FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Kommune

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Kommune.

257 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1983 Teoriar for lokalisering av offentleg verksemd Amdam, Jørgen
Bok 1990 Frivillig organisert velferd - alternativ til offentlig? Kuhnle, Stein og Per Selle
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1993 Desentralisert skoleutvikling: en utdanningspolitisk studie av norsk grunnskole med vekt på 70 - og 80 - tallet. Karlsen, Gustav E.
Bok 1993 Desentralisering - løsning eller oppløsning: søkelys på norsk skoleutvikling og utdanningspolitikk. Karlsen, Gustav E.
Bok 1993 Styrets rolle. Torger Reve og Tore Grønlie (red.)
Bok 1993 Den offentlige dimensjon. Verdier og styring i offentlig sektor. Eriksen, Erik Oddvar
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 2001 Offentlig forvaltning Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Bokkapittel Medvirkingsordningen for kommunetilsatte: Sand eller olje i maskineriet? Wincentsen, Trond O. og Harald Baldersheim
Bokkapittel Frikommuneforsøket som samordningsprosess i sentraladministrasjonen. Fimreite, Anne Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Nasjonal Samling i Bergen under krigen. Rognaldsen, Svein Alf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Hvordan planlegges en trafikkfelle - en case-studie i offentlig planlegging. Hjulstad, Roar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Lervik Folkevalgte og barnevern. En studie av de folkevalgtes formelle og reelle deltakelse i barnevernet. Pedersen, Olaf-Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Sosialadministrasjon, klienter og nærmiljø. Pettersen, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Reisingen av Grieghallen. En beslutningsteoretisk studie. Mikalsen, Finn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Reorganisering av styringsformer i en norsk storby-region. Et case-study av Stor-Bergens kommunaladministrasjon ved kommunesammenslutningen. Saltnes, Jonny
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Lokalsamfunn og forvaltningsstruktur. En studie av samhandlingsprosesser mellom Utsira kommune og ulike deler av den offentlige forvaltning. Edvardsen, Terje Steen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Eldreomsorg som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Johansen, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Struktur og kontroll i den kommunale sosiale omsorg. Qvortrup, Kjeld og Mette Qvortrup
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Sentrum - periferi relasjoner i Ørsta/Volda - regionen. Tverberg, Sverre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Lokale aktører og kommunalpolitikk. Ein studie av politiske prosessar i ein vestnorsk fjordkommune. Nilsen, Ragnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Planlegging av ni-årig skule i Fjell og Gloppen. Ein analyse av dei lokale reaksjonane på det statlege utbyggingstiltaket. Egge, Klaus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Statsapparat og interessekonflikt. Ei analyse av tilfellet Hanøy. Bukve, Oddbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Politisk styring og lokal deltakelse. En studie av beslutningsprosesser i forbindelse med lokaliseringen av betongplattformbygging i Sogn og Fjordane. Ramsdal, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Nemndenes plass og funksjon i den kommunale forvaltning. En sammenlignende studie av tre kommunale nemnder i to vestlandskommuner. Berntsen, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Kommunen som klient. En studie av kontakten mellom kommune og stat og fordeling av tilskotsmidler Jonassen, Jan R.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Transportplanlegging og politisk prosess i Oslo og Bergen. Gjedrem, Jarl Harry
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Organisasjoner i lokalpolitikken. Wagtskjold, Berit (Bratbak)
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Statsapparat - kraftutbygging og lokal påverknad. Ein analyse av Ulla-Førre utbyggingane. Rønhovde, Lars Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Lekmannspolitikeren og profesjonisten - representasjonsmønstre i en sentraliseringskonflikt. En studie av lokalpolitikk. Paulsen, Bård
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Betingelser for effektiv planlegging. Anvendt på en studie av generalplanprosessen i Vågsøy kommune. Oppedal, Jon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Modalen: Lokalsamfunn med forvaltningsorganisasjon. "Også dei små er liv laga" . Stangeland, Maar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Kommunene som aktører på kredittmarkedet: Statlig styring og kommunal atferd. En statsvitenskapelig analyse av kredittpolitikk overfor kommunene som makro-økonomisk styringsproblem. Tjemsland, Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Sosialetat og forebyggende virksomhet. En studie av sosialetatens forhold til større næringsutbygginger i tre kommuner. Zeiner, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Kommunal beslutningsstruktur og lokale organisasjoner. Gabrielsen, Rolf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Styringsproblemer i byplanlegging. Politisk ledelse, kommunikasjonsstruktur og effektivitet i byers generalplanarbeid. Holgernes, Jan Håkon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Lokalisering - strukturer og prosesser. - Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane. Solheim, Terje Herman
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Delingskrav og lokale konflikter, om kommunesamanslåinga i Hå. Hope, Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Iverksetting av standardiserte tiltak. En undersøkelse av strandplanlovens intensjoner og virkninger. Lampe, Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Bykommunenes styringsorganer: Reorganisering og den kommunale dagsorden. Bjørheim, Lars
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Deltakelse som organiseringsproblem. En sammenlignende studie av brukerdeltakelse i nærmiljøplanlegging i Bergen. Kristiansen, Roar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Organisasjon, økonomi og styring i bykommunar. Ei undersøking av ekstraordinære budsjettsaker i Bergen, Trondheim og Stavanger. Vestrheim, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Samordning eller sektoreffektivitet? En undersøkelse av representasjonsmønsteret i det folkevalgte apparat i en norsk storbykommune. Holmelid, Henning
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Samordning i byregioner - interkommunalt samarbeid som virkemiddel. Husby, Erik Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Bykommune i vekst og endring. Et case studium av de tilpasninger som Bergen kommune har foretatt i de sentrale styringsorganene for å møte veksten i den kommunale virksomhet. Bøe, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Statleg tiltak og iverksettingseffektivitet. Iverksettingsstudium av "bemanningsmillionane" til Den kommunale sosialadministrasjonen. Sørås, Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Hvem får hva og hvorfor? En undersøkelse av utskrevne pasienters møte med det sosiale hjelpeapparat. Johnsen, Åse Løkeland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Struktur & Konflikt. En studie av den kommunale organisasjonsstrukturen og konfliktmønsteret i Bergen, Trondheim og Stavanger. Eide, Viggo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Kommunalråder og politisk styring. En studie av framveksten av kommunalrådsordningen og en analyse av kommunalrådenes styringsatferd. Sunderø, Tor Egil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester. En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksettingen av denne i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Laberg, Per Inge og E.C. Nøttaasen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Tverretatlig samordning - i alle fall et forsøk. En studie av et forsøk på å samordne innsatsen overfor barn og unge på bydelsnivå. Aarseth, Turid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Kommunale tiltak mot vannforurensing - statlig initiativ og lokal iverksetting. Farestveit, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Samordning av kollektivtrafikk: Organisatoriske forsøk på å løse et storbyproblem. Notøy, Gudmund W.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Eldreomsorg på gatenivå. En studie av hjemmehjelps- og hjemmesykepleietjenester i Bergen og Oslo. Fosse, Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Bergen kommune og petroleumsutviklinga. Endrings- og tilpasningsprosesser i Bergen kommune i samband med petroleumsutviklinga. Peersen, Håvard Østrem
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Akta din granne, - men la grinda stande. Om interkommunal samordning i Jærregionen. Skålnes, Sigrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 En analyse av samhandling og dominans i forholdet mellom fylkesmannen, fylkeskommunene og primærkommunene. Aass, Thor Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Oljevern i Sør,Nord og Vest - aktivisering, passivitet og protest. Iverksetting av kommunal oljevernberedskap. Bjerland, Ellaug og A.Hanssen og A.Sønderland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Loven om helse- og sosialtjenesten i kommunene. En studie av den lokale iverksettingsprosessen i Kristiansund kommune. Gammelsæter, Randi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Omorganisering av barnehelsetjenesten: Nærhet - tilgjengelighet kontinuitet. -En studie av lokalhelsetjenestens mulighet til å bli et effektivt omsorgsnivå. Lerfald, Sølvi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Kommunestørrelse, politiske ressurser og lokalpolitikerrolle. Kolnes, Lars
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Fordelingsprosesser i vanskelig avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtaler mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Distad, Noralv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Fra indirekte til direkte mottak av flyktninger i norske kommuner. En iverksettingsstudie. Fjeld, Nils-Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Beslutningsprosesser i byplanlegging. En studie av reguleringsplanlegging i Bergen kommune. Holm, Christine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Assistansestruktur og etablering av næringsverksemd. Ein studie av idebankprosjektet i sunnhordlandskommunane Ølen, Etne og Sveio. Mundal, Mikkel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Interkommunalt samarbeid i Bergensregionen: behov og betingelser for regional styring. Salbu, Arne Kristian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Kommune og næringsliv. En studie av kontakten mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter i en bykommune. Thorvaldsen, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Boliger til psykisk utviklingshemmede. Løsninger og barrierer i den kommunalpolitiske prosessen. Birkeland, Arvid og Frode Grytten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Bergen kommune og staten - medspiller eller motspiller? En studie av samhandlingen mellom Bergen kommune og sentrale myndigheter med sikte på å få økte statlige overføringer til bykommunen i per... Fimreite, Anne Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Kommunale strategier på oljesektoren. En studie av kommunal aktivitet for å oppnå Sleipner-etableringer. Erstad, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Oppsøkende ungdomsarbeid i et historisk perspektiv. En studie av oppsøkende avdeling i Bergen Kommune. Kleppe, Jorunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Ledelse i grenselandet mellom politikk og administrasjon. En case-studie av den administrative ledelse i Trondheim kommune. Lines, Kåre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Systemutvikling som en sirkulær iverksettingsprosess - et perspektiv på avvik i systemutviklingsprosjekter. Rasmussen, Hilde Sigrun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Prosjektorganisering - korleis og med kva konsekvensar? Ei studie av kommunal helse- og sosialteneste. Opdal, Gerd Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Bare prakk? En studie av "Et åpnere samfunn" i Orkdal. Groth, Bente
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Hvor trykker skoen? En analyse av kommunenes søknader om frikommune­status. Kolstø, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Å gi mangelen på innhold form. Finansieringsform som virkemiddel i kultursektoren. Rydning, Gudmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 "Kjerringa mot strømmen". Iverksetjing av offentleg politikk i hopehavet mellom sentrale, regionale og lokale styresmakter. Ei studie av elverksamanslutningane. Ødegård, Anne-Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Kommunen og næringslivet. Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger. Hansken, Hildegunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Parlamentarisme i lokalpolitikken. En studie av det nye styringssystemet i Oslo kommune. Lotsberg, Dag Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 "Barna ingen ville ha". En studie av vergerådsvirksomhetens etablering og utvikling 1880-1939. Ludvigsen, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Innovasjon i norske kommuner. Endring i kommunal organisering; ny nemndstruktur. Dyrstad, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Kommunestørrelse og lokalpolitikere - en studie av kommunesammenslåinger i Vestfold. Flaaterud, Stian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Flyktningemottakets tilpasning til individuelle asylsøkere. - En iverksettingsstudie. Femanger, Anne-Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Problemløsning i samferdselssektoren - En undersøkelse av beslutningsprosessen bak lokaliseringen av stamveg Oslo-Bergen. Beck Flåm, Laila Sofie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Stat og kommune - En analyse av direktorata si rolle i frikommuneforsøket. Hauge, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Organiseringa av kommunale flyktningemottak. Stifinnarar uten kart og kompass. Haugen, Olaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Roller ved flyktningekontor - "snillisme" på norsk ? Otterlei, Jill Beth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Personutskiftninger og arbeidsvilkår i kommunalpolitikken. Østrem, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Innovations by local governments: A comparative study of local government innovations in Norway and France. Jamil, Ishtiaq
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Politikerroller - En studie av folkevalgte i 19 kommuner. Haveraaen, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Informasjon og relasjon. En studie av informasjonsstrømmen inn til og innenfor kommuneorganisasjonene i Førde og Årdal. Anderssen, Harald Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Tillit eller mistillit? Velgernes tillit til kommune-politikerne. En studie av innbyggernes holdninger i forbindelse med en publikumsundersøkelse i seks norske kommuner. Wendt, John-Haakon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Tilfredshet med kommunal service. En analyse av publikums erfaring med bruken av 28 kommunale tjenester i seks norske kommuner. Dahl, Alf-Håvard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Publikums klage på kommunale tjenester. En analyse av alternative forklaringer på variasjoner i klagebruk. Larsen, Hild Stuland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Desentralisering som administrativ utfordring. En studie av personalets innstilling til og erfaringer med desentraliserte helse- og sosialtjenester. Vaage, Rune
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Brukernes erfaringer og holdninger til helse og sosiale tjenester - En publikumsundersøkelse av helse og sosiale tjenester i to av Bergen kommunes desentraliserte enheter. Venneslan, Eystein J.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 "Problembarn" som katalysator i yrkesutvikling? En studie av forholdet mellom institusjonaliseringsprosesser i barnevernet og psykologenes profesjonalisering. Hernes, Synnøve Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Relasjoner i miljøvernforvaltningen. Samhandlingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene i Hordaland og Akershus. Fuglseth, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Økokommunen. Fra idé til program. Pettersen, Åshild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Personskifte blant dei folkevalde - ein trussel mot lokaldemokratiet? Ei undersøking av dei folkevalde sine erfaringar og holdningar til kommunalpolitisk arbeid. Aarethun, Torbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Bønder og byråkrater ...i skjønn forening? En studie av reorganisering i Steigen kommune. Eidsvik, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Den "lovløse" forvaltningen. Utviklingen av det kulturpolitiske området i Bergen kommune 1972 til 1993. Hanson, Åsa Helena
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Byråkratiske politikere eller politiske byråkrater? En undersøkelse av roller og orienteringer i Kommunalt tiltaksarbeid. Karlsen, Tor-Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 "Ned på grasrota". Ei analyse av klientar sine behov og eigenkontroll i dagleglivet. Mowatt, Gunn-Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonsforming og organisasjonsfaktorer. Nysæther, Lars André
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Flytting - Kan kommunale tenester avgjera? Ei analyse av tilflyttingsmotiv i sju kommunar. Straume, Hildur
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Helse gjennom prosjekt. Helse og miljøprosjektet i Volda - eit forsøk med førebyggande helsearbeid. Bergem, Randi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 "Skal, skal ikke..." Selvutvelgelse ved rekruttering til kommunale verv. Eide, Giske
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Helsesjefene i Bergen Kommune. En studie av helsesjefenes arbeidsoppgaver. Guldbrandsøy, Kari Anne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Rehabilitering av problembelasta ungdom. Ei undersøking av samarbeid og samordning innan hjelpeapparatet for problembelasta ungdom i Bergen. Henriksbø, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 "Elle, melle..." Utvelgelse av listekandidater ved kommunevalg. Rasmussen, Knut
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Samordning på tvers av forvaltningsnivå. En analyse av samordningsprosessen mellom kommune og fylkeskommune i barnevernet. Storetvedt, Odd Andrew
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Rådmannsrollen - lederrolle i styrt utvikling? Undersøkelse om rådmannsrollen i Buskerudskommunene. Stormark, Ståle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Kvinner og flytting fra Askvoll kommune. Spørreskjemaundersøkelse blant kvinner boende i Askvoll og kvinner flyttet fra Askvoll. Tjønneland, Ingrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Sosialkontoret under press! Høgelid, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Iverksetting av en forvaltningsreform. Bergen kommunes effektiviseringsprogram slik det ble iverksatt i skoleavdelingen. Teigen, Anneline C.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Den politiske og administrative ledelsens tilnærming til utfordringene i den nye kommuneloven. En studie av endringsprosesser i to kommuner. Halle, Jacqueline Nalbant
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Korrupsjon - no også i Norgeg? En studie av korrupsjonsfenomenets inntog i norsk politisk debatt. Hjelle, Ingrid Beate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Kjønn og politikk. En studie av den lokalpolitiske betydningen av kjønn. Haram, Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Fem er fingrene på hånden, et symbol på enhet og brorskap. En studie av kommunedelsutvalg i Fredrikstad. Hagen, Thina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Den mektige staten? En analyse av fylkesmannens styring av kommunal økonomi mektige staten? Lågbu, Øivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Når rektor går ..... Ein studie av rektorskifte i to norske grunnskular. Remme, Jan Are
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Konsekvenser av kommunesammenslåinger. Rekkruttering og representativitet i lokalpolitikken i Fredrikstad regionen. Mjelstad, Thorbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 "Det er det daglige livet som teller mest" - Brukernes erfaringer med reform i psykisk helsevern. Røe, Ingvild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kjønnsbetingede ulikheter i personskifte. En studie av individuelle og strukturelle forklaringer på det høye personalskifte blant norske kvinnelige kommunestyrerepresentanter. Ulriksen, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 HVPU-reformen - en studie av beslutningsprosessen. Hjelle, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Rollen som lokalt folkevalgt. En kvalitativ undersøkelse av de folkevalgte Bergen sine erfaringer og holdninger til kommunalpolitisk arbeid. Hvidsten, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kommunene og internasjonalisering. En studie av norske kommuners internasjonale læringsorientering - trendbrudd eller kontinuitet? Litsheim, Arnt-Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Idealer og realiteter i tverretatlig samarbeid. En studie av samarbeidsrelasjoner mellom barnevernet og skoler, barnehager, PP-Tjenesten og heisesøstertjenesten. Raddum, Gunhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Rekruttering til lokalpolitikken. Ei undersøking av partia sitt rekrutterings- og nominasjonsarbeid i fire norske kommunar. Ringkjøb, Hans-Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Daglige iverksettere og komplekse reformer. De ansattes holdninger til desentraliseringen av det psykiske helsevern i Oslo kommune, Ullevål sektor. Schaathun, Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kvinner og representativitet. En analyse av sosial og substansiell representasjon mellom velgere, listekandidater og representanter i det norske lokalsamfunnet. Svanes, Anne Margrethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Endring i kommunal organisering i Bergen og Trondheim. En studie av beslutningsprosesser, rasjonalitetstyper og utfall. Tveit, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Blir det uoppnåelige beste det godes fiende? En kvalitativ studie av HVPU-reformens intensjoner og konsekvenser. Birkeland, Inger-Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra skolesjef til «sjef»? Den sosiale formingen av skolesjefposisjon i det norske skolepolitiske landskap. Farsund, Marit Cecilie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Statlig styring eller kommunal autonomi: hva er folkemeningen? : en analyse av befolkningens syn på frihetsverdien ved det lokale selvstyret. Bekken, Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Nedleggelsen av trikkene i Bergen. En analyse av den politiske prosessen. Henriksen, Roy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Rettledningstjenesten i fiskerinæringen - et sektor- eller regionalpolitisk redskap? Nilssen, Tor Gran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Rettighetslov og lokalstyre. En studie av politikernes innflytelse på opplæringssektoren før og etter Reform 94. Holst, Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Retorikk og realiteter. Transportpolitikk i Miljøbyen Bergen. Iden, Kaja Margit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Eigesund kommune, et kart på det kommunale omstillingsmodne tre. Drage, Gry Jørgensen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Endringsprosesser i næringsmiddeltilsynet; fra kommunal til statlig styring. En studie av fire kommunale næringsmiddeltilsyn. Eikenes, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Omorganisering av SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) - kommune - stat - næringsliv : makt og gjennomslag. Lied, Per Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Barnevern til barnets beste? En analyse av beslutningsgrunnlaget i barneverntjenesten. Aasebø, Lisbeth M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Systemutvikling som Samarbeid - En studie av hvordan utvikling og innføring av informasjonsteknologi (IT) kan bidra til å forklare fremveksten av nye samarbeidsrelasjoner og organisasjonsformer mellom offentlig og privat sektor. Olsen, Rita D.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Egenkontroll og selvbestemmelse i hverdagen til familier med barn med psykisk utviklingshemning. - En intervju-undersøkelse av foreldre-erfaringer. Berg, Ragnhild Bruvik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Makt og læring i vegplanlegging. Analyse av planleggingsprosessen rundt stamvegprosjektet E16 Aurland-Lærdal-Filefjell. Hjørnevik, Jon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Rektors handlingsrom i Den Norske Grunnskolen. Tuastad, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Stairway to Heaven? Organisering og integrasjon av norsk rock fra 1982 til 1998. Bjørknes, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Statleg mål- og resultatstyring av kommunane. Kopperstad, Olaus Jon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Rådmenn som kommer og rådmenn som går..... En studie av rådmannsavgangen i to norske kommuner. Hole, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Organisasjonslæring i offentlige forvaltningsenheter. En casestudie av helse- og sosialetaten i Fjell kommune. Meyer, Morten Andre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Prosjektorganisering og policy entreprenører. En studie av Gatebruksplanen, som første fase i "Gatebruks- og miljøplanen for Bergen sentrum" perioden 1987-1990. Liabø, Bente Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Forandring fryder? En komparativ- casestudie av endringsprosesser i to norske kommuner. Eidhammar, Nils Reimer
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 6-åringer i skolen - frigjøring eller disiplinering? Fjeldstad, Karianne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Sammenhengen: organisajonsmodell - legitimitet. En case studie av endring i Stord kommunes legitimitet fra 1991 til 1997. Huglen, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Politiske Politikere eller Politisk Administrasjon? - Politikernes rolle i Strand kommune etter innføringen av ny administrativ og politisk styringsmodell. Feyling, Fredrik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Barnehager - et kommunalt ansvar? - en analyse av barnehagetilbudet i norske kommuner i et organisasjonsteoretisk perspektiv. Jensen, Leif Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Livssynsskoler i spenning mellom enhetsskoleprinsippet og foreldrerett. - en normativ studie av livssynsskolepraksisen i Norge. Grønlund, Tove Ingjerd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Ansvar i endring. - En organisasjonsteoretisk vurdering av ansvar og læring/diskurs situasjonen i 4 kommuner som i ulik grad har tilpasset seg intensjonene i den nye kommuneloven. Olsen, Knut Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Hva skjer når ansvaret for psykiatriske tjenester blir overført til kommunene?. - En komparativ casestudie av Bergen og Fredrikstad kommune Paulsen, Sjur Sydnes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Implementering av offentlig reform; internkontrollforskriften Hvordan internkontroll av helse, miljø og sikkerhet ble implementert i en kommune. Malkenes, Gitte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Planlegging og Politisk Deltaking; om lokalsamfunnsutvikling i to norske kommunar. Espeland, Hroar Magnus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Frykt og avsky i Finnmark. En diskursanalyse av prostitusjonsdebatten i Tana kommune 1997-2001. Heigre, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Miljø og management - om kommunenes rolle i den offentlige miljøpolitikken. Mugaas, Kristian Bernt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Medvirkning uten medbestemmelse - en studie av foreldrerepresentantenes rolle i fire samarbeidsutvalg i grunnskolen. Jansen, May Ruth Tolleshaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Å lære å bo - en studie av bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. Giske, Daniel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Bydelsreformen i Bergen – til glede og frustrasjon. En studie av bydelenes selvstyre og spenningen mellom to styringsnivåer. Sivertsen, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 KOSTRA-prosjektet i de norske kommunene. En studie av kommunenes iveksetting av rutinene for rapportering av data om kommunal økonomi og tjenesteproduksjon (KOSTRA). Gundersen, Tom
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Den veit best at skoen trykker, den som har den på, - &..men kva så? Iverksettinga av HMS forskrifta ved to skular, - ein i kvar kommune. Røys, Eli Fjelseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Mål- og resultatstyring i pleie- og omsorgsinstitusjonar - som hand i hanske? Meland, Jørgen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Tvetydigheter og skillelinjer. – En studie av metadondebatten i Norge fra 1980-2000. Klingsheim, Ranveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Regler eller kultur? En studie av organisatorisk omstilling i Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS 1997-2001. Haugland, Lars
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Intranett - en studie av hvordan ansatte i en offentlig organisasjon bruker intranett. Aksnes, Kristin Svines
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Lærerrollen mellom reform og tradisjon I den nye kommunen. - En studie av lærernes rolleutforming innen grunnskoleopplæring for voksne. Moen, Ailin Angvik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Fastlegeordningens beslutningsprosess. - En studie av utrednings-, vedtaks- og implementeringsfasen i tilknytning til fastlegeordningen. Bakken, Juliane Sand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Internettbruk i Kongsberg kommune. Aarre, Eirik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Regionråd. - & ein komparativ casestudie av to regionråd i Norge. Andersen, Mariann
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Fjaler. - ein kommune under omstilling. Fristad, Anette Olene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Styring eller ledelse, kan rektor velge? - En studie av rektors handlingsrom i spenningen mellom tradisjonell rolle og lokal frihet. Mydland, Are
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Strategisk planlegging eller Muddling-through? - En sammenlignende case-studie av kommunale planleggingsprosesser i Bergen og Münster. Wessels, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 En studie av grenseflaten mellom 1.- og 2.-linjetjenesten i barne- og ungdomspsykiatrien. Bjørkly, Ane Bjordal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Innkludering av innvandrere i norske kommuner. En studie av statlig og kommuna diskurs om mål og middel. Høibo, Karoline H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Hvorfor sammenslå? En studie av bakgrunnen for forslag og erfaringer med endring i forholdet mellom sosialtjenesten, A-etat og trygdetjenesten, med spesielt fokus på VI-prosjektet i Saupstad bydel, Trondheim. Walnum, Hans Jakob Strand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Fra sektor til lokalsamfunn : Lokal landbruksforvaltning og de lokaldemokratiske begrunnelsene Labugt, Inger-Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Et nytt grep på helse-Norge? : En prosess- og innholdsanalyse av forslaget om samhandlingsreform Høverstad, Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Busetjing av flyktningar - Statleg forplikting og kommunal utfordring : Ein komparativ analyse av Larvik og Sandefjord kommune sine busetjingsvedtak og handsaming av oppmodingar frå IMDi Stenersen, Andreas Bratshaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Hvor skal vegen gå? : Ny E6-trasé gjennom Sør-Fron kommune: En analyse av organisering og prosess mot det endelige planresultatet Øvre, Mari Diesen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Bosetting av flyktninger : - en komparativ studie av bosettingsvedtak i to østlandskommuner Eide, Ingvild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Statlig styring og det lokale selvstyret i arealplanlegging. : En studie av innsigelsesinstituttet. Aabøe, Anne Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Samhandlingsreformen og forvaltningspraksis i Vest-Agder : En studie av i hvilken grad bestiller-utfører-modellen har påvirket forvaltningspraksis innen helse- og omsorgssektoren i Vest-Agder : En kvantitativ studie av klagesaker avgjort av fylkesmannen før og etter innføringen av samhandlingsreformen Løvhaug, Lotti Karjala
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Statlige mål og lokale vedtak Bakken, Ida Selliseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Utviklingen i lederlønninger i Norge, 1997-2020 Sandberg, Jørgen Tveit
Rapport 1989 Kommunene og næringslivet. Tre forklaringsperspektiver på organisert tiltaksarbeid i norske kommuner. Vike, Fred Jacob
Rapport 1991 I grenseland: Statsmyndighetenes og kommunenes samspill i frikommuneforsøket. Fimreite, Anne Lise
Rapport 1991 Lønn, kjønn og politikk. Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommuner - En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere. Sommervold, Wenche
Rapport 1994 Til forsvar for miljøet? En analyse av "miljøstyrkesaken" i Forsvaret. Mevold, Nina
Rapport 1994 Toppleiarlønsreforma i Oslo kommune - vekst og fall. Ein studie av innføringa, iverksetjinga og avviklinga av toppleiarlønsreforma i Oslo kommune. Borge, Bjøm
Rapport 1995 Teatret og politikken - ei studie av norsk teater som et sosialt felt. Holmin, Ida Marie
Rapport 1997 NOU 1997: 8 Om finansiering av kommunesektoren Kommunal- og arbeidsdepartementet
Rapport 1997 Demokrati, reformer og samfunnsutvikling. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987-1996 innen området "En bedre organisert offentlig sektor" Brekke, Ole Andreas og Kristin Strømsnes
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Staten ut til folket. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. Flo, Yngve
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2000 Mellom stat og sjølvstyre. Fylket i norsk styringsverk etter 1945. Flo, Yngve
Rapport 2000 Resultatrapportering fra kommunene Aasmundstad, Per Kristian og Rødsten, Tormod
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 NOU 2000: 19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer Ole Willy Sandbekk, Øyvind Christensen, Per Hovden, Frode Johansen, Kristin Lind, Malin Nossum, Tore Nyseter, Janne Log Røren, Steinar Undrum
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 2001 Forvaltning og offentlighet I. Om offentlig journal og innsynskrav. Myklebust, Rannveig Nina og Marit Sissel Irene Skivenes.
Rapport 2001 Kommunenes bruk av KOSTRA Johannessen, Marit, Winje, Ursula og Hansen, Freddy
Rapport 2003 Servicekontorene 2003 Vinje, Torbjørn
Rapport 2003 Tilskudd til barnehager Kvalvåg, Marianne Iselin, Bakli, Oddbjørg og Sundby, Inger Johanne
Rapport 2003 Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Flo, Yngve
Rapport 2003 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud (Leder), Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle, Hege Skjeie
Rapport 2003 NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov Harald Hove (leder), Mette Bredengen, Ramborg Elvebakk, Anders Hauger, Ingvar Engen, Svein Roald Hansen, Jan Erik Helgesen, Tonje Meinich, Nils E. Øy
Rapport 2004 Tilsyn som styringsform i forholdet mellom staten og kommunene. Helgøy, Ingrid og Synnøve Serigstad.
Rapport 2004 NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Dokument nr. 3:9 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Rapport 2005 Evaluering av kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel: utredning for Kommunal- og regionaldepartementet. Berg, Erlend og Jørn Rattsø.
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 NOU 2006: 7 Det lokale Folkestyret i endring? Kommunal- og regionaltdepartementet
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2013 Direktoratenes rolle i statens styring av kommunene Vemundvik, Sissel, Ingunn Botheim, Mette Haarstad
Rapport 2015 Statlig styring av kommunene - En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999-2015 Vemundvik, Sissel, Benedicte Hoff, Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim og Helle Sekkesæter
Rapport 2019 NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Reusch, Christian (leder), Håkon With Andersen, Hilde Elvine Bjørnå, Anne Mette Dørum, Rune Kjørlaug, Dag Wiese Schartum, Espen Sjøvoll og Lone Merethe Solheim
Rapport 2019 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) Backer, Inge Lorange (leder), Marianne Abeler, Sven Ole Fagernæs, Anne Lise Fimreite, Siri Halvorsen, Gunnar O. Hæreid, Frode A. Innjord, Hanne Kjørholt, Jostein Selle og Berit Sollie
Rapport 2020 Når støvet har lagt seg - Erfaringer fra statlige reformer Solumsmoen, Dag, Vivi Lassen, Eivor Bremer Nebben
Rapportkapittel Regionale og distriktspolitiske effekter av New Public Management Christensen, Tom
Notat 1989 Staten og byene. Hva Bergen kommune har lært. Fimreite, Anne Lise
Notat 1990 Frikommuneforsøket - lokal problemløser eller respons på statlig initiativ? Fimreite, Anne Lise og Geir Kolstø
Notat 1990 En tanke, fire land, ulike utforminger - om organiseringen av de nordiske frikommuneforsøkene på sentralt hold. Fimreite, Anne Lise
Notat 1990 Helse, sosial- og trygdesektoren som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Haave, Per og Trond Nordby
Notat 1993 Statlig påtrykk og lokal motstand: Organisering av regionale beslutningsprosesser av statlig energipolitikk i 1970- og 1980-årene. Vike, Fred Jakob
Notat 1994 Samordning og samarbeid mellom statsetater og kommunar: nokre erfaringar frå frikommunforsøk på næringssektoren. Glosvik, Øyvind
Notat 1995 Behovet for sterkere samordning i den regionale statsforvaltning. I lys av et perspektiv på en sektorisert offentlig forvaltning. Vike, Fred Jakob
Notat 1998 Rektorrollen mot tusenårsskiftet - Forventninger, realitet og utfordringer i rektors rolleutøvelse. Fimreite, Anne Lise og Dag Øyvind Lotsberg
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 2000 Et spørsmål om tillit. Ideologiske endringer i den norske statens kommunalpolitikk etter 1975. Fimreite, Anne Lise og Yngve Flo
Notat 2000 Kommunen og konstitusjonen. Om statusen til det kommunale sjølvstyret i det norske styringsverket. Flo, Yngve
Notat 2000 Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år. Grønlie, Tore
Notat 2001 Desentralisering og desektorisering: endrede betingelser for kommunal innflytelse i skolen? Helgøy, Ingrid
Notat 2002 Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography. Lægreid, Per og Tom Christensen (red.).
Notat 2004 Fri rettshjelp i offentlige servicekontorer Ramborg, Karl Kristian og Spångberg, Kjerstin
Notat 2005 Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1989 Parlamentarisme i Oslo. Det politiske mønsteret før og etter innføringen av byregjeringen. Lotsberg, Dag Øyvind
Tidsskriftsartikkel 1997 Bureaucratic Reform and Issues of Political Responsiveness Cope, Glen Hahn
Tidsskriftsartikkel 2002 Demokrati, effektivitet og debatten om kommunestrukturen. Bukve, Oddbjørn
Tidsskriftsartikkel 2002 Ånden som går? Om utbredelse og utforming av kommunal målstyring i Sverige, Danmark og Norge. Kleven, Terje og Elin Haugsgjerd Allern