FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Regjering

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Regjering.

148 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1948 Utenriksdepartementet, Regjeringens informasjonskontor, Kirkedepartementet, Justisdepartementet, Sosialdepartementet. Undersøkelseskommisjonen av 1945.
Bok 1978 Politisk organisering. Olsen, Johan P. (red.)
Bok 1983 Organized democracy. Olsen, Johan P.
Bok 1989 Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945 -1963. Grønlie, Tore
Bok 1993 Arbeiderpartiet og planstyret 1945 - 1965. Trond Nordby (red.)
Bok 1996 The Great Experiment. Labour Parties and Public Policy Transformation in Australia and New Zealand Castle, Francis, Rolf Gerritsen & Jack Vowles
Bok 1999 Organizing Political Institutions. Essays for Johan P. Olsen. Egeberg, Morten (red.) og Per Lægreid.
Bok 1999 Regulation Inside Government: Waste-Watchers, Quality Police, and Sleazebusters Hood, C., James, O., Jones, G., Scott, C. & Travers, T.
Bok 2000 Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Grønlie, Tore (red.)
Bok 2001 Offentlig forvaltning Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bokkapittel Frihet og styring - et uløselig problem? Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie
Bokkapittel Fra mistillit og kontroll til aksept. Borgerlig forvaltningspolitikk 1945-1970. Haaland, Torstein og Claus Røynesdal
Bokkapittel Public Administration in a Democratic Context - A Review of Norwegian Research. Christensen, Tom og Per Lægreid
Bokkapittel Transforming Top Civil Servants System. Lægreid, Per
Bokkapittel Forvaltningsselskap for statsindustri? Tveite, Tonje
Bokkapittel Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executives. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Partienes styringspolitikk. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Bokkapittel Governing Norway: segmentation, anticipation and consensus formation. Olsen, Johan P.
Bokkapittel Stortinget, regjeringen og statsadministrasjonen. Svardal, Gunnar
Bokkapittel Effekter og implikasjoner. Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1952 Christian Magnus Falsen syn på statsforfatningen 1814-24. Reksten, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 The location of Norwegian district colleges and universities. (magisteravhandling) Stava, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Nasjonalbudsjettet. En analyse av et beslutningssystem. Brofoss, Karl-Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Eldreomsorg som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Johansen, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Oljeadministrasjonen, forutsetninger og konsekvenser. En analyse av problemstrukturer og organisasjonsstrukturer i norsk oljepolitikk. Mathisen, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Etablering av Statoil. En analyse av beslutningsprosess, organisasjonsformer og regelverk Sæbø, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 En studie av en forvarspolitisk beslutningsprosess. Norge og F-16. Forbord, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Norsk Fiskerinæring i krise og omforming 1957-1964. Tilhøvet mellom offentlig planlegging og organisasjonsutvikling i norsk firskerinæring fra Torskeutvalget av 1957 til Hovudavtale mellom Norges og Staten i 1964. Rønstad, Magnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Segmentering - Koordinering, Interesseartikulering - Styring. En undersøkelse av Den Norske Stats Husbanks forhold til politiske myndigheter. Erstad, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Opprettingen av Olje- og energidepartementet. En analyse av beslutningsprosessen av vedtaket om opprettingen og organiseringen av departementet. Danielsen, Arnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Kvinner og arbeidsmarkedspolitikk. En studie av iverksettingstiltak. Rem, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Utviklingsbistand og eksportpolitikk. Samordning av bistandspolitikken og eksportpolitikken - kommersialisert u-hjelp eller svar på kravene om en ny økonomisk verdensordning? Sjøli, Grete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Hovedlinjene i utformingen av norsk sjøgrensepolitikk etter 1945. Interesseavveininger, nasjonale og internasjonale. Fløistad, Brit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Lokaliseringen av Statoil og Oljedirektoratet. En studie av beslutningsprosessen. Varhaug, Grete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Institusjonell endring. Sjøfartsdirektoratets tilpasning til petroleumsvirksomheten 1966-1984. Sangolt, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Norsk bistandsadministrasjon og bistandspolitikk 1962 - 1983. En analyse av aktører og hensyn bak oppbyggingen av bistandsadministrasjonen og bistandspolitikken 1962-1983. Grimstad, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Industristrategi og industriinteresser. Om forholdet mellom industripolitikk og industristruktur i Norge på 70-tallet. Berge, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Utenriks- og forsvarspolitiske holdninger blant høyt utdannede. Bredal, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Statlig planlegging: Langtidsprogrammet som statlig styringsmiddel. Nervik, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975-83. En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp. Jacobsen, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Petroleumspolitikk og målstyring Skymoen, Trine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Offisersprofesjonen og offentlig politikk - En relasjon i endring. 1945-1952. Jacobsen, Jan Otto
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Reorganiseringen av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen - Et politisk virkemiddel? Nilssen, Even Georg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Reorganiseringen av Statoil. Intensjon, prosess og utfall - en analyse av beslutningsprosessen. Krogh, Finn Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Opprettelsen av Fiskeridepartementet. Nicolaisen, Roy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Oljeindustri og petroleumsingeniører. Relasjoner mellom arbeid og utdanning i Rogaland 1971-82. Michelsen, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Stortingets behandling av reorganiseringer i norsk sentraladministrasjon 1945 - 1986. Holø, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Val av ilandføringsstad for Oseberg-oljen og utvidinga av Mongstadraffineriet. Analyse av to beslutningsprosessar i oljepolitikken. Glosvik, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Jordbrukspolitikk og internasjonale utfordringer. Norge, EF og jordbrukspolitikken. Erdal, Åse Brit Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Fra ressurskontroll til markedstilpasning. Norge, EF og fiskeripolitikken. Bjaarstad, Lill Ann Medina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Iverksetting av distriktspolitikk. Finnmark som egen utdanningsregion. Øverdal, Knut Berge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Idrett og offentleg politikk. Ein studie av trekk ved samhandlinga mellom Norges Idrettsforbund og styresmaktene etter 1945. Slåtten, Sigbjørn Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Nasjonalstat og innvandring. Linjer i norsk innvandringspolitikk fra 1814 til 1990. Wahl, Øistein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Norsk og dansk flyktninge- og asylpolitikk 1945-1989. Vaaland, Jorunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Etableringen av Statoil. En historisk analyse av de politiske premisser for opprettelsen av statsoljeselskapet og dets vedtakter. Eliassen, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Et direktorat blir til: En analyse av beslutningsprosessen som førte frem til opprettelsen av utlendingsdirektoratet. Agneberg, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 I det blå? En analyse av hovedflyplass-saken som ekstraordinær beslutningsprosess. Fredriksen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Organisasjonssamfunnets møte med internasjonaliseringen. En studie av EØS-prosessen i Norge og en sammenligning med Sverige. Muren, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Sammenslåing av Utenriksdepartementet og Handelsdepartementet: en politisk styrt prosess? Nystrøm, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Vedtaket om å bygge ut Gulfaks fase II. En beslutnings-teoretisk analyse av forholdet mellom Statoil, Storting, Regjering og Olje- og energidepartementet Thompson, Egil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 «NS og makten». En studie av den norske førerstaten 1940-1945. Borge, Baard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Fra monopol til marked. Reform i Norsk Rikskringkasting. Jacobsen, Dag Runar Furuheim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Forvaltningspolitiske utgreiingar i Kyrkje- og undervisningsdepartementet og Kultur- og vitskapsdepartementet. Mjølsnes, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Reorganisering i den norske utenriksforvaltningen, i skjæringspunktet mellom nasjonal og internasjonal påvirkning. Kvikstad, Tone Julie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Styring og ansvar i forholdet Staten og Statoil. Et case studie av Mongstadsaken. Erichsen, Siren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Hvordan forordne det gode liv? En studie av statens politikk for det forebyggende helsearbeid 1953-1988. Enoksen, Espen Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 En sjømann blir satt i land! En komparativ case-studie fra Norge og Danmark om utformingen av skipsfartspolitikken i perioden 1980-1988. Olsen-Sund, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Forbrukerpolitikk i 1980 årene. Hernes, Bernt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Institusjonell endringstreghet og utviklingen av Televerket - nye organisasjons- og styringsformer i telesektoren. Moberg, Jannicke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Politikk og marknad i endring - Ein studie av strukturpolitikken for finansmarknaden. Sundbø, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Gener til besvær. En analyse av genteknologiloven. Abelsen, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Norsk bistandspolitikk 1961-1996. En studie av forholdet mellom politisk innhold og prosess. Abrahamsen, Tone
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Reorganiseringsprosessen av forskningsrådsstrukturen. En studie av omorganiseringsprosessen på det forskningsstrategiske området. Mathiesen, Arthur Gutzeit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 En analyse av rosa-prosjektet. Omorganiseringsprosessen i skatte- og avgiftsetaten. Ekern, Anne Cathrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Forvaltning under forandring. En komparativ studie av de overordnede reforminitiativene i Norge og Sverige på åtti- og nitti tallet. Johansen, Inger Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 HVPU-reformen - en studie av beslutningsprosessen. Hjelle, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995. Halvorsen, Thor Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Miljøvern i forsvaret: en iverksettingsanalyse av regjeringens miljøpolitiske målsetninger. Hernes, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 En avtale som falt i fisk. En spillteoretisk analyse av fiskeriforhand-lingene mellom Norge og EU ved norsk søknad om EU-medlemskap 1993/94. Silset, Sølvi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Utforming av miljøvernpolitikk overfor jordbruket. En undersøkelse av utforminga av miljøvernpolitikken i jordbruksforhandlingene i perioden 1989-1995. Berg, Bjørn Trygve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Markedet som problemløser: Effektivisering av den norske kraftsektor, 1980 til 1997. Wiborg, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Krisepakken for næringslivet i 1992. En beslutningsstudie. Schelderup, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Gassdirektivet og konsesjonsdirektivet - trusler mot norsk styring av petroleumsvirksomheten? Bendiksen, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Mellom 'Erfaring' og 'Kategori'. En studie av kirkeasylets aktualisering i Norge. Loga, Jill Merethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra indre omstilling til ytre fristilling. En studie av Postverket 1986-1996. Vathne, Kjell Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Reorganisering av departementene: en studie av regjeringsskrifters betydning for utvikling av departementene fra 1920 til 1999. Thomsen, Carlo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Argumentasjonsbruk i den norske EU-debatten. En sammenligning av EU-debatten i 1972 med EU-debatten i 1994. Kvalvåg, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Etablering av det "miljøvenlige gasskraftverk"? Striden om innfasing av gasskraft i Norge. Erland, Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Livssynsskoler i spenning mellom enhetsskoleprinsippet og foreldrerett. - en normativ studie av livssynsskolepraksisen i Norge. Grønlund, Tove Ingjerd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Hvorfor tok det så lang tid å innarbeide internasjonale menneskerettskonvensjoner i norsk lov? - En analyse av argumentasjonsbruken i debatten. Hanevold, Anne Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Norske dommere: endringsvillige eller fanget av institusjonelle føringer. Sporsheim, Sissel Watz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Frihet, Likhet og Brorskap. En studie av norsk minoritetspolitikk i perioden 1700 - 2000. Somby, Anne-Mette
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Fra Ekofisk I til Ekofisk II. En studie av politisk styring av norsk oljevirksomhet, og hvordan dette avspeiler seg i Utvinningstillatelse 018, Ekofisk - lisensen. Kvendseth, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sentralisering og fristilling. Et resultat av instrumentalitet eller institusjonelle faktorer? : en reorganiseringsstudie av sykehusreformen 2000- 2001. Lunder, Jens Kato
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Fastlegeordningens beslutningsprosess. - En studie av utrednings-, vedtaks- og implementeringsfasen i tilknytning til fastlegeordningen. Bakken, Juliane Sand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Kvinner i norsk topp-politikk 1945 - 2002. En studie av kjønnsspesifikke rekrutteringssmønstre i Storting og Regjering. Hallberg, Nina Charlotte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Eierskapstilsynet: en studie av opprettelse, virkemåte og nedleggelse. Weldeghebriel, Lucas Haile
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Stortingets makt på lovgivningsområdet : undersøkelse av Odelstingets endringer av regjeringens lovforslag og Stortingets signaler under Bondevik II Salomonsen, Marianne Øyfoss
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Hvem styrer norsk sokkel? : en organisasjonsteoretisk analyse av konsesjonssystemet på norsk sokkel Hauge, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Politisk tillit: Hvilke inntrykk har befolkningen av offentlige organisasjoner i Norge? Husaas, Hanne Merete Johnsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 En samordnet, effektivisert og brukertilpasset offentlig sektor? - En implementeringsstudie av Regjeringens IKT-politikk i perioden 2002-2009 Hunsrød, Erlend
Rapport 1989 Oss imellom. Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Rapport 1989 Sentralstyring - institusjonell respons. En studie av svenske forvaltningsmyndigheters reaksjoner på et forsøk med treårsbudsjettering. Wærness, Marit
Rapport 1992 Frihet og styring - Arbeiderpartiets og Høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Rapport 1993 Europeisering: En studie av EØS-prosessen og responser på denne i Justisdepartementet. Farsund, Arild Aurvåg
Rapport 1993 Løve og skinnfell. En analyse av forsøket på å etablere et statlig forvaltningsselskap for industri. Tveite, Tonje
Rapport 1994 Kontinuitet eller brudd? En sammenlignende studie av sentraladministrative endringsvedtak i Norge og New Zealand i organisasjonsvitenskap. Slotnes, Atle
Rapport 1995 CO2-saka: økonomisk interessepolitikk og miljøpolitiske målsetjingar. Tenfjord, Alf-Petter
Rapport 1995 Fosterpolitikk, teknologi og samfunn - nye muligheter til besvær eller til begjær. En historisk tilnærming til forholdet mellom individ og samfunn, liberalisering og disiplinering med utgangsport i abort og forsterteknologi. Gjertsen, Siren
Rapport 1996 Forretning eller forvaltning? Reform av Televerkets sentraladministrasjon og forhold til statsmyndighetene på 1950- og 1960-tallet. Christiansen, Espen
Rapport 1996 Stortinget - en fugl føniks på maktutredningens ruiner? - Om sammenhengen mellom europeisering, norsk tilknytningsform til EU og Stortingets utenrikspolitiske organisering 1987 -1994. Seim, Asbjørn
Rapport 1996 Stat og organisasjon. En studie av forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene på bistandsfeltet 1962 - 1992. Kobbeltvedt, Sissel
Rapport 1996 Forvaltning og rettssikkerhet. Forvaltningskomiteens etablering. Arbeid og innstilling 1947 - 1958. Tafjord, Bjørn Gunnar
Rapport 1997 Demokrati, reformer og samfunnsutvikling. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987-1996 innen området "En bedre organisert offentlig sektor" Brekke, Ole Andreas og Kristin Strømsnes
Rapport 1997 Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i Norge Fløtre, Asgeir
Rapport 1998 Fra forvaltning til forretning. Mot opprettelsen av Telenor AS 1968 - 1994. Vatne, Thomas
Rapport 1998 Norsk innvandringspolitikk- et spørsmål om hvem vi er? Analyse av en stortingsdebatt om norsk innvandringspolitikk i et diskursteoretisk perspektiv. Varland, Elisabeth
Rapport 1998 Mistillit - Kontroll - Aksept. Borgerlig forvaltningspolitikk 1945-1970. Røynesdal, Claus
Rapport 1998 Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte. En studie av interesseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighetsorgan og endringen i denne på 1980 tallet. Holmefjord, Endre
Rapport 1999 Statssekretærane. Intensjon og praksis 1945-1971. Geithus, Tonje Merete
Rapport 2002 Revitalisering av Stortingets kontrollaktivitet? En studie av oppmerksomhet i Stortinget mot kontroll med forvaltningen 1989-1999. Søreng, Hege
Rapport 2003 Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. - En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. Neby, Simon
Rapport 2003 Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002. Serigstad, Synnøve
Rapport 2004 Veien frem til sykehusreformen. En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Herfindal, Sturla
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2014 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Hildrum, Astri, Dag Solumsmoen, Harald Nybøen, Oddbjørg Bakli, Marianne Sørtømme
Notat 1995 Hvilke verdier styrer og legitimerer det "reformerte" norske helsevesen? Lian, Olaug S.
Notat 1996 Politisk styring og byråkrati. Regjeringens forvaltningspolitiske framstøt i 1955. Lind, Kristin
Notat 1997 Fra modernisering til fornyelse. 1980-tallets forvaltningspolitikk. Lind, Kristin
Notat 1999 New Public Management - the trade-off between political governance and administrative autonomy. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 1999 Bruk av granskingskommisjoner i det norske styringsverket. Koht, Harald
Notat 2000 Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år. Grønlie, Tore
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2002 Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography. Lægreid, Per og Tom Christensen (red.).
Notat 2003 Politisk styring og privatisering: holdninger i elitene og befolkningen. Lægreid, Per og Christensen, Tom
Notat 2003 Tilsynspolitikk i Norge: Utflytting og autonomi. Hommen, Kim Ove
Notat 2007 Rewards of High Public Office - The Case of Norway Lægreid, Per & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 1981 Regjeringen som samordningsorgan - muligheter og begrensninger. Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 2001 New Public Management. The effects of contractualism and devolution on political control. Christensen, Tom og Lægreid, Per.
Tidsskriftsartikkel 2002 Transforming Administrative Policy. Christensen, Tom, Per Lægreid og Lois R. Wise
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2007 Choice of Organizational Form Makes a Real Difference": The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada Bilodeau, N., Laurin, C. & Vining, A.
Tidsskriftsartikkel 2007 Grounding Governance in Dialogue? Discource, Practice and the Potential for a New Public Sector Organizational Form in Britain Davies, Celia