FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Andre ordinære forvaltningsorgan

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Andre ordinære forvaltningsorgan.

135 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 2007 Organization Theory and the Public Sector : Instrument, Culture and Myth Christensen, Tom Lægrid, Per Roness, Paul G., Røvik, Kjell Arne
Bok 2007 Organization theory and the public sector: instrument, culture and myth Christensen, Tom; Lægrid, Per; Roness, Paul G..
Bok 2009 Change and continuity in public sector organizations : essays in honour of Per Lægreid Paul G. Roness, Harald Sætren (eds.)
Bok 2010 Autonomy and control of state agencies : comparing states and agencies Verhoest, Koen ; Roness, Paul G. ; Verschuere, Bram ; Rubecksen, Kristin ; MacCartaigh, Muiris
Bok 2010 Governance of Public Sector Organizations : Proliferation, Autonomy and Performance Lægreid, Per Verhoest, Koen
Bok 2011 Public Sector Organizations : Government Agencies : Practices and Lessons from 30 Countries Verhoest, Koen ; Van Thiel, Sandra ; Bouckaert, Geert ; Lægreid, Per
Bokkapittel 2007 New Public Management Reforms-Exploring the “Whole-of-Governmenty” Approach to Public Reform Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Vekstprosesser i helsesektoren. En undersøkelse av beslutningssystemer og beslutningsatferd i sykehusvesenet. Hansen, Finn H
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Rekruttering til vitenskapelige stillinger. Universitetet i Bergen, perioden 1948-1970. Henrichsen, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsformidling og tjenestemannstilpasning. Østern, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Rasjonalitet og klienthjelp. En organisasjonsanalyse av Statens teknologiske institutt, avdeling Vestland. Vetvik, Rolf Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Militærnekting og verneplikt. En studie av militærnektingens omfang og militærnekternes sosiale og geografiske bakgrunn. Tonstad, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Flåtestruktur, forvaltningsatferd og fiskeriutdanning. En organisasjonsanalyse av de prosesser som førte til etablering, utforming og endring av Statens Fiskarfagskole fra planleggingsfasen og fram til 1973. Bakke, Paul
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Mål- og resultatstyring i trygdeetaten - en analyse av trygdesjefrollen Vassdokken, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Forsvarets øverste ledelse. Reorganisering av ledelsesstrukturen over tid Tvetbråten, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Reorganiseringen av materiellforvaltningen i Forsvaret - en prosessanalyse av etableringen og utviklingen av Forsvarets logistikkorganisasjon Hanson, Hanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering: en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Sysselsetting i sentrum? : en studie av geografiske utviklingstrekk i den regionale statsforvaltning Remvik, Åge Erstad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, kultur og endringer : en analyse av nedbemanning og strukturendringer i Forsvarssektoren 2000-2005 Etholm, Ellen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Ny regjering, ny forvaltningspolitikk? : en studie i forsøket på å bryte med New Public Management Christensen, Marcus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen : en studie av argumentasjonen i beslutningsprosessen om enny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Kristensen, Roar Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Forsvaret i en ny tid : En studie av beslutningsprosessen forut for etableringen av en integrert strategisk ledelse i Forsvaret Pedersen, Paal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Fra sektor til lokalsamfunn : Lokal landbruksforvaltning og de lokaldemokratiske begrunnelsene Labugt, Inger-Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Musikkterapi i fengsel: Møte mellom musikkterapien og "den totale institusjonen" Pettersen, Jarle A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Reformer i organiseringen av velferdstjenester. En komparativ analyse av Hartz-reformen i Tyskland og Nav-reformen i Norge Wie, Katherine Beate Middleton
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Statlig styring og lokale vedtak : en komparativ analyse av Moss og Haldens håndtering av IMDis anmodning om bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag Thorjussen, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Militær krisehåndtering i nordområdene : en analyse av potensialet for sikkerhetspolitiske kriser mellom Norge og Russland, og Forsvaret som nasjonalt krisehåndteringsverktøy Kaagaard, Henning
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Norsk bosettingspolitikk - i klem mellom statlige mål og kommunal autonomi : Rygge og Askim kommuners behandling av IMDis anmodning om å bosette flyktninger Fjellbekk, Annikken Hamran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning Bjørgum, Lena
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007 Lervåg, Knut Andreas Utkilen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Organisering i offentlig forvaltning mot terrorangrep Folden, Endre Alvestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Landkunnskap under lupen: Landinfos rolle i utlendingsforvaltningen Nordland, Ragnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Innføring av nytt felles digitalt Nødnett i politi, helse og brann - En iverksettingsstudie av innføringsprosjektene i brann og politi Lunde, Ragnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Nye oppgaver i nye omgivelser : En komparativ studie av oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet ved to NAV-kontor Rædergård, Ingrid Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 The Political-Military Matrimony : Integrated Strategic Leadership and Civil-Military Relations in Norway Fottland, Ida Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Samhandling i NAV : En organisasjonsteoretisk studie av utfordringene i interaksjonen mellom lokale NAV-kontorer og forvaltningsenheter Thoresen, Seher
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Langtidsplanlegging i Forsvaret (1988-2008) : En studie av prosessen med å utarbeide langtidsplaner for Forsvaret Næss, Øystein Jack
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Busetjing av flyktningar - Statleg forplikting og kommunal utfordring : Ein komparativ analyse av Larvik og Sandefjord kommune sine busetjingsvedtak og handsaming av oppmodingar frå IMDi Stenersen, Andreas Bratshaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Hvor skal vegen gå? : Ny E6-trasé gjennom Sør-Fron kommune: En analyse av organisering og prosess mot det endelige planresultatet Øvre, Mari Diesen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Bosetting av flyktninger : - en komparativ studie av bosettingsvedtak i to østlandskommuner Eide, Ingvild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Statlig styring og det lokale selvstyret i arealplanlegging. : En studie av innsigelsesinstituttet. Aabøe, Anne Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Utviklingen av norsk returpolitikk overfor avviste asylsøkere : En dokumentstudie av statsbudsjettene 2000-2012 Thorgrimsen, Tone Celine Sundseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 En målstyrt etat i en regelstyrt verden? : En studie av styringspraksisen i politi- og lensmannsetaten Fremstad, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Flesjø, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Kunnskapsgrunnlaget bak beslutningen om organisering av den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen i 2005 - En organisasjonsteoretisk analyse Eilertsen, Marlene Hansen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Strategisk kompetanseledelse. Hvordan håndterer Forsvaret de politiske forventningene? Aksnes, Lene Aarhus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Fylkesmannen teller, situasjonen avgjør? En studie av Fylkesmannens rolle i iverksettingen av kommunereformen Kårtvedt, Leif Erlend Holmen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 "Damned if you do and damned if you don't." En studie av Fylkesmannen i Buskeruds beslutningsatferd i kommunereformen Ersdal, Mikkel Hveding
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 NAV lærer ikkje innvandrarkvinner å spinne Aarre, Tale Krogsæter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Byråkraten mellom barken og veden Glomsrud, Hans Rasmus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Terroralarm uten terrorangrep - Håndteringen av og reaksjonene på terrortrusselen 2014 Aabrekk, Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mål- og resultatstyring av politiet - En studie av Justis- og beredskapsdepartementet sin mål- og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004-2016 Njaastad, Malene Liljedahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011 Ryssdal, Annbjørg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 HRO i Politiet : En kartlegging av pålitelighet, fokus, og evne til å håndtere uforutsette hendelser i Agder Politidistrikt. Fiane, Magnus von Porat
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Samhandlingsreformen og forvaltningspraksis i Vest-Agder : En studie av i hvilken grad bestiller-utfører-modellen har påvirket forvaltningspraksis innen helse- og omsorgssektoren i Vest-Agder : En kvantitativ studie av klagesaker avgjort av fylkesmannen før og etter innføringen av samhandlingsreformen Løvhaug, Lotti Karjala
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 22. juli-kommisjonen versus politiet. Hvorfor så forskjellige vurderinger? Sethne, Miriam
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Nølende implementering av periodisert regnskapsprinsipp i statlige virksomheter. En studie av konflikt og tvetydighet Torsnes, Karoline
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Storskog-krisen 2015 og utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda. En analyse av to beslutningsprosesser Haave, Mia Beate Nilssen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Digitalisering : farvel til regional stat? : en kvalitativ komparativ casestudie av Arkivverket, Skatteetaten og Statens vegvesen. Lotsberg, Daniel og Ola Lindberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve
Rapport 1988 Tillitsvalde og tilknytningsformer i staten: Kartlegging av profilar blant organisasjonstillitsvalde. Helgesen, Kjersti, Per Lægreid og Richard Matland
Rapport 1991 Forvaltningsreformer i en differensiert stat. Helgesen, Kjersti
Rapport 1996 Vurdering av organiseringen av UNESCO-arbeidet i Norge Hernar, Olav
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2001 Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet Hernar, Olav, Hansen, Freddy
Rapport 2001 Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: Noen foreløpige observasjoner. Rolland, Vidar og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Rapport 2002 Evaluering og formidling. En effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA Torp, Hege, Edvardsen, Dag Fjeld, Kittelsen, Sverre A. C
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2003 NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov Harald Hove (leder), Mette Bredengen, Ramborg Elvebakk, Anders Hauger, Ingvar Engen, Svein Roald Hansen, Jan Erik Helgesen, Tonje Meinich, Nils E. Øy
Rapport 2003 Felles tilsynsdatabase - veien videre Strøm, Maria, Berg, Hans Fredrik, Kringen, Olav Jacob og Nesheim, Olaug Hana
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2004 Evaluering av Norsk pasientskadeerstatning : (fase 2) Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne, Greni, Ragnhild Castberg, Motzfeldt, Sidsel, Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål Hallgeir Aalbu, Elisabeth Angell, Heidi Wiig Aslesen, Ådne Cappelen, Arild Hervik, Grete Rusten, Tor Selstad
Rapport 2004 Kommunikasjon med det regionale ledd Aanæs, Ellen Hov, Viggen, Marit
Rapport 2005 Efficiency and Productivity of Norwegian tax Offices Førsund, Finn R., Kittelsen, Sverre A.C., Lindseth, Frode
Rapport 2006 Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Botheim, Ingunn, Viggen, Marit, Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2012 Sosiale medier i forvaltningen Amdam, Ragnhild Olin, Sissel Kristin Hoel, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen, Ingrid Stranger-Thorsen, Maria Strøm.
Rapport 2012 Kartlegging av årsrapporter 2012 Direktoratet for økonomistyring
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2012 NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU Fredrik Sejersted (leder), Liv Monica Bargem Stubholt, Peter Arbo, Kate Hansen Bundt, Jon Erik Dølvik, Fredrik Bøckman Finstad, Lise Rye, Dag Seierstad, Helene Sjursen, Jonas Tallberg, Karen Helene Ulltveit-Moe, Frank Aarebrot
Rapport 2013 Public Sector Reform in Norway: Views and Experiences from Senior Executives Lægreid , Per, Åsta Dyrnes Nordø og Lise H. Rykkja
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2014 På armlengdes avstand, men innenfor rekkevidde Om legitim myndighetsutøvelse gjennom uavhengige forvaltningsorganer Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen og Harald Nybøen
Rapport 2015 NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten Øystein Børmer (leder), Stein Berntsen, Harald Brandsås, Tore Eriksen, Hanne Gaaserød, Kåre P. Hagen, Kristina Lundqvist, Marianne Mancini, Anna Rømo
Rapport 2015 NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport Jørn Rattsø (leder), Marianne Andreassen, Tore Eriksen, Siri Beate Hatlen, Hans Olav Karde, Anne May Mauritzen, Christine Benedichte Meyer, Kjell Gunnar Salvanes, Simen Vier Simensen, Peter Birch Sørensen
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2018 Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen - kunnskapsgrunnlag Håkon Styri med flere
Rapport 2018 Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8 Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2019 Evaluering av endringer i den offentlige forvaltningen av reindriften Finn-Arne Haugen, Ingrid M. Tenge, Geir-Harald Strand
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2019 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) Backer, Inge Lorange (leder), Marianne Abeler, Sven Ole Fagernæs, Anne Lise Fimreite, Siri Halvorsen, Gunnar O. Hæreid, Frode A. Innjord, Hanne Kjørholt, Jostein Selle og Berit Sollie
Notat 1989 Reformer i statens lønnspolitikk. Helgesen, Kjersti
Notat 1990 Ledere i statlige etater: En beskrivelse av statens ledere i lys av forvaltningspolitikk og rekrutteringsprinsipper. Helgesen, Kjersti
Notat 1997 Generaladvokaten og det militære rettsvesen. En historisk oversikt. Johansen, Geir-Otto
Notat 1998 Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarets militære organisasjon for 1998 Oftedal, Erik, Bothetim, Ingunn
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2003 The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003. Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes,
Notat 2005 Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2010 Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak Eriksen, Svein med bistand fra Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen og Vera Vikki
Notat 2013 Fra stat til marked. Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Søvik , Sidsel (prosjektleder) og rådgiver Kristian Kjøllesdal
Notat 2014 Opprettelsen av Miljødirektoratet - erfaringer fra en fusjon Botheim, Ingunn, Peter Bøgh, Lisbeth Udland Hansen
Notat 2014 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Kjøllesdal, Kristian og Sidsel Søvik
Notat 2016 Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen Solumsmoen, Dag og Trond Kråkenes
Notat 2018 Difi notat 2018:5 Departementenes styring og tilrettelegging for innovasjon i underliggende virksomheter Helle Sekkesæter og Lisbeth U. Hansen
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Notat 2019 Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging. Difi-notat 2019:3 Høgsveen, Wibecke, Hildegunn Vollset
Tidsskriftsartikkel 2007 Modern Management Tools in State Agencies: The Case of Norway Lægreid, Per, Paul G. Roness & Kristin Rubecksen
Tidsskriftsartikkel 2008 Autonomy and Regulation of State Agencies: Reinforcement, Indifference or Compensation? Roness, Paul ; Verhoest, Koen ; Rubecksen, Kristin ; MacCarthaigh, Muiris
Tidsskriftsartikkel 2008 Controlling Regulatory Agencies Lægreid, Per, Paul G. Roness & Kristin Rubecksen
Tidsskriftsartikkel 2008 BEYOND NEW PUBLIC MANAGEMENT: AGENCIFICATION AND REGULATORY REFORM IN NORWAY Christensen, Tom ; Lie, Amund ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2010 Resultatstyringens mytologi : hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt? Johnsen, Åge
Tidsskriftsartikkel 2011 Explaining the Innovative Culture and Activities of State Agencies Lægreid, Per, Paul G. Roness & Koen Verhoest
Tidsskriftsartikkel 2012 Analyzing Longitudinal Continuity and Change in Public Sector Organizations MacCarthaigh, Muiris & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo
Tidsskriftsartikkel 2013 Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France BEZES, P., FIMREITE, A. L., LIDEC, P. L. and LÆGREID, P
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland
Tidsskriftsartikkel 2013 Welfare Administration Reform Between Coordination and Specialization Christensena , Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Ble det en bedre organisert stat? Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod
Tidsskriftsartikkel 2018 Quasi-contractual ministerial steering of state agencies: Its intensity, modes, and how agency characteristics matter Askim, Jostein; Bjurstrøm, Karl Hagen; Kjærvik, Jonas
Tidsskriftsartikkel 2020 Understanding Felt Accountability: The institutional antecedents of the felt accountability of agency-CEO's to central government Schillemans, Thomas; Overman, Sjors; Fawcett, Paul; Flinders, M; Fredriksson, Magnus; Lægreid, Per; Maggetti, Martino; Papadopoulous, Yannis; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H.; Salomonsen, Heidi Houlberg; Smullen, Amanda; Wood, Matt