FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Heleide statsaksjeselskap

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Heleide statsaksjeselskap.

75 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1968 Skipsbygging på Horten gjennom 150 år : 1818-1968 Stamsø, Trond og Kåre Fasting
Bok 1973 Pionertid. A/S Olivin. 1948-1973 Ulstein, Ragnar
Bok 1989 Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945 -1963. Grønlie, Tore
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1993 Kings Bay Kull Comp. A/S 1917-1992. Fra gruvedrift til forskningsservice på Svalbard Hanoa, Rolf
Bok 1995 Fristillingens grenser. Statsaksjeselskapet - styringsproblemer og reformprosesser gjennom 50 år. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie (red.)
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 1998 Det grøne gullet. A/S Olivin 50 år. 1948-1998. Aarøen, Magne
Bok 2005 Finotro. Statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-Troms - fra plan til avvikling Finstad, Bjørn-Petter
Bokkapittel Statsaksjeselskapet - formalstruktur og styringslabyrint. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie
Bokkapittel Partienes styringspolitikk. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Bokkapittel Tre styringsprofiler - Norsk Jernverk, Norsk Hydro og Statoil. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Bokkapittel Frihet og styring - et uløselig problem? Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie
Bokkapittel Styrenes styring - et mangfold av styreroller. Grønlie, Tore
Bokkapittel Statsaksjeselskapet - aktuelle reformer og historisk problem Grønlie, Tore
Bokkapittel Statsbedriftene : styringsmodeller og reformbarrierer. Grønlie, Tore
Bokkapittel Styreroller i statsaksjeselskapene (del 3- Styret i offentlig virksomhet). Grønlie, Tore
Bokkapittel Styreroller i statsindustrien - et historisk perspektiv Grønlie, Tore
Bokkapittel The Effect of Corporatisation on Political Control. Zuna, Hans Robert
Bokkapittel Arbeidsgiverforening for statsbedrifter? Bjørgo, Svein Jul og Tore Grønlie
Bokkapittel Forvaltningsselskap for statsindustri? Tveite, Tonje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995. Halvorsen, Thor Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Postsektoren i endring - en analyse av endringsprosessene i den norske postsektoren i perioden 1996-2006 Neumann, Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Hvem styrer norsk sokkel? : en organisasjonsteoretisk analyse av konsesjonssystemet på norsk sokkel Hauge, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Ny regjering, ny forvaltningspolitikk? : en studie i forsøket på å bryte med New Public Management Christensen, Marcus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Eierskapsmeldingen: Brudd eller kontinuitet: Et studie av hovedtrekkene i norsk eierskapspolitikk i lys av to teoretiske perspektiver Gabrielsen, Hanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Mongstad, Åsgard og Snøhvit : Politisk oppmerksomhet ved budsjettoverskridelser i Statoil Evju, Ingrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil Eger, Karl Magnus Løvlien
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bedrifters samfunnsansvar og statlig eierskap: Regjeringens implementering av bedrifters samfunnsansvar i statlig eide selskaper Luthen, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 State Ownership and Corporate Governance: Empirical Evidence from Norway and Sweden Ludvigsen, Stine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Emissions Trading and Statkraft : How EU climate policy has affected Europe's largest renewable energy company Christensen, Anne Raaum
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 En analyse av forsvarsvirksomheten i Kongsberg, 1980-2010 Aakre, Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Å fly eller ikkje fly? : Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010 Nilsen, Rannveig Baaserud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Forsvaret og industrien et startegisk samarbeid? : En analyse av den næringspolitiske policyen for Forsvarets anskaffelser Ulsrud, Ole Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Norsk forsvarsindustri i lys av globaliseringen : En analyse av forsvarsvirksomheten i Kongsberg, 1980-2010 Aakre, Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Styrerekruttering til heleide statlige selskaper - fremstilling og praksis Thune-Larsen, Ronja Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Kontraktsform i veiprosjekter og forutsetninger for effektiv veibygging : En casestudie av prosjekteringsprosessen for ny E18 Tvedestrand - Arendal Pedersen, Thomas; Eldholm, Ingrid Lothe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Politiske hensyn i styrevalg for statlige selskaper. En kvantitativ analyse av styreutskiftinger i statsaksjeselskaper i Norge i perioden 2000-2017 Aasterud, Mina Helene Wigen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Utviklingen i lederlønninger i Norge, 1997-2020 Sandberg, Jørgen Tveit
Rapport 1992 Frihet og styring - Arbeiderpartiets og Høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Rapport 1993 Løve og skinnfell. En analyse av forsøket på å etablere et statlig forvaltningsselskap for industri. Tveite, Tonje
Rapport 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946 - 1995. Halvorsen, Thor Eivind
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2003 NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål Hallgeir Aalbu, Elisabeth Angell, Heidi Wiig Aslesen, Ådne Cappelen, Arild Hervik, Grete Rusten, Tor Selstad
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2015 NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten Øystein Børmer (leder), Stein Berntsen, Harald Brandsås, Tore Eriksen, Hanne Gaaserød, Kåre P. Hagen, Kristina Lundqvist, Marianne Mancini, Anna Rømo
Rapport 2015 NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport Jørn Rattsø (leder), Marianne Andreassen, Tore Eriksen, Siri Beate Hatlen, Hans Olav Karde, Anne May Mauritzen, Christine Benedichte Meyer, Kjell Gunnar Salvanes, Simen Vier Simensen, Peter Birch Sørensen
Rapport 2018 Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8 Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Notat 1988 Statsbedriftenes organisering 1945 - 1965. Grønlie, Tore
Notat 1990 Debatten om organisasjonsformer i statlig næringsdrift - et historikerbidrag. Grønlie, Tore
Notat 1991 Organisering av statlig næringsdrift - aktuelle problemer i historisk lys. Grønlie, Tore
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Fristilling og verdier i en multifunksjonell stat. Wik, Marjoleine Hooijkaas
Notat 2001 Coping with Modern Leadership Roles - the Problematic Redefinition of Public Companies. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2003 The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003. Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes,
Notat 2007 Rewards of High Public Office - The Case of Norway Lægreid, Per & Paul G. Roness
Notat 2013 Fra stat til marked. Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Søvik , Sidsel (prosjektleder) og rådgiver Kristian Kjøllesdal
Notat 2014 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Kjøllesdal, Kristian og Sidsel Søvik
Notat 2016 Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen Solumsmoen, Dag og Trond Kråkenes
Tidsskriftsartikkel 1990 Establishment of State-Owned Industrial Enterprises Norway in a West-European Context. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 1991 Debatten om organisasjonsformer i statlig næringsdrift - et historikerbidrag. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland
Tidsskriftsartikkel 2013 Ble det en bedre organisert stat? Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod