FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Departement

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Departement.

320 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1948 Utenriksdepartementet, Regjeringens informasjonskontor, Kirkedepartementet, Justisdepartementet, Sosialdepartementet. Undersøkelseskommisjonen av 1945.
Bok 1976 Elite structure and ideology. A theory with applications to Norway. Higley, John, G. Lowell Field og Knut Grøholt
Bok 1978 Byråkrati og beslutninger. Lægreid, Per og Johan P. Olsen
Bok 1978 Politisk organisering. Olsen, Johan P. (red.)
Bok 1979 Sentraladministrasjonens historie. Bind 1 1814-1844. Maurseth, Per
Bok 1979 Sentraladministrasjonens historie 1845-1884. Benum, Edgeir
Bok 1979 Centralforvaltningen i seks vestlige lande. Martens, Hans
Bok 1979 Reorganisering av departementa - eit politisk styringsmiddel? Roness, Paul G.
Bok 1979 Sentraladministrasjonens historie Bind 4 1914-1940. Tønnesson, Kåre D.
Bok 1980 Sentraladministrasjonens historie 1940-45. (bind 5). Debes, Jan
Bok 1980 Meninger og makt. Olsen, Johan P. (red.)
Bok 1981 Stat og organisasjoner: Flertalsstyre, partsstyre og byråkrati i norsk politikk. Egeberg, Morten
Bok 1983 Organized democracy. Olsen, Johan P.
Bok 1983 Sentraladministrasjonen. Lægreid, Per og Paul G. Roness
Bok 1984 Organisasjonsutforming i offentlig virksomhet. Egeberg, Morten
Bok 1986 Festskrift Lovavdelingen - 100 år 1885-1985 Helge Olav Bugge, Kirsti Coward, Stein Rognlien (red.)
Bok 1987 Statlige forsøksordninger 1980 - 1985: en oversikt og korte beskrivelser av utvalgte ordninger. Hagen, Terje P., Janike Harsheim og Lawrence E. Rose.
Bok 1988 Herskap og tjenere. Om samarbeidet mellom politikere og tjenestemenn i departementene. Eriksen, Svein
Bok 1989 Institusjonspolitikk og forvaltningsutvikling. Bidrag til en anvendt statsvitenskap. Morten Egeberg (red.)
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1994 Forvaltningspolitik i Norden. Per Lægreid og Ove K. Pedersen (red.)
Bok 1995 Stortinget som organisator - Folkevaldes medverknad ved organiseringa av den norske sentraladministrasjonen 1946-1993. Roness, Paul G.
Bok 1997 Forvaltningskunnskap. Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.)
Bok 1997 Maktens høyborg : statsministerens kontors historie og politiske hovedsakersiden 1945 Berggrav, Dag
Bok 1998 Den moderne forvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 2000 Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Grønlie, Tore (red.)
Bok 2001 Som man roper i skogen, får man svar Wærness, Marit Stadler, Moss, Helga, Rødsten, Tormod og Aasmundstad, Per Kristian
Bok 2001 På kryss eller tvers? Eriksen, Svein
Bok 2001 Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814-1940 Kolsrud, Ole
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2004 En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945 Kolsrud, Ole
Bok 2007 Organization theory and the public sector: instrument, culture and myth Christensen, Tom; Lægrid, Per; Roness, Paul G..
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Bok 2014 Arbeidsdepartementet 100 år - 1913-2013 Hege Forbord (red.), Karsten Alnæs, Kristin Alsos, Aksel Hatland, Per Haave, Inger Elisabeth Haavet, Tor Are Johansen, Stein Kuhnle, Simen Markussen, Kalle Moene, Kristine Nergaard, Knut Røed, Åsmund Arup Seip og Sissel C. Trygstad
Bok 2015 1814 - 2014 Kunnskapsdepartementets historie Helsvig, Kim Gunnar
Bok 2017 Reform og rutine: Kunnskapsdepartementets historie (1945-2017) Helsvig, Kim G.
Bokkapittel 2007 New Public Management Reforms-Exploring the “Whole-of-Governmenty” Approach to Public Reform Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Bokkapittel Top Civil Servants - key players on different teams. Lægreid, Per og Johan P. Olsen
Bokkapittel Departement og opinion: Tilbakeføring av informasjon om virkningene av offentlige tiltak Bratbak, Berit
Bokkapittel Noen trekk ved forholdet mellom organisasjonene og den offentlige forvaltningen Christensen, Tom og Morten Egeberg
Bokkapittel Feminization of the central public administration. Lægreid, Per
Bokkapittel Frikommuneforsøket som samordningsprosess i sentraladministrasjonen. Fimreite, Anne Lise
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Stortinget og forvaltningspolitikken. Roness, Paul G.
Bokkapittel Sentraladministrasjonen - en oversikt over trekk ved departementer og direktorater. Christensen, Tom og Morten Egeberg
Bokkapittel Innenriksforvaltningens og den offentlige politikkens internasjonalisering. Egeberg, Morten og Jarle Trondal
Bokkapittel Organisasjonenes formelle representasjon. Litt om omfang og forutsetninger. Brautaset, Tarald Osnes og Tor-Inge Dovland
Bokkapittel Innovasjonsatferd i sentralforvaltningen: Strukturelle og demografiske forklaringer på variasjon. Christensen, Tom
Bokkapittel Profesjonsmangfold, statsmodeller og beslutningsatferd. Christensen, Tom, Per Lægreid og Robert Zuna.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1954 Interesseråd. En studie over forholdet mellom sentraladministrasjonen og organisasjonene. Moren, Jorolv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1955 Politikk og administrasjon. Rangering av noen lojaliteter hos offentlige tjenestemenn.(Magisteravh.) Jacobsen, Knut Dahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1956 De sentrale statsmyndigheters kontroll med statsdriftene. Slyngstad, Kjell Bjarne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1969 Deltagere i en kommunikasjonsstruktur: En analyse av departementenes representasjon i offentlige utvalg og råd. Hoven, Finn, H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1969 Rekrutteringen i til departementene 1945-1965. Donjem, Hans Fredrik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1969 Rekrutteringen til departementene i tiden 1914 - 1939. Hovden, Jan M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Reisingen av Grieghallen. En beslutningsteoretisk studie. Mikalsen, Finn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Eldreomsorg som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Johansen, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Landbruksdepartementet og omgivelsene. En analyse av to kommunikasjonsstrukturer. Remiss-institusjonen og det kollegiale system. Gjedrem, Njål
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Utredningsutvalg i sentralforvaltningen Kavli, Ole W
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Kommunen som klient. En studie av kontakten mellom kommune og stat og fordeling av tilskotsmidler Jonassen, Jan R.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Utenriksdepartementets rolle i samordningen av fagdepartementenes internasjonale saker. En studie av beslutningsprosessen i utenriksadministrasjonen på områdene internasjonal samferdsel og miljøvern. Efjestad, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Fra byråkrati til teknobyråkrati. Et perspektiv på norsk sentralforvaltnings utvikling. Solumsmoen, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Effekter av formell organisasjonsstruktur og endring i denne. En undersøkelse av flytting av departementsavdelinger i perioden 1970-80. Stigen, Inger Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 En studie av samarbeidsutvalget som organ for medinnflytelse. Risnes, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Forvaltningsorganisasjon og parlamentsorganisasjon. En analyse av departementsinndeling og fagkomiteinndeling i Stortinget over tid. Sæbø, Lars Arnljot
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Omorganisering i den offentlige forvaltning: En analyse av delinger og sammenslåinger av departementsavdelinger i perioden 1970-80. Engeseth, Torill Bente
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Organiseringen av egne informasjonsenheter i departementene. Høybråten, Dagfinn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Ekspertstyre eller lekmannsstyre. En analyse av omfanget av fagstillinger i ulike sentraladministrative institusjoner over tid. Olden, Lyder
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Ekspertstyre eller lekmannstyre. En analyse av omfanget av fagstillinger i ulike sentraladministrative institusjoner over tid. Olsen, Leslie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Fra indirekte til direkte mottak av flyktninger i norske kommuner. En iverksettingsstudie. Fjeld, Nils-Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Omorganisering som politisk styringsmiddel. Departement eller direktorat? Søkelys på forvaltningspolitikken 1945-1970 om å anvende direktoratsmodellen som et politisk styringsmiddel.Empirisk belyst ved omorganiseringen av politiets sentrale ledelse. Dæhlin, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Fysiske organisasjonsstrukturer, endringer i disse og konsekvenser for atferd: En empirisk studie av fysiske endringer i sentraladministrasjonen i perioden 1982-85. Jacobsen, Dag Ingvar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Institusjonell differensiering: En analyse av utviklingen av enheter for planlegging og utredning i sentralforvaltningen. Humberset, Bård
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Parlamentarisk styring i norsk politikk. Kontakten mellom stortingets saksordfører og departementenes saksbehandler. Lundemo, Eli Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Stortingets behandling av reorganiseringer i norsk sentraladministrasjon 1945 - 1986. Holø, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Institusjonell differensiering : en analyse av utviklingen av enheter for internasjonale saker i sentralforvaltningen. Einstadbland, Ellen Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Stat og kommune - En analyse av direktorata si rolle i frikommuneforsøket. Hauge, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Frikommuneforsøket. En analyse av arbeidstakerorganisasjoners deltakelse og gjennomslag i offentlig prøvevirksomhet. Kirchhoff, Ralf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Innføring av virksomhetsplanlegging i et departement - Keiserens nye klær ? En case-studie. Botheim, Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Utviklingen av særskilte enheter i norske departement: en analyse ut fra et institusjonelt organisasjonsperspektiv. Aasmundstad, Per Kristian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Politisk demokrati og personaldemokrati i forvaltningspolitikken. En studie av den norske sentralforvaltningen. Hegre, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Opprykksforskjeller mellom kvinner og menn i departementene. En studie av karriereprosesser i en hierarkisk organisasjon. Bakken, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Økonomiske virkemidler - en løsning på miljøkrisen, eller et blindspor? En komparativ undersøkelse av valg av virkemidler i miljøpolitikken. Tilfellene Danmark, Norge og Sverige. Kråkenes, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Reorganiseringsprosessen av forskningsrådsstrukturen. En studie av omorganiseringsprosessen på det forskningsstrategiske området. Mathiesen, Arthur Gutzeit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 EØS-avtalens betydning for norsk lovverk og den nasjonale beskutningsprosessen Sollien, Tone H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Tilknytningsformer til EU og nasjonale samordningsprosesser. En studie av norske og danske departementer. Trondal, Jarle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Forvaltning under forandring. En komparativ studie av de overordnede reforminitiativene i Norge og Sverige på åtti- og nitti tallet. Johansen, Inger Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kommersialiseringen av norsk bistand: En studie av trendskiftere fra 1972-1994. Vorkinn, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Institusjonaliserte myter og departementenes strukturelle utforming. Wæraas, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Internasjonalisering av sentralforvaltningen: kartlegging av departementenes internasjonale tilknytning fra 1976 til 1986. Nyquist, Victoria
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Mellom innovasjon og rutine. En studie av enheter for personal- og organisasjonssaker i departementetne. Larsen, Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Toppledere i sentralforvaltningen med politisk bakgrunn: en studie av toppledernes karrieremønster med utgangspunkt i årene 1936, 1956, 1976 og 1996. Nerland, Sigbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Reorganiseringen av departementsapparatet 1945-1948. Thompson, Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Reorganisering av departementene: en studie av regjeringsskrifters betydning for utvikling av departementene fra 1920 til 1999. Thomsen, Carlo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Statssekretærane. Intensjon og praksis 1945-1971. Geithus, Tonje M
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Et Felles Nasjonalt Standpunkt? En studie av hvilke effekter rammenotatordningen har hatt for koordineringen av det EU/EØS relaterte arbeidet i norsk sentralforvaltning. Sætereng, Tom Roger
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Interesseorganisasjoner og stat. YS-Stats mulighet for medvirkning når beslutninger fattes i det norske sentrale administrative politiske system. Frogh, Cathrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 The Norwegian Approach to Peace Hetland, Hans-Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Statlig idrettspolitikk - en studie av politikkdannelse på idrettsfeltet Holmen Waldahl, Ragnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Forvaltningspolitikere eller forvaltningsbyråkrater: om byråkratenes egeninteresse i utformingen av hierarkisk struktur. Johannessen, Wibekke Skjødt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Reorganiseringen av materiellforvaltningen i Forsvaret - en prosessanalyse av etableringen og utviklingen av Forsvarets logistikkorganisasjon Hanson, Hanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny struktur for krisehåndtering : en analyse av beslutningsprosessen som ligger til grunn for opprettelsen av Regjeringens kriseråd og Krisestøtteenheten Brygard, Mona Christensen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Statliggjøring og regionalisering - en studie av barnevernreformens prosess og effekter Hals, Kristin Myraunet
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politisk styring og faglig autonomi - en organisasjonsteoretisk analyse av implementeringen av vedtaket om å flytte Luftfartstilsynet fra Oslo til Bodø Wisth, Gerd Beate Lynegard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Forsvarets øverste ledelse. Reorganisering av ledelsesstrukturen over tid Tvetbråten, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Mission impossible? En studie av Utenriksdepartementets håndtering av Tsunami-katastrofen Fjell, Lubna Jaffery
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, kultur og endringer : en analyse av nedbemanning og strukturendringer i Forsvarssektoren 2000-2005 Etholm, Ellen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Ny regjering, ny forvaltningspolitikk? : en studie i forsøket på å bryte med New Public Management Christensen, Marcus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Hvem styrer norsk sokkel? : en organisasjonsteoretisk analyse av konsesjonssystemet på norsk sokkel Hauge, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Politisk tillit: Hvilke inntrykk har befolkningen av offentlige organisasjoner i Norge? Husaas, Hanne Merete Johnsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Forsvaret i en ny tid : En studie av beslutningsprosessen forut for etableringen av en integrert strategisk ledelse i Forsvaret Pedersen, Paal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Norsk bistand og næringslivet: - fra motkonjunkturtiltak til konjunkturuavhengig samarbeid Kielland, Tryggve Eng
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Utenriksdepartementet og frivillige organisasjoners nødhjelpssamarbeid : En analyse av frivillige organisasjoners autonomi Altern, Torkil Westergaard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Transnasjonalisering og translasjon - en studie av nordiske sentralforvaltningers europeisering og dens effekter på administrative styringsnormer Danielsen, Ole Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Koordinering av norske interesser : Endring i tradisjonelle ansvarsforhold i forvaltningen som følge av EØS-avtalen Kvassheim, Paal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Konkurransetilsynet - Et sted mellom Norge og EU? Solstad, SIlje Gjerp
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Kolbeinstveit, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 En integrert europeisk administrasjon? : Statens legemiddelverk i en ny kontekst Vestlund, Nina Merethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Bosetting av flyktninger i Oslo : En analyse av statens rolle, diskursen og strukturen rundt bosetting av flyktninger etter statens forespørsel i Oslo kommune Shakar, Zeshan Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Norges Fotballforbund i norsk utviklings- og utenrikspolitikk : Den norske fotballmodellen Hasselgård, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil Eger, Karl Magnus Løvlien
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning Bjørgum, Lena
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Norwegian development finance and corporate social responsibility : An analysis of the Norwegian investment fund for developing countries - Norfund's approach to CSR Heir, Vegar Wikhammer
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Mot en europeisk fellesadministrasjon? : En studie av Statens jernbanetilsyns arbeid med EUs politikk Stene, Joachim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon Spigseth, Tone Morland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Et aktivt, langsiktig og konfliktfullt eierskap? : En casestudie av statlig eierskap i Hydro- og Akersaken Ludvigsen, Frank Ludvig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landene Smedsrud, Kjersti Margrete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Husbanken 1980 - 2010 - Ikke til å kjenne igjen Orset, Anders Kleivenes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Langtidsplanlegging i Forsvaret (1988-2008) : En studie av prosessen med å utarbeide langtidsplaner for Forsvaret Næss, Øystein Jack
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 I spenningsfeltet mellom forvaltning og politikk : En studie av departementenes kommunikasjonsenheter Mjelva, Sara Underland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 The Political-Military Matrimony : Integrated Strategic Leadership and Civil-Military Relations in Norway Fottland, Ida Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Konsensus eller interessekamp? Sammensetning og tildelingsmønstre i programstyrene til Norges Forskningsråd: en kvantitativ analyse av governance i norsk forskningspolitikk Bjerke, Christian Hemmestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Statlig styring og det lokale selvstyret i arealplanlegging. : En studie av innsigelsesinstituttet. Aabøe, Anne Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Ansvar i alt vi gjør. En casestudie av ansvarsbegrepet i Samhandlingsreformen Tjørhom, Maren Larsson
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Forsvaret og industrien et startegisk samarbeid? : En analyse av den næringspolitiske policyen for Forsvarets anskaffelser Ulsrud, Ole Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Å fly eller ikkje fly? : Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010 Nilsen, Rannveig Baaserud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet : En studie av embetsverkets beslutningsatferd i EUs komité-system Sydengen, Mats Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 En målstyrt etat i en regelstyrt verden? : En studie av styringspraksisen i politi- og lensmannsetaten Fremstad, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Informasjon i utforming av statlig idrettspolitikk- En studie av søk etter, eksponering for og bruk av informasjon i arbeidet med meldingen til Stortinget: Den norske idrettsmodellen. Karlsson, Alexander
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Demografiske endringer i Kunnskapsdepartementet 1973-2013 En kvantitativ organisasjonsteoretisk analyse av utvikling over tid Skogvoll, Sigurd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Statsrådens rådgiver, sekretær og avlaster? En studie av politiske rådgivere i norske departementer Thorsen, Ingvild Våset
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Kunnskapsbasert politikk? Et studie av instrumentell bruk av kunnskap i utforming av forebyggende barne- og ungdomspolitikk. Holand, Gina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Mellom retorikk og realitet: En analyse av norsk sikkerhetsstrategi i nordområdene Stoa, Vilde Wettelandhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/50442/Mellom-retorikk-og-realitet-.pdf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Tilpasning til klimaendringer - Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret Severinsen, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Statsrådens med(ia)hjelpere: en komparativ studie av medialiseringen av offentlig sektor Haavi, Vegard Nese
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 En europeisk administrasjon over flere nivåer? - En studie av Norges vassdrag- og energidirektorats arbeid med EU-regelverk Andersen, Simon Rønning
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Ventetider ved norske sykehus. En analyse av politiske tiltak for å redusere ventetider Gavelstad, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Jakten på den gylne middelvei- en studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 2011 Jensen, Susan Bahia
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mellom altruisme og egeninteresser - En kvalitativ analyse av målene i norsk bistandspolitikk Holmes, Martha
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Mål- og resultatstyring av politiet - En studie av Justis- og beredskapsdepartementet sin mål- og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004-2016 Njaastad, Malene Liljedahl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Koalisjonskontroll fra regjeringene Lyng til Solberg Karlsson, Bendik Rød
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Strategisk kompetanseledelse. Hvordan håndterer Forsvaret de politiske forventningene? Aksnes, Lene Aarhus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Politisk kontroll av nukleære aktører? En casestudie av hvordan Utenriksdepartementet kontrollerer det norske atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland Ratvik, Jørgen Dahlslett
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Nølende implementering av periodisert regnskapsprinsipp i statlige virksomheter. En studie av konflikt og tvetydighet Torsnes, Karoline
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Organisering av vertslandsstøtte i totalforsvaret. Finner ressursene hverandre? Otterbu, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Tiltakende ekspertifisering med ekspertutvalg? En studie av ekspertutvalg nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Skjøtskift, Ane
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Militær innsats i sivile kriser: En analyse av Forsvarets bistand til Utenriksdepartementet under In Amenas - krisen i 2013 Knutsen, Leif - Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Organising civil preparedness in Finland, Sweden and Norway : comparing national approaches Laakso, Katri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Ever closer administrative institutions? Impacts of the European Union on national decision-making processes Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Forvaltning på nett? En casestudie av implementering av administrativ reform i sentralforvaltningen Behn, Fredrik Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Mellom tillit og kontroll - En kvantitativ undersøkelse av faktorer som påvirker praktiseringen av mål- og resultatstyring i sentralforvaltningen Kvanmo, Øyvind Lind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Principals and agents or principals and stewards?: Performance management of agencies in Norwegian state administration Bjurstrøm, Karl Hagen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 The economic effects of outsourcing administrative services Antun, Caroline Raknes
Rapport 1982 Organisering av endringsprosesser i den norske sentraladministrasjonen. Roness, Paul G.
Rapport 1982 Fagdepartementenes internasjonale virksomhet og UDs samordningsfunksjon Salomonsen, Leif Helge
Rapport 1986 Departementenes styring og bruk av forskning : en gjennomgang med utgangspunkt i Sosialdepartementet. Mæhle, Per Magnus
Rapport 1988 Nyskaping og læring via statlige forsøksordninger: beskrivelse, analyse og drøfting av organisering av statlige forsøksordninger. Hagen, Terje P. & Lawrence E. Rose
Rapport 1991 I grenseland: Statsmyndighetenes og kommunenes samspill i frikommuneforsøket. Fimreite, Anne Lise
Rapport 1994 Kontinuitet eller brudd? En sammenlignende studie av sentraladministrative endringsvedtak i Norge og New Zealand i organisasjonsvitenskap. Slotnes, Atle
Rapport 1994 Epost-undersøkelse om mulige anvendelsesområder i departementene. Hellman, Riitta
Rapport 1995 Resultatstyring gjennom statsbudsjettet. Colbjørnsen, Tom
Rapport 1995 Forvaltning for politikk: Regjeringens forvaltningspolitiske framstøt i 1955. Lind, Kristin
Rapport 1995 Lønnsreform og ledermobilitet i Staten fra 1985 til1993. Alme, Aud Merethe
Rapport 1996 Forvaltning og rettssikkerhet. Forvaltningskomiteens etablering. Arbeid og innstilling 1947 - 1958. Tafjord, Bjørn Gunnar
Rapport 1996 Mål, midler og melk. Analyse av reguleringssystemer og konkurransevilkår i meierisektoren Lien, Øystein Solheim, Paulsrud, Astrid
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1997 Fristilling og politisering. Om bruken av direktoratsformen og forholdet mellom direktorat og departement i norsk sentralforvaltning etter 1945. Grøndahl, Øyvind Nordbrand
Rapport 1997 Evalueringspraksis i departementa. Rapport frå Statskonsults sin konferanse og oppsummering av arbeidet i gruppene Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1997 Forvaltningens europakompetanse. - En sammenlignende studie av opplæring av europakompetanse i den norske og svenske sentralforvaltningen i perioden 1991-1996- Slotterøy, Ørjan
Rapport 1998 Direktorater i institusjonelt samarbeid. Forvaltningsmessige sider ved bruk av norske direktorater i institusjonelt bistandssamarbeid Klepsvik, Knut, Hansen, Freddy, Oftedal, Erik
Rapport 1998 Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte. En studie av interesseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighetsorgan og endringen i denne på 1980 tallet. Holmefjord, Endre
Rapport 1998 Forvaltningspolitikk og faktiske endringer. En studie av faktiske endringer i Justisdepartementet og i departementene på kirke- og undervisningsområdet, og begrunnelsene for disse, i årene 1947-1995. Mathisen, Bjørn
Rapport 1999 På kryss og tvers Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1999 Styring og organisering av Rusmiddeldirektoratet Grøver, Tone, Paulsrud, Astrid, Færevaag, Marta Hjelle
Rapport 1999 EU i Norge. Europeisering av norsk sentralforvaltning. Larsen, Gry og P. Lægreid, M. Hooijkaas Wik.
Rapport 1999 Statssekretærane. Intensjon og praksis 1945-1971. Geithus, Tonje Merete
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2001 Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: Noen foreløpige observasjoner. Rolland, Vidar og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Rapport 2001 Fra idé til beslutningsgrunnlag. En dokumentasjon av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet Solumsmoen, Dag og Tellnes, Hogne
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2003 NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov Harald Hove (leder), Mette Bredengen, Ramborg Elvebakk, Anders Hauger, Ingvar Engen, Svein Roald Hansen, Jan Erik Helgesen, Tonje Meinich, Nils E. Øy
Rapport 2003 Sektorvise miljøhandlingsplaner - et egnet virkemiddel? Bakli, Oddbjørg, Hagevik, Margaret og Harsheim, Janike
Rapport 2004 Toppledere i staten - rekruttering Jacobsen, Gunnar og Ødelien, Sverre
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål Hallgeir Aalbu, Elisabeth Angell, Heidi Wiig Aslesen, Ådne Cappelen, Arild Hervik, Grete Rusten, Tor Selstad
Rapport 2005 NOU 2005: 6 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2005 Informasjonsberedskapen i departementene - statuskartlegging Nonseid, John
Rapport 2005 Matnyttige matpaneler? Evaluering av det treårige prøveprosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler Motzfeldt, Sissel C., Aanæs, Ellen Hov, Assum, Ingri
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2006 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Kvalvåg, Marianne, Nonseid, John, Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2006 NOU 2006: 14 Gransking av Utledningsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2012 Sosiale medier i forvaltningen Amdam, Ragnhild Olin, Sissel Kristin Hoel, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen, Ingrid Stranger-Thorsen, Maria Strøm.
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2012 NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU Fredrik Sejersted (leder), Liv Monica Bargem Stubholt, Peter Arbo, Kate Hansen Bundt, Jon Erik Dølvik, Fredrik Bøckman Finstad, Lise Rye, Dag Seierstad, Helene Sjursen, Jonas Tallberg, Karen Helene Ulltveit-Moe, Frank Aarebrot
Rapport 2013 Public Sector Reform in Norway: Views and Experiences from Senior Executives Lægreid , Per, Åsta Dyrnes Nordø og Lise H. Rykkja
Rapport 2014 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Hildrum, Astri, Dag Solumsmoen, Harald Nybøen, Oddbjørg Bakli, Marianne Sørtømme
Rapport 2015 Evaluering av Fiskeridirektoratet Botheim, Ingunn, Harald Nybøen og Janicke Weum
Rapport 2015 NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten Øystein Børmer (leder), Stein Berntsen, Harald Brandsås, Tore Eriksen, Hanne Gaaserød, Kåre P. Hagen, Kristina Lundqvist, Marianne Mancini, Anna Rømo
Rapport 2015 Statlig styring av kommunene - En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 1999-2015 Vemundvik, Sissel, Benedicte Hoff, Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim og Helle Sekkesæter
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2015 NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport Jørn Rattsø (leder), Marianne Andreassen, Tore Eriksen, Siri Beate Hatlen, Hans Olav Karde, Anne May Mauritzen, Christine Benedichte Meyer, Kjell Gunnar Salvanes, Simen Vier Simensen, Peter Birch Sørensen
Rapport 2016 Ikke bare pådriver... Om utøvelsen av KMDs samordningsroller Solumsmoen, Dag, Helle Sekkesæter, Harald Nybøen
Rapport 2016 Nøklene til handlingsrommet. Hva fremmer og hemmer effektivisering i staten? Botheim, Ingunn, Simen Hustad, Valgjerd Bakka Skauge, Trine Leegaard Tvedt
Rapport 2017 Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Buvarp, Paul Magnus Hjertvik, Maren Maal, Valgjerd Bakka Skauge, Janicke Weum, Oddbjørg Bakli
Rapport 2018 Mediepåvirkning i offentlig sektor. Resultat- og dokumentasjonsrapport. Rapport 2018:3 Karlsen, Rune, Kristoffer Kolltveit, Christina Stoltenberg
Rapport 2018 Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen - kunnskapsgrunnlag Håkon Styri med flere
Rapport 2019 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) Backer, Inge Lorange (leder), Marianne Abeler, Sven Ole Fagernæs, Anne Lise Fimreite, Siri Halvorsen, Gunnar O. Hæreid, Frode A. Innjord, Hanne Kjørholt, Jostein Selle og Berit Sollie
Rapport 2019 Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017. Difi-notat 2019:1 Mathias Wasaznik Johannessen og Kristian Kjøllesdal Eide
Rapport 2019 Departementene i førersetet for omstilling? Eivor Nebben, Dag Solumsmoen, Margrethe Ellingseter (DFØ), Maria Alrek (DFØ)
Rapport 2020 Når støvet har lagt seg - Erfaringer fra statlige reformer Solumsmoen, Dag, Vivi Lassen, Eivor Bremer Nebben
Rapport Evaluation of public management reforms in Finland: from ad hoc studies to a programmatic approach Holkeri, K. & Summa, H.
Notat 1990 En tanke, fire land, ulike utforminger - om organiseringen av de nordiske frikommuneforsøkene på sentralt hold. Fimreite, Anne Lise
Notat 1991 Handtering av inter-departementale relasjonar: Utforming og aktivisering av kontaktmekanismar. Nesheim, Torstein
Notat 1993 Departementenes holdninger til internasjonalisering. Sangolt, Linda
Notat 1996 Politisk styring og byråkrati. Regjeringens forvaltningspolitiske framstøt i 1955. Lind, Kristin
Notat 1998 Organisering og praksis i den historiske situasjon. Sentralforvaltningens utviklling 1814-1900. Haaland, Torstein
Notat 1998 Seculum Primum. Den norske sentraladministrasjonens første århundre 1814 - ca. 1900. Haaland, Torstein
Notat 1998 Forvaltningspolitikk i praksis. Tollbyråkratiets effektivisering i etterkrigstiden. Haaland, Torstein
Notat 1998 Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarets militære organisasjon for 1998 Oftedal, Erik, Bothetim, Ingunn
Notat 1998 Transforming New Public Management. A study of how modern reforms are received in the Norwegian civil service. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 1999 New Public Management - the trade-off between political governance and administrative autonomy. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter
Notat 1999 Bruk av granskingskommisjoner i det norske styringsverket. Koht, Harald
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Sektorvise miljøhandlingsplaner Hansen, Freddy, Johannessen, Marit
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2002 Den norske departementsstrukturen Rønning, Marit, Antonsen, Asbjørg Harstad og Nebben, Eivor Bremer
Notat 2002 Complex patterns of interaction and influence among political and administrative leaders. Lægreid, Per og Tom Christensen.
Notat 2002 Moderninsering av den norske departementsdirektoratsmodellen Sundby, Inger Johanne
Notat 2003 The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby
Notat 2003 The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003. Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes,
Notat 2003 Praktisering av offentlighetsloven i sentralforvaltningen Nonseid, John og Dalen, Liv
Notat 2003 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Berg, Kathrine og Botheim, Ingunn
Notat 2005 Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2007 Rewards of High Public Office - The Case of Norway Lægreid, Per & Paul G. Roness
Notat 2007 The Challenge of Coordination in Central Government Organizations Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Notat 2014 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Kjøllesdal, Kristian og Sidsel Søvik
Notat 2016 Direktorat eller foretak? En drøfting av ulike tilknytningsformer for spesialisthelseforvaltningen Solumsmoen, Dag og Trond Kråkenes
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2017 Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017 Nybøen, Harald, Astri Hildrum, Dag Solumsmoen og Helle Sekkesæter
Notat 2018 Difi notat 2018:5 Departementenes styring og tilrettelegging for innovasjon i underliggende virksomheter Helle Sekkesæter og Lisbeth U. Hansen
Tidsskriftsartikkel 1960 Lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i sentraladministrasjonen. Jacobsen, Knut Dahl
Tidsskriftsartikkel 1970 Innstilling om den sentrale forvaltningsorganisasjon. Debes, Jan
Tidsskriftsartikkel 1984 Effekter av organisasjonsendringer i forvaltningen. Egeberg, Morten
Tidsskriftsartikkel 1987 Effekter av forvaltningens fysiske struktur på beslutningsadferden. Jacobsen, Dag Ingvar
Tidsskriftsartikkel 1988 Fristilling - en analyse av variasjon i ønsker blant ansatte i sentraladministrasjonen. Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 1988 Norske departementer 1976 - 86: Noen trekk ved formell struktur, personell og beslutningsatferd. Christensen, Tom og Morten Egeberg
Tidsskriftsartikkel 1989 Departementene og andre sentraladministrative organer: en sammenligning av enkelte trekk ved formell struktur, personell og beslutningsadferd Egeberg, Morten og Inger Stigen, Roy Nikolaisen, Tom Christensen.
Tidsskriftsartikkel 1990 En bedre organisert stat krever bedre organiserte departementer. From, Johan
Tidsskriftsartikkel 1991 Avbyråkratisering og modifisert forhandling? Om bruk av prosjektorganisasjon i norsk sentraladministrasjon. Stigen, Inger
Tidsskriftsartikkel 1992 Leiaratferd i offentleg sektor: institusjon og profesjon. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1997 Sentralforvaltning og offentlig politikk. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1998 Seculum Primum - Den norske sentraladministrasjonens første århundre 1814-ca.1900. Haaland, Torstein
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1999 Europeisering av sentraladministrative organer. Om tilknytningsformer til EU og departementale koordineringsformer Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 1999 New Public Management - Design, Resistance, or Transformation? A study of How Modern Reforms Are Received in a Civil Service System. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Statlege organisasjonar i Norden : kategoriseringar og kategoriar i teori og praksis Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 2004 Europeanization of Central Government Administration in the Nordic States Lægreid, Per ; Runolfur Smari Steinthorsson and Baldur Thorhallsson
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2009 Living in the Past? Change and Continuity in the Norwegian Central Civil Service Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2009 Political Leadership and Bureaucratic Autonomy: Effects of Agencification Egeberg, Morten ; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2009 National Agencies in the European Administrative Space: Government Driven, Commission driven or Networked? Egeberg, Morten ; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2010 Resultatstyringens mytologi : hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt? Johnsen, Åge
Tidsskriftsartikkel 2010 Civil Servants' Perceptions Regarding ICT Use in Norwegian Central Government Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2011 Crisis Management The Perceptions of Citizens and Civil Servants in Norway Christensen, Tom ; Lægreid, Per ; Fimreite, Anne Lise
Tidsskriftsartikkel 2011 Agencification and location: Does agency site matter? Egeberg, Morten ; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2011 Ethics and Administrative Reforms: A study of ethical guidelines in the central civil service Christensen, Tom ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2012 Norsk sentraladministrasjon – norsk og europeisk. Forvaltnings-messige konsekvenser av EU Egeberg , Morten og Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2012 A Special Breed?– A Longitudinal and Cross-Sectional Study of Norwegian Budgeting and Financial Civil Servants Christensen, Tom and Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2012 Analyzing Longitudinal Continuity and Change in Public Sector Organizations MacCarthaigh, Muiris & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 2012 Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration—Combining Organizational Conditions and Individual Features Christensen, Dag Arne, Tom Christensen, Per Lægreid, Tor Midtbø
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland
Tidsskriftsartikkel 2013 After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway Christensen, Tom ; Laegreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebo
Tidsskriftsartikkel 2013 Ble det en bedre organisert stat? Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod
Tidsskriftsartikkel 2015 Politisering og integrasjon – forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 2017 Frå stabilitet til turbulens. 70 år med organisasjonsendringar i departementa – politisk design eller institusjonell tilpasning? Per Lægreid og Vidar Wangen Rolland
Tidsskriftsartikkel 2017 Avbyråkratisering i staten? Utfordringer ved prosjektog teamorganisering Mydland, Nicolay og Nesheim, Torstein
Tidsskriftsartikkel 2018 Nordisk forvaltning i en krevende tid – Kan forvaltningen fremdeles utøve sin rolle som fundament for et demokratisk samfunn? Eva Hildrum
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2019 How interagency coordination is affected by agency policy autonomy Bjurstrøm, Karl Hagen
Tidsskriftsartikkel 2019 Public administration sustainability and its organizational basis Trondal, Jarle
Tidsskriftsartikkel 2019 Administrative coordination capacity; does the wickedness of policy areas matter? Christensen, Tom; Lægreid, Ole Martin; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2019 How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants Christensen, Tom; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H.
Tidsskriftsartikkel 2019 Unpacking Nordic Administrative Reforms: Agile and Adaptive Governments Greve, Carsten; Ejersbo, Niels; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H.
Tidsskriftsartikkel 2019 Sentraladministrasjonen i en utfordrende æra: Tid for ettertanke Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 2020 Kommunikasjonsrådgiverne i norske departementer: En «ny» type byråkrater i skjæringsfeltet mellom politikk og administrasjon? Figenschou, Tine Ustad; Kolltveit, Kristoffer
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordination quality in central government – the case of Norway Christensen, Tom; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2020 Just keep silent… Defensive silence as a reaction to successive structural reforms Wynen, Jan; Kleizen, Bjørn; Verhoest, Koen; Lægreid, Per; Rolland, Vidar
Tidsskriftsartikkel 2020 Coordination quality in central government – the case of Norway Christensen, T., Lægreid, P
Tidsskriftsartikkel 2020 Principal–Agent or Principal–Steward: How Ministry–Agency Relations Condition the Impact of Performance Management in the Steering of Government Agencies Bjurstrøm, Karl Hagen
Tidsskriftsartikkel 2021 Mellom meritokrati og politisering? En kompetansestudie av etatsledere med og uten politikerbakgrunn, 1980–2020 Jostein Askim og Tobias Bach
Tidsskriftsartikkel 2021 Mellom meritokrati og politisering? En kompetansestudie av etatsledere med og uten politikerbakgrunn, 1980–2020 Askim, Jostein; Bach, Tobias
Tidsskriftsartikkel 2023 Organizational stability and resocialization in public administrations: Theory and evidence from Norwegian civil servants (1986–2016) Geys, B., Lægreid, P., Murdoch, Z., & Trondal, J.
Tidsskriftsartikkel 2023 Political time in public bureaucracies: Explaining variation of structural duration in European governments Julia Fleischer, Philippe Bezes, Kutsal Yesilkagit
2020 Convergence, Centralization and Change: Immigrant Integration Policies in West-Europe, 1997-2017. Hernes, Vilde