FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Privat sektor (marked)

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Privat sektor (marked).

85 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1993 Den offentlige dimensjon. Verdier og styring i offentlig sektor. Eriksen, Erik Oddvar
Bok 2003 Velfærdsstatens Institutioner Christensen, Jørgen Grønnegaard
Bok 2008 Partnerskap : problemløsning og politikk Andersen, Ole Johan og Røiseland, Asbjørn (red.)
Bokkapittel Markedsorienterte reformer i den offentlige forvaltningen. Global nødvendighet eller trussel mot demokratiet? Christensen, Tom
Bokkapittel Storforetak, marked og byråkrati. Berrefjord, Ole & Hernes, Gudmund.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1954 Statsregulering av næringslivet Torsvik, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Pattern in a polycentric firm: behaviour strategies, and their concequences, in an advertising agency. (Magistergradsavhandling). MacDonald, Don
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Modernisering og konsentrasjon. En studie av Norges Råfisklag i et distriktspolitisk perspektiv. Bersvendsen, Bernt Ø.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Bedriftsnedleggelse og statlig inngripen. En undersøkelse av driftsstansen ved Knaben gruver. Askvik, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Organisasjoner i sterkt foranderlige miljøsituasjoners tilpasningstrategier og organisasjonsformer. Sæther, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Statsapparat og interessekonflikt. Ei analyse av tilfellet Hanøy. Bukve, Oddbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Norsk konsesjonspolitikk i Nordsjøen 1965-1977. Utforming av politikk og apparat i usikre og raskt skiftende omgivelser. Opdahl, Nils
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes Utbyggingsfond. En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970-75. Sørlie, Jon Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Offentlig styring og privat engasjement. En studie av framveksten av særomsorger. Ulvenes, Åsmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Lokalisering av videregående skoler. En sammenlikning av lokaliseringsvalg for videregående skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane. Brandsdal, Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Sosialetat og forebyggende virksomhet. En studie av sosialetatens forhold til større næringsutbygginger i tre kommuner. Zeiner, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Lokalisering - strukturer og prosesser. - Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane. Solheim, Terje Herman
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Konvergensideal. Konsulentrøyndom. Klientrelasjonar. Ein studie av bruken av private rasjonaliseringsfirma i statlege forvaltningsorganisasjonar m.v. Sægrov, Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Banker og demokrati. En empirisk studie av aktørene i forretningsbankenes øverste organ. Hauge, Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Prosjektorganisering i Oljesektoren. En empirisk studie av koordinering ved feltutbygging i Nordsjøen. Røvær, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Årsaker til bruk av leigefirma i verkstadindustrien. Målsetjingar og resultat. Kjersheim, Joar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Måloppfatninger hos topplederne i norske avisbedrifter. Gammelsæter, Hallgeir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Oljevern i Sør,Nord og Vest - aktivisering, passivitet og protest. Iverksetting av kommunal oljevernberedskap. Bjerland, Ellaug og A.Hanssen og A.Sønderland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Avisbedriftenes toppledere og deres ivaretakelse av ledelsesfunksjoner. Svardal, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Organisering av SAS: Politikk og marked. Kaale, Vegard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Kommune og næringsliv. En studie av kontakten mellom bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter i en bykommune. Thorvaldsen, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Ledelsesfunksjoner og lederlæring.- En studie av læring i ledelsen i Sparebanken Vest og Den Norske Stats Husbank. Hustad, Wiggo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Assistansestruktur og etablering av næringsverksemd. Ein studie av idebankprosjektet i sunnhordlandskommunane Ølen, Etne og Sveio. Mundal, Mikkel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Fra skipsbygging til fabrikkering av oljeinstallasjoner. Ein studie av Haugesund Mekaniske Verksted. Sirnes, Thorvald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Val av ilandføringsstad for Oseberg-oljen og utvidinga av Mongstadraffineriet. Analyse av to beslutningsprosessar i oljepolitikken. Glosvik, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 "Heller småbruker på Vestlandet enn husmann under Fred Olsen..." Ingeniører og arbeidere ved BMV Solheimsviken gjennom modernisering, konserndannelse, omstilling. Braathen, Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Styret i bedrifter. Ein studie om styret sin påverknad i bedriftsleiinga. Manger, Paul Jostein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Å gi mangelen på innhold form. Finansieringsform som virkemiddel i kultursektoren. Rydning, Gudmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Kommunen og næringslivet. Organiseringen av næringspolitikken i Bergen og Stavanger. Hansken, Hildegunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Integrasjon i industriselskaper. En studie av mekanismer som integrerer toppledere i industriselskapene. Elkem, Norsk Hydro og Hafslund Nycomed. Nesheim, Rolf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 News on assembly Line. Managerial or professional control of the Newspaper? The Transformation of the American Newspaper Industry 1970-1990. Nærø, Gry A.Scholz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 "Barna ingen ville ha". En studie av vergerådsvirksomhetens etablering og utvikling 1880-1939. Ludvigsen, Kari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Personalpolitikk, organisasjonsdemografi og virkemåte. En studie av Oseberg produksjon. Fjelldalen, Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 "Vi må fungere som om vi hadde konkurranse". Arbeidsorganiseringen i Televerket - Fra forvaltningsbedrift til markedsorganisasjon. Bøen, Godtfred
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Tusenfryd. Et moderniseringsprogram i Sparebanken Vest. Halvorsen, Kjersti
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Industrial relations in Bangladesh. A study on Labour Unions. Faruk, Reza
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Fusjonssynsergier - et Fata Morgana? Et historisk case-studie av fusjonen mellom Christiania Spigerverk og Elkem A/S. Geis, Trude
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Styret - en kanal for politisk styring av privatkapitalistiske foretak? Et casestudie av Tandbergs Radiofabrikk A/S og dets styre i perioden 1972-1978. Haugå, Olav Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Staten og dei private skulane. En relasjonell komparativ analyse av den private skulesektoren i Norge og Danmark. Eikås, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Ledelse i offentlige og private organisasjoner. En kvantitativ studie av vektlegging av ledelsesfunksjoner i perioden 1983-91. Næss, Sturle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Føretak i endring. Samanhengar mellom teknisk-organisatoriske endringar, sosialisering og kollektiv handling ved A/S Bergens Mekaniske Verksteder, 1940-1955. Høstaker, Roar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Reiselivsnæringens Fellesorganisasjon. En studie av organiseringen av en hybridorganisasjon. Misund, Britt-Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Fra marked til politikk. En case-studie av norske myndigheters gassavsetningsstrategi i perioden 1980-1986. Uldal, Olav
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen - en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978-1993. Nilsson, Ruth Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Formingen av den norske siviløkonomprofesjonen etter 1945 - Ledelsesteori som profesjonsstrategi. Lidtun, Vidar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Markedet som problemløser: Effektivisering av den norske kraftsektor, 1980 til 1997. Wiborg, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Kvalitetssikring og læring i bedriftsorganisasjonar. Ein studie av korleis kvalitetssikringssystem etter ISO 9000 standard påverkar bedriftsorganisasjonar sine evner til læring og fleksibel utvikling. Styve, Vegar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Nedleggelsen av trikkene i Bergen. En analyse av den politiske prosessen. Henriksen, Roy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Organisasjonsendringer - internkontroll av HMS i praksis. En case-studie av Nordenfjelske Treforedling. Lein, Svend Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Krisepakken for næringslivet i 1992. En beslutningsstudie. Schelderup, Harald
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Brattvåg skipsverft fra spanteloft til utrustning. En studie av småbedriftenes rolle i reindustrialisering av en kriserammet bransje. Fylling, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Systemutvikling som Samarbeid - En studie av hvordan utvikling og innføring av informasjonsteknologi (IT) kan bidra til å forklare fremveksten av nye samarbeidsrelasjoner og organisasjonsformer mellom offentlig og privat sektor. Olsen, Rita D.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra indre omstilling til ytre fristilling. En studie av Postverket 1986-1996. Vathne, Kjell Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Jakten på makten. En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk. Rideng, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Fylkeskommunal næringspolitikk - aktørar og prosessar. Støyva, Anne Berit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljøbeviste ledere - hva betyr de for organisasjoners miljøsatsing? Husby, Oddrun Solveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Miljø og bønder. - Ei granskning av staten sin bruk av i miljøvernpolitiske verkemiddel andsynes jordbruket. Sollid, Magnvard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Symbolisme og Effektivitetskrav. Ei undersøking av Totalkvalitet si reise inn og ned i ein organisasjon under nye organisatoriske rammevilkår. Rydland, Monica
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Jeg har aldri hørt om noen som blir syke av å ikke trives. - en studie av de ansattes opplevelser av psykososialt arbeidsmiljø og hvordan man evner å lære ved Hydro Aluminium Karmøy. Grinde, Margrethe Skimmeland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Kan helseinstitusjoner styres som private bedrifter? Om modernisering, effektivisering og internfakturering av kjøkkentjenesten ved Haukeland Sykehus. Vikse, Mentz
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Widerøe flyveselskap. Den lange veien fra ”forvalgningsbedrift” til konkuransebedrift. Johnsen, Beate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Corporate Social Responsibility for People, Planet and Profit. Brudvik, Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Strategisk & kommunikativ handling - En studie av beslutningsprosessen om å fusjonere to IT- selskap: Unique AS & Webcenter Solutions AS. Haugland, Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 En studie av endring og omstilling ved kontorene i SpareBanken 1 Vest. Havre, Ole Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Fra Ekofisk I til Ekofisk II. En studie av politisk styring av norsk oljevirksomhet, og hvordan dette avspeiler seg i Utvinningstillatelse 018, Ekofisk - lisensen. Kvendseth, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Norske Leders Roller: Effekten av personlige og organisasjonsmessige betingelser for å utøve lederroller i 1999. Vikse, Ole
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Reføydalisering av justissektoren. Dahlberg, Yngve
Rapport 1989 Kommunene og næringslivet. Tre forklaringsperspektiver på organisert tiltaksarbeid i norske kommuner. Vike, Fred Jacob
Rapport 1990 Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger. Andersen, Benedicte
Rapport 1993 Lokal ruteferdsle mellom lokalsamfunn, stat og kapital. Solem, Tove
Rapport 1995 Teatret og politikken - ei studie av norsk teater som et sosialt felt. Holmin, Ida Marie
Rapport 1998 Om pressestøtten og statens annonseregelverk Grøver, Tone og Klepsvik, Knut
Rapport 2003 Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. - En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. Neby, Simon
Rapport 2003 Tilskudd til barnehager Kvalvåg, Marianne Iselin, Bakli, Oddbjørg og Sundby, Inger Johanne
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Notat 1989 Om statens legitimitet og grense. Eriksen, Erik Oddvar
Notat 2003 Politisk styring og privatisering: holdninger i elitene og befolkningen. Lægreid, Per og Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2007 The Unintended Effects of Private School Competition Andersen, Simon Calmar & Søren Serritzlew