FORVALTNINGSDATABASEN

ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØSTFOLD
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2797 1346 4143 2756 883 3639 41 463 504
1981 2912 1564 4476 2860 1014 3874 52 550 602
1982 2924 1575 4499 2868 957 3825 56 618 674
1983 2933 1660 4593 2874 990 3864 59 670 729
1984 2903 1772 4675 2821 1020 3841 82 752 834
1985 2869 1803 4672 2781 1033 3814 88 770 858
1986 2855 1970 4825 2757 1125 3882 98 845 943
1987 2860 2036 4896 2749 1175 3924 111 861 972
1988 2799 2084 4883 2696 1213 3909 103 871 974
1989 2804 2218 5022 2685 1259 3944 119 959 1078
1990 2892 2277 5169 2771 1301 4072 121 976 1097
1991 2806 2284 5090 2665 1281 3946 141 1003 1144
1992 2772 2253 5025 2639 1327 3966 133 926 1059
1993 2797 2350 5147 2633 1329 3962 164 1021 1185
1994 2324 2102 4426 2160 1158 3318 164 944 1108
1995 2388 2180 4568 2241 1256 3497 147 924 1071
1996 2385 2203 4588 2240 1261 3501 145 942 1087
1997 2407 2191 4598 2243 1282 3525 164 909 1073
1998 2369 2089 4458 2194 1232 3426 175 857 1032
1999 2451 2187 4638 2247 1346 3593 204 841 1045
2000 1739 1453 3192 1633 961 2594 106 492 598
2001 1784 1466 3250 1666 969 2635 118 497 615
2002 1794 1498 3292 1669 1011 2680 125 487 612
2003 1559 1459 3018 1465 988 2453 94 471 565
2004 1675 1670 3345 1561 1124 2685 114 546 660
2005 1680 1717 3397 1554 1156 2710 126 561 687
2006 1646 1752 3398 1524 1222 2746 122 530 652
2007 1653 1821 3474 1531 1272 2803 122 549 671
2008 1678 1929 3607 1537 1378 2915 141 551 692
2009 1701 1997 3698 1555 1450 3005 146 547 693
2010 1783 2085 3868 1620 1580 3200 163 505 668
2011 1865 2116 3981 1703 1562 3265 162 554 716
2012 1869 2104 3973 1702 1553 3255 167 551 718
2013 1952 2162 4114 1795 1635 3430 157 527 684
2014 1865 2107 3972 1721 1628 3349 144 479 623
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ØSTFOLD
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2787.8 1123.5 3911.3 2765.5 883.6 3649.1 22.3 239.9 262.2
1981 2895.6 1298.2 4193.8 2868.9 1014.9 3883.8 26.7 283.2 309.9
1982 2903.4 1277.3 4180.7 2875.3 957.7 3833.0 28.1 319.6 347.7
1983 2910.8 1331.9 4242.7 2880.0 990.4 3870.4 30.8 341.4 372.3
1984 2859.7 1397.1 4256.8 2828.9 1021.3 3850.3 30.8 375.7 406.5
1985 2823.1 1425.9 4249.0 2787.0 1033.4 3820.5 36.1 392.5 428.5
1986 2800.0 1555.6 4355.6 2761.5 1125.2 3886.8 38.5 430.3 468.8
1987 2799.8 1626.7 4426.5 2753.0 1175.2 3928.2 46.8 451.4 498.3
1988 2737.2 1669.1 4406.4 2696.0 1213.0 3909.0 41.2 456.1 497.4
1989 2730.8 1747.7 4478.5 2685.0 1259.0 3944.0 45.8 488.7 534.5
1990 2813.5 1801.8 4615.4 2771.0 1301.0 4072.0 42.5 500.8 543.4
1991 2713.4 1800.8 4514.1 2665.0 1281.2 3946.2 48.4 519.6 568.0
1992 2690.9 1812.3 4503.2 2640.3 1327.2 3967.6 50.5 485.1 535.6
1993 2692.2 1846.8 4539.0 2633.7 1329.0 3962.7 58.5 517.8 576.2
1994 2228.8 1663.1 3891.9 2160.3 1158.1 3318.4 68.5 505.0 573.5
1995 2300.1 1767.3 4067.4 2241.0 1256.0 3497.0 59.1 511.3 570.4
1996 2301.8 1773.8 4075.5 2240.0 1261.0 3501.0 61.8 512.8 574.5
1997 2305.9 1800.0 4105.9 2243.0 1282.0 3525.0 62.9 518.0 580.9
1998 2270.0 1724.1 3994.1 2194.0 1232.0 3426.0 76.0 492.0 568.1
1999 2333.7 1817.6 4151.2 2247.0 1346.0 3593.0 86.7 471.6 558.2
2000 1691.4 1264.8 2956.3 1633.0 961.0 2594.0 58.5 303.8 362.3
2001 1728.3 1279.4 3007.8 1666.0 969.0 2635.0 62.3 310.4 372.8
2002 1735.1 1320.6 3055.7 1669.0 1011.0 2680.0 66.1 309.6 375.7
2003 1513.3 1292.1 2805.4 1465.0 988.0 2453.0 48.3 304.1 352.5
2004 1622.0 1475.9 3097.9 1561.0 1124.0 2685.0 61.0 351.9 412.9
2005 1621.6 1520.7 3142.3 1554.0 1156.0 2710.0 67.6 364.7 432.3
2006 1590.7 1574.0 3164.7 1524.0 1222.0 2746.0 66.7 352.0 418.7
2007 1595.8 1637.5 3233.3 1531.0 1272.0 2803.0 64.8 365.5 430.3
2008 1615.4 1731.9 3347.2 1537.0 1378.0 2915.0 78.4 353.9 432.2
2009 1634.5 1797.2 3431.7 1555.0 1450.0 3005.0 79.5 347.2 426.7
2010 1707.2 1907.2 3614.3 1620.0 1580.0 3200.0 87.2 327.1 414.3
2011 1792.1 1934.5 3726.5 1703.0 1562.0 3265.0 89.1 372.5 461.5
2012 1792.2 1919.8 3712.0 1702.0 1553.0 3255.0 90.2 366.8 457.0
2013 1878.7 1985.0 3863.7 1795.0 1635.0 3430.0 83.7 350.0 433.7
2014 1797.1 1944.4 3741.5 1721.0 1628.0 3349.0 76.1 316.4 392.5
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ØSTFOLD
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 4143 2.4 3911.3 2.4
1981 4476 2.4 4193.8 2.4
1982 4499 2.4 4180.7 2.4
1983 4593 2.5 4242.7 2.5
1984 4675 2.5 4256.8 2.5
1985 4672 2.5 4249.0 2.5
1986 4825 2.6 4355.6 2.5
1987 4896 2.6 4426.5 2.6
1988 4883 2.7 4406.4 2.6
1989 5022 2.7 4478.5 2.6
1990 5169 2.8 4615.4 2.7
1991 5090 2.8 4514.1 2.7
1992 5025 2.8 4503.2 2.7
1993 5147 2.8 4539.0 2.7
1994 4426 2.6 3891.9 2.5
1995 4568 2.7 4067.4 2.6
1996 4588 2.7 4075.5 2.6
1997 4598 2.7 4105.9 2.7
1998 4458 2.6 3994.1 2.6
1999 4638 2.8 4151.2 2.7
2000 3192 2.4 3.0 2956.3 2.4
2001 3250 2.4 3.0 3007.8 2.4
2002 3292 2.5 3.0 3055.7 2.5
2003 3018 2.4 2.8 2805.4 2.4
2004 3345 2.6 3.1 3097.9 2.6
2005 3397 2.6 3.1 3142.3 2.6
2006 3398 2.6 3.0 3164.7 2.7
2007 3474 2.6 3.0 3233.3 2.7
2008 3607 2.7 3.0 3347.2 2.7
2009 3698 2.6 3.2 3431.7 2.7
2010 3868 2.7 3.3 3614.3 2.7
2011 3981 2.7 3.4 3726.5 2.8
2012 3973 2.7 3.4 3712.0 2.7
2013 4114 2.8 3.5 3863.7 2.8
2014 3972 2.6 3.3 3741.5 2.7

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i ØSTFOLD, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
104 MOSS 649 0.4 16.3 4.6 617.7 0.4 16.5
106 FREDRIKSTAD 773 0.5 19.5 2.2 723.2 0.5 19.3
101 HALDEN 988 0.6 24.9 7.7 930.9 0.7 24.9
105 SARPSBORG 1103 0.7 27.8 4.7 1037.7 0.7 27.7
111 HVALER 28 0.0 0.7 2.3 27.0 0.0 0.7
119 MARKER 59 0.0 1.5 4.8 54.6 0.0 1.5
122 TRØGSTAD 52 0.0 1.3 3.3 50.1 0.0 1.3
123 SPYDEBERG 12 0.0 0.3 0.6 11.2 0.0 0.3
124 ASKIM 127 0.1 3.2 2.1 119.3 0.1 3.2
125 EIDSBERG 60 0.0 1.5 1.2 57.9 0.0 1.5
127 SKIPTVET 5 0.0 0.1 0.5 4.0 0.0 0.1
128 RAKKESTAD 25 0.0 0.6 0.7 22.4 0.0 0.6
135 RÅDE 61 0.0 1.5 2.2 58.5 0.0 1.6
136 RYGGE 18 0.0 0.5 0.3 16.7 0.0 0.4
137 VÅLER 4 0.0 0.1 0.3 3.8 0.0 0.1
138 HOBØL 2 0.0 0.1 0.2 2.0 0.0 0.1
118 AREMARK 5 0.0 0.1 1.3 3.6 0.0 0.1
121 RØMSKOG 1 0.0 0.0 0.4 1.0 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ØSTFOLD, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 706 651.5
KULTURDEPARTEMENTET 135 127.6
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 240 203.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1128 1099.4
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.1
FORSVARSDEPARTEMENTET 4 4.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 145 136.1
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 30 28.1
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 531 484.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 358 346.5
DOMSTOLENE I NORGE 56 54.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 49 47.2
FINANSDEPARTEMENTET 585 554.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ØSTFOLD, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 43 40.8
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 20 16.0
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 64 62.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 223 187.8
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.1
FOLLO POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 63 60.4
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.6
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 4 4.0
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 132 123.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 7.8
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 25 23.1
HØGSKOLEN I ØSTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 531 484.4
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 126 123.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 8.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 441 430.7
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 19.5
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 49 47.2
MEDIETILSYNET KULTURDEPARTEMENTET 51 49.6
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 140 124.8
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 56 50.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 70 66.5
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 397 369.4
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 212 204.0
SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER FINANSDEPARTEMENTET 64 63.1
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 6 4.7
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 246 230.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 13 12.5
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 48 46.8
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 269 256.9
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 611 595.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i ØSTFOLD, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS 104 MOSS 43 40.8
BISPEDØMMEKONTOR 106 FREDRIKSTAD 20 16.0
BORG BISPEDØMME 101 HALDEN 6 6.0
BORG BISPEDØMME 104 MOSS 6 5.8
BORG BISPEDØMME 105 SARPSBORG 15 14.1
BORG BISPEDØMME 106 FREDRIKSTAD 16 15.5
BORG BISPEDØMME 111 HVALER 1 1.0
BORG BISPEDØMME 119 MARKER 3 3.0
BORG BISPEDØMME 122 TRØGSTAD 1 0.8
BORG BISPEDØMME 123 SPYDEBERG 1 1.0
BORG BISPEDØMME 124 ASKIM 2 1.8
BORG BISPEDØMME 125 EIDSBERG 5 5.0
BORG BISPEDØMME 127 SKIPTVET 1 1.0
BORG BISPEDØMME 128 RAKKESTAD 1 1.0
BORG BISPEDØMME 135 RÅDE 2 2.0
BORG BISPEDØMME 136 RYGGE 2 2.0
BORG BISPEDØMME 137 VÅLER 1 1.0
BORG BISPEDØMME 138 HOBØL 1 1.0
BUFETAT ØST 101 HALDEN 95 74.5
BUFETAT ØST 104 MOSS 13 11.1
BUFETAT ØST 105 SARPSBORG 40 33.9
BUFETAT ØST 106 FREDRIKSTAD 75 68.3
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 105 SARPSBORG 6 6.0
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 106 FREDRIKSTAD 5 4.1
FOLLO POLITIDISTRIKT 124 ASKIM 63 60.4
FORBRUKERRÅDET 105 SARPSBORG 8 7.6
FORSVARSBYGG 136 RYGGE 4 4.0
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 104 MOSS 132 123.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 104 MOSS 9 7.8
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 104 MOSS 5 5.0
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 106 FREDRIKSTAD 25 23.1
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 101 HALDEN 331 306.5
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 200 177.9
JERNBANEVERKET 101 HALDEN 17 17.0
JERNBANEVERKET 104 MOSS 38 38.0
JERNBANEVERKET 105 SARPSBORG 54 51.0
JERNBANEVERKET 106 FREDRIKSTAD 2 2.0
JERNBANEVERKET 123 SPYDEBERG 2 2.0
JERNBANEVERKET 124 ASKIM 3 3.0
JERNBANEVERKET 125 EIDSBERG 9 9.0
JERNBANEVERKET 138 HOBØL 1 1.0
JORDSKIFTERETTENE 105 SARPSBORG 8 8.0
KONFLIKTRÅDENE 135 RÅDE 7 6.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 101 HALDEN 296 293.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 105 SARPSBORG 65 59.4
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 106 FREDRIKSTAD 22 21.3
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 122 TRØGSTAD 44 43.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 125 EIDSBERG 14 14.0
KYSTVERKET SØRØST 111 HVALER 20 19.5
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 105 SARPSBORG 26 25.6
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 124 ASKIM 17 16.1
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 6 5.5
MEDIETILSYNET 106 FREDRIKSTAD 51 49.6
NAV FORVALTNING 105 SARPSBORG 140 124.8
NAV HJELPEMIDLER 105 SARPSBORG 56 50.0
NAV KONTAKTSENTER 105 SARPSBORG 70 66.5
NAV ØSTFOLD 101 HALDEN 32 30.7
NAV ØSTFOLD 104 MOSS 37 33.4
NAV ØSTFOLD 105 SARPSBORG 154 143.8
NAV ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 85 81.6
NAV ØSTFOLD 111 HVALER 4 3.5
NAV ØSTFOLD 118 AREMARK 2 1.5
NAV ØSTFOLD 119 MARKER 4 3.4
NAV ØSTFOLD 121 RØMSKOG 1 1.0
NAV ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 6 5.2
NAV ØSTFOLD 123 SPYDEBERG 9 8.2
NAV ØSTFOLD 124 ASKIM 15 14.4
NAV ØSTFOLD 125 EIDSBERG 13 12.0
NAV ØSTFOLD 127 SKIPTVET 4 3.0
NAV ØSTFOLD 128 RAKKESTAD 8 6.9
NAV ØSTFOLD 135 RÅDE 8 7.3
NAV ØSTFOLD 136 RYGGE 12 10.7
NAV ØSTFOLD 137 VÅLER 3 2.8
REGION ØST 101 HALDEN 14 13.5
REGION ØST 104 MOSS 135 130.0
REGION ØST 105 SARPSBORG 52 50.6
REGION ØST 125 EIDSBERG 11 9.9
SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER 104 MOSS 64 63.1
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 104 MOSS 2 2.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 106 FREDRIKSTAD 2 1.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 124 ASKIM 2 0.8
SKATT ØST 101 HALDEN 22 21.0
SKATT ØST 104 MOSS 110 102.9
SKATT ØST 105 SARPSBORG 30 27.3
SKATT ØST 106 FREDRIKSTAD 59 56.1
SKATT ØST 124 ASKIM 25 22.8
STATSBYGG 101 HALDEN 9 8.5
STATSBYGG 105 SARPSBORG 1 1.0
STATSBYGG 106 FREDRIKSTAD 2 2.0
STATSBYGG 122 TRØGSTAD 1 1.0
TINGRETTENE 101 HALDEN 8 7.5
TINGRETTENE 104 MOSS 10 9.5
TINGRETTENE 105 SARPSBORG 11 10.8
TINGRETTENE 106 FREDRIKSTAD 11 11.0
TINGRETTENE 125 EIDSBERG 8 8.0
TOLLREGION ØST-NORGE 101 HALDEN 115 110.5
TOLLREGION ØST-NORGE 106 FREDRIKSTAD 110 105.4
TOLLREGION ØST-NORGE 119 MARKER 44 41.0
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 101 HALDEN 43 42.3
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 104 MOSS 45 44.8
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 105 SARPSBORG 367 357.3
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 106 FREDRIKSTAD 88 87.4
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 111 HVALER 3 3.0
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 118 AREMARK 3 2.1
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 119 MARKER 8 7.2
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 128 RAKKESTAD 10 9.0
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT 135 RÅDE 44 42.4