FORVALTNINGSDATABASEN

Fiskeri- og kystdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

55 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Utredningskomitèer i norsk trålpolitikk: Middel til problemløsning og strategi. Sagdahl, Bjørn
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bind 1 Grønlie, Tore
Bok 2009 Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2 Grønlie, Tore og Yngve Flo
Bok 1982 Med lov og organisasjon: organisering av interesser og markeder i norsk fiskerinæring. Hallenstvedt, Abraham
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 The making of a louse - constructing governmental technology for sustainable aquaculture Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Thorvaldsen, Trine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 I spenningsfeltet mellom forvaltning og politikk : En studie av departementenes kommunikasjonsenheter Mjelva, Sara Underland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Skjær i sjøen : utvikling av marin verneplan : om hvordan Norge definerer og følger opp det internasjonale arbeidet med vern av kystnatur : en studie av en beslutningsprosess Ese, Ann-Christin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Hvem styrer norsk sokkel? : en organisasjonsteoretisk analyse av konsesjonssystemet på norsk sokkel Hauge, Guro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Struktur, demografi og kontaktmønster i departementene 1976-2006: En kvantitativ analyse av departementenes utvikling over tid Langhoff, Kristine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Legitimitetsproblemer i fiskeripolitikken? - En studie av forvaltningssystemet for norsk-arktisk torsk. Aasebø, Frank A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Laks og Lov. En studie av tre reguleringsperioder i norsk oppdrettsnæring, 1970 2000, med Mowi og Hydro Seafood som et case. Nordbø, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Politikk og moral. En studie av fiskerikonflikta mellom Island og Noreg 1993 - 1999. Indrebø, Lise Helene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 "…Toppen av et isfjell? Om oppmerksomhet mot samiske spørsmål i to departementer" Josefsen, Eva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forvaltning av fisket i havområdene ved Svalbard. Om opprettelsen og utviklingen av et internasjonalt regime. Holand Wahl, Ingveig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 En avtale som falt i fisk. En spillteoretisk analyse av fiskeriforhand-lingene mellom Norge og EU ved norsk søknad om EU-medlemskap 1993/94. Silset, Sølvi
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Fiskeridepartementet - en aktør med ambisjoner på egne vegne? Engen, Richard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Bakgrunnen for den norske fiskerigrenseutvidelsen i 1961. De norske myndighetenes holdning ti spørsmålet om norsk fiskerigrenseutvidelse i tidsrommet 1957-1961, hvilke hensyn de tok til innen- og utenlandske aktører i sine avveininger om spørsmålet, og h Søndanå, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Fra ressurskontroll til markedstilpasning. Norge, EF og fiskeripolitikken. Bjaarstad, Lill Ann Medina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Fiskedoktoren - veterinær eller biolog? En studie av aktører og interesser i havbruksnæringen. Kjæmpenes, Wenche Margrethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Opprettelsen av Fiskeridepartementet: en studie av reorganiseringen av den sentrale fiskeriadministrasjonen 1945-1947. Nikolaisen, Roy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Opprettelsen av Fiskeridepartementet. Nicolaisen, Roy
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Norsk Fiskerinæring i krise og omforming 1957-1964. Tilhøvet mellom offentlig planlegging og organisasjonsutvikling i norsk firskerinæring fra Torskeutvalget av 1957 til Hovudavtale mellom Norges og Staten i 1964. Rønstad, Magnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Flåtestruktur, forvaltningsatferd og fiskeriutdanning. En organisasjonsanalyse av de prosesser som førte til etablering, utforming og endring av Statens Fiskarfagskole fra planleggingsfasen og fram til 1973. Bakke, Paul
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang frå departementa i perioden 1970-74 Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Organisasjonsstruktur og personalressurser. En undersøkelse av sentraladministrasjonens attraktivitet som arbeidssted. Bugge, Kjell
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1964 Foran et eget fiskeridepartement. Noen trekk ved Norges Fiskarlags virksomhet i forbindelse med endringer i den offentlige administrasjon. (Magistergradsavh.) Larsen, Stein Ugelvik
Notat 2002 Mål- og resultatstyring gjennom statlige budsjettreformer. Ørnsrud, Ingvild
Notat 2001 Implementing Management-by-Objectives-and-Results: The 1996 Financial Management Regulations in Norwegian Central Government Administration. Helgesen, Sture Berg
Notat 2000 Mål- og resultatstyring i praksis. Ørnsrud, Ingvild H.
Notat 1994 Fiskeridepartementets strategiplan 1995-99, Fiskeridepartementet.
Notat 1991 Fiskerihistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Christensen, Pål
Rapport 6/2006 Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Ørstavik, Finn
Rapport 2012 Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger Sundby, Inger Johanne, Anette Kristiansen, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene Hagevik, Margaret og Peter Bøgh
Rapport 2011 Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov Solumsmoen, Dag, Ingunn Botheim, Anette Kristiansen, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2009 På sporet av kjønnsperspektivet. Eivor Bremer Nebben og Marthe Indset
Rapport 2007 Ja vel, statsråd? Om departementenes utfordringer i rollen som sekretariat for politisk ledelse Dag Solumsmoen, Eivor Nebben, Svein Eriksen
Rapport 2005 Matnyttige matpaneler? Evaluering av det treårige prøveprosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler Motzfeldt, Sissel C., Aanæs, Ellen Hov, Assum, Ingri
Rapport 2004 Samlet innsats og ny struktur : innstilling fra styringsgruppen oppnevnt av Fiskeri-og kystdepartementet og Landbruks-og matdepartementet. Den Blå-grønne matalliansen.
Rapport 2004 Samlet innsats og ny struktur : innstilling fra styringsgruppen oppnevnt av Fiskeri-og kystdepartementet og Landbruks-og matdepartementet. Den Blå-grønne matalliansen.
Rapport 2003 Uriaspost ved kongens bord : norske fiskeriministre 1946-2004. Tande, Thorvald og Nils Kolle.
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2001 Aktivitetsmåling og Atferdskontroll - En studie av mål og resultatstyring gjennom Økonomiregelverket for staten. Helgesen, Sture Berg
Rapport 2000 Mye fristilling, men lite kontroll. En studie av mål- og resultatstyring gjennom budsjettreformen i staten. Ørnsrud, Ingvild Halland
Rapport 2000 Fiskeridepartementets kommunikasjonsvirksomhet : analyse av relasjonene mellom departementet, dets ytre etater og eksterne brukere. Hansen, Sissel Kristin, Robert Haast og Hege Turnes.
Rapport 1999 Organisering av næringsmiddelstilsyn Strøm, Maria, Nordvik, Jørn-Flemming, Bøen, Godtfred og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1998 Interdepartementalt samarbeid - rådgivning eller konsensus Birkeli, Lars og Barvik, Bjørn
Rapport 1996 Analyse av ressursbruken i Fiskeridepartementet. Blymke, Øystein og Bjarne Neerland.
Rapport 1996 Fiskeridepartementet 50 år. Lauritzen, Jon og Sture Lian Olsen.
Rapport 1996 NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet - Én lov - ett departement - ett statlig tilsyn https://www.regjeringen.no/contentassets/e48833094d6f4d3e9c68d2e3d6728251/no/pdfa/nou199619960010000dddpdfa.pdf
Rapport 1994 Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt: forskningsprofil og organisatorisk tilknyting : rapport frå arbeidsgruppe utnemnd av Fiskeridepartementet mai 1994. Prante, Per Henrik
Rapport 1989 Forholdet mellom Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets ytre etater : rapport fra et utvalg nedsatt av Fid og avgitt 31. mai 1989. Fiskeridepartementet.
Rapport 1982 Organisasjonsanalyse i Fiskeridepartementet.
Tidsskriftsartikkel 2018 Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle