FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.).

255 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1979 Centralforvaltningen i seks vestlige lande. Martens, Hans
Bok 1979 Reorganisering av departementa - eit politisk styringsmiddel? Roness, Paul G.
Bok 1979 Sentraladministrasjonens historie 1845-1884. Benum, Edgeir
Bok 1979 Sentraladministrasjonens historie. Bind 1 1814-1844. Maurseth, Per
Bok 1979 Sentraladministrasjonens historie Bind 4 1914-1940. Tønnesson, Kåre D.
Bok 1980 Sentraladministrasjonens historie 1940-45. (bind 5). Debes, Jan
Bok 1983 Sentraladministrasjonen. Lægreid, Per og Paul G. Roness
Bok 1984 Organisasjonsutforming i offentlig virksomhet. Egeberg, Morten
Bok 1989 Institusjonspolitikk og forvaltningsutvikling. Bidrag til en anvendt statsvitenskap. Morten Egeberg (red.)
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1994 Forvaltningspolitik i Norden. Per Lægreid og Ove K. Pedersen (red.)
Bok 1995 Stortinget som organisator - Folkevaldes medverknad ved organiseringa av den norske sentraladministrasjonen 1946-1993. Roness, Paul G.
Bok 1997 Forvaltningskunnskap. Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.)
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 1998 Den moderne forvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2000 Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Grønlie, Tore (red.)
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2007 Organization theory and the public sector: instrument, culture and myth Christensen, Tom; Lægrid, Per; Roness, Paul G..
Bok 2007 Organization Theory and the Public Sector : Instrument, Culture and Myth Christensen, Tom Lægrid, Per Roness, Paul G., Røvik, Kjell Arne
Bok 2009 Change and continuity in public sector organizations : essays in honour of Per Lægreid Paul G. Roness, Harald Sætren (eds.)
Bok 2010 Governance of Public Sector Organizations : Proliferation, Autonomy and Performance Lægreid, Per Verhoest, Koen
Bok 2010 Autonomy and control of state agencies : comparing states and agencies Verhoest, Koen ; Roness, Paul G. ; Verschuere, Bram ; Rubecksen, Kristin ; MacCartaigh, Muiris
Bok 2011 Public Sector Organizations : Government Agencies : Practices and Lessons from 30 Countries Verhoest, Koen ; Van Thiel, Sandra ; Bouckaert, Geert ; Lægreid, Per
Bok 2011 Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet. Undersøkelse og beslag i feltet mellom forvaltningsprosess og straffeprosess Stub, Marius
Bokkapittel 2007 New Public Management Reforms-Exploring the “Whole-of-Governmenty” Approach to Public Reform Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Bokkapittel Sentraladministrasjonen - en oversikt over trekk ved departementer og direktorater. Christensen, Tom og Morten Egeberg
Bokkapittel Utviklingen av direktoratene - aktører, tenkning og organisasjonsformer. Christensen, Tom
Bokkapittel Stortinget og forvaltningspolitikken. Roness, Paul G.
Bokkapittel Innenriksforvaltningens og den offentlige politikkens internasjonalisering. Egeberg, Morten og Jarle Trondal
Bokkapittel Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel The Effect of Corporatisation on Political Control. Zuna, Hans Robert
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Personaldemokrati og brukarstyring i sentraladministrasjonen. Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1954 Interesseråd. En studie over forholdet mellom sentraladministrasjonen og organisasjonene. Moren, Jorolv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1955 Politikk og administrasjon. Rangering av noen lojaliteter hos offentlige tjenestemenn.(Magisteravh.) Jacobsen, Knut Dahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsformidling og tjenestemannstilpasning. Østern, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Utredningsutvalg i sentralforvaltningen Kavli, Ole W
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Fra byråkrati til teknobyråkrati. Et perspektiv på norsk sentralforvaltnings utvikling. Solumsmoen, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 En studie av samarbeidsutvalget som organ for medinnflytelse. Risnes, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Styrer og råd knyttet til direktoratenes ledelse: Organisasjon og virkemåte. Worren, Stein H
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Ekspertstyre eller lekmannsstyre. En analyse av omfanget av fagstillinger i ulike sentraladministrative institusjoner over tid. Olden, Lyder
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Ekspertstyre eller lekmannstyre. En analyse av omfanget av fagstillinger i ulike sentraladministrative institusjoner over tid. Olsen, Leslie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Omorganisering som politisk styringsmiddel. Departement eller direktorat? Søkelys på forvaltningspolitikken 1945-1970 om å anvende direktoratsmodellen som et politisk styringsmiddel.Empirisk belyst ved omorganiseringen av politiets sentrale ledelse. Dæhlin, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Stortingets behandling av reorganiseringer i norsk sentraladministrasjon 1945 - 1986. Holø, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Stat og kommune - En analyse av direktorata si rolle i frikommuneforsøket. Hauge, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Styrer i direktoratene - En studie av utviklingen. Buchalik, Ingeborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Forvaltningens internasjonalisering. En kartlegging av internasjonaliseringi sentralforvaltningen utenfor departementene. Holberg, Ulf André Magneson
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Politisk demokrati og personaldemokrati i forvaltningspolitikken. En studie av den norske sentralforvaltningen. Hegre, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Toppledere i sentralforvaltningen med politisk bakgrunn: en studie av toppledernes karrieremønster med utgangspunkt i årene 1936, 1956, 1976 og 1996. Nerland, Sigbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Et Felles Nasjonalt Standpunkt? En studie av hvilke effekter rammenotatordningen har hatt for koordineringen av det EU/EØS relaterte arbeidet i norsk sentralforvaltning. Sætereng, Tom Roger
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering - en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Sysselsetting i sentrum? : en studie av geografiske utviklingstrekk i den regionale statsforvaltning Remvik, Åge Erstad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Flytting av statlige tilsyn - en analyse av Stortingets behandling av St. meld. nr. 17 (2002-2003) om statlige tilsyn Furumo, Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering: en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Mål- og resultatstyring i trygdeetaten - en analyse av trygdesjefrollen Vassdokken, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politisk styring og faglig autonomi - en organisasjonsteoretisk analyse av implementeringen av vedtaket om å flytte Luftfartstilsynet fra Oslo til Bodø Wisth, Gerd Beate Lynegard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Hvem styrer norsk sokkel? : en organisasjonsteoretisk analyse av konsesjonssystemet på norsk sokkel Hauge, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Norsk bistand og næringslivet: - fra motkonjunkturtiltak til konjunkturuavhengig samarbeid Kielland, Tryggve Eng
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen : en studie av argumentasjonen i beslutningsprosessen om enny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Kristensen, Roar Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Reformer i organiseringen av velferdstjenester. En komparativ analyse av Hartz-reformen i Tyskland og Nav-reformen i Norge Wie, Katherine Beate Middleton
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Politisk tillit: Hvilke inntrykk har befolkningen av offentlige organisasjoner i Norge? Husaas, Hanne Merete Johnsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Norges Fotballforbund i norsk utviklings- og utenrikspolitikk : Den norske fotballmodellen Hasselgård, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Bosetting av flyktninger i Oslo : En analyse av statens rolle, diskursen og strukturen rundt bosetting av flyktninger etter statens forespørsel i Oslo kommune Shakar, Zeshan Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Statlig styring og lokale vedtak : en komparativ analyse av Moss og Haldens håndtering av IMDis anmodning om bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag Thorjussen, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Konkurransetilsynet - Et sted mellom Norge og EU? Solstad, SIlje Gjerp
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 En integrert europeisk administrasjon? : Statens legemiddelverk i en ny kontekst Vestlund, Nina Merethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Geografisk relokalisering av tilsyn Saba, Kathra
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning Bjørgum, Lena
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Mot en europeisk fellesadministrasjon? : En studie av Statens jernbanetilsyns arbeid med EUs politikk Stene, Joachim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Norsk bosettingspolitikk - i klem mellom statlige mål og kommunal autonomi : Rygge og Askim kommuners behandling av IMDis anmodning om å bosette flyktninger Fjellbekk, Annikken Hamran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Kredittilsynet: En organisasjonsteoretisk analyse av utvikling og virkemåte Hytten, Gisela
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Organisering i offentlig forvaltning mot terrorangrep Folden, Endre Alvestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Landkunnskap under lupen: Landinfos rolle i utlendingsforvaltningen Nordland, Ragnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Innføring av nytt felles digitalt Nødnett i politi, helse og brann - En iverksettingsstudie av innføringsprosjektene i brann og politi Lunde, Ragnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007 Lervåg, Knut Andreas Utkilen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Bindetegnsuniversitetene - en studie av kvalitetsbegrepets rolle i universitetenes profilering og posisjonering i det nye universitetslandskapet Golmen, Karen Oldervik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Opinionsdannelse og sør-politikk : Opplysningsarbeidets historie i Norge Teige, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Samhandling i NAV : En organisasjonsteoretisk studie av utfordringene i interaksjonen mellom lokale NAV-kontorer og forvaltningsenheter Thoresen, Seher
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Nye oppgaver i nye omgivelser : En komparativ studie av oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet ved to NAV-kontor Rædergård, Ingrid Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Fristilt i Norge og integrert i Europa? : En studie av Datatilsynets europeiske arbeid. Løkken, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Busetjing av flyktningar - Statleg forplikting og kommunal utfordring : Ein komparativ analyse av Larvik og Sandefjord kommune sine busetjingsvedtak og handsaming av oppmodingar frå IMDi Stenersen, Andreas Bratshaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Styring og lederskapsstrategier i offentlig forvaltning Lund, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Hvor skal vegen gå? : Ny E6-trasé gjennom Sør-Fron kommune: En analyse av organisering og prosess mot det endelige planresultatet Øvre, Mari Diesen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Påvirkning gjennom medvirkning? : En studie av Helsedirektoratets arbeid med EUs politikk Søetorp, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Bosetting av flyktninger : - en komparativ studie av bosettingsvedtak i to østlandskommuner Eide, Ingvild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Finanstilsynet - utenfor og innenfor : En studie av Finanstilsynets arbeid med eu-regelverk Isaksen, Helene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Alltid beredt? : Når direktorater får samordningsansvar - en studie av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Magnussen, Miriam Cecilie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Å fly eller ikkje fly? : Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010 Nilsen, Rannveig Baaserud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 "Fra flyttekaos til flyttesuksess?" -En implementerinsstudie av Luftfartstilsynet flytteprosess. Sæland, Sindre Bøgwald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 En målstyrt etat i en regelstyrt verden? : En studie av styringspraksisen i politi- og lensmannsetaten Fremstad, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen. Et casestudie av Oljedirektoratet Mujic, Mirza
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet : En studie av embetsverkets beslutningsatferd i EUs komité-system Sydengen, Mats Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Flesjø, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Utviklingen av norsk returpolitikk overfor avviste asylsøkere : En dokumentstudie av statsbudsjettene 2000-2012 Thorgrimsen, Tone Celine Sundseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Kunnskapsgrunnlaget bak beslutningen om organisering av den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen i 2005 - En organisasjonsteoretisk analyse Eilertsen, Marlene Hansen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Organisatorisk utvikling i den statlige utdanningsadministrasjonen 1947-2014 - Med hovedvekt på beslutningsprosessen i forkant av Utdanningsdirektoratets opprettelse i 2004 Ophaug, Marte Hoel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Samordning uten sikkerhetsnett - Samordning rundt Nødnett i Norge Hansen, Jan-Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 En europeisk administrasjon over flere nivåer? - En studie av Norges vassdrag- og energidirektorats arbeid med EU-regelverk Andersen, Simon Rønning
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Tilpasning til klimaendringer - Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret Severinsen, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 The Politics of Structural Reform: Why Agencies Are Transformed and Put to Death Sandnes, Joachim Remen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mål- og resultatstyring av politiet - En studie av Justis- og beredskapsdepartementet sin mål- og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004-2016 Njaastad, Malene Liljedahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 22. juli-kommisjonen versus politiet. Hvorfor så forskjellige vurderinger? Sethne, Miriam
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Opprettelsen av Direktoratet for e-helse. Hierarkisk styring, gradvis behov eller ønske om legitimitet? Støa, Irene Allison
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Terroralarm uten terrorangrep - Håndteringen av og reaksjonene på terrortrusselen 2014 Aabrekk, Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Et tilsynsorgan med videre jakke. En studie av Konkurransetilsynets rolle og uavhengighet Hesseberg, Ole Bjarne Aarsland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 "Den utmerkede utdanningsinstitusjon" - En fler-casestudie av omdømmehåndtering i den norske universitets- og høyskolesektoren. Nygård, Daniel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Flernivåadministrasjon på et av statens kjerneoppgaver? En studie av Utlendingsdirektoratets deltakelse i EU-nettverk Simonsen, Mari Nygaard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mellom altruisme og egeninteresser - En kvalitativ analyse av målene i norsk bistandspolitikk Holmes, Martha
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Statlige mål og lokale vedtak Bakken, Ida Selliseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Omdømmehåndtering i UDI og UNE - Instrumentelt eller institusjonelt styrt? Davidsen, Katrine Offerdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Mer koordinering gjennom sammenslåing? En studie av beslutningsmessige konsekvenser av Miljødirektoratets opprettelse. Synnes, Sabine Marlen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Organising civil preparedness in Finland, Sweden and Norway : comparing national approaches Laakso, Katri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Digitalisering : farvel til regional stat? : en kvalitativ komparativ casestudie av Arkivverket, Skatteetaten og Statens vegvesen. Lotsberg, Daniel og Ola Lindberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Ever closer administrative institutions? Impacts of the European Union on national decision-making processes Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Principals and agents or principals and stewards?: Performance management of agencies in Norwegian state administration Bjurstrøm, Karl Hagen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Forvaltning på nett? En casestudie av implementering av administrativ reform i sentralforvaltningen Behn, Fredrik Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Meningsmålingsdemokratiet Norske direktoraters bruk av meningsmålinger 2016-2019. Stavrum, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve
Rapport 1988 Tillitsvalde og tilknytningsformer i staten: Kartlegging av profilar blant organisasjonstillitsvalde. Helgesen, Kjersti, Per Lægreid og Richard Matland
Rapport 1991 Forvaltningsreformer i en differensiert stat. Helgesen, Kjersti
Rapport 1994 Kontinuitet eller brudd? En sammenlignende studie av sentraladministrative endringsvedtak i Norge og New Zealand i organisasjonsvitenskap. Slotnes, Atle
Rapport 1995 Forvaltning for politikk: Regjeringens forvaltningspolitiske framstøt i 1955. Lind, Kristin
Rapport 1995 Lønnsreform og ledermobilitet i Staten fra 1985 til1993. Alme, Aud Merethe
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 1997 Fristilling og politisering. Om bruken av direktoratsformen og forholdet mellom direktorat og departement i norsk sentralforvaltning etter 1945. Grøndahl, Øyvind Nordbrand
Rapport 1997 Forvaltningens europakompetanse. - En sammenlignende studie av opplæring av europakompetanse i den norske og svenske sentralforvaltningen i perioden 1991-1996- Slotterøy, Ørjan
Rapport 1997 Direktoratsledere. Om lederskap i statlig forvaltning Kallerud, Bitten
Rapport 1998 Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte. En studie av interesseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighetsorgan og endringen i denne på 1980 tallet. Holmefjord, Endre
Rapport 1998 Direktorater i institusjonelt samarbeid. Forvaltningsmessige sider ved bruk av norske direktorater i institusjonelt bistandssamarbeid Klepsvik, Knut, Hansen, Freddy, Oftedal, Erik
Rapport 1999 EU i Norge. Europeisering av norsk sentralforvaltning. Larsen, Gry og P. Lægreid, M. Hooijkaas Wik.
Rapport 1999 Styring og organisering av Rusmiddeldirektoratet Grøver, Tone, Paulsrud, Astrid, Færevaag, Marta Hjelle
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2001 Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: Noen foreløpige observasjoner. Rolland, Vidar og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2003 NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov Harald Hove (leder), Mette Bredengen, Ramborg Elvebakk, Anders Hauger, Ingvar Engen, Svein Roald Hansen, Jan Erik Helgesen, Tonje Meinich, Nils E. Øy
Rapport 2003 NOU 2003: 12 Ny konkurranselov Hans Petter Graver (leder), Jan Bjørland, Magne Eek, Morten Eriksen, Arnhild Dordi Gjønnes, Eva Hildrum, Stein Reegård, Elisabeth Roscher, Margrethe Slinde, Helge Stemshaug, Siri Teigum, Steinar Undrum, Randi Wilhelmsen
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Rapport 2004 Nytt direktorat – nye roller En evaluering av Politidirektoratet og deres forhold til Justisdepartementet og ytre etat Oddbjørg Bakli og Ingunn Botheim
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål Hallgeir Aalbu, Elisabeth Angell, Heidi Wiig Aslesen, Ådne Cappelen, Arild Hervik, Grete Rusten, Tor Selstad
Rapport 2005 Efficiency and Productivity of Norwegian tax Offices Førsund, Finn R., Kittelsen, Sverre A.C., Lindseth, Frode
Rapport 2006 Evaluering av bosetting av flyktninger Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Informasjonsberedskap i 18 direktorat og tilsyn - Statuskartlegging 2005 Hansen, Lisbeth Udland, Nonseid, John
Rapport 2006 NOU 2006: 14 Gransking av Utledningsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Rapport 2008 NOU 2009: 3 På sikker veg — Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen Jorunn Ringstad (leiar), Kjell Bjørvig, May Kristin Ensrud, Lasse Fridstrøm, Ingun Hagesveen, Per Steinar Jensen, Bård Morten Johansen, Tor Nordstrøm, Inger-Anne Ravlum og Hanne Varhaug Søberg
Rapport 2012 Sosiale medier i forvaltningen Amdam, Ragnhild Olin, Sissel Kristin Hoel, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen, Ingrid Stranger-Thorsen, Maria Strøm.
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2012 NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU Fredrik Sejersted (leder), Liv Monica Bargem Stubholt, Peter Arbo, Kate Hansen Bundt, Jon Erik Dølvik, Fredrik Bøckman Finstad, Lise Rye, Dag Seierstad, Helene Sjursen, Jonas Tallberg, Karen Helene Ulltveit-Moe, Frank Aarebrot
Rapport 2012 Kartlegging av årsrapporter 2012 Direktoratet for økonomistyring
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2013 Evaluering av Politidirektoratet Sidsel Søvik, Maria Strøm, Oddbjørg Bakli, Ingunn Botheim - See more at: http://evalueringsportalen.no/evaluering/evaluering-av-politidirektoratet#sthash.l88R6pDB.dpuf
Rapport 2013 Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene Vemundvik, Sissel, Ingunn Botheim, Mette Haarstad
Rapport 2013 Merverdi eller unødig omvei? Om direktoratenes rolle i gjennomføring av nasjonal politikk Botheim, Ingunn, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen
Rapport 2013 Public Sector Reform in Norway: Views and Experiences from Senior Executives Lægreid , Per, Åsta Dyrnes Nordø og Lise H. Rykkja
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2015 Evaluering av Utdanningsdirektoratet Solumsmoen, Dag og Gudrun Vik
Rapport 2015 NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten Øystein Børmer (leder), Stein Berntsen, Harald Brandsås, Tore Eriksen, Hanne Gaaserød, Kåre P. Hagen, Kristina Lundqvist, Marianne Mancini, Anna Rømo
Rapport 2015 NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport Jørn Rattsø (leder), Marianne Andreassen, Tore Eriksen, Siri Beate Hatlen, Hans Olav Karde, Anne May Mauritzen, Christine Benedichte Meyer, Kjell Gunnar Salvanes, Simen Vier Simensen, Peter Birch Sørensen
Rapport 2015 Evaluering av Fiskeridirektoratet Botheim, Ingunn, Harald Nybøen og Janicke Weum
Rapport 2015 Statlig styring av kommunene - En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999-2015 Vemundvik, Sissel, Benedicte Hoff, Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim og Helle Sekkesæter
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2016 Nøklene til handlingsrommet. Hva fremmer og hemmer effektivisering i staten? Botheim, Ingunn, Simen Hustad, Valgjerd Bakka Skauge, Trine Leegaard Tvedt
Rapport 2016 Nytt veg- og jernbanedirektorat? Om direktoratsoppgaver i veg- og jernbaneforvaltningen Bakli, Oddbjørg, Peter Chr. Bøgh, Trond Kråkenes
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2018 Mediepåvirkning i offentlig sektor. Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport 2018:3 Karlsen, Rune, Kristoffer Kolltveit, Christina Stoltenberg
Rapport 2018 Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8 Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2018 Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen - kunnskapsgrunnlag Håkon Styri med flere
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2019 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) Backer, Inge Lorange (leder), Marianne Abeler, Sven Ole Fagernæs, Anne Lise Fimreite, Siri Halvorsen, Gunnar O. Hæreid, Frode A. Innjord, Hanne Kjørholt, Jostein Selle og Berit Sollie
Notat 1989 Reformer i statens lønnspolitikk. Helgesen, Kjersti
Notat 1990 Ledere i statlige etater: En beskrivelse av statens ledere i lys av forvaltningspolitikk og rekrutteringsprinsipper. Helgesen, Kjersti
Notat 1998 Seculum Primum. Den norske sentraladministrasjonens første århundre 1814 - ca. 1900. Haaland, Torstein
Notat 1998 Forvaltningspolitikk i praksis. Tollbyråkratiets effektivisering i etterkrigstiden. Haaland, Torstein
Notat 1998 Organisering og praksis i den historiske situasjon. Sentralforvaltningens utviklling 1814-1900. Haaland, Torstein
Notat 1998 Transforming New Public Management. A study of how modern reforms are received in the Norwegian civil service. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 1999 New Public Management - the trade-off between political governance and administrative autonomy. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2002 Moderninsering av den norske departementsdirektoratsmodellen Sundby, Inger Johanne
Notat 2003 The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003. Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes,
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2007 The Challenge of Coordination in Central Government Organizations Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Notat 2013 Fra stat til marked. Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Søvik , Sidsel (prosjektleder) og rådgiver Kristian Kjøllesdal
Notat 2014 Opprettelsen av Miljødirektoratet - erfaringer fra en fusjon Botheim, Ingunn, Peter Bøgh, Lisbeth Udland Hansen
Notat 2014 Både styring og ledelse? Om ledergrupper i direktorater med regionalt apparat Botheim, Ingunn og Dag Solumsmoen
Notat 2014 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Kjøllesdal, Kristian og Sidsel Søvik
Notat 2016 Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen Solumsmoen, Dag og Trond Kråkenes
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2017 Effekter av en fusjon. Etableringen av Miljødirektoratet Kråkenes, Trond og Hilde-Marie Branæs
Notat 2018 Difi notat 2018:5 Departementenes styring og tilrettelegging for innovasjon i underliggende virksomheter Helle Sekkesæter og Lisbeth U. Hansen
Tidsskriftsartikkel 1960 Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen. Jacobsen, Knut Dahl
Tidsskriftsartikkel 1970 Innstilling om den sentrale forvaltningsorganisasjon. Debes, Jan
Tidsskriftsartikkel 1984 Effekter av organisasjonsendringer i forvaltningen. Egeberg, Morten
Tidsskriftsartikkel 1984 Hovedtrekk i utviklingen av direktoratene som organisasjonsform i norsk sentralforvaltning. Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 1988 Fristilling - en analyse av variasjon i ønsker blant ansatte i sentraladministrasjonen. Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 1988 Norske departementer 1976 - 86: Noen trekk ved formell struktur, personell og beslutningsatferd. Christensen, Tom og Morten Egeberg
Tidsskriftsartikkel 1989 Departementene og andre sentraladministrative organer: en sammenligning av enkelte trekk ved formell struktur, personell og beslutningsadferd Egeberg, Morten og Inger Stigen, Roy Nikolaisen, Tom Christensen.
Tidsskriftsartikkel 1991 Avbyråkratisering og modifisert forhandling? Om bruk av prosjektorganisasjon i norsk sentraladministrasjon. Stigen, Inger
Tidsskriftsartikkel 1994 Delegering og politisering. Om bakgrunnen for direktoratspolitikken i Norge fra 1955. Lie, Einar
Tidsskriftsartikkel 1997 Sentralforvaltning og offentlig politikk. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1998 Seculum Primum - Den norske sentraladministrasjonens første århundre 1814-ca.1900. Haaland, Torstein
Tidsskriftsartikkel 1999 New Public Management - Design, Resistance, or Transformation? A study of How Modern Reforms Are Received in a Civil Service System. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Europeanization of Central Government Administration in the Nordic States Lægreid, Per ; Runolfur Smari Steinthorsson and Baldur Thorhallsson
Tidsskriftsartikkel 2004 Statlege organisasjonar i Norden : kategoriseringar og kategoriar i teori og praksis Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies—The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2007 Regulatory Agencies - The Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2007 Modern Management Tools in State Agencies: The Case of Norway Lægreid, Per, Paul G. Roness & Kristin Rubecksen
Tidsskriftsartikkel 2008 BEYOND NEW PUBLIC MANAGEMENT: AGENCIFICATION AND REGULATORY REFORM IN NORWAY Christensen, Tom ; Lie, Amund ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2008 Controlling Regulatory Agencies Lægreid, Per, Paul G. Roness & Kristin Rubecksen
Tidsskriftsartikkel 2008 Autonomy and Regulation of State Agencies: Reinforcement, Indifference or Compensation? Roness, Paul ; Verhoest, Koen ; Rubecksen, Kristin ; MacCarthaigh, Muiris
Tidsskriftsartikkel 2009 Political Leadership and Bureaucratic Autonomy: Effects of Agencification Egeberg, Morten ; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2009 National Agencies in the European Administrative Space: Government Driven, Commission driven or Networked? Egeberg, Morten ; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2009 Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentralforvaltning Trondal, Jarle ; Kiland, Charlotte
Tidsskriftsartikkel 2010 Resultatstyringens mytologi : hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt? Johnsen, Åge
Tidsskriftsartikkel 2010 Civil Servants' Perceptions Regarding ICT Use in Norwegian Central Government Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2011 Crisis Management The Perceptions of Citizens and Civil Servants in Norway Christensen, Tom ; Lægreid, Per ; Fimreite, Anne Lise
Tidsskriftsartikkel 2011 Explaining the Innovative Culture and Activities of State Agencies Lægreid, Per, Paul G. Roness & Koen Verhoest
Tidsskriftsartikkel 2011 Ethics and Administrative Reforms: A study of ethical guidelines in the central civil service Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2011 Agencification and location: Does agency site matter? Egeberg, Morten ; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2012 Norsk sentraladministrasjon – norsk og europeisk. Forvaltnings-messige konsekvenser av EU Egeberg , Morten og Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2012 Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration—Combining Organizational Conditions and Individual Features Christensen, Dag Arne, Tom Christensen, Per Lægreid, Tor Midtbø
Tidsskriftsartikkel 2012 Analyzing Longitudinal Continuity and Change in Public Sector Organizations MacCarthaigh, Muiris & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo
Tidsskriftsartikkel 2013 Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France BEZES, P., FIMREITE, A. L., LIDEC, P. L. and LÆGREID, P
Tidsskriftsartikkel 2013 Welfare Administration Reform Between Coordination and Specialization Christensena , Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland
Tidsskriftsartikkel 2013 Ble det en bedre organisert stat? Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod
Tidsskriftsartikkel 2018 Quasi-contractual ministerial steering of state agencies: Its intensity, modes, and how agency characteristics matter Askim, Jostein; Bjurstrøm, Karl Hagen; Kjærvik, Jonas
Tidsskriftsartikkel 2019 Public administration sustainability and its organizational basis Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2019 Unpacking Nordic Administrative Reforms: Agile and Adaptive Governments Greve, Carsten; Ejersbo, Niels; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H.
Tidsskriftsartikkel 2019 How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H.
Tidsskriftsartikkel 2019 Administrative coordination capacity; does the wickedness of policy areas matter? Christensen, Tom; Lægreid, Ole Martin; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2019 How interagency coordination is affected by agency policy autonomy Bjurstrøm, Karl Hagen
Tidsskriftsartikkel 2020 Principal–Agent or Principal–Steward: How Ministry–Agency Relations Condition the Impact of Performance Management in the Steering of Government Agencies Bjurstrøm, Karl Hagen
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordination quality in central government – the case of Norway Christensen, Tom; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2020 Understanding Felt Accountability: The institutional antecedents of the felt accountability of agency-CEO's to central government Schillemans, Thomas; Overman, Sjors; Fawcett, Paul; Flinders, M; Fredriksson, Magnus; Lægreid, Per; Maggetti, Martino; Papadopoulous, Yannis; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H.; Salomonsen, Heidi Houlberg; Smullen, Amanda; Wood, Matt
Tidsskriftsartikkel 2020 Just keep silent… Defensive silence as a reaction to successive structural reforms Wynen, Jan; Kleizen, Bjørn; Verhoest, Koen; Lægreid, Per; Rolland, Vidar
Tidsskriftsartikkel 2021 Mellom meritokrati og politisering? En kompetansestudie av etatsledere med og uten politikerbakgrunn, 1980–2020 Askim, Jostein; Bach, Tobias