
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 498 447.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1528 1465.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 1001 966.9
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 54 45.8
FORSVARSDEPARTEMENTET 116 109.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 313 300.5
HUSBANKEN 45 42.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 5955 5028.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 885 860.7
DOMSTOLENE I NORGE 140 129.0
FINANSDEPARTEMENTET 544 518.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HORDALAND, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 52 49.4
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 25 23.5
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.4
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 18 17.6
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 133 121.5
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 453 404.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
FISKERIDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 219 210.6
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 15 13.6
FOLKEHELSEINSTITUTTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 49 41.3
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 116 109.8
FYLKESMANNEN I HORDALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 189 181.9
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 12.1
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 40.5
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 488 472.4
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1015 978.1
HUSBANKEN HUSBANKEN 45 42.5
HØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 845 742.2
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 179 165.2
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 19 18.3
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 217 210.6
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 26 23.5
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 8 8.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KONKURRANSETILSYNET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 108 106.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 410 388.9
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 115 86.7
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 87 85.6
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 27 23.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 102 94.1
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 36 32.5
NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 129 121.6
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 223 202.8
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 107 101.7
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 622 562.4
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 26.8
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 94 88.4
NORGES HANDELSHØYSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 416 356.6
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.8
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.8
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 576 559.5
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 89 86.9
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 34 34.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 6 6.0
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 32 30.0
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 394 372.1
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 74 69.7
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 23 20.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 112 101.9
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 50 48.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 84 79.1
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 112 110.5
UNIVERSITETET I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4140 3435.7
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.8
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 13.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i HORDALAND, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 1201 BERGEN 52 49.4
ARKIVVERKET 1201 BERGEN 25 23.5
BIOFORSK 1231 ULLENSVANG 11 9.4
BISPEDØMMEKONTOR 1201 BERGEN 18 17.6
BJØRGVIN BISPEDØMME 1201 BERGEN 69 61.5
BJØRGVIN BISPEDØMME 1211 ETNE 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1216 SVEIO 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1219 BØMLO 3 3.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1221 STORD 7 5.8
BJØRGVIN BISPEDØMME 1222 FITJAR 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1223 TYSNES 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1224 KVINNHERAD 3 3.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1227 JONDAL 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1228 ODDA 3 2.4
BJØRGVIN BISPEDØMME 1231 ULLENSVANG 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1233 ULVIK 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1235 VOSS 7 5.7
BJØRGVIN BISPEDØMME 1238 KVAM 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1242 SAMNANGER 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1243 OS 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1244 AUSTEVOLL 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1245 SUND 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1246 FJELL 5 5.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1247 ASKØY 4 4.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1251 VAKSDAL 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1253 OSTERØY 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1256 MELAND 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1259 ØYGARDEN 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1260 RADØY 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1263 LINDÅS 7 6.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1264 AUSTRHEIM 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1266 MASFJORDEN 1 1.0
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 1201 BERGEN 4 4.0
BUFETAT VEST 1201 BERGEN 429 381.2
BUFETAT VEST 1221 STORD 4 3.3
BUFETAT VEST 1228 ODDA 4 3.6
BUFETAT VEST 1256 MELAND 16 16.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1201 BERGEN 9 8.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1201 BERGEN 11 11.0
FISKERIDIREKTORATET 1201 BERGEN 219 210.6
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 1201 BERGEN 15 13.6
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1201 BERGEN 49 41.3
FORBRUKERRÅDET 1201 BERGEN 9 8.6
FORSVARSBYGG 1201 BERGEN 116 109.8
FYLKESMANNEN I HORDALAND 1201 BERGEN 189 181.9
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1201 BERGEN 13 12.1
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1216 SVEIO 3 1.9
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1219 BØMLO 4 4.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1221 STORD 35 32.6
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1222 FITJAR 2 2.0
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1201 BERGEN 419 406.3
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1244 AUSTEVOLL 44 41.7
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1266 MASFJORDEN 25 24.4
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1201 BERGEN 5 4.5
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1201 BERGEN 788 769.2
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1223 TYSNES 8 8.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1224 KVINNHERAD 15 13.3
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1227 JONDAL 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1228 ODDA 26 20.6
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1231 ULLENSVANG 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1233 ULVIK 3 3.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1235 VOSS 20 18.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1238 KVAM 10 9.1
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1241 FUSA 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1242 SAMNANGER 4 3.1
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1243 OS 21 20.5
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1244 AUSTEVOLL 7 5.7
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1246 FJELL 9 8.2
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1247 ASKØY 52 50.5
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1251 VAKSDAL 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1253 OSTERØY 8 7.8
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1260 RADØY 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1263 LINDÅS 34 32.7
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1264 AUSTRHEIM 1 0.2
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1266 MASFJORDEN 1 0.1
HUSBANKEN 1201 BERGEN 45 42.5
HØGSKOLEN I BERGEN 1201 BERGEN 845 742.2
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 1221 STORD 179 165.2
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 1201 BERGEN 19 18.3
JERNBANEVERKET 1201 BERGEN 120 118.1
JERNBANEVERKET 1233 ULVIK 22 22.0
JERNBANEVERKET 1235 VOSS 68 63.5
JERNBANEVERKET 1251 VAKSDAL 7 7.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE 1201 BERGEN 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE 1201 BERGEN 9 8.1
JORDSKIFTERETTENE 1221 STORD 12 11.2
JORDSKIFTERETTENE 1235 VOSS 5 4.2
JUSTERVESENET 1201 BERGEN 8 8.0
KONFLIKTRÅDENE 1201 BERGEN 4 4.0
KONKURRANSETILSYNET 1201 BERGEN 108 106.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1201 BERGEN 380 361.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1221 STORD 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1228 ODDA 3 1.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1251 VAKSDAL 25 24.3
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 1201 BERGEN 115 86.7
KYSTVERKET 1201 BERGEN 2 2.0
KYSTVERKET VEST 1201 BERGEN 20 20.0
KYSTVERKET VEST 1265 FEDJE 67 65.6
LAGMANNSRETTENE 1201 BERGEN 27 23.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1201 BERGEN 79 74.1
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1221 STORD 12 10.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1238 KVAM 11 9.7
METEOROLOGISK INSTITUTT 1201 BERGEN 36 32.5
NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) 1201 BERGEN 129 121.6
NAV FORVALTNING 1201 BERGEN 172 156.4
NAV FORVALTNING 1221 STORD 51 46.4
NAV HJELPEMIDLER 1201 BERGEN 107 101.7
NAV HORDALAND 1201 BERGEN 416 375.7
NAV HORDALAND 1211 ETNE 4 3.2
NAV HORDALAND 1216 SVEIO 3 2.0
NAV HORDALAND 1219 BØMLO 13 11.4
NAV HORDALAND 1221 STORD 22 19.7
NAV HORDALAND 1222 FITJAR 3 3.0
NAV HORDALAND 1223 TYSNES 3 2.2
NAV HORDALAND 1224 KVINNHERAD 10 7.9
NAV HORDALAND 1227 JONDAL 1 1.0
NAV HORDALAND 1228 ODDA 13 11.9
NAV HORDALAND 1231 ULLENSVANG 3 3.0
NAV HORDALAND 1232 EIDFJORD 2 2.0
NAV HORDALAND 1233 ULVIK 2 2.0
NAV HORDALAND 1234 GRANVIN 1 1.0
NAV HORDALAND 1235 VOSS 14 12.7
NAV HORDALAND 1238 KVAM 4 4.0
NAV HORDALAND 1241 FUSA 4 3.6
NAV HORDALAND 1242 SAMNANGER 4 2.5
NAV HORDALAND 1243 OS 14 13.4
NAV HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 3 2.8
NAV HORDALAND 1245 SUND 4 3.5
NAV HORDALAND 1246 FJELL 17 16.2
NAV HORDALAND 1247 ASKØY 18 16.4
NAV HORDALAND 1251 VAKSDAL 3 3.0
NAV HORDALAND 1253 OSTERØY 6 6.0
NAV HORDALAND 1256 MELAND 5 4.5
NAV HORDALAND 1259 ØYGARDEN 3 2.5
NAV HORDALAND 1260 RADØY 7 6.1
NAV HORDALAND 1263 LINDÅS 13 12.2
NAV HORDALAND 1264 AUSTRHEIM 3 3.0
NAV HORDALAND 1265 FEDJE 2 2.0
NAV HORDALAND 1266 MASFJORDEN 2 2.0
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 1201 BERGEN 27 26.8
NAV KONTAKTSENTER 1201 BERGEN 94 88.4
NORGES HANDELSHØYSKOLE 1201 BERGEN 416 356.6
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) 1201 BERGEN 7 6.8
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 1201 BERGEN 11 10.8
OSLO BISPEDØMME 1201 BERGEN 3 3.0
POLITIETS FELLESTJENESTER 1201 BERGEN 1 1.0
POST- OG TELETILSYNET 1201 BERGEN 3 3.0
REGION VEST 1201 BERGEN 447 433.5
REGION VEST 1221 STORD 29 28.2
REGION VEST 1228 ODDA 27 26.6
REGION VEST 1235 VOSS 62 60.4
REGION VEST 1263 LINDÅS 11 10.8
RIKSADVOKATEN 1201 BERGEN 11 10.5
SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING 1201 BERGEN 89 86.9
SJØFARTSDIREKTORATET 1201 BERGEN 34 34.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1201 BERGEN 6 6.0
SKATTEOPPLYSNINGEN 1201 BERGEN 32 30.0
SKATT VEST 1201 BERGEN 312 299.2
SKATT VEST 1221 STORD 13 11.7
SKATT VEST 1224 KVINNHERAD 6 5.6
SKATT VEST 1228 ODDA 3 3.0
SKATT VEST 1235 VOSS 13 10.9
SKATT VEST 1238 KVAM 11 9.3
SKATT VEST 1243 OS 12 11.1
SKATT VEST 1246 FJELL 2 1.5
SKATT VEST 1263 LINDÅS 22 19.8
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 1201 BERGEN 4 4.0
STATENS KARTVERK 1201 BERGEN 13 12.8
STATENS KARTVERK 1231 ULLENSVANG 61 56.9
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 1201 BERGEN 23 20.5
STATPED 1201 BERGEN 112 101.9
STATSBYGG 1201 BERGEN 47 45.9
STATSBYGG 1221 STORD 2 2.0
STATSBYGG 1266 MASFJORDEN 1 1.0
TINGRETTENE 1201 BERGEN 72 68.8
TINGRETTENE 1221 STORD 8 6.3
TINGRETTENE 1231 ULLENSVANG 4 4.0
TOLLREGION VEST-NORGE 1201 BERGEN 112 110.5
UNIVERSITETET I BERGEN 1201 BERGEN 4140 3435.7
UTLENDINGSDIREKTORATET 1201 BERGEN 15 14.8
UTRYKNINGSPOLITIET 1201 BERGEN 4 4.0
VETERINÆRINSTITUTTET 1201 BERGEN 15 13.2