FORVALTNINGSDATABASEN

HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HEDMARK
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4062 1926 5988 3978 1182 5160 84 744 828
1981 4184 2182 6366 4086 1298 5384 98 884 982
1982 4043 2248 6291 3948 1264 5212 95 984 1079
1983 4058 2333 6391 3959 1287 5246 99 1046 1145
1984 3933 2341 6274 3829 1222 5051 104 1119 1223
1985 3845 2389 6234 3746 1227 4973 99 1162 1261
1986 3809 2455 6264 3698 1281 4979 111 1174 1285
1987 3765 2540 6305 3643 1351 4994 122 1189 1311
1988 3614 2550 6164 3482 1325 4807 132 1225 1357
1989 3557 2480 6037 3414 1316 4730 143 1164 1307
1990 3522 2501 6023 3379 1328 4707 143 1173 1316
1991 3450 2457 5907 3300 1261 4561 150 1196 1346
1992 3464 2434 5898 3290 1325 4615 174 1109 1283
1993 3412 2490 5902 3207 1295 4502 205 1195 1400
1994 2788 2245 5033 2621 1137 3758 167 1108 1275
1995 2957 2376 5333 2781 1283 4064 176 1093 1269
1996 2875 2368 5243 2690 1271 3961 185 1097 1282
1997 2616 2176 4792 2446 1196 3642 170 980 1150
1998 2444 1848 4292 2279 1044 3323 165 804 969
1999 2536 2041 4577 2357 1202 3559 179 839 1018
2000 1799 1461 3260 1678 990 2668 121 471 592
2001 1781 1491 3272 1645 981 2626 136 510 646
2002 1606 1350 2956 1511 890 2401 95 460 555
2003 1553 1494 3047 1416 982 2398 137 512 649
2004 1638 1694 3332 1500 1107 2607 138 587 725
2005 1535 1684 3219 1391 1106 2497 144 578 722
2006 1699 1772 3471 1536 1207 2743 163 565 728
2007 1682 1831 3513 1522 1279 2801 160 552 712
2008 1724 1860 3584 1549 1325 2874 175 535 710
2009 1752 1932 3684 1591 1407 2998 161 525 686
2010 1801 1983 3784 1649 1473 3122 152 510 662
2011 1818 1984 3802 1637 1428 3065 181 556 737
2012 1831 1995 3826 1648 1435 3083 183 560 743
2013 1927 2095 4022 1722 1539 3261 205 556 761
2014 1976 2140 4116 1756 1575 3331 220 565 785
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HEDMARK
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4020.2 1537.6 5557.8 3978.8 1182.5 5161.3 41.5 355.1 396.6
1981 4138.9 1715.8 5854.7 4086.8 1298.3 5385.1 52.1 417.5 469.6
1982 3999.6 1737.7 5737.3 3948.8 1264.2 5213.0 50.8 473.5 524.3
1983 4016.4 1787.3 5803.6 3959.6 1287.1 5246.6 56.8 500.2 557.0
1984 3884.3 1737.4 5621.7 3829.6 1222.2 5051.7 54.8 515.2 570.0
1985 3799.0 1773.0 5572.0 3746.6 1227.2 4973.8 52.4 545.8 598.2
1986 3755.8 1841.9 5597.6 3698.6 1281.2 4979.8 57.2 560.6 617.8
1987 3708.4 1921.9 5630.3 3643.0 1351.0 4994.1 65.4 570.8 636.2
1988 3554.6 1922.2 5476.8 3482.4 1325.1 4807.5 72.2 597.1 669.3
1989 3490.9 1885.2 5376.0 3414.2 1316.3 4730.6 76.6 568.8 645.5
1990 3451.6 1898.4 5350.0 3379.1 1328.1 4707.2 72.5 570.3 642.8
1991 3375.3 1833.9 5209.2 3300.0 1261.2 4561.2 75.3 572.8 648.1
1992 3372.6 1843.4 5216.0 3292.8 1325.1 4617.8 79.8 518.3 598.1
1993 3297.4 1835.1 5132.5 3209.4 1295.1 4504.6 88.0 540.0 628.0
1994 2698.9 1706.2 4405.0 2622.0 1137.1 3759.1 76.9 569.0 645.9
1995 2863.6 1858.7 4722.3 2781.4 1283.2 4064.6 82.2 575.5 657.7
1996 2783.0 1862.2 4645.2 2690.0 1271.0 3961.0 93.0 591.2 684.2
1997 2531.0 1727.3 4258.3 2446.0 1196.0 3642.0 85.0 531.3 616.3
1998 2367.4 1489.6 3857.0 2279.0 1044.0 3323.0 88.4 445.6 534.0
1999 2457.8 1702.1 4159.9 2357.0 1202.0 3559.0 100.8 500.1 600.9
2000 1747.1 1272.2 3019.3 1678.0 990.0 2668.0 69.1 282.2 351.3
2001 1722.9 1298.6 3021.5 1645.0 981.0 2626.0 77.9 317.6 395.5
2002 1567.2 1182.0 2749.2 1511.0 890.0 2401.0 56.2 292.0 348.2
2003 1490.9 1302.9 2793.8 1416.0 982.0 2398.0 74.9 321.0 395.8
2004 1582.1 1474.0 3056.1 1500.0 1107.0 2607.0 82.1 367.0 449.1
2005 1475.2 1467.4 2942.7 1391.0 1106.0 2497.0 84.2 361.4 445.7
2006 1627.5 1564.1 3191.6 1536.0 1207.0 2743.0 91.5 357.1 448.6
2007 1613.9 1627.9 3241.9 1522.0 1279.0 2801.0 91.9 348.9 440.9
2008 1644.9 1668.3 3313.2 1549.0 1325.0 2874.0 95.9 343.3 439.2
2009 1680.2 1747.0 3427.2 1591.0 1407.0 2998.0 89.2 340.0 429.2
2010 1734.9 1795.7 3530.6 1649.0 1473.0 3122.0 85.9 322.7 408.6
2011 1736.4 1783.7 3520.1 1637.0 1428.0 3065.0 99.4 355.7 455.1
2012 1747.2 1792.4 3539.6 1648.0 1435.0 3083.0 99.2 357.4 456.7
2013 1829.1 1888.8 3717.9 1722.0 1539.0 3261.0 107.1 349.8 456.9
2014 1868.2 1933.3 3801.5 1756.0 1575.0 3331.0 112.2 358.3 470.5
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HEDMARK
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 5988 3.4 5557.8 3.4
1981 6366 3.5 5854.7 3.4
1982 6291 3.4 5737.3 3.3
1983 6391 3.4 5803.6 3.4
1984 6274 3.4 5621.7 3.3
1985 6234 3.4 5572.0 3.3
1986 6264 3.4 5597.6 3.3
1987 6305 3.4 5630.3 3.3
1988 6164 3.4 5476.8 3.2
1989 6037 3.3 5376.0 3.2
1990 6023 3.2 5350.0 3.1
1991 5907 3.2 5209.2 3.1
1992 5898 3.2 5216.0 3.1
1993 5902 3.2 5132.5 3.1
1994 5033 3.0 4405.0 2.9
1995 5333 3.2 4722.3 3.1
1996 5243 3.1 4645.2 3.0
1997 4792 2.9 4258.3 2.8
1998 4292 2.5 3857.0 2.5
1999 4577 2.7 4159.9 2.7
2000 3260 2.4 4.0 3019.3 2.4
2001 3272 2.4 4.0 3021.5 2.4
2002 2956 2.3 3.7 2749.2 2.3
2003 3047 2.4 3.8 2793.8 2.4
2004 3332 2.6 4.1 3056.1 2.5
2005 3219 2.5 4.0 2942.7 2.5
2006 3471 2.7 4.2 3191.6 2.7
2007 3513 2.7 4.1 3241.9 2.7
2008 3584 2.6 4.1 3313.2 2.7
2009 3684 2.6 4.3 3427.2 2.7
2010 3784 2.6 4.4 3530.6 2.6
2011 3802 2.6 4.4 3520.1 2.6
2012 3826 2.6 4.4 3539.6 2.6
2013 4022 2.7 4.7 3717.9 2.7
2014 4116 2.7 4.7 3801.5 2.7

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i HEDMARK, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
403 HAMAR 1750 1.2 42.5 8.8 1643.9 1.2 43.2
402 KONGSVINGER 867 0.6 21.1 10.4 812.6 0.6 21.4
417 STANGE 182 0.1 4.4 2.6 151.2 0.1 4.0
423 GRUE 87 0.1 2.1 4.6 74.6 0.1 2.0
434 ENGERDAL 22 0.0 0.5 4.2 20.1 0.0 0.5
427 ELVERUM 573 0.4 13.9 5.7 525.9 0.4 13.8
412 RINGSAKER 192 0.1 4.7 1.3 174.7 0.1 4.6
415 LØTEN 13 0.0 0.3 0.7 13.0 0.0 0.3
418 NORD-ODAL 54 0.0 1.3 3.4 52.1 0.0 1.4
419 SØR-ODAL 17 0.0 0.4 0.7 16.0 0.0 0.4
420 EIDSKOG 19 0.0 0.5 1.0 17.6 0.0 0.5
425 ÅSNES 37 0.0 0.9 1.2 32.1 0.0 0.8
426 VÅLER 14 0.0 0.3 1.0 13.3 0.0 0.3
428 TRYSIL 35 0.0 0.9 1.3 31.5 0.0 0.8
429 ÅMOT 89 0.1 2.2 4.7 69.7 0.0 1.8
430 STOR-ELVDAL 65 0.0 1.6 6.3 58.2 0.0 1.5
432 RENDALEN 5 0.0 0.1 0.7 5.0 0.0 0.1
436 TOLGA 6 0.0 0.1 0.9 6.0 0.0 0.2
437 TYNSET 68 0.0 1.7 2.1 63.4 0.0 1.7
438 ALVDAL 8 0.0 0.2 0.7 7.4 0.0 0.2
439 FOLLDAL 8 0.0 0.2 1.2 8.0 0.0 0.2
441 OS 5 0.0 0.1 0.7 5.0 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HEDMARK, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 632 585.0
KULTURDEPARTEMENTET 98 90.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 194 154.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 176 166.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 801 763.3
FINANSDEPARTEMENTET 666 619.0
FORSVARSDEPARTEMENTET 95 93.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 7.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 624 540.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 593 568.2
DOMSTOLENE I NORGE 75 68.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 126 118.7
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 29 27.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HEDMARK, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 28.0
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 15 14.4
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 18 16.5
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 194 154.6
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 15 14.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 53 50.1
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 95 93.0
FYLKESMANNEN I HEDMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 126 117.9
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 65 59.2
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 423 398.9
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 7.0
HØGSKOLEN I HEDMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 581 508.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 310 295.2
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 24 23.1
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 275 266.5
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 10 9.3
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 126 118.7
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 76 70.8
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 329 301.4
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 46.0
NAV INTERNASJONALT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 20.7
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 50 47.6
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 68 63.3
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 29 27.4
POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 50.8
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 283 273.0
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 7 5.3
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 59 53.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 134 127.2
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 21 20.4
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
STATISTISK SENTRALBYRÅ FINANSDEPARTEMENTET 348 321.5
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 14 14.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 38 33.3
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 64 60.9
UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 42 31.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i HEDMARK, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND 403 HAMAR 28 28.0
ARKIVVERKET 403 HAMAR 15 14.4
BISPEDØMMEKONTOR 403 HAMAR 18 16.5
BUFETAT ØST 402 KONGSVINGER 6 4.7
BUFETAT ØST 403 HAMAR 34 32.5
BUFETAT ØST 417 STANGE 78 51.9
BUFETAT ØST 423 GRUE 76 65.5
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 434 ENGERDAL 15 14.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 403 HAMAR 9 9.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 403 HAMAR 53 50.1
FORSVARSBYGG 427 ELVERUM 95 93.0
FYLKESMANNEN I HEDMARK 403 HAMAR 126 117.9
HAMAR BISPEDØMME 402 KONGSVINGER 8 7.5
HAMAR BISPEDØMME 403 HAMAR 7 6.5
HAMAR BISPEDØMME 412 RINGSAKER 10 9.5
HAMAR BISPEDØMME 415 LØTEN 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 417 STANGE 5 5.0
HAMAR BISPEDØMME 418 NORD-ODAL 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 419 SØR-ODAL 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 420 EIDSKOG 2 2.0
HAMAR BISPEDØMME 423 GRUE 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 425 ÅSNES 4 3.0
HAMAR BISPEDØMME 426 VÅLER 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 427 ELVERUM 9 6.8
HAMAR BISPEDØMME 428 TRYSIL 2 1.9
HAMAR BISPEDØMME 429 ÅMOT 2 1.0
HAMAR BISPEDØMME 430 STOR-ELVDAL 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 432 RENDALEN 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 434 ENGERDAL 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 436 TOLGA 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 437 TYNSET 3 3.0
HAMAR BISPEDØMME 438 ALVDAL 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 439 FOLLDAL 1 1.0
HAMAR BISPEDØMME 441 OS 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT 402 KONGSVINGER 52 50.4
HEDMARK POLITIDISTRIKT 403 HAMAR 192 180.9
HEDMARK POLITIDISTRIKT 412 RINGSAKER 37 35.5
HEDMARK POLITIDISTRIKT 415 LØTEN 5 5.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT 417 STANGE 11 10.4
HEDMARK POLITIDISTRIKT 418 NORD-ODAL 5 4.1
HEDMARK POLITIDISTRIKT 419 SØR-ODAL 7 7.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT 420 EIDSKOG 7 6.3
HEDMARK POLITIDISTRIKT 423 GRUE 5 3.5
HEDMARK POLITIDISTRIKT 425 ÅSNES 13 12.2
HEDMARK POLITIDISTRIKT 426 VÅLER 3 3.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT 427 ELVERUM 43 40.8
HEDMARK POLITIDISTRIKT 428 TRYSIL 12 11.8
HEDMARK POLITIDISTRIKT 429 ÅMOT 5 5.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT 430 STOR-ELVDAL 5 4.2
HEDMARK POLITIDISTRIKT 432 RENDALEN 2 2.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT 434 ENGERDAL 2 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT 436 TOLGA 3 3.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT 437 TYNSET 9 8.2
HEDMARK POLITIDISTRIKT 438 ALVDAL 5 4.4
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 403 HAMAR 7 7.0
HØGSKOLEN I HEDMARK 403 HAMAR 217 190.5
HØGSKOLEN I HEDMARK 427 ELVERUM 241 215.9
HØGSKOLEN I HEDMARK 429 ÅMOT 75 57.7
HØGSKOLEN I HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 48 43.9
JERNBANEVERKET 402 KONGSVINGER 53 48.4
JERNBANEVERKET 403 HAMAR 211 204.5
JERNBANEVERKET 417 STANGE 5 3.8
JERNBANEVERKET 426 VÅLER 5 5.0
JERNBANEVERKET 427 ELVERUM 24 22.3
JERNBANEVERKET 430 STOR-ELVDAL 7 6.4
JERNBANEVERKET 437 TYNSET 5 4.8
JORDSKIFTEOVERRETTENE 403 HAMAR 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE 402 KONGSVINGER 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE 403 HAMAR 13 12.3
JORDSKIFTERETTENE 437 TYNSET 8 7.8
KONFLIKTRÅDENE 427 ELVERUM 4 3.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 402 KONGSVINGER 123 117.7
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 403 HAMAR 50 49.3
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 417 STANGE 61 59.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 418 NORD-ODAL 41 40.0
LAGMANNSRETTENE 403 HAMAR 10 9.3
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 402 KONGSVINGER 9 8.2
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 403 HAMAR 31 29.3
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 412 RINGSAKER 66 64.2
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 427 ELVERUM 13 11.0
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND 437 TYNSET 7 5.9
NAV FORVALTNING 402 KONGSVINGER 15 14.0
NAV FORVALTNING 403 HAMAR 61 56.8
NAV HEDMARK 402 KONGSVINGER 32 29.8
NAV HEDMARK 403 HAMAR 111 101.1
NAV HEDMARK 412 RINGSAKER 37 34.4
NAV HEDMARK 415 LØTEN 7 7.0
NAV HEDMARK 417 STANGE 21 19.6
NAV HEDMARK 418 NORD-ODAL 6 6.0
NAV HEDMARK 419 SØR-ODAL 9 8.0
NAV HEDMARK 420 EIDSKOG 10 9.3
NAV HEDMARK 423 GRUE 5 4.6
NAV HEDMARK 425 ÅSNES 12 9.7
NAV HEDMARK 426 VÅLER 5 4.3
NAV HEDMARK 427 ELVERUM 33 29.8
NAV HEDMARK 428 TRYSIL 7 6.1
NAV HEDMARK 429 ÅMOT 6 5.0
NAV HEDMARK 430 STOR-ELVDAL 3 1.7
NAV HEDMARK 432 RENDALEN 2 2.0
NAV HEDMARK 434 ENGERDAL 2 2.0
NAV HEDMARK 436 TOLGA 2 2.0
NAV HEDMARK 437 TYNSET 6 6.0
NAV HEDMARK 438 ALVDAL 2 2.0
NAV HEDMARK 439 FOLLDAL 7 7.0
NAV HEDMARK 441 OS 4 4.0
NAV HJELPEMIDLER 427 ELVERUM 51 46.0
NAV INTERNASJONALT 402 KONGSVINGER 22 20.7
NAV KONTAKTSENTER 403 HAMAR 50 47.6
NAV KONTROLL 403 HAMAR 68 63.3
NAV PENSJON 403 HAMAR 8 7.3
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 403 HAMAR 29 27.4
POLITIHØGSKOLEN 402 KONGSVINGER 55 50.8
REGION ØST 402 KONGSVINGER 63 61.6
REGION ØST 403 HAMAR 181 173.4
REGION ØST 427 ELVERUM 22 21.5
REGION ØST 437 TYNSET 17 16.5
RIKSADVOKATEN 403 HAMAR 6 5.5
SKATTEDIREKTORATET 403 HAMAR 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 402 KONGSVINGER 1 0.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 403 HAMAR 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 428 TRYSIL 1 0.2
SKATTEOPPLYSNINGEN 403 HAMAR 59 53.0
SKATT ØST 402 KONGSVINGER 29 28.1
SKATT ØST 403 HAMAR 64 62.0
SKATT ØST 427 ELVERUM 25 22.9
SKATT ØST 428 TRYSIL 4 3.5
SKATT ØST 430 STOR-ELVDAL 1 1.0
SKATT ØST 434 ENGERDAL 2 2.0
SKATT ØST 437 TYNSET 9 7.7
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 403 HAMAR 20 19.8
STATENS KARTVERK 403 HAMAR 21 20.4
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 403 HAMAR 9 9.0
STATISTISK SENTRALBYRÅ 402 KONGSVINGER 348 321.5
STATSBYGG 402 KONGSVINGER 5 5.0
STATSBYGG 403 HAMAR 5 5.0
STATSBYGG 417 STANGE 1 1.0
STATSBYGG 427 ELVERUM 2 2.0
STATSBYGG 429 ÅMOT 1 1.0
TINGRETTENE 402 KONGSVINGER 8 7.4
TINGRETTENE 403 HAMAR 15 12.4
TINGRETTENE 427 ELVERUM 11 10.1
TINGRETTENE 437 TYNSET 4 3.4
TOLLREGION ØST-NORGE 402 KONGSVINGER 35 33.6
TOLLREGION ØST-NORGE 403 HAMAR 12 12.0
TOLLREGION ØST-NORGE 425 ÅSNES 8 7.2
TOLLREGION ØST-NORGE 428 TRYSIL 9 8.1
UTDANNINGSDIREKTORATET 403 HAMAR 1 1.0
VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER 412 RINGSAKER 42 31.1