FORVALTNINGSDATABASEN

NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORD-TRØNDELAG
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2392 1043 3435 2332 591 2923 60 452 512
1981 2487 1231 3718 2419 670 3089 68 561 629
1982 2472 1244 3716 2400 665 3065 72 579 651
1983 2475 1303 3778 2402 656 3058 73 647 720
1984 2389 1301 3690 2304 622 2926 85 679 764
1985 2336 1338 3674 2255 671 2926 81 667 748
1986 2316 1457 3773 2229 758 2987 87 699 786
1987 2237 1499 3736 2156 786 2942 81 713 794
1988 2135 1495 3630 2052 795 2847 83 700 783
1989 2141 1552 3693 2038 830 2868 103 722 825
1990 2121 1593 3714 2003 834 2837 118 759 877
1991 2082 1629 3711 1976 808 2784 106 821 927
1992 2080 1627 3707 1960 845 2805 120 782 902
1993 2028 1659 3687 1884 804 2688 144 855 999
1994 1788 1515 3303 1640 742 2382 148 773 921
1995 1787 1543 3330 1621 785 2406 166 758 924
1996 1776 1526 3302 1617 795 2412 159 731 890
1997 1748 1471 3219 1557 787 2344 191 684 875
1998 1699 1404 3103 1516 757 2273 183 647 830
1999 1663 1370 3033 1486 760 2246 177 610 787
2000 1348 957 2305 1225 597 1822 123 360 483
2001 1361 979 2340 1246 612 1858 115 367 482
2002 1438 1047 2485 1325 659 1984 113 388 501
2003 1025 928 1953 921 608 1529 104 320 424
2004 1080 1010 2090 974 657 1631 106 353 459
2005 1056 1027 2083 945 654 1599 111 373 484
2006 1055 1066 2121 941 686 1627 114 380 494
2007 1027 1056 2083 921 698 1619 106 358 464
2008 1004 1074 2078 888 720 1608 116 354 470
2009 1007 1135 2142 890 780 1670 117 355 472
2010 1014 1176 2190 902 840 1742 112 336 448
2011 992 1151 2143 887 818 1705 105 333 438
2012 1019 1157 2176 893 830 1723 126 327 453
2013 1087 1227 2314 965 893 1858 122 334 456
2014 1080 1233 2313 945 903 1848 135 330 465
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORD-TRØNDELAG
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2367.8 802.4 3170.1 2332.2 591.2 2923.5 35.5 211.1 246.6
1981 2457.4 930.6 3388.0 2419.2 670.2 3089.5 38.2 260.4 298.5
1982 2440.6 933.2 3373.7 2400.2 665.2 3065.4 40.3 268.0 308.3
1983 2441.4 950.7 3392.1 2402.2 656.2 3058.4 39.2 294.5 333.7
1984 2344.7 921.2 3265.9 2304.3 622.1 2926.4 40.4 299.1 339.5
1985 2293.9 973.9 3267.8 2255.3 671.1 2926.4 38.6 302.8 341.4
1986 2271.0 1074.4 3345.4 2229.4 758.3 2987.6 41.6 316.1 357.8
1987 2201.7 1119.7 3321.4 2156.7 786.2 2942.9 45.0 333.5 378.5
1988 2097.8 1132.3 3230.0 2052.6 795.1 2847.7 45.1 337.2 382.3
1989 2092.8 1170.6 3263.4 2039.2 830.2 2869.4 53.6 340.4 394.0
1990 2062.1 1202.1 3264.1 2004.3 834.2 2838.5 57.8 367.9 425.6
1991 2029.1 1190.6 3219.8 1976.0 808.0 2784.0 53.1 382.6 435.8
1992 2014.9 1208.7 3223.6 1960.9 845.2 2806.1 54.0 363.5 417.5
1993 1950.2 1206.8 3157.0 1884.0 804.0 2688.0 66.2 402.8 469.0
1994 1715.2 1141.5 2856.7 1640.2 742.0 2382.2 75.1 399.5 474.5
1995 1699.3 1181.8 2881.1 1621.0 785.0 2406.0 78.3 396.8 475.1
1996 1689.3 1191.6 2880.9 1617.0 795.0 2412.0 72.3 396.6 468.9
1997 1643.7 1159.5 2803.2 1557.0 787.0 2344.0 86.7 372.5 459.2
1998 1603.5 1118.3 2721.8 1516.0 757.0 2273.0 87.5 361.3 448.8
1999 1570.5 1109.5 2680.0 1486.0 760.0 2246.0 84.5 349.5 434.0
2000 1295.0 816.8 2111.8 1225.0 597.0 1822.0 70.0 219.8 289.8
2001 1311.7 843.0 2154.7 1246.0 612.0 1858.0 65.7 231.0 296.7
2002 1389.4 900.8 2290.3 1325.0 659.0 1984.0 64.4 241.9 306.3
2003 979.3 810.4 1789.6 921.0 608.0 1529.0 58.3 202.4 260.6
2004 1033.7 881.2 1914.9 974.0 657.0 1631.0 59.7 224.2 283.9
2005 1007.2 890.6 1897.8 945.0 654.0 1599.0 62.2 236.6 298.8
2006 1008.1 929.3 1937.4 941.0 686.0 1627.0 67.1 243.3 310.4
2007 982.0 925.9 1907.8 921.0 698.0 1619.0 61.0 227.9 288.8
2008 949.8 944.2 1894.0 888.0 720.0 1608.0 61.8 224.1 286.0
2009 949.8 997.7 1947.4 890.0 780.0 1670.0 59.8 217.6 277.4
2010 961.5 1043.2 2004.7 902.0 840.0 1742.0 59.5 203.2 262.7
2011 946.4 1025.5 1971.9 887.0 818.0 1705.0 59.4 207.5 266.9
2012 963.0 1033.3 1996.2 893.0 830.0 1723.0 70.0 203.3 273.2
2013 1033.5 1101.9 2135.3 965.0 893.0 1858.0 68.5 208.9 277.3
2014 1025.2 1113.3 2138.5 945.0 903.0 1848.0 80.2 210.3 290.5
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORD-TRØNDELAG
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 3435 2.0 3170.1 1.9
1981 3718 2.0 3388.0 2.0
1982 3716 2.0 3373.7 2.0
1983 3778 2.0 3392.1 2.0
1984 3690 2.0 3265.9 1.9
1985 3674 2.0 3267.8 1.9
1986 3773 2.0 3345.4 2.0
1987 3736 2.0 3321.4 1.9
1988 3630 2.0 3230.0 1.9
1989 3693 2.0 3263.4 1.9
1990 3714 2.0 3264.1 1.9
1991 3711 2.0 3219.8 1.9
1992 3707 2.0 3223.6 1.9
1993 3687 2.0 3157.0 1.9
1994 3303 1.9 2856.7 1.9
1995 3330 2.0 2881.1 1.9
1996 3302 1.9 2880.9 1.9
1997 3219 1.9 2803.2 1.8
1998 3103 1.8 2721.8 1.8
1999 3033 1.8 2680.0 1.7
2000 2305 1.7 4.2 2111.8 1.7
2001 2340 1.7 4.2 2154.7 1.7
2002 2485 1.9 4.5 2290.3 1.9
2003 1953 1.6 3.5 1789.6 1.5
2004 2090 1.6 3.7 1914.9 1.6
2005 2083 1.6 3.7 1897.8 1.6
2006 2121 1.6 3.6 1937.4 1.6
2007 2083 1.6 3.4 1907.8 1.6
2008 2078 1.5 3.4 1894.0 1.5
2009 2142 1.5 3.7 1947.4 1.5
2010 2190 1.5 3.7 2004.7 1.5
2011 2143 1.5 3.5 1971.9 1.5
2012 2176 1.5 3.5 1996.2 1.5
2013 2314 1.6 3.7 2135.3 1.6
2014 2313 1.5 3.7 2138.5 1.5

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i NORD-TRØNDELAG, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1714 STJØRDAL 330 0.2 14.3 3.0 307.4 0.2 14.4
1702 STEINKJER 1037 0.7 44.8 9.8 978.5 0.7 45.8
1703 NAMSOS 242 0.2 10.5 3.4 218.8 0.2 10.2
1719 LEVANGER 445 0.3 19.2 4.7 398.3 0.3 18.6
1750 VIKNA 18 0.0 0.8 0.7 17.0 0.0 0.8
1711 MERÅKER 11 0.0 0.5 1.2 9.1 0.0 0.4
1740 NAMSSKOGAN 5 0.0 0.2 1.2 5.0 0.0 0.2
1742 GRONG 40 0.0 1.7 3.6 36.8 0.0 1.7
1721 VERDAL 76 0.0 3.3 1.1 71.2 0.1 3.3
1751 NÆRØY 28 0.0 1.2 1.4 26.2 0.0 1.2
1717 FROSTA 5 0.0 0.2 0.5 4.8 0.0 0.2
1718 LEKSVIK 9 0.0 0.4 0.6 8.0 0.0 0.4
1724 VERRAN 5 0.0 0.2 0.5 4.2 0.0 0.2
1736 SNÅSA 25 0.0 1.1 2.8 21.8 0.0 1.0
1738 LIERNE 6 0.0 0.3 0.9 4.9 0.0 0.2
1739 RØYRVIK 1 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0
1743 HØYLANDET 1 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0
1744 OVERHALLA 8 0.0 0.3 0.5 6.6 0.0 0.3
1748 FOSNES 1 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0
1749 FLATANGER 6 0.0 0.3 1.2 5.3 0.0 0.2
1755 LEKA 3 0.0 0.1 1.1 3.0 0.0 0.1
1756 INDERØY 7 0.0 0.3 0.3 6.3 0.0 0.3
1725 NAMDALSEID 4 0.0 0.2 0.6 2.7 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORD-TRØNDELAG, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 105 93.5
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 122 101.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 338 321.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.0
FORSVARSDEPARTEMENTET 110 103.9
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 158 149.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 489 450.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 294 278.0
DOMSTOLENE I NORGE 30 29.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 462 425.1
KULTURDEPARTEMENTET 56 48.2
SAMEDIGGI / SAMETINGET 9 8.2
FINANSDEPARTEMENTET 131 122.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORD-TRØNDELAG, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 24 20.6
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 122 101.7
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 110 103.9
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 128 119.2
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 475 438.2
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 76 72.7
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 10.4
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 40 38.2
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 72 64.7
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 72 65.7
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 46 41.6
NAV IKT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 41.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 31.6
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 222 199.9
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 48 45.3
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 56 48.2
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 288 272.9
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.2
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 218 205.3
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 9 8.2
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.0
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 44 42.1
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 85 78.5
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 11 11.0
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 14 11.9
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 9.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 19 18.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i NORD-TRØNDELAG, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
BIOFORSK 1714 STJØRDAL 24 20.6
BUFETAT MIDT 1702 STEINKJER 16 14.5
BUFETAT MIDT 1703 NAMSOS 29 23.6
BUFETAT MIDT 1714 STJØRDAL 38 31.8
BUFETAT MIDT 1719 LEVANGER 39 31.8
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1702 STEINKJER 7 7.0
FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 1750 VIKNA 2 2.0
FORSVARSBYGG 1714 STJØRDAL 110 103.9
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 128 119.2
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1702 STEINKJER 3 3.0
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 212 198.0
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 74 66.2
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 27 26.5
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 162 147.4
JERNBANEVERKET 1702 STEINKJER 16 15.2
JERNBANEVERKET 1711 MERÅKER 4 4.0
JERNBANEVERKET 1714 STJØRDAL 18 17.2
JERNBANEVERKET 1719 LEVANGER 9 8.6
JERNBANEVERKET 1740 NAMSSKOGAN 3 3.0
JERNBANEVERKET 1742 GRONG 26 24.7
JORDSKIFTERETTENE 1702 STEINKJER 11 10.4
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 1702 STEINKJER 10 9.8
KONFLIKTRÅDENE 1702 STEINKJER 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1702 STEINKJER 11 10.7
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1721 VERDAL 29 27.5
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1702 STEINKJER 41 36.6
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1703 NAMSOS 9 8.1
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1719 LEVANGER 18 16.0
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1751 NÆRØY 4 4.0
NAV FORVALTNING 1719 LEVANGER 72 65.7
NAV HJELPEMIDLER 1719 LEVANGER 46 41.6
NAV IKT 1702 STEINKJER 41 41.0
NAV KONTAKTSENTER 1703 NAMSOS 33 31.6
NAV NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 76 70.2
NAV NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 21 19.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1711 MERÅKER 4 2.1
NAV NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 27 25.4
NAV NORD-TRØNDELAG 1717 FROSTA 2 1.8
NAV NORD-TRØNDELAG 1718 LEKSVIK 6 5.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 26 21.3
NAV NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 21 19.2
NAV NORD-TRØNDELAG 1724 VERRAN 2 2.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1736 SNÅSA 3 3.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1738 LIERNE 2 1.4
NAV NORD-TRØNDELAG 1739 RØYRVIK 1 1.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1740 NAMSSKOGAN 1 1.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1742 GRONG 5 4.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1743 HØYLANDET 1 1.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1744 OVERHALLA 3 2.3
NAV NORD-TRØNDELAG 1748 FOSNES 1 0.7
NAV NORD-TRØNDELAG 1749 FLATANGER 2 2.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1750 VIKNA 11 11.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1751 NÆRØY 3 3.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1755 LEKA 1 1.0
NAV NORD-TRØNDELAG 1756 INDERØY 3 2.5
NAV PENSJON 1702 STEINKJER 48 45.3
NIDAROS BISPEDØMME 1702 STEINKJER 9 8.5
NIDAROS BISPEDØMME 1703 NAMSOS 8 5.2
NIDAROS BISPEDØMME 1714 STJØRDAL 8 8.0
NIDAROS BISPEDØMME 1717 FROSTA 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1718 LEKSVIK 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1719 LEVANGER 10 7.7
NIDAROS BISPEDØMME 1721 VERDAL 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1724 VERRAN 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1736 SNÅSA 6 4.5
NIDAROS BISPEDØMME 1738 LIERNE 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1740 NAMSSKOGAN 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1742 GRONG 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1744 OVERHALLA 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1749 FLATANGER 1 0.8
NIDAROS BISPEDØMME 1750 VIKNA 1 1.0
NIDAROS BISPEDØMME 1751 NÆRØY 4 3.5
NIDAROS BISPEDØMME 1756 INDERØY 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1702 STEINKJER 109 104.7
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1703 NAMSOS 34 33.3
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1711 MERÅKER 3 3.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1714 STJØRDAL 44 43.2
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1717 FROSTA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1718 LEKSVIK 2 2.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1719 LEVANGER 22 20.8
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1721 VERDAL 25 23.4
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1724 VERRAN 2 1.2
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1725 NAMDALSEID 4 2.7
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1736 SNÅSA 3 2.1
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1738 LIERNE 3 2.5
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1742 GRONG 8 7.1
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1744 OVERHALLA 4 3.3
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1749 FLATANGER 3 2.5
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1751 NÆRØY 15 14.5
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1755 LEKA 2 2.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1756 INDERØY 3 2.8
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 1702 STEINKJER 9 8.2
REGION MIDT 1702 STEINKJER 185 174.9
REGION MIDT 1703 NAMSOS 15 13.7
REGION MIDT 1714 STJØRDAL 15 14.5
REGION MIDT 1719 LEVANGER 3 2.3
SAMEDIGGI / SAMETINGET 1736 SNÅSA 9 8.2
SJØFARTSDIREKTORATET 1750 VIKNA 4 3.0
SKATTEDIREKTORATET 1719 LEVANGER 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1719 LEVANGER 1 1.0
SKATTEOPPLYSNINGEN 1702 STEINKJER 44 42.1
SKATT MIDT-NORGE 1702 STEINKJER 29 27.5
SKATT MIDT-NORGE 1703 NAMSOS 13 12.1
SKATT MIDT-NORGE 1714 STJØRDAL 19 16.3
SKATT MIDT-NORGE 1719 LEVANGER 18 17.3
SKATT MIDT-NORGE 1736 SNÅSA 4 4.0
SKATT MIDT-NORGE 1751 NÆRØY 2 1.3
STATENS KARTVERK 1702 STEINKJER 11 11.0
STATPED 1719 LEVANGER 14 11.9
STATSBYGG 1702 STEINKJER 4 4.0
STATSBYGG 1703 NAMSOS 1 1.0
STATSBYGG 1719 LEVANGER 4 4.0
TINGRETTENE 1702 STEINKJER 14 13.6
TINGRETTENE 1703 NAMSOS 5 5.0