FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Oslo fylke

Enheter lokalisert i fylket Oslo.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
301 Oslo Barne- og familiedepartementet 20 0 Barneombudet
301 Oslo 10 Arbeids- og inkluderingsdepartementet
301 Oslo -600 0 Norges institusjon for menneskerettigheter
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Direktoratet for e-helse
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarsmateriell
301 Oslo 10 Statsministerens kontor
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 0 Jernbanedirektoratet
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets fellestjenester
301 Oslo -600 0 EOS-utvalget. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste
301 Oslo Samferdselsdepartementet 33 0 Statens havarikommisjon
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 0 Senter for integritet i forsvarssektoren
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 22. juli-senteret
301 Oslo Kommunal- og distriktsdepartementet 20 0 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 32 0 Eksportfinansiering Norge
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 11 Vegdirektoratet
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 0 Statens jernbanetilsyn
301 Oslo 10 Kommunal- og distriktsdepartementet
301 Oslo 10 Finansdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges forskningsråd
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norsk utenrikspolitisk institutt
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Kunsthøgskolen i Oslo
301 Oslo Barne- og familiedepartementet 31 0 Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
301 Oslo Finansdepartementet 20 0 Statistisk sentralbyrå
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet
301 Oslo 10 Kultur- og likestillingsdepartementet
301 Oslo Kommunal- og distriktsdepartementet 32 11 Statsbygg
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Tolldirektoratet
301 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet 31 0 Statens arbeidsmiljøinstitutt
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Utlendingsnemnda
301 Oslo Kommunal- og distriktsdepartementet 33 0 Husleietvistutvalget
301 Oslo Finansdepartementet 20 0 Finanstilsynet
301 Oslo Kommunal- og distriktsdepartementet 20 0 Direktoratet for byggkvalitet
301 Oslo Finansdepartementet 35 0 Norges Bank
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Utlendingsdirektoratet
301 Oslo 10 Barne- og familiedepartementet
301 Oslo Finansdepartementet 20 11 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 20 0 Norsk filminstitutt
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 33 11 Nasjonalbibliotekaren
301 Oslo Barne- og familiedepartementet 20 11 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 31 0 Likestillings- og diskrimineringsombudet
301 Oslo 10 Kunnskapsdepartementet
301 Oslo 10 Landbruks- og matdepartementet
301 Oslo -600 0 Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen
301 Oslo -600 0 Stortingets administrasjon
301 Oslo Olje- og energidepartementet 20 11 Norges vassdrags- og energidirektorat
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 0 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 20 11 Mattilsynet - hovedkontoret
301 Oslo 10 Klima- og miljødepartementet
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 31 0 Norsk Romsenter
301 Oslo 10 Utenriksdepartementet
301 Oslo Utenriksdepartementet 20 11 Direktoratet for utviklingssamarbeid
301 Oslo 10 Justis- og beredskapsdepartementet
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Norsk pasientskadeerstatning
301 Oslo 10 Forsvarsdepartementet
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 20 0 Norsk kulturråd
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 33 0 Språkrådet
301 Oslo Klima- og miljødepartementet 20 0 Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Oslo
301 Oslo Klima- og miljødepartementet 31 11 Meteorologisk institutt
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 20 11 Riksarkivet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 11 Statens lånekasse for utdanning
301 Oslo Statsministerens kontor 33 0 Regjeringsadvokaten
301 Oslo Kommunal- og distriktsdepartementet 20 0 Datatilsynet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Politiets sikkerhetstjeneste
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 33 0 Riksteatret
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 20 0 Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges musikkhøgskole
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges idrettshøgskole
301 Oslo -600 0 Riksrevisjonen
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Den høyere påtalemyndighet: Riksadvokaten
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Generaladvokaten
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Politidirektoratet
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Sekretariatet for konfliktrådene
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Statens sivilrettsforvaltning
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
301 Oslo 33 0 Ombudsmannen for forsvaret
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets høgskole
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 11 Forsvarsbygg
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets logistikk organisasjon
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarsstaben
301 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20 11 Arbeids- og velferdsdirektoratet
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 20 0 Kunst i offentlige rom
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 33 0 Norsk lyd og blindeskriftbibliotek
301 Oslo 10 Helse- og omsorgsdepartementet
301 Oslo 10 Olje- og energidepartementet
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Statens helsetilsyn
301 Oslo Barne- og familiedepartementet 33 11 Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 OsloMet – storbyuniversitetet
301 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet 33 0 Arbeidsretten
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Statens legemiddelverk
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Folkehelseinstituttet
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 11 Helsedirektoratet sentralt
301 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet 32 0 Statens pensjonskasse
301 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet 33 11 Riksmekleren
301 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20 0 Pensjonstrygden for sjømenn
301 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet 33 0 Trygderetten
301 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet 20 0 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
301 Oslo Barne- og familiedepartementet 31 0 Forbrukerrådet
301 Oslo Kommunal- og distriktsdepartementet 20 0 Digitaliseringsdirektoratet
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Etterretningstjenesten
301 Oslo 10 Samferdselsdepartementet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 21 Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste
301 Oslo 10 Nærings- og fiskeridepartementet
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Klagenemnda for industrielle rettigheter
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 20 0 Landbruksdirektoratet
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 33 0 De nasjonale forskningsetiske komiteene
Lokale avdelinger per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Innlandet Høgskolen i Innlandet - Oslo
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 0 Jernbanedirektoratet Jernbanedirektoratet, Norsk fagskole for lokomotivførere
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets fellestjenester Forsvarets regelverksenhet
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets fellestjenester Forsvarets FIF-administrasjon (FFA)
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets fellestjenester Forsvarets kommandantskap
301 Oslo Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvalteren i Oslo og Viken Statsforvalteren i Oslo og Viken, avd. Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 0 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Avdeling UNIT Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 0 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Avdeling KN Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 11 Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Sikt kontorsted Oslo
301 Oslo Samferdselsdepartementet 20 0 Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet, avd. Oslo
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Utlendingsdirektoratet Landinfo
301 Oslo Kultur- og likestillingsdepartementet 33 11 Nasjonalbibliotekaren Norsk lokalhistorisk institutt
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges handelshøyskole Norges Handelshøyskole avd. Oslo
301 Oslo Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Utdanningsdirektoratet avd Oslo
301 Oslo Landbruks- og matdepartementet 31 11 Veterinærinstituttet Norsk zoonosesenter
301 Oslo Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Registerenheten i Brønnøysund Brønnøysundregistrene Oslo-Kontoret
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets høgskole Krigsskolen
301 Oslo Forsvarsdepartementet 33 21 Forsvarets høgskole Institutt for militær ledelse og operasjoner
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Norwegian Computer Emergency Response Team - NorCERT
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)
301 Oslo Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Felles cyberkoordineringssenter (FCKS)
301 Oslo Kommunal- og distriktsdepartementet 20 0 Digitaliseringsdirektoratet Nasjonalt ressurssenter for deling av data
301 Oslo Klima- og miljødepartementet 20 11 Miljødirektoratet Miljødirektoratet Oslo