FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Etat

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Etat.

43 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Den norske velferdsstat og det multikulturelle samfunn Blom, Ida Christine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering - en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Mål- og resultatstyring i trygdeetaten - en analyse av trygdesjefrollen Vassdokken, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, kultur og endringer : en analyse av nedbemanning og strukturendringer i Forsvarssektoren 2000-2005 Etholm, Ellen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Statlig styring og lokale vedtak : en komparativ analyse av Moss og Haldens håndtering av IMDis anmodning om bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag Thorjussen, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Innføring av nytt felles digitalt Nødnett i politi, helse og brann - En iverksettingsstudie av innføringsprosjektene i brann og politi Lunde, Ragnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Norsk bosettingspolitikk - i klem mellom statlige mål og kommunal autonomi : Rygge og Askim kommuners behandling av IMDis anmodning om å bosette flyktninger Fjellbekk, Annikken Hamran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Organisering i offentlig forvaltning mot terrorangrep Folden, Endre Alvestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Samhandling i NAV : En organisasjonsteoretisk studie av utfordringene i interaksjonen mellom lokale NAV-kontorer og forvaltningsenheter Thoresen, Seher
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Opinionsdannelse og sør-politikk : Opplysningsarbeidets historie i Norge Teige, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 The Political-Military Matrimony : Integrated Strategic Leadership and Civil-Military Relations in Norway Fottland, Ida Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Nye oppgaver i nye omgivelser : En komparativ studie av oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet ved to NAV-kontor Rædergård, Ingrid Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Busetjing av flyktningar - Statleg forplikting og kommunal utfordring : Ein komparativ analyse av Larvik og Sandefjord kommune sine busetjingsvedtak og handsaming av oppmodingar frå IMDi Stenersen, Andreas Bratshaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Langtidsplanlegging i Forsvaret (1988-2008) : En studie av prosessen med å utarbeide langtidsplaner for Forsvaret Næss, Øystein Jack
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Husbanken 1980 - 2010 - Ikke til å kjenne igjen Orset, Anders Kleivenes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Bosetting av flyktninger : - en komparativ studie av bosettingsvedtak i to østlandskommuner Eide, Ingvild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Hvor skal vegen gå? : Ny E6-trasé gjennom Sør-Fron kommune: En analyse av organisering og prosess mot det endelige planresultatet Øvre, Mari Diesen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Påvirkning gjennom medvirkning? : En studie av Helsedirektoratets arbeid med EUs politikk Søetorp, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Utviklingen av norsk returpolitikk overfor avviste asylsøkere : En dokumentstudie av statsbudsjettene 2000-2012 Thorgrimsen, Tone Celine Sundseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Flesjø, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 En målstyrt etat i en regelstyrt verden? : En studie av styringspraksisen i politi- og lensmannsetaten Fremstad, Eivind
Rapport 1995 Lønnsreform og ledermobilitet i Staten fra 1985 til1993. Alme, Aud Merethe
Rapport 2000 OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten Johannessen, Marit
Rapport 2001 Etatsutvikling i kriminalomsorgen Nebben, Eivor Bremer og Bøgh, Peter
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2002 Organisering av IT-funksjonen i skatteetaten Vestre, Mari og Strøm, Maria
Rapport 2002 Ut av skapet. Arkivverket og brukerne. Grunnlag for kommunikasjonsstrategi Aanæs, Ellen Hov, Assum Ingri
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Rapport 2005 Efficiency and Productivity of Norwegian tax Offices Førsund, Finn R., Kittelsen, Sverre A.C., Lindseth, Frode
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Notat 2003 The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby
Tidsskriftsartikkel 1986 Demografisk profil og mulige effekter av denne. En analyse av kollegiale organer knyttet til etatenes sentralledelse. Stigen, Inger
Tidsskriftsartikkel 1992 Leiaratferd i offentleg sektor: institusjon og profesjon. Lægreid, Per