FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Frivillig sektor

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Frivillig sektor.

117 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1976 Elite structure and ideology. A theory with applications to Norway. Higley, John, G. Lowell Field og Knut Grøholt
Bok 1980 Norges kommunistiske parti ved Stortingsvala i 1945 og 1949: Ein historisk og økologisk analyse. Selle, Per
Bok 1983 Makt og styring. Hernes, Gudmund
Bok 1990 Frivillig organisert velferd - alternativ til offentlig? Kuhnle, Stein og Per Selle
Bok 1993 Organisasjoner i Norge 1993. Statens informasjonstjeneste.
Bok 1994 Frivillighetens integrasjon: staten og de frivillige velferdsprodusentene. Lorentzen, Håkon
Bok 1996 Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Strømsnes, Kristin og Per Selle (red.)
Bok 1997 Miljøpolitikk. Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Klausen, Jan Erling og Hilmar Rommetvedt (red.)
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1954 Interesseråd. En studie over forholdet mellom sentraladministrasjonen og organisasjonene. Moren, Jorolv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1964 Foran et eget fiskeridepartement. Noen trekk ved Norges Fiskarlags virksomhet i forbindelse med endringer i den offentlige administrasjon. (Magistergradsavh.) Larsen, Stein Ugelvik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partier: Norge Storbritannia. Eliassen, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Nasjonal Samling i Bergen under krigen. Rognaldsen, Svein Alf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Om studiet av sosial endring og fremveksten av nye politiske partier. Gjerken, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Social mobilization and political participation: The Nordic Countries c.1850-1970. Kuhnle, Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Sosialisme og klienter. Betingelser for arbeiderbevegelsens integrasjon i det korporative samfunn. En teoretisk makrostudie. Dannevig, Mathias B.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Organisasjonsbyråkrati og korporativisme: ein empirisk analyse av rekruttering til hovudkontora i organisasjonar i norsk arbeids- og næringsliv. Gaasemyr, Jostein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Lokalisering av videregående skoler. En sammenlikning av lokaliseringsvalg for videregående skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brandsdal, Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Norsk Fiskerinæring i krise og omforming 1957-1964. Tilhøvet mellom offentlig planlegging og organisasjonsutvikling i norsk firskerinæring fra Torskeutvalget av 1957 til Hovudavtale mellom Norges og Staten i 1964. Rønstad, Magnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Organisasjoner i lokalpolitikken. Wagtskjold, Berit (Bratbak)
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 "Ad-hoc"-aksjon som politisk deltakelsesform. En studie av sykehussaken i Sogn og Fjordane. Tangenes, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Organisasjon og omgivelser. En studie av interesseorganisasjonen Norges Naturvernforbund. Pedersen, Kjell-Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Organisering av interessemedvirkning i planlegging. Eit case-studium i vegsektoren. Kvitastein, Olav A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Kommunal beslutningsstruktur og lokale organisasjoner. Gabrielsen, Rolf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Statlig legemiddelkontroll - offentlig markedsregulering. Falkum, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Ansattes medbestemmelse i staten. Studie av en beslutningsprosess i en takorganisasjon. Lund, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Eigenorganisering i by-samfunn. Ein studie av velforeiningar i Bergen. Laupsa, Sigrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Profesjonalisering - Taylorisering. Ingeniørar mellom leiing og arbeidarmotstand. Halvorsen, Tor
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Interesseorganisering - et svar på politisk fattigdom. Froestad, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Abortsak og politisk dagsorden. Wiik, Jorun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Årsaker til bruk av leigefirma i verkstadindustrien. Målsetjingar og resultat. Kjersheim, Joar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Medbestemmelse i statlig norsk oljevirksomhet. En studie av ansattes medbestemmelse i Olje og energidepartementet, Oljedirektoratet og Den norske stats oljeselskap A/S. Skogstad, Per-Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Institusjonsendringer, administrasjon og omgivelser. -En studie med vekt på Helsedirektoratets funksjon i endringene av det psykiatriske institusjonsvesenet. Lunde, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Boliger til psykisk utviklingshemmede. Løsninger og barrierer i den kommunalpolitiske prosessen. Birkeland, Arvid og Frode Grytten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Fra interesseorganisasjon til lokalforvaltning. En undersøkelse av en frivillig organisasjon med planleggingsoppgaver. Hauge, Jarleiv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Likestillingsavtaler i arbeidslivet - søkelys på en iverksettingsprosess. Klokkeide, Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975-83. En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp. Jacobsen, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Oljesektorens møte med den korporative kanal. En analyse av petroleumsrelaterte utvalg. Leivestad, Roald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Offisersprofesjonen og offentlig politikk - En relasjon i endring. 1945-1952. Jacobsen, Jan Otto
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Organisasjoner - et produkt av omgivelsene ved fødselen? En sammenlignende studie av Norges Blindeforbund og Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede. Thomsen, Wenche Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Integrert utviklingsprogram i privat og offentlig regi. En studie av Redd Barna og Departementet for U-hjelp - NORAD. Indgjerd, Tove
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Digital teknologi og marked - yrkesroller i Televerket under omforming. Torjesen, Dag Olaf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Lederskap og organisasjonsendring. Instefjord, Hans Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 "Barna ingen ville ha". En studie av vergerådsvirksomhetens etablering og utvikling 1880-1939. Ludvigsen, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Opprettinga av Utlendingsdirektoratet - frå krise til kontroll? Kvåle, Gro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Norsk museumspolitikk - Lokal og sentral orientering i perioden 1960-1988. Frydenlund, Stein Wolff
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Industrial relations in Bangladesh. A study on Labour Unions. Faruk, Reza
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Frikommuneforsøket. En analyse av arbeidstakerorganisasjoners deltakelse og gjennomslag i offentlig prøvevirksomhet. Kirchhoff, Ralf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Demokratiske verdier og bistandsmålsetninger. En normativ-empirisk analyse. Rudlang, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Kvinneretta bistand - integrasjon eller illusjon? En studie av NORADs arbeid med å integrere kvinner i norsk tosidig bistand. Morvik, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Fremveksten av den sentrale natur- og miljøforvaltningen og det frivillege natur og miljøvernet i Norge og Sverige. Skarbøvik, Helga
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Organisasjonssamfunnets møte med internasjonaliseringen. En studie av EØS-prosessen i Norge og en sammenligning med Sverige. Muren, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Miljøstiftelsen Bellona i spenningsfeltet mellom statlig miljøforvaltning og frivillig miljøbevegelse. Sæten , Anne Jorun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Ressursmobilisering og identitetsorientering i en sosial bevegelse. En analyse av bevegelseshemmedes organisering i Norge. Ravneberg, Bodil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Reiselivsnæringens Fellesorganisasjon. En studie av organiseringen av en hybridorganisasjon. Misund, Britt-Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Interesser og identitet. Ein analyse av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i perioden 1950 til 1990. Drejer, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Lønspolitisk modernisering. Ein studie av statlege lønspolitiske reformforsøk i Danmark og Sverige. Engeset, Bjørn Hatlebø
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Yrkesutvikling og omsorgsutvikling. En profesjonsteoretisk analyse av vernepleier­yrkets framvekst 1949-1990. Utvær, Kari Tepstad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Formingen av den norske siviløkonomprofesjonen etter 1945 - Ledelsesteori som profesjonsstrategi. Lidtun, Vidar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Profesjonalisering og feminisering av den psykiatriske pleien. En studie av framveksten av utdanningstilbudet for psykiatrisk pleiepersonell. Thomsen, Lisbeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Økonomiske virkemidler - en løsning på miljøkrisen, eller et blindspor? En komparativ undersøkelse av valg av virkemidler i miljøpolitikken. Tilfellene Danmark, Norge og Sverige. Kråkenes, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Et spørsmål om strategi. Klientorganisasjoners samspill med forvaltningen. Holthe, Kristin Dybdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Fiskeridepartementet - en aktør med ambisjoner på egne vegne? Engen, Richard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 HVPU-reformen - en studie av beslutningsprosessen. Hjelle, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Maritim utdanning og rekruttering til handelsflåten fra ca. 1960-1990. En studie om endring i relasjoner mellom utdanning og arbeidsliv til sjøs. Lunde, Terje Bjørnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Omsorgsarbeideren - utformingen av en ny yrkesgruppe innenfor helse- og sosialsektoren. Eikeland, Bente Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995. Halvorsen, Thor Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Tillit på nye vegar. Ein casestudie av Nordhordlandsbrua. Hodne, Jarle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Konstruksjonen av omsorgsarbeideren. Høst, Håkon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra indre omstilling til ytre fristilling. En studie av Postverket 1986-1996. Vathne, Kjell Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Demokratisering eller rehierarkisering? En analyse av prosessen bak den generelle læreplanen av 1993. Birknes, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Det Norske Kirkeparti 1907-1921. En analyse av en kirkepolitisk organisasjon. Oppedal, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 En grønn stat? En empirisk studie av synet på staten i norsk miljøbevegelse. Solheim, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Forvaltningspolitisk samarbeid på sporet. En studie av tjenestemannsorganisasjonenes deltakelse og medvirkning i omorganiseringen av NSB til et særlovselskap. Jensen, Trude Meyer
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Mellom 'Erfaring' og 'Kategori'. En studie av kirkeasylets aktualisering i Norge. Loga, Jill Merethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 LHL - fra medlemsorganisasjon til serviceorganisasjon? En studie av etableringen av et hjerte- og lungesenter i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Sæter, Tone Aarum
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Omorganisering av SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) - kommune - stat - næringsliv : makt og gjennomslag. Lied, Per Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Mot normalt? Landsforeningen Rettferd for Taperne og den norske taperdiskursen. Risøy, Sølvi Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Jakten på makten. En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk. Rideng, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Samarbeid mellom NGOar i bistandsprosjekt. Case: Strømmestiftelsen, ASPA og TUCUME VIVO. Hatleskog, Anne Britt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Etablering av det "miljøvenlige gasskraftverk"? Striden om innfasing av gasskraft i Norge. Erland, Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Argumentasjonsbruk i den norske EU-debatten. En sammenligning av EU-debatten i 1972 med EU-debatten i 1994. Kvalvåg, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Hvorfor tok det så lang tid å innarbeide internasjonale menneskerettskonvensjoner i norsk lov? - En analyse av argumentasjonsbruken i debatten. Hanevold, Anne Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljø og bønder. - Ei granskning av staten sin bruk av i miljøvernpolitiske verkemiddel andsynes jordbruket. Sollid, Magnvard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Avholdsbevegelsen. En studie om avholdsbevegelsens tilbakegang. Dale, Reidar Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Å være eller ikke være - Er det spørsmålet? En historie om den norske homofilidiskursen. Nyhuus, Helle Christin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Det er godt og vite at dagen ikke er helt den samme uten: sterke meninger. En studie av 3 avisers dekning av Jaglandsaken. Skålnes, Gry
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sentralisering og fristilling. Et resultat av instrumentalitet eller institusjonelle faktorer? : en reorganiseringsstudie av sykehusreformen 2000- 2001. Lunder, Jens Kato
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Tvetydigheter og skillelinjer. – En studie av metadondebatten i Norge fra 1980-2000. Klingsheim, Ranveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sykehusreformen -politisk råkjør og institusjonell motstand. En kvalitativ studie av reorganiseringsprosessen av sykehusene og spesialisthelsetjenestene. Hess, Anne Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Solidaritet på prøve? - fagbevegelse i globaliserings og individualiseringens tidsalder. Åsgård, Tina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Legitimitetsproblemer i fiskeripolitikken? - En studie av forvaltningssystemet for norsk-arktisk torsk. Aasebø, Frank A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Fastlegeordningens beslutningsprosess. - En studie av utrednings-, vedtaks- og implementeringsfasen i tilknytning til fastlegeordningen. Bakken, Juliane Sand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Helsedirektoratet og Legeforeningen i årene 1945 - 1969: indre korporatisme? Skaset, Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Kostholdsdebatten februar 2002- august 2003. - Skjæringspunktet mellom politikk, mat og vitenskap. Nordbø, Siren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Interesseorganisasjoner og stat. YS-Stats mulighet for medvirkning når beslutninger fattes i det norske sentrale administrative politiske system. Frogh, Cathrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Utenriksdepartementet og frivillige organisasjoners nødhjelpssamarbeid : En analyse av frivillige organisasjoners autonomi Altern, Torkil Westergaard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Frihet til å være folkehøgskole. En historisk analyse av folkehøgskolens forhold til staten Bjørke, Kristin
Rapport 1990 Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger. Andersen, Benedicte
Rapport 1991 Lønn, kjønn og politikk. Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommuner - En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere. Sommervold, Wenche
Rapport 1991 Tjenestemannsorganisasjoner og forvaltningsreformer. En studie av hovedsammenslutningenes syn på moderniseringsforslag for statlig sektor. Hersvik, Inger Marie
Rapport 1992 Fra kald krig til oppløsning i øst - hvordan forholder den militære profesjon seg til endringene? Komparativt prosjekt. Del 1: Norge. Svege, Marianne
Rapport 1993 "Vi vil løfte skolen og løfte standen". En studie av feminiserings- og profesjonaliseringsprosessen i læreryrket i Norge, 1890-1912. Homme, Anne Dåsvatn
Rapport 1995 Teatret og politikken - ei studie av norsk teater som et sosialt felt. Holmin, Ida Marie
Rapport 1995 CO2-saka: økonomisk interessepolitikk og miljøpolitiske målsetjingar. Tenfjord, Alf-Petter
Rapport 1996 Stat og organisasjon. En studie av forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene på bistandsfeltet 1962 - 1992. Kobbeltvedt, Sissel
Rapport 1997 Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i Norge Fløtre, Asgeir
Rapport 1997 Tjenestemannsorganisasjoner og endring av tilknytningsform. En studie av tjenestemannsorganisasjonenes deltaking og medvirkning i omorganiseringen av Televerket til statsaksjeselskap. Sørlie, Jarle
Rapport 1998 Fra forvaltning til forretning. Mot opprettelsen av Telenor AS 1968 - 1994. Vatne, Thomas
Rapport 1998 Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte. En studie av interesseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighetsorgan og endringen i denne på 1980 tallet. Holmefjord, Endre
Rapport 2003 Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002. Serigstad, Synnøve
Rapport 2005 Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone
Rapport 2006 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Kvalvåg, Marianne, Nonseid, John, Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2006 Arbeidsliv og psykisk helse Motzfeldt, Sissel C., Viggen, Marit
Notat 2001 Statlig tilskudd til frivillige organisasjoner Øvrelid, Ragnhild og Aasmundstad, Per Kristian
Tidsskriftsartikkel 1995 Miljølobbyisme og næringskorporatisme? Norske miljø og næringsorganisasjoners politiske påvirkning. Rommetvedt, Hilmar og Ståle Opedal