FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet).

64 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1982 FINOTRO A/S, 1952-82 Vik, Harald
Bok 1989 Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945 -1963. Grønlie, Tore
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1995 Fristillingens grenser. Statsaksjeselskapet - styringsproblemer og reformprosesser gjennom 50 år. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie (red.)
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2005 Finotro. Statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-Troms - fra plan til avvikling Finstad, Bjørn-Petter
Bokkapittel Styreroller i statsindustrien - et historisk perspektiv Grønlie, Tore
Bokkapittel Tre styringsprofiler - Norsk Jernverk, Norsk Hydro og Statoil. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Bokkapittel Frihet og styring - et uløselig problem? Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie
Bokkapittel Statsaksjeselskapet - aktuelle reformer og historisk problem Grønlie, Tore
Bokkapittel Statsbedriftene : styringsmodeller og reformbarrierer. Grønlie, Tore
Bokkapittel Styreroller i statsaksjeselskapene (del 3- Styret i offentlig virksomhet). Grønlie, Tore
Bokkapittel The Effect of Corporatisation on Political Control. Zuna, Hans Robert
Bokkapittel Arbeidsgiverforening for statsbedrifter? Bjørgo, Svein Jul og Tore Grønlie
Bokkapittel Forvaltningsselskap for statsindustri? Tveite, Tonje
Bokkapittel Styrenes styring - et mangfold av styreroller. Grønlie, Tore
Bokkapittel Statsaksjeselskapet - formalstruktur og styringslabyrint. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie
Bokkapittel Partienes styringspolitikk. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Garantiinstituttet. En organisasjonsteoretisk studie av etableringen og virksomheten til Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S. Vikdal, Ståle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995. Halvorsen, Thor Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Eierskapsmeldingen: Brudd eller kontinuitet: Et studie av hovedtrekkene i norsk eierskapspolitikk i lys av to teoretiske perspektiver Gabrielsen, Hanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Hvem styrer norsk sokkel? : en organisasjonsteoretisk analyse av konsesjonssystemet på norsk sokkel Hauge, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Mongstad, Åsgard og Snøhvit : Politisk oppmerksomhet ved budsjettoverskridelser i Statoil Evju, Ingrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil Eger, Karl Magnus Løvlien
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 The tale that wags the dog?: The Norwegian Government's promotion of StatoilHydro as an agent of energy and climate policies in Brazil Høsøien, Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Bedrifters samfunnsansvar og statlig eierskap: Regjeringens implementering av bedrifters samfunnsansvar i statlig eide selskaper Luthen, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Et aktivt, langsiktig og konfliktfullt eierskap? : En casestudie av statlig eierskap i Hydro- og Akersaken Ludvigsen, Frank Ludvig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Statoil i Angola og Aserbajdsjan : Et behov for en utvidet samfunnsansvarsagenda? Hopstock, Nina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Norsk forsvarsindustri i lys av globaliseringen : En analyse av forsvarsvirksomheten i Kongsberg, 1980-2010 Aakre, Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 En analyse av forsvarsvirksomheten i Kongsberg, 1980-2010 Aakre, Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Virtualizing the future : A case study of Telenor Norway Kjetså, Stig-Jonathan Eikenaar; Pascual, Eric Scott
Rapport 1992 Frihet og styring - Arbeiderpartiets og Høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Rapport 1993 Løve og skinnfell. En analyse av forsøket på å etablere et statlig forvaltningsselskap for industri. Tveite, Tonje
Rapport 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946 - 1995. Halvorsen, Thor Eivind
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2001 Verdier og tilknytningsformer. En studie av vektlegging av av verdier og hensyn i virksomheter med ulik tilknytningsform til staten. Wik, Marjoleine H.
Rapport 2003 NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål Hallgeir Aalbu, Elisabeth Angell, Heidi Wiig Aslesen, Ådne Cappelen, Arild Hervik, Grete Rusten, Tor Selstad
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2015 NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten Øystein Børmer (leder), Stein Berntsen, Harald Brandsås, Tore Eriksen, Hanne Gaaserød, Kåre P. Hagen, Kristina Lundqvist, Marianne Mancini, Anna Rømo
Rapport 2015 NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport Jørn Rattsø (leder), Marianne Andreassen, Tore Eriksen, Siri Beate Hatlen, Hans Olav Karde, Anne May Mauritzen, Christine Benedichte Meyer, Kjell Gunnar Salvanes, Simen Vier Simensen, Peter Birch Sørensen
Rapport 2018 Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8 Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Notat 1988 Statsbedriftenes organisering 1945 - 1965. Grønlie, Tore
Notat 1990 Debatten om organisasjonsformer i statlig næringsdrift - et historikerbidrag. Grønlie, Tore
Notat 1991 Organisering av statlig næringsdrift - aktuelle problemer i historisk lys. Grønlie, Tore
Notat 2001 Coping with Modern Leadership Roles - the Problematic Redefinition of Public Companies. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2002 Mangfold eller konformitet? Likheter og forskjeller innenfor og mellom statlige tilknytningsformer. Wik, Marjoeleine Hooijkaas
Notat 2003 The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003. Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes,
Notat 2007 Rewards of High Public Office - The Case of Norway Lægreid, Per & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 1990 Establishment of State-Owned Industrial Enterprises Norway in a West-European Context. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 1991 Debatten om organisasjonsformer i statlig næringsdrift - et historikerbidrag. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland
Tidsskriftsartikkel 2013 Ble det en bedre organisert stat? Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod