FORVALTNINGSDATABASEN

VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VEST-AGDER
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2558 1361 3919 2500 809 3309 58 552 610
1981 2640 1395 4035 2579 773 3352 61 622 683
1982 2586 1361 3947 2520 725 3245 66 636 702
1983 2606 1425 4031 2537 759 3296 69 666 735
1984 2549 1443 3992 2461 751 3212 88 692 780
1985 2465 1436 3901 2390 739 3129 75 697 772
1986 2397 1548 3945 2311 803 3114 86 745 831
1987 2418 1556 3974 2328 773 3101 90 783 873
1988 2317 1613 3930 2222 801 3023 95 812 907
1989 2323 1636 3959 2214 815 3029 109 821 930
1990 2317 1692 4009 2204 801 3005 113 891 1004
1991 2296 1669 3965 2183 773 2956 113 896 1009
1992 2275 1724 3999 2148 823 2971 127 901 1028
1993 2338 1797 4135 2199 897 3096 139 900 1039
1994 2167 1670 3837 2034 809 2843 133 861 994
1995 2127 1708 3835 1979 815 2794 148 893 1041
1996 2124 1679 3803 1983 816 2799 141 863 1004
1997 2093 1648 3741 1946 858 2804 147 790 937
1998 2114 1624 3738 1959 870 2829 155 754 909
1999 2158 1684 3842 1947 901 2848 211 783 994
2000 1576 1113 2689 1459 634 2093 117 479 596
2001 1547 1120 2667 1434 658 2092 113 462 575
2002 1591 1148 2739 1462 694 2156 129 454 583
2003 1411 1172 2583 1289 734 2023 122 438 560
2004 1488 1272 2760 1347 815 2162 141 457 598
2005 1474 1272 2746 1313 800 2113 161 472 633
2006 1438 1317 2755 1280 819 2099 158 498 656
2007 1444 1349 2793 1293 856 2149 151 493 644
2008 1496 1394 2890 1298 911 2209 198 483 681
2009 1487 1486 2973 1317 1015 2332 170 471 641
2010 1514 1517 3031 1320 1037 2357 194 480 674
2011 1503 1494 2997 1305 1038 2343 198 456 654
2012 1532 1510 3042 1326 1029 2355 206 481 687
2013 1545 1515 3060 1341 1060 2401 204 455 659
2014 1551 1543 3094 1347 1096 2443 204 447 651
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VEST-AGDER
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2534.2 1089.3 3623.6 2500.0 809.2 3309.2 34.2 280.1 314.3
1981 2612.2 1075.9 3688.2 2579.1 773.1 3352.2 33.1 302.8 336.0
1982 2555.3 1039.5 3594.9 2520.3 725.1 3245.4 35.0 314.5 349.5
1983 2574.5 1086.1 3660.6 2537.1 759.1 3296.2 37.4 327.0 364.4
1984 2499.7 1074.3 3574.0 2461.3 751.3 3212.7 38.4 323.0 361.4
1985 2427.1 1065.9 3493.0 2390.3 739.4 3129.8 36.8 326.4 363.2
1986 2353.7 1152.5 3506.1 2311.3 803.4 3114.7 42.3 349.1 391.4
1987 2374.9 1159.0 3533.9 2328.4 773.2 3101.6 46.5 385.7 432.3
1988 2270.9 1201.3 3472.1 2222.0 801.0 3023.0 48.8 400.3 449.1
1989 2269.1 1219.4 3488.5 2214.0 815.0 3029.0 55.1 404.4 459.5
1990 2259.9 1234.7 3494.5 2204.0 801.0 3005.0 55.9 433.6 489.5
1991 2235.7 1203.6 3439.3 2183.0 773.0 2956.0 52.7 430.6 483.3
1992 2203.8 1263.0 3466.7 2148.0 823.0 2971.0 55.8 440.0 495.7
1993 2260.5 1326.2 3586.7 2199.0 897.0 3096.0 61.5 429.2 490.7
1994 2097.1 1242.9 3340.0 2034.0 809.0 2843.0 63.1 433.9 497.0
1995 2050.2 1273.1 3323.2 1979.0 815.0 2794.0 71.2 458.0 529.2
1996 2054.0 1277.7 3331.6 1983.0 816.0 2799.0 71.0 461.6 532.6
1997 2019.2 1289.6 3308.8 1946.0 858.0 2804.0 73.2 431.6 504.8
1998 2038.2 1289.9 3328.1 1959.0 870.0 2829.0 79.2 419.9 499.1
1999 2050.4 1341.4 3391.7 1947.0 901.0 2848.0 103.4 440.4 543.7
2000 1522.5 915.6 2438.1 1459.0 634.0 2093.0 63.5 281.6 345.1
2001 1494.9 937.6 2432.5 1434.0 658.0 2092.0 60.9 279.6 340.5
2002 1529.9 963.5 2493.4 1462.0 694.0 2156.0 67.9 269.5 337.4
2003 1351.8 995.2 2347.0 1289.0 734.0 2023.0 62.8 261.2 324.0
2004 1413.0 1088.3 2501.2 1347.0 815.0 2162.0 66.0 273.3 339.2
2005 1394.8 1086.4 2481.2 1313.0 800.0 2113.0 81.8 286.4 368.2
2006 1357.3 1123.3 2480.5 1280.0 819.0 2099.0 77.3 304.3 381.5
2007 1367.5 1159.2 2526.6 1293.0 856.0 2149.0 74.5 303.2 377.6
2008 1386.3 1204.3 2590.6 1298.0 911.0 2209.0 88.3 293.3 381.6
2009 1397.3 1303.1 2700.4 1317.0 1015.0 2332.0 80.3 288.0 368.4
2010 1415.2 1329.0 2744.2 1320.0 1037.0 2357.0 95.2 292.0 387.2
2011 1403.7 1317.8 2721.5 1305.0 1038.0 2343.0 98.7 279.9 378.5
2012 1429.7 1327.1 2756.8 1326.0 1029.0 2355.0 103.7 298.1 401.8
2013 1442.7 1338.0 2780.6 1341.0 1060.0 2401.0 101.7 278.0 379.6
2014 1453.8 1368.8 2822.6 1347.0 1096.0 2443.0 106.8 272.8 379.6
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VEST-AGDER
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 3919 2.2 3623.6 2.2
1981 4035 2.2 3688.2 2.1
1982 3947 2.1 3594.9 2.1
1983 4031 2.2 3660.6 2.1
1984 3992 2.2 3574.0 2.1
1985 3901 2.1 3493.0 2.1
1986 3945 2.1 3506.1 2.1
1987 3974 2.1 3533.9 2.0
1988 3930 2.1 3472.1 2.1
1989 3959 2.1 3488.5 2.0
1990 4009 2.2 3494.5 2.1
1991 3965 2.2 3439.3 2.1
1992 3999 2.2 3466.7 2.1
1993 4135 2.2 3586.7 2.1
1994 3837 2.3 3340.0 2.2
1995 3835 2.3 3323.2 2.2
1996 3803 2.2 3331.6 2.2
1997 3741 2.2 3308.8 2.2
1998 3738 2.2 3328.1 2.2
1999 3842 2.3 3391.7 2.2
2000 2689 2.0 3.8 2438.1 2.0
2001 2667 2.0 3.7 2432.5 1.9
2002 2739 2.1 3.7 2493.4 2.1
2003 2583 2.1 3.5 2347.0 2.0
2004 2760 2.1 3.6 2501.2 2.1
2005 2746 2.1 3.6 2481.2 2.1
2006 2755 2.1 3.5 2480.5 2.1
2007 2793 2.1 3.3 2526.6 2.1
2008 2890 2.1 3.4 2590.6 2.1
2009 2973 2.1 3.5 2700.4 2.1
2010 3031 2.1 3.5 2744.2 2.1
2011 2997 2.1 3.4 2721.5 2.0
2012 3042 2.1 3.5 2756.8 2.0
2013 3060 2.1 3.5 2780.6 2.0
2014 3094 2.0 3.5 2822.6 2.0

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i VEST-AGDER, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1001 KRISTIANSAND 2629 1.7 85.0 5.0 2413.7 1.7 85.5
1002 MANDAL 128 0.1 4.1 2.0 114.6 0.1 4.1
1003 FARSUND 28 0.0 0.9 0.7 25.5 0.0 0.9
1004 FLEKKEFJORD 58 0.0 1.9 1.4 53.8 0.0 1.9
1014 VENNESLA 33 0.0 1.1 0.8 27.8 0.0 1.0
1017 SONGDALEN 26 0.0 0.8 0.9 23.7 0.0 0.8
1018 SØGNE 60 0.0 1.9 1.6 48.4 0.0 1.7
1021 MARNARDAL 11 0.0 0.4 1.5 9.9 0.0 0.3
1026 ÅSERAL 5 0.0 0.2 0.8 3.3 0.0 0.1
1029 LINDESNES 8 0.0 0.3 0.4 7.1 0.0 0.3
1032 LYNGDAL 74 0.0 2.4 1.9 67.2 0.0 2.4
1037 KVINESDAL 20 0.0 0.6 0.9 16.2 0.0 0.6
1046 SIRDAL 8 0.0 0.3 0.8 6.7 0.0 0.2
1034 HÆGEBOSTAD 5 0.0 0.2 0.7 4.8 0.0 0.2
1027 AUDNEDAL 1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VEST-AGDER, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 86 78.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 577 543.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 480 437.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 137 113.9
FINANSDEPARTEMENTET 288 270.6
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 10 9.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 131 121.7
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 1.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 354 335.3
DOMSTOLENE I NORGE 49 44.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 968 854.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VEST-AGDER, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 47 42.9
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 443 417.3
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.6
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 18 16.7
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 21 18.7
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 110 89.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 27 26.8
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.6
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.6
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 113 104.2
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 1.6
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 12.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 142 134.8
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 12 11.6
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 84 78.9
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.2
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.8
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 88 79.9
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 45 43.1
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 29.2
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 47 41.9
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 249 224.0
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 197 186.3
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 8.4
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.2
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 7 6.2
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 66 58.1
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 89 83.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 24 22.2
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 8 8.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 37 33.1
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 99 95.6
UNIVERSITETET I AGDER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 944 832.0
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i VEST-AGDER, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1001 KRISTIANSAND 20 19.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1002 MANDAL 3 2.5
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1003 FARSUND 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1004 FLEKKEFJORD 4 3.2
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1014 VENNESLA 5 3.6
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1017 SONGDALEN 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1018 SØGNE 2 2.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1021 MARNARDAL 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1026 ÅSERAL 1 0.6
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1029 LINDESNES 1 1.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1032 LYNGDAL 3 3.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1037 KVINESDAL 3 3.0
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME 1046 SIRDAL 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT 1001 KRISTIANSAND 315 300.2
AGDER POLITIDISTRIKT 1002 MANDAL 41 36.7
AGDER POLITIDISTRIKT 1003 FARSUND 10 9.2
AGDER POLITIDISTRIKT 1004 FLEKKEFJORD 14 14.0
AGDER POLITIDISTRIKT 1014 VENNESLA 16 14.3
AGDER POLITIDISTRIKT 1017 SONGDALEN 21 18.7
AGDER POLITIDISTRIKT 1021 MARNARDAL 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT 1026 ÅSERAL 2 1.3
AGDER POLITIDISTRIKT 1029 LINDESNES 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT 1032 LYNGDAL 12 10.9
AGDER POLITIDISTRIKT 1034 HÆGEBOSTAD 2 2.0
AGDER POLITIDISTRIKT 1037 KVINESDAL 8 8.0
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 1001 KRISTIANSAND 21 19.6
ARKIVVERKET 1001 KRISTIANSAND 18 16.7
BISPEDØMMEKONTOR 1001 KRISTIANSAND 21 18.7
BUFETAT SØR 1001 KRISTIANSAND 61 51.0
BUFETAT SØR 1018 SØGNE 49 38.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1001 KRISTIANSAND 10 9.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1001 KRISTIANSAND 6 6.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 1001 KRISTIANSAND 27 26.8
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 1001 KRISTIANSAND 4 3.6
FORBRUKERRÅDET 1001 KRISTIANSAND 6 5.6
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 113 104.2
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1001 KRISTIANSAND 7 6.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1001 KRISTIANSAND 2 1.6
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 1001 KRISTIANSAND 14 12.9
JERNBANEVERKET 1001 KRISTIANSAND 122 116.7
JERNBANEVERKET 1004 FLEKKEFJORD 14 13.0
JERNBANEVERKET 1021 MARNARDAL 5 4.1
JERNBANEVERKET 1034 HÆGEBOSTAD 1 1.0
JORDSKIFTERETTENE 1001 KRISTIANSAND 7 6.6
JORDSKIFTERETTENE 1004 FLEKKEFJORD 5 5.0
KONFLIKTRÅDENE 1001 KRISTIANSAND 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1001 KRISTIANSAND 84 78.9
KYSTVERKET SØRØST 1001 KRISTIANSAND 15 14.2
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1001 KRISTIANSAND 12 11.8
NAV FORVALTNING 1001 KRISTIANSAND 61 55.3
NAV FORVALTNING 1032 LYNGDAL 27 24.6
NAV HJELPEMIDLER 1001 KRISTIANSAND 45 43.1
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 1001 KRISTIANSAND 30 29.2
NAV KONTAKTSENTER 1002 MANDAL 47 41.9
NAV VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 150 140.2
NAV VEST-AGDER 1002 MANDAL 17 15.2
NAV VEST-AGDER 1003 FARSUND 9 8.4
NAV VEST-AGDER 1004 FLEKKEFJORD 11 10.2
NAV VEST-AGDER 1014 VENNESLA 12 9.9
NAV VEST-AGDER 1017 SONGDALEN 4 4.0
NAV VEST-AGDER 1018 SØGNE 9 8.3
NAV VEST-AGDER 1021 MARNARDAL 4 3.8
NAV VEST-AGDER 1026 ÅSERAL 2 1.4
NAV VEST-AGDER 1027 AUDNEDAL 1 0.1
NAV VEST-AGDER 1029 LINDESNES 6 5.1
NAV VEST-AGDER 1032 LYNGDAL 11 9.0
NAV VEST-AGDER 1034 HÆGEBOSTAD 2 1.8
NAV VEST-AGDER 1037 KVINESDAL 9 5.2
NAV VEST-AGDER 1046 SIRDAL 2 1.5
REGION SØR 1001 KRISTIANSAND 183 174.1
REGION SØR 1002 MANDAL 4 3.8
REGION SØR 1004 FLEKKEFJORD 10 8.4
RIKSADVOKATEN 1001 KRISTIANSAND 10 8.4
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1046 SIRDAL 5 4.2
SJØFARTSDIREKTORATET 1001 KRISTIANSAND 6 5.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1001 KRISTIANSAND 6 5.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1032 LYNGDAL 1 0.4
SKATTEOPPLYSNINGEN 1001 KRISTIANSAND 64 56.3
SKATTEOPPLYSNINGEN 1032 LYNGDAL 2 1.8
SKATT SØR 1001 KRISTIANSAND 55 51.8
SKATT SØR 1002 MANDAL 16 14.5
SKATT SØR 1032 LYNGDAL 18 17.5
STATENS KARTVERK 1001 KRISTIANSAND 10 9.5
STATPED 1001 KRISTIANSAND 24 22.2
STATSBYGG 1001 KRISTIANSAND 8 8.0
TINGRETTENE 1001 KRISTIANSAND 30 27.3
TINGRETTENE 1003 FARSUND 7 5.8
TOLLREGION SØR-NORGE 1001 KRISTIANSAND 99 95.6
UNIVERSITETET I AGDER 1001 KRISTIANSAND 944 832.0
UTLENDINGSDIREKTORATET 1001 KRISTIANSAND 13 13.0
UTRYKNINGSPOLITIET 1001 KRISTIANSAND 2 2.0