FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Fylkeskommune

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Fylkeskommune.

112 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1983 Teoriar for lokalisering av offentleg verksemd Amdam, Jørgen
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1990 Frivillig organisert velferd - alternativ til offentlig? Kuhnle, Stein og Per Selle
Bok 1993 Den offentlige dimensjon. Verdier og styring i offentlig sektor. Eriksen, Erik Oddvar
Bok 1993 Styrets rolle. Torger Reve og Tore Grønlie (red.)
Bok 1993 Desentralisering - løsning eller oppløsning: søkelys på norsk skoleutvikling og utdanningspolitikk. Karlsen, Gustav E.
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 2001 Offentlig forvaltning Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Hvordan planlegges en trafikkfelle - en case-studie i offentlig planlegging. Hjulstad, Roar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Vekstprosesser i helsesektoren. En undersøkelse av beslutningssystemer og beslutningsatferd i sykehusvesenet. Hansen, Finn H
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Behov, ressurser, aktivitet og fordeling. En studie av Distriktenes Utbyggingsfonds virksomhet i Hordaland. Mjelde, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Lokalsamfunn og forvaltningsstruktur. En studie av samhandlingsprosesser mellom Utsira kommune og ulike deler av den offentlige forvaltning. Edvardsen, Terje Steen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Eldreomsorg som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Johansen, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Planlegging og organisasjonsstruktur. En studie av fylkesplanarbeidet i Hordaland og Rogaland. Hetland, Ole
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Politisk styring og lokal deltakelse. En studie av beslutningsprosesser i forbindelse med lokaliseringen av betongplattformbygging i Sogn og Fjordane. Ramsdal, Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Stillingspolitikk i helsesektoren. Tildeling av stillinger i helseinstitusjonene i perioden 1972-75. Kvæl, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Statsapparat - kraftutbygging og lokal påverknad. Ein analyse av Ulla-Førre utbyggingane. Rønhovde, Lars Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Fordeling av goder i et psykiatrisk sykehus. Halvorsen, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes Utbyggingsfond. En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970-75. Sørlie, Jon Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Lokalisering av videregående skoler. En sammenlikning av lokaliseringsvalg for videregående skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brandsdal, Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 "Ad-hoc"-aksjon som politisk deltakelsesform. En studie av sykehussaken i Sogn og Fjordane. Tangenes, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Lokalisering - strukturer og prosesser. - Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane. Solheim, Terje Herman
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Iverksetting av standardiserte tiltak. En undersøkelse av strandplanlovens intensjoner og virkninger. Lampe, Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Problemløsning i helsesektoren. En undersøkelse av beslutningsprosesser i Møre og Romsdal. Andresen, Yngvar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester. En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksettingen av denne i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Laberg, Per Inge og E.C. Nøttaasen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 En analyse av samhandling og dominans i forholdet mellom fylkesmannen, fylkeskommunene og primærkommunene. Aass, Thor Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Kommunale tiltak mot vannforurensing - statlig initiativ og lokal iverksetting. Farestveit, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Utbyggingen av Haukeland sykehus. Et samarbeidsprosjekt mellom ulike politiske styringsnivå. Baartvedt, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Fordelingsprosesser i vanskelig avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtaler mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Distad, Noralv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Bransje eller område? - Ein studie av effektar av ei reorganisering i Distriktenes Utbyggingsfond i 1982. Berg, Henry
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Oljevern i Sør,Nord og Vest - aktivisering, passivitet og protest. Iverksetting av kommunal oljevernberedskap. Bjerland, Ellaug og A.Hanssen og A.Sønderland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Omstruktureringen av det psykiske helsevernet i Rogaland. En iverksettingsstudie. Hatleskog, Gro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Boliger til psykisk utviklingshemmede. Løsninger og barrierer i den kommunalpolitiske prosessen. Birkeland, Arvid og Frode Grytten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Kommunale strategier på oljesektoren. En studie av kommunal aktivitet for å oppnå Sleipner-etableringer. Erstad, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Interkommunalt samarbeid i Bergensregionen: behov og betingelser for regional styring. Salbu, Arne Kristian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Oljeindustri og petroleumsingeniører. Relasjoner mellom arbeid og utdanning i Rogaland 1971-82. Michelsen, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 "Kjerringa mot strømmen". Iverksetjing av offentleg politikk i hopehavet mellom sentrale, regionale og lokale styresmakter. Ei studie av elverksamanslutningane. Ødegård, Anne-Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Å gi mangelen på innhold form. Finansieringsform som virkemiddel i kultursektoren. Rydning, Gudmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Problemløsning i samferdselssektoren - En undersøkelse av beslutningsprosessen bak lokaliseringen av stamveg Oslo-Bergen. Beck Flåm, Laila Sofie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Reform uten endring? Statlig utforming og lokal iverksetting av institusjonsomsorgen for rusmiddelmisbrukere. Holmefjord, Agathe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Iverksetting av distriktspolitikk. Finnmark som egen utdanningsregion. Øverdal, Knut Berge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Norsk museumspolitikk - Lokal og sentral orientering i perioden 1960-1988. Frydenlund, Stein Wolff
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Innføring av informasjonsteknologi i sykehussektoren. Hvor står vi Hvor går vi ? Hjørnevik, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Lederatferd i fire somatiske sykehus. Bergmann, Helge Vidar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Rektor en leder i "tvangstrøye"? En studie av rektors funksjoner og handlingsrom i den videregående skolen i Sogn og Fjordane. Grosvold, Lisbeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Kartlegging av behovsdekning vedrørende sosiale tilbud til pasienter i en utskrivningssituasjon ved medisinsk spesialsykehus. (Helse- og sosialpolitikk) Jacobsen, Unni
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Hvordan forordne det gode liv? En studie av statens politikk for det forebyggende helsearbeid 1953-1988. Enoksen, Espen Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Samordning på tvers av forvaltningsnivå. En analyse av samordningsprosessen mellom kommune og fylkeskommune i barnevernet. Storetvedt, Odd Andrew
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Styringsvilkår i fylkeskommunen. Bø, Håkon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 "Det er det daglige livet som teller mest" - Brukernes erfaringer med reform i psykisk helsevern. Røe, Ingvild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Toppledelsen ved Haukeland Sykehus: Oppgaveorientering og handlingsrom innenfor to beslutningsprosesser. Gloppen, Karl Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Tillit på nye vegar. Ein casestudie av Nordhordlandsbrua. Hodne, Jarle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Bygdeutviklingsfondet i Hedmark 1990-1993. En forvaltningsundersøkelse. Bjerva, Ole K.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Omsorgsarbeideren - utformingen av en ny yrkesgruppe innenfor helse- og sosialsektoren. Eikeland, Bente Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 HVPU-reformen - en studie av beslutningsprosessen. Hjelle, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Stat, fylkeskommune og sykehus på samme lag?: en studie av aktivitetsbasert sykehusfinansiering. Næs, Ingebjørg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Autonomi eller integrasjon - løpende eller strategisk styring? - en studie av forholdet mellom staten og fylkeskommunen innen samferdselssektoren. Bye, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Rettledningstjenesten i fiskerinæringen - et sektor- eller regionalpolitisk redskap? Nilssen, Tor Gran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Politikk og organisasjonsutforming: om reorganiseringen av SND´s regionale apparat. Aune, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Jordbruk og miljøvern. Statens bruk av miljøvernpolitiske virkemidler overfor jordbruket og bøndene. Sogn, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Omorganisering av SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) - kommune - stat - næringsliv : makt og gjennomslag. Lied, Per Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Må planleggja det meste. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland si rolle for meistring og kontroll av dagleglivet. Bjørndalen, Mons Age
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Avdelingsledere; Faglige ledere eller administratorer? En studie av hvordan avdelingsledelsen ved Kirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus betrakter sin oppgaveorientering, og hvordan deres medarbeidere betrakter dem. Pedersen, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Profesjonsmakt i barne- og ungsdomspsykiatrien. Ein analyse av profesjonsmakt og endringar i profesjonelle relasjonar i barne- og ungsdomspsykiatrien. Iversen, Hans Petter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Vurdering og posisjon. Refleksjoner rundt organisatorisk motstand knyttet til et forsøk på å innføre Total Kvalitetsledelse i en helseinstitusjon. Søreide, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Ny resept for planlegging av regionale helsetjenester. Prosessen bak planen Torset, Mari Birgitte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Fylkeskommunal næringspolitikk - aktørar og prosessar. Støyva, Anne Berit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Hva skjer når ansvaret for psykiatriske tjenester blir overført til kommunene?. - En komparativ casestudie av Bergen og Fredrikstad kommune Paulsen, Sjur Sydnes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Kan helseinstitusjoner styres som private bedrifter? Om modernisering, effektivisering og internfakturering av kjøkkentjenesten ved Haukeland Sykehus. Vikse, Mentz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 KOSTRA-prosjektet i de norske kommunene. En studie av kommunenes iveksetting av rutinene for rapportering av data om kommunal økonomi og tjenesteproduksjon (KOSTRA). Gundersen, Tom
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sentralisering og fristilling. Et resultat av instrumentalitet eller institusjonelle faktorer? : en reorganiseringsstudie av sykehusreformen 2000- 2001. Lunder, Jens Kato
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Sykehusreformen -politisk råkjør og institusjonell motstand. En kvalitativ studie av reorganiseringsprosessen av sykehusene og spesialisthelsetjenestene. Hess, Anne Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Risikokultur og eksperiment på menneske. - Ei analyse av praksis i Den regionale komite for medisinsk forskingsetikk, Helseregion Vest. Heggestad, Kjell Ottar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Finnmark fylkeskommune og Sametinget - Regionale aktører på samme arena? En studie av beslutningsprosessene i Finnmark fylkeskommune og Sametinget i forbindelse med omorganiseringen av kulturminnevernet og opprettelsen av Samisk kulturminneråd. Lilleeng, Terje G.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Regionråd. - & ein komparativ casestudie av to regionråd i Norge. Andersen, Mariann
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Media vaktbikkje og pragmatisk publikumsfrier? En studie av medias dekning av helsestoff og forhold til aktører i sykehussektoren før og etter sykehusreformen. Johnson, Hege Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Kompetansereformens inntreden i to vestlandsfylker. En studie av fylkeskommunal iverksetting av Kompetansereformen på videregående skoles nivå, med fokus på helse og sosialfagene. Mary Blix
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Hvor skal vegen gå? : Ny E6-trasé gjennom Sør-Fron kommune: En analyse av organisering og prosess mot det endelige planresultatet Øvre, Mari Diesen
Rapport 1993 Lokal ruteferdsle mellom lokalsamfunn, stat og kapital. Solem, Tove
Rapport 1994 Toppleiarlønsreforma i Oslo kommune - vekst og fall. Ein studie av innføringa, iverksetjinga og avviklinga av toppleiarlønsreforma i Oslo kommune. Borge, Bjøm
Rapport 1997 NOU 1997: 8 Om finansiering av kommunesektoren Kommunal- og arbeidsdepartementet
Rapport 1997 Demokrati, reformer og samfunnsutvikling. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987-1996 innen området "En bedre organisert offentlig sektor" Brekke, Ole Andreas og Kristin Strømsnes
Rapport 1999 Staten ut til folket. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. Flo, Yngve
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2000 Mellom stat og sjølvstyre. Fylket i norsk styringsverk etter 1945. Flo, Yngve
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2000 NOU 2000: 19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer Ole Willy Sandbekk, Øyvind Christensen, Per Hovden, Frode Johansen, Kristin Lind, Malin Nossum, Tore Nyseter, Janne Log Røren, Steinar Undrum
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 2001 Forvaltning og offentlighet I. Om offentlig journal og innsynskrav. Myklebust, Rannveig Nina og Marit Sissel Irene Skivenes.
Rapport 2001 Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer. Dokument nr. 3:4 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2002 Fritt sykehusvalg En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet. Mathiesen, Elin Aasmundrud
Rapport 2003 Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Flo, Yngve
Rapport 2003 Servicekontorene 2003 Vinje, Torbjørn
Rapport 2003 NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov Harald Hove (leder), Mette Bredengen, Ramborg Elvebakk, Anders Hauger, Ingvar Engen, Svein Roald Hansen, Jan Erik Helgesen, Tonje Meinich, Nils E. Øy
Rapport 2003 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud (Leder), Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle, Hege Skjeie
Rapport 2004 Veien frem til sykehusreformen. En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Herfindal, Sturla
Rapport 2005 Evaluering av kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel: utredning for Kommunal- og regionaldepartementet. Berg, Erlend og Jørn Rattsø.
Rapport 2006 NOU 2006: 7 Det lokale Folkestyret i endring? Kommunal- og regionaltdepartementet
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2019 NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Reusch, Christian (leder), Håkon With Andersen, Hilde Elvine Bjørnå, Anne Mette Dørum, Rune Kjørlaug, Dag Wiese Schartum, Espen Sjøvoll og Lone Merethe Solheim
Rapport 2019 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) Backer, Inge Lorange (leder), Marianne Abeler, Sven Ole Fagernæs, Anne Lise Fimreite, Siri Halvorsen, Gunnar O. Hæreid, Frode A. Innjord, Hanne Kjørholt, Jostein Selle og Berit Sollie
Notat 1990 Helse, sosial- og trygdesektoren som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Haave, Per og Trond Nordby
Notat 1995 Behovet for sterkere samordning i den regionale statsforvaltning. I lys av et perspektiv på en sektorisert offentlig forvaltning. Vike, Fred Jakob
Notat 1998 Rektorrollen mot tusenårsskiftet - Forventninger, realitet og utfordringer i rektors rolleutøvelse. Fimreite, Anne Lise og Dag Øyvind Lotsberg
Notat 2000 Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år. Grønlie, Tore
Notat 2002 Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography. Lægreid, Per og Tom Christensen (red.).
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Tidsskriftsartikkel 1987 Om forholdet mellom individ og kollektiv i iverksettingsfasen, og læring i organisasjoner. Hatleskog, Gro
Tidsskriftsartikkel 2015 Den norske striden om regionalforvaltningen Heløe, Leif Arne