FORVALTNINGSDATABASEN

Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2022
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
AS (Aksjeselskap) 1 625
BEDR (Bedrift) 3158 191057
FLI (Forening/lag/innretning) 1 23
KIRK (Den norske kirke) 1 1946
ORGL (Organisasjonsledd) 252 182737
SF (Statsforetak) 1 3391
STAT (Staten) 17 5563
STI (Stiftelse) 1 6
Orgnisasjoner som har organisasjonsform: ORGL, aar = 2022
Orgnr Org navn Antall ansatte
922727457 22. JULI-SENTERET 26
983998275 AGDER POLITIDISTRIKT 899
889640782 ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1543
971525681 ARBEIDSRETTEN 7
974761211 ARBEIDSTILSYNET 740
971526378 ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 885
961181399 ARKIVVERKET 341
919666102 ARTSDATABANKEN 38
971527765 BARNEOMBUDET 20
986128433 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6408
980633446 BIOTEKNOLOGIRÅDET 8
995966697 CYBERFORSVARET CYFOR 0
925775908 DAGLIGVARETILSYNET 4
974761467 DATATILSYNET 70
999148603 DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 13
979529805 DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET 0
979529813 DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET 0
974761424 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 747
971578807 DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 123
991825827 DIGITALISERINGSDIREKTORATET 372
974760223 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 88
915933149 DIREKTORATET FOR E-HELSE 223
986252932 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 774
974788985 DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE 408
974760282 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 58
974760983 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 661
867668292 DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 145
971277882 DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) 331
988681954 DISKRIMINERINGSNEMNDA 20
926718304 EKSPORTFINANSIERING NORGE 118
927229935 EKSPORTSTRATEGIRÅDET 0
925193755 ELDREOMBUDET 5
974789221 ETTERRETNINGSTJENESTEN E 0
971315601 FARTØYKONTORET 0
840747972 FINANSTILSYNET 315
984000049 FINNMARK POLITIDISTRIKT 517
971203420 FISKERIDIREKTORATET 236
979529716 FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT 34
979529643 FISKERIDIREKTORATET REGION NORD 80
879529662 FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 31
979529694 FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 34
979529686 FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 32
983744516 FOLKEHELSEINSTITUTTET 1296
871033382 FORBRUKERRÅDET 91
974761335 FORBRUKERTILSYNET 148
989628011 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 9
986105174 FORSVARET 19772
917618283 FORSVARETS FELLESTJENESTER FFT 0
970963340 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 842
995967219 FORSVARETS HØGSKOLE FHS 0
988517860 FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO 0
974779498 FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE 0
988517534 FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH 0
995967294 FORSVARETS SANITET FSAN 0
813098202 FORSVARETS SPESIALSTYRKER FS 0
975950662 FORSVARSBYGG 1418
916075855 FORSVARSMATERIELL 1485
988517526 FORSVARSSTABEN FST 0
982907853 FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 67
995710757 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 145
974652382 GARANTIKASSEN FOR FISKERE 14
971527072 GENERALADVOKATEMBETET 9
971579196 GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE 4
974761955 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 0
971349077 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1191
988517798 HEIMEVERNET HV 0
986965610 HELFO 468
983544622 HELSEDIREKTORATET 759
971390425 HOVEDREDNINGSSENTRALEN 57
942114184 HUSBANKEN 279
982965691 HUSLEIETVISTUTVALGET 35
988517607 HÆREN 0
918108467 HØGSKOLEN I INNLANDET 2319
971555483 HØGSKOLEN I MOLDE 297
971567376 HØGSKOLEN I ØSTFOLD 943
974809672 HØGSKULEN I VOLDA 462
917641404 HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 2958
983997953 INNLANDET POLITIDISTRIKT 1069
987879696 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 269
988820016 INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 13
916810962 JERNBANEDIREKTORATET 187
874761192 JUSTERVESENET 100
999205437 KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 6
918195548 KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 33
985847215 KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 15
992375434 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27
986074465 KONFLIKTRÅDENE 139
974761246 KONKURRANSETILSYNET 104
986187243 KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 26
911830868 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 6237
974760827 KRIPOS 727
974761114 KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 44
977027233 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 476
974778998 KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 22
874783242 KYSTVERKET 1004
981544315 LANDBRUKSDIREKTORATET 221
988681873 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 42
982391490 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 89
981105516 LUFTFARTSTILSYNET 203
988517747 LUFTFORSVARET 0
985399077 MATTILSYNET 1274
974760886 MEDIETILSYNET 33
982786495 MESTERBREVNEMNDA 15
971274042 METEOROLOGISK INSTITUTT 528
999601391 MILJØDIREKTORATET 883
974764113 MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 735
974760762 NAMSFOGDEN I LILLESTRØM 0
976029100 NASJONALBIBLIOTEKET 592
974446871 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 169
985165262 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 359
996879828 NASJONALT ID-SENTER 41
984936966 NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 176
985042667 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 140
974652277 NAV AGDER 564
999263550 NAV ARBEID OG YTELSER 1680
991012133 NAV ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN 0
993110469 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER 1007
891046642 NAV HJELPEMIDLER 1408
874652202 NAV INNLANDET 591
971524553 NAV INTERNASJONALT 0
991078045 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 244
991013628 NAV KONTAKTSENTER 1107
991076573 NAV KONTROLL STYRINGSENHET 249
974242931 NAV MØRE OG ROMSDAL 411
975605779 NAV NORDLAND 430
974652269 NAV OSLO 1166
974652285 NAV ROGALAND 708
974652293 NAV TROMS OG FINNMARK 457
974239965 NAV TRØNDELAG 659
974241730 NAV VESTFOLD OG TELEMARK 609
974652358 NAV VESTLAND 817
974237059 NAV VEST-VIKEN 649
991012206 NAV YTELSESLINJEN 0
995277670 NAV ØKONOMILINJEN 321
974789310 NAV ØST-VIKEN 1124
988983837 NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 754
938966397 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 102
983999999 NORDLAND POLITIDISTRIKT 800
970940243 NORD UNIVERSITET 2815
970141669 NORGES FORSKNINGSRÅD 502
970188290 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 214
870961642 NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 38
974789523 NORGES HANDELSHØYSKOLE 630
971526033 NORGES IDRETTSHØGSKOLE 347
969159570 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2465
974761106 NORGES MUSIKKHØGSKOLE 453
974767880 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 12098
970205039 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 657
986028307 NORSK AKKREDITERING 28
892211442 NORSK FILMINSTITUTT 104
918147764 NORSK JERNBANEMUSEUM 28
985980101 NORSK KULTURMINNEFOND 20
971527412 NORSK KULTURRÅD 156
970145567 NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 45
920440754 NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 30
984936923 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 173
971022264 NORSK POLARINSTITUTT 184
886028482 NORSK ROMSENTER 49
981965132 NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID (NOREC) 45
970955992 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 100
870917732 OLJEDIREKTORATET 202
997058925 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5108
961398142 OSLO POLITIDISTRIKT 3680
971526157 PATENTSTYRET 257
940415683 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 20
986174613 PETROLEUMSTILSYNET 181
982531950 POLITIDIREKTORATET 313
974761157 POLITIETS FELLESTJENESTER 417
912814076 POLITIETS IT-ENHET 661
974769484 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET 0
986210504 POLITIETS UTLENDINGSENHET 658
974761017 POLITIHØGSKOLEN 419
915429785 POLITI- OG LENSMANNSETATEN 0
916195613 REGELRÅDET 7
974760673 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 433
974761378 REGJERINGSADVOKATEN 83
971524758 RIKSADVOKATEN 216
974760819 RIKSANTIKVAREN 144
971524626 RIKSMEKLEREN 14
974907550 RIKSTEATRET 104
971519363 SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 153
820327462 SENTER MOT MARIN FORSØPLING 16
991172521 SIKKERHET OG BEREDSKAP 753
919477822 SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR 377
918929673 SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 47
974761262 SJØFARTSDIREKTORATET 360
988517720 SJØFORSVARET 0
974761076 SKATTEETATEN 7173
987248890 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 43
971527404 SPRÅKRÅDET 39
874761222 STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 159
980977269 STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE 0
881143712 STATENS HAVARIKOMMISJON 54
974761394 STATENS HELSETILSYN 135
971040238 STATENS KARTVERK 824
974761122 STATENS LEGEMIDDELVERK 371
960885406 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 395
982583462 STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 450
986186999 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 81
921018924 STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 29
971032081 STATENS VEGVESEN 5032
971526920 STATISTISK SENTRALBYRÅ 1047
998554640 STATPED 625
971278374 STATSBYGG 857
974764067 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 148
974763230 STATSFORVALTAREN I ROGALAND 192
974760665 STATSFORVALTAREN I VESTLAND 309
974762994 STATSFORVALTEREN I AGDER 173
974761645 STATSFORVALTEREN I INNLANDET 246
974764687 STATSFORVALTEREN I NORDLAND 190
974761319 STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 594
967311014 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 255
974764350 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 280
974762501 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 203
921627009 STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER 205
987642491 SVALBARDS MILJØVERNFOND 0
971456523 SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD 59
983998313 SØR-VEST POLITIDISTRIKT 1433
983998178 SØR-ØST POLITIDISTRIKT 1851
914459265 TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 15
880455702 TOLLETATEN 0
974761343 TOLLETATEN 1488
974763516 TOLL- OG AVGIFTSETATEN TOLLREGION VEST-NOREG UNDER SLETTING FRA 01.04.2022 0
974764369 TOLLREGION MIDT-NORGE UNDER SLETTING FRA 01.04.2022 0
974764954 TOLLREGION NORD-NORGE UNDER SLETTING FRA 01.04.2022 0
974760800 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS UNDER SLETTING FRA 01.04.2022 0
974762927 TOLLREGION SØR-NORGE UNDER SLETTING FRA 01.04.2022 0
974762048 TOLLREGION ØST-NORGE UNDER SLETTING FRA 01.04.2022 0
974769425 TROMS POLITIDISTRIKT 602
974761084 TRYGDERETTEN 82
983998631 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1288
970546200 UNIVERSITETET I AGDER 2201
874789542 UNIVERSITETET I BERGEN 5907
971035854 UNIVERSITETET I OSLO 9342
971564679 UNIVERSITETET I STAVANGER 3837
911770709 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3196
970422528 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 5194
970018131 UTDANNINGSDIREKTORATET 380
974760746 UTLENDINGSDIREKTORATET 1142
982019095 UTLENDINGSNEMNDA 240
974760894 UTRYKNINGSPOLITIET 76
916132727 VALGDIREKTORATET 31
917928010 VEGTILSYNET 14
974762005 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 0
983998461 VEST POLITIDISTRIKT 1608
970955623 VETERINÆRINSTITUTTET 353
975888622 VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 1