FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Offentlig utvalg

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Offentlig utvalg.

43 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1974 Den kollegiale forvaltning: råd og utvalg i sentraladministrasjonen. Moren, Jorolv (red.)
Bok 1976 Elite structure and ideology. A theory with applications to Norway. Higley, John, G. Lowell Field og Knut Grøholt
Bok 1981 Stat og organisasjoner: Flertalsstyre, partsstyre og byråkrati i norsk politikk. Egeberg, Morten
Bok 1982 Staten - kvinner ingen adgang? Hernes, Helga Maria
Bokkapittel Departementenes deltagelse i offentlige utvalg, styrer og råd. Hoven, Holmer, Finn
Bokkapittel Forsyningspolitikk og privat regulering: Importørutvalget 1939-1965. Solli, Jens
Bokkapittel Utredningskomitèer i norsk trålpolitikk: Middel til problemløsning og strategi. Sagdahl, Bjørn
Bokkapittel Noen trekk ved forholdet mellom organisasjonene og den offentlige forvaltningen Christensen, Tom og Morten Egeberg
Bokkapittel Råd og utvalg i utenriksadministrasjonen. Hallenstvedt, Abraham
Bokkapittel Norway: Numercial Democracy and Corporate Pluralism. Rokkan, Stein
Bokkapittel Partsrepresentasjon i komitèer: Litt om utviklingen over tid. Solvang, Bernt Krohn og Jorolv Moren
Bokkapittel Organisasjonenes formelle representasjon. Litt om omfang og forutsetninger. Brautaset, Tarald Osnes og Tor-Inge Dovland
Bokkapittel Om utredningsutvalg og konflikter. Grimsbo, Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1954 Interesseråd. En studie over forholdet mellom sentraladministrasjonen og organisasjonene. Moren, Jorolv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1968 Utenriksdepartementets handlingspolitiske avdeling. En analyse av et beslutningssystem. Hallenstvedt, Abraham
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1969 Deltagere i en kommunikasjonsstruktur: En analyse av departementenes representasjon i offentlige utvalg og råd. Hoven, Finn, H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Ekspertise og konflikter i utredningsutvalg. Bruken av og rekrutteringen til utredningsutvalgene i samferdselsektoren 1945-1970. Grimsbo, Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Utredningsutvalg i sentralforvaltningen Kavli, Ole W
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Norsk Fiskerinæring i krise og omforming 1957-1964. Tilhøvet mellom offentlig planlegging og organisasjonsutvikling i norsk firskerinæring fra Torskeutvalget av 1957 til Hovudavtale mellom Norges og Staten i 1964. Rønstad, Magnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Om oppretting av Miljøverndepartementet. Ei studie av vedtaksprosessen ved ei offentleg institusjonsetablering. Havdal, Karen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Styrer og råd knyttet til direktoratenes ledelse: Organisasjon og virkemåte. Worren, Stein H
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975-83. En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp. Jacobsen, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Oljesektorens møte med den korporative kanal. En analyse av petroleumsrelaterte utvalg. Leivestad, Roald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Offentlige utvalg som korporativ kanal. En komparativ analyse av organisasjoners deltakelse i offentlige utvalg i Norge og Danmark. Hult, Svein Roar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Kjekt å ha! Rettighetspappaer, pliktbarn og ansvarsmødre. Fosshaug, Henrikke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Nedleggelse av permanente offentlige utvalg. En analyse av omfang av nedleggelse og mulige betingelser for nedlegging. Østtveit, Lars Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Forvaltningspolitiske utgreiingar i Kyrkje- og undervisningsdepartementet og Kultur- og vitskapsdepartementet. Mjølsnes, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Profesjonsstyring eller institusjonalisering. En analyse av rammeplansarbeidet for ergoterapeututdanningen og radiografutdanningen. Hansen, Gunnar Vold
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 En prosesstudie av Blaalid- utvalgets gjennomgang av regelverk for arbeidsformidling og arbeidsleie. Wagelid, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 "Jo mere vi er sammen" - Ein studie av lokalsamfunnsprosjekt til Verdikommisjonen. Sivertsen, Silje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Rapport 1991 Offentlige utredninger og forvaltningspolitikk: En dokumentasjon av utredningsdelen i forvaltningsdatabanken. Rolland, Vidar
Rapport 1994 Statens lønnskomité 1988: "Berget som fødte en mus?" En studie av statens lønnskomité av 1988. Initiativ - utredning - iverksetting. Savland, Tove Elin
Rapport 1996 Forvaltning og rettssikkerhet. Forvaltningskomiteens etablering. Arbeid og innstilling 1947 - 1958. Tafjord, Bjørn Gunnar
Rapport 2003 Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi
Rapport 2003 Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002. Serigstad, Synnøve
Rapport 2019 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) Backer, Inge Lorange (leder), Marianne Abeler, Sven Ole Fagernæs, Anne Lise Fimreite, Siri Halvorsen, Gunnar O. Hæreid, Frode A. Innjord, Hanne Kjørholt, Jostein Selle og Berit Sollie
Notat 1997 Fra teknologisk politikk til politisk teknologi? Dialogiske råd som bidrag til en mer demokratisk teknologivurdering. Brekke, Ole Andreas
Notat 2000 Kvalitet og fristilling. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1986 Demografisk profil og mulige effekter av denne. En analyse av kollegiale organer knyttet til etatenes sentralledelse. Stigen, Inger
Tidsskriftsartikkel 1995 Miljølobbyisme og næringskorporatisme? Norske miljø og næringsorganisasjoners politiske påvirkning. Rommetvedt, Hilmar og Ståle Opedal
Tidsskriftsartikkel 1996 Hvem styrer hvem? Statlige utvalg som maktorganer. Nordby, Trond