FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Storting

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Storting.

198 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1978 Politisk organisering. Olsen, Johan P. (red.)
Bok 1980 Norges kommunistiske parti ved Stortingsvala i 1945 og 1949: Ein historisk og økologisk analyse. Selle, Per
Bok 1983 Organized democracy. Olsen, Johan P.
Bok 1983 Makt og styring. Hernes, Gudmund
Bok 1993 Den offentlige dimensjon. Verdier og styring i offentlig sektor. Eriksen, Erik Oddvar
Bok 1997 Miljøpolitikk. Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen. Klausen, Jan Erling og Hilmar Rommetvedt (red.)
Bok 1999 Organizing Political Institutions. Essays for Johan P. Olsen. Egeberg, Morten (red.) og Per Lægreid.
Bok 2000 Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Grønlie, Tore (red.)
Bok 2001 Offentlig forvaltning Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bokkapittel Public Administration in a Democratic Context - A Review of Norwegian Research. Christensen, Tom og Per Lægreid
Bokkapittel Frihet og styring - et uløselig problem? Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie
Bokkapittel Stortinget og forvaltningspolitikken. Roness, Paul G.
Bokkapittel En revitalisert riksrevisjon. Christensen, Tom og Sture Berg Helgesen, Per Lægreid.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1952 Christian Magnus Falsen syn på statsforfatningen 1814-24. Reksten, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Stortingets avdelinger og komiteer 1814-1970. Sælen, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 The location of Norwegian district colleges and universities. (magisteravhandling) Stava, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partier: Norge Storbritannia. Eliassen, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Nasjonalbudsjettet. En analyse av et beslutningssystem. Brofoss, Karl-Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Universitetspolitikken 1950-1970. Rasjonaliseringen av Universitetet. (Magistergradsavhandling). Stjernø, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Nasjonal Samling i Bergen under krigen. Rognaldsen, Svein Alf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Om studiet av sosial endring og fremveksten av nye politiske partier. Gjerken, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Social mobilization and political participation: The Nordic Countries c.1850-1970. Kuhnle, Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Utenriksdepartementets budsjett 1945-1973 og de tilhørende debatter i Stortinget: En analyse. Hamborg, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Da fjernsynet kom til Norge. NRK, Stortinget og fjernsynsaken 1950-57. Kjekstad, Erling A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Eldreomsorg som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Johansen, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Lovgivning og drøftelse av administrative og økonomiske konsekvenser. En studie av forarbeidene til 317 lover i perioden 1964-67. Aarseth, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Oljeadministrasjonen, forutsetninger og konsekvenser. En analyse av problemstrukturer og organisasjonsstrukturer i norsk oljepolitikk. Mathisen, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Etablering av Statoil. En analyse av beslutningsprosess, organisasjonsformer og regelverk Sæbø, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 En studie av en forvarspolitisk beslutningsprosess. Norge og F-16. Forbord, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Lovgivning som resultat av prosessuelle trekk og institusjonelle faktorer. En undersøkelse av lov om produktkontroll. Grotle, Anders P.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Individ og kontekst. En flernivåanalyse av stortingsvalget 1973. Alvheim, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Norsk Fiskerinæring i krise og omforming 1957-1964. Tilhøvet mellom offentlig planlegging og organisasjonsutvikling i norsk firskerinæring fra Torskeutvalget av 1957 til Hovudavtale mellom Norges og Staten i 1964. Rønstad, Magnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Lokalisering - strukturer og prosesser. - Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane. Solheim, Terje Herman
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Segmentering - Koordinering, Interesseartikulering - Styring. En undersøkelse av Den Norske Stats Husbanks forhold til politiske myndigheter. Erstad, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Utviklingsbistand og eksportpolitikk. Samordning av bistandspolitikken og eksportpolitikken - kommersialisert u-hjelp eller svar på kravene om en ny økonomisk verdensordning? Sjøli, Grete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Kvinner og arbeidsmarkedspolitikk. En studie av iverksettingstiltak. Rem, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Forskningsorganisering og samfunnsplanlegging. En case-studie av den politiske prosess i tilknytning til St.meld.nr. 35, 1975-76 om forskningens finansiering og organisering. Skytterholm, Ole
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Opprettingen av Olje- og energidepartementet. En analyse av beslutningsprosessen av vedtaket om opprettingen og organiseringen av departementet. Danielsen, Arnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Hovedlinjene i utformingen av norsk sjøgrensepolitikk etter 1945. Interesseavveininger, nasjonale og internasjonale. Fløistad, Brit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Om oppretting av Miljøverndepartementet. Ei studie av vedtaksprosessen ved ei offentleg institusjonsetablering. Havdal, Karen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Partiprogrammene og statsadministrasjonen. Holdninger til statsadministrasjonen i stortingsvalgsprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet i perioden 1945 til 1981. Rølvåg, Torbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Abortsak og politisk dagsorden. Wiik, Jorun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Utbyggingen av Haukeland sykehus. Et samarbeidsprosjekt mellom ulike politiske styringsnivå. Baartvedt, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Lokaliseringen av Statoil og Oljedirektoratet. En studie av beslutningsprosessen. Varhaug, Grete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Institusjonell endring. Sjøfartsdirektoratets tilpasning til petroleumsvirksomheten 1966-1984. Sangolt, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Program 2 i NRK/Radio: Kulturpolitikk eller lokaliseringspolitikk. En studie av beslutningsprosess. Tofte, Tor Jørgen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Industristrategi og industriinteresser. Om forholdet mellom industripolitikk og industristruktur i Norge på 70-tallet. Berge, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Stortingets styring av Statoil. Tangen, Anne Beate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Forvaltningsorganisasjon og parlamentsorganisasjon. En analyse av departementsinndeling og fagkomiteinndeling i Stortinget over tid. Sæbø, Lars Arnljot
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Norsk bistandsadministrasjon og bistandspolitikk 1962 - 1983. En analyse av aktører og hensyn bak oppbyggingen av bistandsadministrasjonen og bistandspolitikken 1962-1983. Grimstad, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Utenriks- og forsvarspolitiske holdninger blant høyt utdannede. Bredal, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Petroleumsvirksomhet og konfliktlinjer. En analyse av stortingskomiteenes behandling av petroleumsspørsmål. Otterå, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Arbeidsmarkedspolitikk. En komparativ policy-analyse. Norge og Sverige 1970-83. Pettersen, Bente
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Bergen kommune og staten - medspiller eller motspiller? En studie av samhandlingen mellom Bergen kommune og sentrale myndigheter med sikte på å få økte statlige overføringer til bykommunen i per... Fimreite, Anne Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Petroleumspolitikk og målstyring Skymoen, Trine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Konstitusjonell kontroll og forlkevalgt styring. Organiseringen av Riksrevisjonen og dens bidrag til forlkevalgt styring av petroleumsvirksomheten. Ostnes, Ottar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Endringsprosesser i bistandsforvaltningen 1975-83. En analyse av mulige motiver for etableringen av Departementet for utviklingshjelp. Jacobsen, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Offisersprofesjonen og offentlig politikk - En relasjon i endring. 1945-1952. Jacobsen, Jan Otto
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Oljesektorens møte med den korporative kanal. En analyse av petroleumsrelaterte utvalg. Leivestad, Roald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Reorganiseringen av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen - Et politisk virkemiddel? Nilssen, Even Georg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Offisersprofesjonen og offentlig politikk - en relasjon i endring? 1952-1982. Skauge, Tom Roger
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Målstyring i petroleumspolitikken - muligheter og begrensninger. En studie av forholdet mellom Stortinget og Oljedirektoratet målformulering og resultatrapportering. Stenberg, Anne-Mette
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Val av ilandføringsstad for Oseberg-oljen og utvidinga av Mongstadraffineriet. Analyse av to beslutningsprosessar i oljepolitikken. Glosvik, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Reorganiseringen av Statoil. Intensjon, prosess og utfall - en analyse av beslutningsprosessen. Krogh, Finn Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Hvorfor sov Tornerose i 100 år? En studie av betingelser for kvinnelige prester, i relasjonen mellom stat, profesjon og organisasjoner. Helgesen, Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Stortingets behandling av reorganiseringer i norsk sentraladministrasjon 1945 - 1986. Holø, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Opprettelsen av Fiskeridepartementet. Nicolaisen, Roy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Parlamentarisk styring i norsk politikk. Kontakten mellom stortingets saksordfører og departementenes saksbehandler. Lundemo, Eli Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Reservepersonell eller militære sjarmtroll? Jensen, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Å gi mangelen på innhold form. Finansieringsform som virkemiddel i kultursektoren. Rydning, Gudmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Jordbrukspolitikk og internasjonale utfordringer. Norge, EF og jordbrukspolitikken. Erdal, Åse Brit Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Problemløsning i samferdselssektoren - En undersøkelse av beslutningsprosessen bak lokaliseringen av stamveg Oslo-Bergen. Beck Flåm, Laila Sofie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Idrett og offentleg politikk. Ein studie av trekk ved samhandlinga mellom Norges Idrettsforbund og styresmaktene etter 1945. Slåtten, Sigbjørn Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Norsk museumspolitikk - Lokal og sentral orientering i perioden 1960-1988. Frydenlund, Stein Wolff
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Opprettinga av Utlendingsdirektoratet - frå krise til kontroll? Kvåle, Gro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Iverksetting av distriktspolitikk. Finnmark som egen utdanningsregion. Øverdal, Knut Berge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Fra ressurskontroll til markedstilpasning. Norge, EF og fiskeripolitikken. Bjaarstad, Lill Ann Medina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Arbeid og politikk. En analyse av arbeidsmiljøreformen, fra vervetiltak til deltakerdemokrati. Rygh, Ola Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Forsvarspolitikk og europeisk integrasjon. Ulriksen, Ståle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Den hensiktsmessige ernæringspolitikken. Prosessen fram til stortingsmeldingen om norsk ernærings- og matforsyningspolitikk. Hansen, Ranveig Isdal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Opprettelse av Norsk Internasjonalt Skipsregister. En beslutningsanalyse. Nilsen, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Norsk og dansk flyktninge- og asylpolitikk 1945-1989. Vaaland, Jorunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Nasjonalstat og innvandring. Linjer i norsk innvandringspolitikk fra 1814 til 1990. Wahl, Øistein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Etableringen av Statoil. En historisk analyse av de politiske premisser for opprettelsen av statsoljeselskapet og dets vedtakter. Eliassen, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Kartlegging av behovsdekning vedrørende sosiale tilbud til pasienter i en utskrivningssituasjon ved medisinsk spesialsykehus. (Helse- og sosialpolitikk) Jacobsen, Unni
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 I det blå? En analyse av hovedflyplass-saken som ekstraordinær beslutningsprosess. Fredriksen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Et direktorat blir til: En analyse av beslutningsprosessen som førte frem til opprettelsen av utlendingsdirektoratet. Agneberg, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Vedtaket om å bygge ut Gulfaks fase II. En beslutnings-teoretisk analyse av forholdet mellom Statoil, Storting, Regjering og Olje- og energidepartementet Thompson, Egil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Forvaltningspolitiske utgreiingar i Kyrkje- og undervisningsdepartementet og Kultur- og vitskapsdepartementet. Mjølsnes, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Norsk internasjonalt skipsregister. Opptakt og beslutning. Eiken, Tor Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Fra monopol til marked. Reform i Norsk Rikskringkasting. Jacobsen, Dag Runar Furuheim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Styring og ansvar i forholdet Staten og Statoil. Et case studie av Mongstadsaken. Erichsen, Siren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Forbrukerpolitikk i 1980 årene. Hernes, Bernt
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 En sjømann blir satt i land! En komparativ case-studie fra Norge og Danmark om utformingen av skipsfartspolitikken i perioden 1980-1988. Olsen-Sund, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Lønspolitisk modernisering. Ein studie av statlege lønspolitiske reformforsøk i Danmark og Sverige. Engeset, Bjørn Hatlebø
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Hvordan forordne det gode liv? En studie av statens politikk for det forebyggende helsearbeid 1953-1988. Enoksen, Espen Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Internasjonaliseringen av Statoil - om politisk styring av et statsselskap i vekst. Larsen, Bengt R. Lyng
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Reorganisering i den norske utenriksforvaltningen, i skjæringspunktet mellom nasjonal og internasjonal påvirkning. Kvikstad, Tone Julie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Utredningsarbeider og statlige virkemiddler. En studie av vedtak om statlige reguleringer i forurensingspolitikken. Høllesli, Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Helse gjennom prosjekt. Helse og miljøprosjektet i Volda - eit forsøk med førebyggande helsearbeid. Bergem, Randi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Institusjonell endringstreghet og utviklingen av Televerket - nye organisasjons- og styringsformer i telesektoren. Moberg, Jannicke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Gener til besvær. En analyse av genteknologiloven. Abelsen, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Biohazard - Politikkens møte med genmodifiserte organismer. Høviskeland, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Politikk og marknad i endring - Ein studie av strukturpolitikken for finansmarknaden. Sundbø, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen - en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978-1993. Nilsson, Ruth Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Petroleumsvirksomheten nord for 62 grader N - Fra distrikts- og sysselsettingspolitikk til statlig rasjonalisering- og sentraliseringspolitikk? Edvardsen, Åge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Norsk bistandspolitikk 1961-1996. En studie av forholdet mellom politisk innhold og prosess. Abrahamsen, Tone
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 OL-94 og kostnadsutviklingen: en spillteoretisk analyse av kostnadsutviklingen til OL-94 på Lillehammer. Skartveit, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 HVPU-reformen - en studie av beslutningsprosessen. Hjelle, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Innordning av fagkyndighet: reorganisering av den sentrale utdanningsadministrasjonen først på nittitallet. Kristiansen, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Stortingspolitikernes holdning til norsk forvaltningsindustri. Meyer, Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Forvaltning under forandring. En komparativ studie av de overordnede reforminitiativene i Norge og Sverige på åtti- og nitti tallet. Johansen, Inger Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 En analyse av rosa-prosjektet. Omorganiseringsprosessen i skatte- og avgiftsetaten. Ekern, Anne Cathrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Krisepakken for næringslivet i 1992. En beslutningsstudie. Schelderup, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Markedet som problemløser: Effektivisering av den norske kraftsektor, 1980 til 1997. Wiborg, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Utforming av miljøvernpolitikk overfor jordbruket. En undersøkelse av utforminga av miljøvernpolitikken i jordbruksforhandlingene i perioden 1989-1995. Berg, Bjørn Trygve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Stortingets komiteer. Strukturendring, aktivisering og saksdefinering. Formo, Heidi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Mellom 'Erfaring' og 'Kategori'. En studie av kirkeasylets aktualisering i Norge. Loga, Jill Merethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Politikk, politisk dagsorden og medier. En undersøkelse om sammenhenger. Fundingsrud, Ole Willy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Gassdirektivet og konsesjonsdirektivet - trusler mot norsk styring av petroleumsvirksomheten? Bendiksen, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra indre omstilling til ytre fristilling. En studie av Postverket 1986-1996. Vathne, Kjell Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Stairway to Heaven? Organisering og integrasjon av norsk rock fra 1982 til 1998. Bjørknes, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Det Norske Kirkeparti 1907-1921. En analyse av en kirkepolitisk organisasjon. Oppedal, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Ulikhetens reproduksjon? En studie av effektivitetsdebatten på den universitetspolitiske arena i Norge og Frankrike. Rikstad, Trude
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Stortinget setter dagsorden. En undersøkelse av de folkevalgtes private forslag. Hildrum, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Jakten på makten. En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk. Rideng, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Argumentasjonsbruk i den norske EU-debatten. En sammenligning av EU-debatten i 1972 med EU-debatten i 1994. Kvalvåg, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Etablering av det "miljøvenlige gasskraftverk"? Striden om innfasing av gasskraft i Norge. Erland, Reidun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Mellom sentral styring og lokal autonomi. En case-studie av opprettelsen av et felles hovedfagstilbud for helsefagene. Ratikainen, Kaja
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Livssynsskoler i spenning mellom enhetsskoleprinsippet og foreldrerett. - en normativ studie av livssynsskolepraksisen i Norge. Grønlund, Tove Ingjerd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Hvorfor tok det så lang tid å innarbeide internasjonale menneskerettskonvensjoner i norsk lov? - En analyse av argumentasjonsbruken i debatten. Hanevold, Anne Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Åpne Høringer - Politisk slagmark eller politisk verksted? - En analyse av politikernes argumenter i debatten om Stortingets åpne høringer. Paulsen, Line Gaare
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Mellom foreldrerett og einskapsskule. - Analyse av argumentasjonen i Stortinget ved innføring av faget: "Kristendom med religion og livssynsorientering". Bakka, Valgjerd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Sjøforsvarets prosjekt Poseidon – en beslutningsteoretisk studie av lokaliseringen av Sjøforsvarsdistrikt Nord (SDN). Mortensen, Ole Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Å være eller ikke være - Er det spørsmålet? En historie om den norske homofilidiskursen. Nyhuus, Helle Christin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Tvetydigheter og skillelinjer. – En studie av metadondebatten i Norge fra 1980-2000. Klingsheim, Ranveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Avvik og identitet. Ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengsels­institusjon, politikk og media. Hauge, Malin Stine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Fra Ekofisk I til Ekofisk II. En studie av politisk styring av norsk oljevirksomhet, og hvordan dette avspeiler seg i Utvinningstillatelse 018, Ekofisk - lisensen. Kvendseth, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Det er godt og vite at dagen ikke er helt den samme uten: sterke meninger. En studie av 3 avisers dekning av Jaglandsaken. Skålnes, Gry
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Frihet, Likhet og Brorskap. En studie av norsk minoritetspolitikk i perioden 1700 - 2000. Somby, Anne-Mette
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sentralisering og fristilling. Et resultat av instrumentalitet eller institusjonelle faktorer? : en reorganiseringsstudie av sykehusreformen 2000- 2001. Lunder, Jens Kato
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Kvinner i norsk topp-politikk 1945 - 2002. En studie av kjønnsspesifikke rekrutteringssmønstre i Storting og Regjering. Hallberg, Nina Charlotte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Fastlegeordningens beslutningsprosess. - En studie av utrednings-, vedtaks- og implementeringsfasen i tilknytning til fastlegeordningen. Bakken, Juliane Sand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Lang ferd mot direktorat: en studie av reorganiseringen av den sentrale politiledelsen. Askeland, Knut Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Kvalitetsreformen: en prosesstudie relatert til tidligere reformer innenfor universitets- og høgskolesektoren. Hem, Trond Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Eierskapstilsynet: en studie av opprettelse, virkemåte og nedleggelse. Weldeghebriel, Lucas Haile
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Stortingets makt på lovgivningsområdet : undersøkelse av Odelstingets endringer av regjeringens lovforslag og Stortingets signaler under Bondevik II Salomonsen, Marianne Øyfoss
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Politisk tillit: Hvilke inntrykk har befolkningen av offentlige organisasjoner i Norge? Husaas, Hanne Merete Johnsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Langtidsplanlegging i Forsvaret (1988-2008) : En studie av prosessen med å utarbeide langtidsplaner for Forsvaret Næss, Øystein Jack
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Organisasjonstenkning i Riksrevisjonen : Revisjon som evaluering: instrumentalisme og symbolikk Lundell, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Uregulert lobbyvirksomhet som problem eller ikke? En studie om hvorfor Stortinget har avvist lobbyregulering Ervik, Torill Sommerfelt
Rapport 1989 Sentralstyring - institusjonell respons. En studie av svenske forvaltningsmyndigheters reaksjoner på et forsøk med treårsbudsjettering. Wærness, Marit
Rapport 1989 Oss imellom. Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Rapport 1990 Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger. Andersen, Benedicte
Rapport 1991 Reformforsøk i Domstolsektoren. En studie av moderniseringsforslag for By- og Heredsrettene. Gjerde, Ragnhild Margrethe
Rapport 1992 Kontraksjonsorganisering som politisk virkemiddel. Den militære sakkyndighetens innordning i Forsvarsdepartementet 1884-1905. Aars, Jacob
Rapport 1993 Lokal ruteferdsle mellom lokalsamfunn, stat og kapital. Solem, Tove
Rapport 1993 En vurdering av analysene i Langtidsprogrammet 1994 - 97. Rapport til Stortingets finanskomite. Brunstad, Rolf J. og Geir B. Asheim, Kåre P. Hagen, Øystein Thøgersen.
Rapport 1993 Europeisering: En studie av EØS-prosessen og responser på denne i Justisdepartementet. Farsund, Arild Aurvåg
Rapport 1994 Statens lønnskomité 1988: "Berget som fødte en mus?" En studie av statens lønnskomité av 1988. Initiativ - utredning - iverksetting. Savland, Tove Elin
Rapport 1994 Kvinner i Forsvaret, en ressurs eller en plage. En studie av holdninger og opp­fatninger blant kvinnelig og mannlig befal i Forsvaret. Hjelmeseth, Turid
Rapport 1994 Nytt Europa - ny forvaltning? En analyse av Finansdepartementet i EØS-prosessen. Sverdrup, Ulf Ingvard
Rapport 1994 Prinsipp og praksis. - Stortinget og mål i forvaltningspolitikken. Karlsen, Magne Øvre
Rapport 1994 Til forsvar for miljøet? En analyse av "miljøstyrkesaken" i Forsvaret. Mevold, Nina
Rapport 1994 Toppleiarlønsreforma i Oslo kommune - vekst og fall. Ein studie av innføringa, iverksetjinga og avviklinga av toppleiarlønsreforma i Oslo kommune. Borge, Bjøm
Rapport 1994 Kontinuitet eller brudd? En sammenlignende studie av sentraladministrative endringsvedtak i Norge og New Zealand i organisasjonsvitenskap. Slotnes, Atle
Rapport 1995 Penger, rettt og politikk - En studie av verdier og omstilling i rettsystemet, belyst gjennom en analyse av vedtaksprosessen i forbindelse med lov om betaling for rettstjenester i perioden 1974-1993. Skivenes, Marit
Rapport 1995 Fosterpolitikk, teknologi og samfunn - nye muligheter til besvær eller til begjær. En historisk tilnærming til forholdet mellom individ og samfunn, liberalisering og disiplinering med utgangsport i abort og forsterteknologi. Gjertsen, Siren
Rapport 1995 CO2-saka: økonomisk interessepolitikk og miljøpolitiske målsetjingar. Tenfjord, Alf-Petter
Rapport 1995 Teatret og politikken - ei studie av norsk teater som et sosialt felt. Holmin, Ida Marie
Rapport 1996 Stat og organisasjon. En studie av forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene på bistandsfeltet 1962 - 1992. Kobbeltvedt, Sissel
Rapport 1996 Stortinget - en fugl føniks på maktutredningens ruiner? - Om sammenhengen mellom europeisering, norsk tilknytningsform til EU og Stortingets utenrikspolitiske organisering 1987 -1994. Seim, Asbjørn
Rapport 1996 Forretning eller forvaltning? Reform av Televerkets sentraladministrasjon og forhold til statsmyndighetene på 1950- og 1960-tallet. Christiansen, Espen
Rapport 1997 Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i Norge Fløtre, Asgeir
Rapport 1997 Demokrati, reformer og samfunnsutvikling. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987-1996 innen området "En bedre organisert offentlig sektor" Brekke, Ole Andreas og Kristin Strømsnes
Rapport 1998 Norsk innvandringspolitikk- et spørsmål om hvem vi er? Analyse av en stortingsdebatt om norsk innvandringspolitikk i et diskursteoretisk perspektiv. Varland, Elisabeth
Rapport 1998 Fra forvaltning til forretning. Mot opprettelsen av Telenor AS 1968 - 1994. Vatne, Thomas
Rapport 1998 Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte. En studie av interesseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighetsorgan og endringen i denne på 1980 tallet. Holmefjord, Endre
Rapport 2000 Mye fristilling, men lite kontroll. En studie av mål- og resultatstyring gjennom budsjettreformen i staten. Ørnsrud, Ingvild Halland
Rapport 2002 Revitalisering av Stortingets kontrollaktivitet? En studie av oppmerksomhet i Stortinget mot kontroll med forvaltningen 1989-1999. Søreng, Hege
Rapport 2003 Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002. Serigstad, Synnøve
Rapport 2003 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud (Leder), Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle, Hege Skjeie
Rapport 2003 Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. - En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. Neby, Simon
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2004 Veien frem til sykehusreformen. En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Herfindal, Sturla
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2002 Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography. Lægreid, Per og Tom Christensen (red.).
Notat 2003 Tilsynspolitikk i Norge: Utflytting og autonomi. Hommen, Kim Ove
Notat 2003 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per og Ståle Opedal, Inger Marie Stigen.
Notat 2003 Politisk styring og privatisering: holdninger i elitene og befolkningen. Lægreid, Per og Christensen, Tom
Notat 2007 Rewards of High Public Office - The Case of Norway Lægreid, Per & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 2001 New Public Management. The effects of contractualism and devolution on political control. Christensen, Tom og Lægreid, Per.
Tidsskriftsartikkel 2002 Transforming Administrative Policy. Christensen, Tom, Per Lægreid og Lois R. Wise
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen