FORVALTNINGSDATABASEN

VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VESTFOLD
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2376 1537 3913 2336 1068 3404 40 469 509
1981 2429 1549 3978 2359 993 3352 70 556 626
1982 2442 1589 4031 2384 966 3350 58 623 681
1983 2372 1580 3952 2305 915 3220 67 665 732
1984 2372 1688 4060 2290 933 3223 82 755 837
1985 2300 1715 4015 2225 924 3149 75 791 866
1986 2253 1814 4067 2163 1012 3175 90 802 892
1987 2265 1861 4126 2172 1037 3209 93 824 917
1988 2253 1947 4200 2135 1067 3202 118 880 998
1989 2266 1910 4176 2166 1077 3243 100 833 933
1990 2276 1944 4220 2169 1071 3240 107 873 980
1991 2286 1948 4234 2182 1100 3282 104 848 952
1992 2308 1984 4292 2180 1149 3329 128 835 963
1993 2319 2045 4364 2171 1127 3298 148 918 1066
1994 2197 2032 4229 2049 1135 3184 148 897 1045
1995 2167 1993 4160 2021 1102 3123 146 891 1037
1996 2178 1978 4156 2056 1115 3171 122 863 985
1997 2020 1980 4000 1904 1154 3058 116 826 942
1998 2038 1953 3991 1887 1128 3015 151 825 976
1999 2093 2012 4105 1909 1178 3087 184 834 1018
2000 1634 1427 3061 1532 905 2437 102 522 624
2001 1647 1469 3116 1535 947 2482 112 522 634
2002 1731 1496 3227 1623 970 2593 108 526 634
2003 1421 1466 2887 1325 958 2283 96 508 604
2004 1567 1661 3228 1460 1076 2536 107 585 692
2005 1662 1734 3396 1526 1158 2684 136 576 712
2006 1632 1793 3425 1526 1215 2741 106 578 684
2007 1662 1825 3487 1519 1263 2782 143 562 705
2008 1733 1933 3666 1544 1341 2885 189 592 781
2009 1729 2072 3801 1568 1496 3064 161 576 737
2010 1793 2089 3882 1616 1514 3130 177 575 752
2011 1794 2126 3920 1624 1530 3154 170 596 766
2012 1761 2151 3912 1596 1540 3136 165 611 776
2013 1826 2167 3993 1670 1587 3257 156 580 736
2014 1951 2322 4273 1783 1763 3546 168 559 727
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VESTFOLD
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2358.9 1318.8 3677.7 2340.3 1068.2 3408.4 18.6 250.7 269.3
1981 2408.9 1295.1 3704.0 2362.2 993.1 3355.3 46.7 302.0 348.7
1982 2415.1 1284.5 3699.6 2387.5 966.2 3353.6 27.6 318.4 346.0
1983 2339.7 1247.4 3587.1 2307.8 915.1 3222.9 32.0 332.3 364.3
1984 2327.4 1295.2 3622.7 2294.1 933.3 3227.4 33.4 361.9 395.3
1985 2260.1 1311.7 3571.8 2228.1 924.2 3152.3 32.0 387.5 419.5
1986 2206.3 1414.2 3620.5 2166.3 1012.2 3178.5 40.0 402.0 442.0
1987 2214.5 1460.4 3674.9 2175.1 1037.2 3212.3 39.4 423.2 462.6
1988 2182.6 1508.9 3691.5 2135.0 1067.0 3202.0 47.6 441.9 489.5
1989 2203.9 1496.9 3700.8 2166.0 1077.0 3243.0 37.9 419.8 457.7
1990 2209.3 1514.8 3724.1 2169.0 1071.0 3240.0 40.3 443.8 484.1
1991 2222.3 1543.9 3766.3 2182.0 1100.7 3282.7 40.3 443.2 483.5
1992 2238.6 1585.4 3823.9 2184.5 1149.1 3333.5 54.1 436.3 490.4
1993 2236.9 1596.6 3833.4 2174.2 1127.0 3301.2 62.7 469.6 532.2
1994 2117.9 1621.2 3739.1 2052.1 1135.0 3187.1 65.8 486.2 552.0
1995 2090.6 1592.1 3682.8 2022.9 1102.0 3124.9 67.7 490.1 557.8
1996 2114.8 1599.1 3713.8 2056.0 1115.0 3171.0 58.8 484.1 542.8
1997 1964.0 1629.8 3593.8 1904.0 1154.0 3058.0 60.0 475.8 535.8
1998 1967.9 1612.9 3580.7 1887.0 1128.0 3015.0 80.9 484.9 565.7
1999 2000.4 1667.2 3667.6 1909.0 1178.0 3087.0 91.4 489.2 580.6
2000 1592.4 1234.8 2827.2 1532.0 905.0 2437.0 60.4 329.8 390.2
2001 1601.3 1273.8 2875.1 1535.0 947.0 2482.0 66.3 326.8 393.1
2002 1684.5 1302.6 2987.1 1623.0 970.0 2593.0 61.5 332.6 394.1
2003 1377.2 1287.7 2664.9 1325.0 958.0 2283.0 52.2 329.7 381.9
2004 1518.5 1450.1 2968.6 1460.0 1076.0 2536.0 58.5 374.1 432.6
2005 1600.5 1524.9 3125.4 1526.0 1158.0 2684.0 74.5 366.9 441.4
2006 1583.1 1586.3 3169.5 1526.0 1215.0 2741.0 57.1 371.4 428.5
2007 1593.0 1624.2 3217.2 1519.0 1263.0 2782.0 74.0 361.2 435.2
2008 1633.0 1708.5 3341.5 1544.0 1341.0 2885.0 89.0 367.5 456.5
2009 1654.4 1865.2 3519.6 1568.0 1496.0 3064.0 86.4 369.2 455.6
2010 1708.4 1882.8 3591.2 1616.0 1514.0 3130.0 92.4 368.9 461.2
2011 1719.7 1918.3 3638.0 1624.0 1530.0 3154.0 95.7 388.3 484.0
2012 1687.9 1942.9 3630.9 1596.0 1540.0 3136.0 91.9 402.9 494.9
2013 1758.3 1968.8 3727.1 1670.0 1587.0 3257.0 88.3 381.8 470.1
2014 1877.6 2129.2 4006.8 1783.0 1763.0 3546.0 94.6 366.2 460.8
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VESTFOLD
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 3913 2.2 3677.7 2.2
1981 3978 2.2 3704.0 2.2
1982 4031 2.2 3699.6 2.2
1983 3952 2.1 3587.1 2.1
1984 4060 2.2 3622.7 2.1
1985 4015 2.2 3571.8 2.1
1986 4067 2.2 3620.5 2.1
1987 4126 2.2 3674.9 2.1
1988 4200 2.3 3691.5 2.2
1989 4176 2.3 3700.8 2.2
1990 4220 2.3 3724.1 2.2
1991 4234 2.3 3766.3 2.2
1992 4292 2.4 3823.9 2.3
1993 4364 2.4 3833.4 2.3
1994 4229 2.5 3739.1 2.4
1995 4160 2.5 3682.8 2.4
1996 4156 2.5 3713.8 2.4
1997 4000 2.4 3593.8 2.3
1998 3991 2.4 3580.7 2.3
1999 4105 2.4 3667.6 2.4
2000 3061 2.3 3.3 2827.2 2.3
2001 3116 2.3 3.3 2875.1 2.3
2002 3227 2.5 3.4 2987.1 2.5
2003 2887 2.3 3.1 2664.9 2.3
2004 3228 2.5 3.4 2968.6 2.5
2005 3396 2.6 3.5 3125.4 2.6
2006 3425 2.7 3.4 3169.5 2.7
2007 3487 2.7 3.4 3217.2 2.7
2008 3666 2.7 3.5 3341.5 2.7
2009 3801 2.7 3.7 3519.6 2.7
2010 3882 2.7 3.8 3591.2 2.7
2011 3920 2.7 3.8 3638.0 2.7
2012 3912 2.7 3.7 3630.9 2.7
2013 3993 2.7 3.8 3727.1 2.7
2014 4273 2.8 4.0 4006.8 2.9

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i VESTFOLD, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
704 TØNSBERG 2036 1.3 47.6 7.3 1929.2 1.4 48.1
728 LARDAL 173 0.1 4.0 15.1 155.6 0.1 3.9
709 LARVIK 346 0.2 8.1 1.9 326.2 0.2 8.1
701 BORRE 1014 0.7 23.7 9.0 941.4 0.7 23.5
706 SANDEFJORD 326 0.2 7.6 1.5 310.3 0.2 7.7
714 HOF 56 0.0 1.3 5.7 52.4 0.0 1.3
723 TJØME 35 0.0 0.8 2.6 33.9 0.0 0.8
720 STOKKE 100 0.1 2.3 1.8 91.0 0.1 2.3
702 HOLMESTRAND 99 0.1 2.3 2.6 88.2 0.1 2.2
711 SVELVIK 17 0.0 0.4 1.1 15.2 0.0 0.4
713 SANDE 21 0.0 0.5 0.9 18.3 0.0 0.5
716 RE 21 0.0 0.5 0.6 20.0 0.0 0.5
719 ANDEBU 5 0.0 0.1 0.2 4.8 0.0 0.1
722 NØTTERØY 24 0.0 0.6 0.4 20.3 0.0 0.5

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VESTFOLD, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 613 562.7
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 384 354.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1271 1225.2
FORSVARSDEPARTEMENTET 184 178.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 138 131.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 250 229.7
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 553 491.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 439 422.1
DOMSTOLENE I NORGE 48 43.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 32 31.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 2.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
FINANSDEPARTEMENTET 279 260.9
KULTURDEPARTEMENTET 75 70.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VESTFOLD, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 15.0
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 88 86.2
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 296 267.9
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 290 282.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.4
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSDEPARTEMENTET 54 53.1
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 130 125.2
FYLKESMANNEN I VESTFOLD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 126 119.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 245 225.2
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 510 453.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 106 102.7
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 342 328.7
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 69 66.0
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 59 57.9
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 32 31.0
MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 122 113.6
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 62 56.6
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 42 40.7
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 35 30.7
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 337 306.1
POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 93 89.6
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 205 195.6
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 7 4.3
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 196 183.4
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43 38.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 12 12.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 15.7
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 43 38.0
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 74 71.2
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 60 56.7
TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 15 13.6
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.3
VESTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 495 476.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i VESTFOLD, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE 704 TØNSBERG 15 15.0
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING 704 TØNSBERG 88 86.2
BUFETAT SØR 704 TØNSBERG 127 116.1
BUFETAT SØR 728 LARDAL 169 151.8
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 704 TØNSBERG 290 282.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 709 LARVIK 7 6.4
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 701 BORRE 54 53.1
FORSVARSBYGG 701 BORRE 130 125.2
FYLKESMANNEN I VESTFOLD 704 TØNSBERG 126 119.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 704 TØNSBERG 5 4.5
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 704 TØNSBERG 245 225.2
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD 701 BORRE 510 453.0
JERNBANEVERKET 704 TØNSBERG 67 66.4
JERNBANEVERKET 706 SANDEFJORD 5 5.0
JERNBANEVERKET 709 LARVIK 34 31.2
JORDSKIFTERETTENE 704 TØNSBERG 5 5.0
KONFLIKTRÅDENE 701 BORRE 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 701 BORRE 92 89.7
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 704 TØNSBERG 167 159.9
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 706 SANDEFJORD 13 13.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 709 LARVIK 18 17.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 714 HOF 52 49.1
KYSTVERKET 701 BORRE 69 66.0
KYSTVERKET SØRØST 701 BORRE 30 30.0
KYSTVERKET SØRØST 723 TJØME 29 27.9
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 704 TØNSBERG 5 5.0
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK 706 SANDEFJORD 27 26.0
MILJØDIREKTORATET 701 BORRE 2 2.0
NAV FORVALTNING 704 TØNSBERG 122 113.6
NAV HJELPEMIDLER 720 STOKKE 62 56.6
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 704 TØNSBERG 42 40.7
NAV KONTAKTSENTER 704 TØNSBERG 35 30.7
NAV VESTFOLD 701 BORRE 27 26.1
NAV VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 12 10.2
NAV VESTFOLD 704 TØNSBERG 146 133.8
NAV VESTFOLD 706 SANDEFJORD 45 42.2
NAV VESTFOLD 709 LARVIK 44 38.1
NAV VESTFOLD 711 SVELVIK 7 6.2
NAV VESTFOLD 713 SANDE 9 7.6
NAV VESTFOLD 714 HOF 2 1.3
NAV VESTFOLD 716 RE 7 6.9
NAV VESTFOLD 719 ANDEBU 4 3.8
NAV VESTFOLD 720 STOKKE 6 5.9
NAV VESTFOLD 722 NØTTERØY 19 15.3
NAV VESTFOLD 723 TJØME 5 5.0
NAV VESTFOLD 728 LARDAL 4 3.8
POLITIHØGSKOLEN 709 LARVIK 93 89.6
REGION SØR 704 TØNSBERG 199 189.8
REGION SØR 709 LARVIK 6 5.8
SJØFARTSDIREKTORATET 709 LARVIK 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 702 HOLMESTRAND 1 0.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 704 TØNSBERG 4 3.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 709 LARVIK 2 0.5
SKATTEOPPLYSNINGEN 706 SANDEFJORD 2 2.0
SKATT SØR 702 HOLMESTRAND 26 23.7
SKATT SØR 704 TØNSBERG 117 111.4
SKATT SØR 706 SANDEFJORD 30 26.4
SKATT SØR 709 LARVIK 23 21.9
STATPED 702 HOLMESTRAND 43 38.6
STATSBYGG 701 BORRE 7 7.0
STATSBYGG 702 HOLMESTRAND 1 1.0
STATSBYGG 704 TØNSBERG 2 2.0
STATSBYGG 706 SANDEFJORD 1 1.0
STATSBYGG 714 HOF 1 1.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 711 SVELVIK 8 7.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 713 SANDE 10 8.7
TINGRETTENE 701 BORRE 9 7.3
TINGRETTENE 704 TØNSBERG 15 14.0
TINGRETTENE 706 SANDEFJORD 11 9.1
TINGRETTENE 709 LARVIK 8 7.6
TOLLREGION SØR-NORGE 706 SANDEFJORD 74 71.2
TUNSBERG BISPEDØMME 701 BORRE 6 5.5
TUNSBERG BISPEDØMME 702 HOLMESTRAND 3 2.8
TUNSBERG BISPEDØMME 704 TØNSBERG 10 9.5
TUNSBERG BISPEDØMME 706 SANDEFJORD 10 9.5
TUNSBERG BISPEDØMME 709 LARVIK 13 11.4
TUNSBERG BISPEDØMME 711 SVELVIK 2 2.0
TUNSBERG BISPEDØMME 713 SANDE 2 2.0
TUNSBERG BISPEDØMME 714 HOF 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME 716 RE 2 2.0
TUNSBERG BISPEDØMME 719 ANDEBU 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMME 720 STOKKE 4 4.0
TUNSBERG BISPEDØMME 722 NØTTERØY 5 5.0
TUNSBERG BISPEDØMME 723 TJØME 1 1.0
TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR 704 TØNSBERG 15 13.6
UTRYKNINGSPOLITIET 709 LARVIK 22 21.3
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 701 BORRE 74 72.5
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 702 HOLMESTRAND 13 11.3
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 704 TØNSBERG 189 182.2
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 706 SANDEFJORD 108 105.0
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 709 LARVIK 71 70.3
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 716 RE 12 11.1
VESTFOLD POLITIDISTRIKT 720 STOKKE 28 24.5