Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Litteratur per tilknytningsformer

Litteratur kategorisert på tilknytningsformer.

Antall publikasjoner per tilknytningsform
Tilknytningsform Antall publikasjoner
Frivillig sektor 117
Privat sektor (marked) 85
Kommune 256
Fylkeskommune 112
Storting 198
Offentlig utvalg 43
Regjering 148
Stat 499
Departement 307
Etat 43
Sentraladministrative organ (direktorat m.m.) 253
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 71
Forvaltningsbedrift 55
Andre ordinære forvaltningsorgan 134
Finansieringsinstitusjon 36
Heleide statsaksjeselskap 75
Særlovsselskap 46
Statsforetak 43
Statsselskap organisert etter 1965-loven 26
Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet) 64
Helseforetak 75
Kirkelig rettssubjekt 2
Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse) 15
Statstilknyttet stiftelse (randsonestiftelse) 12