Forvaltningsdatabasen

ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ROGALAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4803 2511 7314 4701 1543 6244 102 968 1070
1981 5099 2881 7980 4958 1779 6737 141 1102 1243
1982 5128 2973 8101 4979 1771 6750 149 1202 1351
1983 5193 3109 8302 5042 1828 6870 151 1281 1432
1984 5130 3159 8289 4973 1848 6821 157 1311 1468
1985 5088 3234 8322 4922 1891 6813 166 1343 1509
1986 5139 3412 8551 4956 2018 6974 183 1394 1577
1987 5007 3516 8523 4834 2120 6954 173 1396 1569
1988 4767 3510 8277 4567 2094 6661 200 1416 1616
1989 4805 3607 8412 4571 2152 6723 234 1455 1689
1990 4797 3682 8479 4568 2168 6736 229 1514 1743
1991 4728 3724 8452 4474 2100 6574 254 1624 1878
1992 4733 3685 8418 4488 2160 6648 245 1525 1770
1993 4802 4027 8829 4521 2202 6723 281 1825 2106
1994 4193 3703 7896 3895 2031 5926 298 1672 1970
1995 4180 3729 7909 3897 2051 5948 283 1678 1961
1996 4222 3781 8003 3942 2065 6007 280 1716 1996
1997 3993 3687 7680 3707 2051 5758 286 1636 1922
1998 3964 3637 7601 3635 2030 5665 329 1607 1936
1999 4008 3642 7650 3665 2158 5823 343 1484 1827
2000 3184 2539 5723 2979 1659 4638 205 880 1085
2001 3166 2556 5722 2962 1639 4601 204 917 1121
2002 3177 2676 5853 2979 1739 4718 198 937 1135
2003 2655 2566 5221 2463 1695 4158 192 871 1063
2004 2899 2901 5800 2645 1903 4548 254 998 1252
2005 2967 3046 6013 2667 2014 4681 300 1032 1332
2006 2975 3112 6087 2693 2071 4764 282 1041 1323
2007 3023 3266 6289 2747 2272 5019 276 994 1270
2008 3009 3316 6325 2732 2397 5129 277 919 1196
2009 3111 3454 6565 2796 2571 5367 315 883 1198
2010 3161 3678 6839 2822 2709 5531 339 969 1308
2011 3155 3716 6871 2789 2664 5453 366 1052 1418
2012 3187 3744 6931 2779 2689 5468 408 1055 1463
2013 3207 3726 6933 2813 2727 5540 394 999 1393
2014 3274 3819 7093 2881 2876 5757 393 943 1336
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ROGALAND
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4760.3 2040.3 6800.6 4706.2 1543.0 6249.2 54.1 497.3 551.4
1981 5039.9 2348.4 7388.4 4964.6 1779.3 6743.9 75.4 569.1 644.5
1982 5061.6 2390.1 7451.7 4984.6 1771.2 6755.8 77.0 618.9 695.9
1983 5126.8 2485.3 7612.1 5046.8 1828.3 6875.1 80.0 657.0 737.0
1984 5049.1 2505.0 7554.1 4979.3 1848.1 6827.4 69.8 656.9 726.6
1985 5006.8 2562.2 7569.0 4932.2 1891.2 6823.4 74.6 671.0 745.6
1986 5044.1 2707.5 7751.6 4966.2 2018.1 6984.3 77.9 689.4 767.3
1987 4913.1 2836.6 7749.7 4834.8 2120.3 6955.1 78.3 716.3 794.5
1988 4655.4 2831.9 7487.3 4567.4 2094.1 6661.5 88.1 737.8 825.8
1989 4677.8 2905.8 7583.6 4571.0 2152.0 6723.0 106.8 753.8 860.6
1990 4671.3 2965.3 7636.6 4568.0 2168.0 6736.0 103.3 797.3 900.6
1991 4585.2 2944.1 7529.4 4474.0 2100.1 6574.1 111.2 844.1 955.3
1992 4594.7 2951.3 7546.0 4490.3 2160.0 6650.3 104.4 791.3 895.7
1993 4638.7 3107.2 7745.9 4522.6 2202.1 6724.7 116.1 905.1 1021.2
1994 4027.1 2923.5 6950.6 3897.4 2031.0 5928.4 129.7 892.5 1022.2
1995 4015.4 2961.0 6976.4 3898.2 2051.0 5949.2 117.2 910.0 1027.2
1996 4053.7 2989.4 7043.1 3942.0 2065.0 6007.0 111.7 924.4 1036.1
1997 3814.7 2935.9 6750.6 3707.0 2051.0 5758.0 107.7 884.9 992.6
1998 3765.7 2914.6 6680.3 3635.0 2030.0 5665.0 130.7 884.6 1015.3
1999 3813.2 3008.5 6821.6 3665.0 2158.0 5823.0 148.2 850.5 998.6
2000 3080.1 2218.0 5298.2 2979.0 1659.0 4638.0 101.1 559.0 660.2
2001 3066.1 2226.0 5292.2 2962.0 1639.0 4601.0 104.2 587.0 691.2
2002 3079.8 2337.6 5417.3 2979.0 1739.0 4718.0 100.8 598.6 699.3
2003 2557.4 2255.8 4813.2 2463.0 1695.0 4158.0 94.4 560.8 655.2
2004 2772.1 2545.0 5317.2 2645.0 1903.0 4548.0 127.1 642.0 769.2
2005 2824.5 2678.2 5502.7 2667.0 2014.0 4681.0 157.5 664.2 821.7
2006 2838.2 2748.3 5586.5 2693.0 2071.0 4764.0 145.2 677.3 822.5
2007 2885.6 2912.4 5798.0 2747.0 2272.0 5019.0 138.6 640.4 779.0
2008 2864.5 2982.2 5846.7 2732.0 2397.0 5129.0 132.5 585.2 717.7
2009 2937.9 3131.4 6069.2 2796.0 2571.0 5367.0 141.9 560.4 702.2
2010 2976.4 3326.4 6302.8 2822.0 2709.0 5531.0 154.4 617.4 771.8
2011 2956.1 3338.4 6294.5 2789.0 2664.0 5453.0 167.1 674.4 841.5
2012 2964.2 3350.2 6314.4 2779.0 2689.0 5468.0 185.2 661.2 846.4
2013 2995.7 3357.8 6353.5 2813.0 2727.0 5540.0 182.7 630.8 813.5
2014 3058.6 3460.9 6519.5 2881.0 2876.0 5757.0 177.6 584.9 762.5
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ROGALAND
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 7314 4.2 6800.6 4.1
1981 7980 4.4 7388.4 4.3
1982 8101 4.4 7451.7 4.3
1983 8302 4.5 7612.1 4.4
1984 8289 4.5 7554.1 4.4
1985 8322 4.5 7569.0 4.5
1986 8551 4.6 7751.6 4.5
1987 8523 4.5 7749.7 4.5
1988 8277 4.5 7487.3 4.4
1989 8412 4.5 7583.6 4.5
1990 8479 4.6 7636.6 4.5
1991 8452 4.6 7529.4 4.5
1992 8418 4.6 7546.0 4.5
1993 8829 4.8 7745.9 4.6
1994 7896 4.7 6950.6 4.5
1995 7909 4.7 6976.4 4.5
1996 8003 4.7 7043.1 4.6
1997 7680 4.6 6750.6 4.4
1998 7601 4.5 6680.3 4.3
1999 7650 4.6 6821.6 4.4
2000 5723 4.3 3.1 5298.2 4.2
2001 5722 4.2 3.0 5292.2 4.2
2002 5853 4.5 3.1 5417.3 4.5
2003 5221 4.2 2.8 4813.2 4.2
2004 5800 4.4 3.0 5317.2 4.4
2005 6013 4.6 3.1 5502.7 4.6
2006 6087 4.7 2.9 5586.5 4.7
2007 6289 4.8 2.8 5798.0 4.8
2008 6325 4.7 2.8 5846.7 4.7
2009 6565 4.7 2.9 6069.2 4.7
2010 6839 4.7 3.0 6302.8 4.7
2011 6871 4.7 2.9 6294.5 4.7
2012 6931 4.7 2.9 6314.4 4.7
2013 6933 4.7 2.8 6353.5 4.6
2014 7093 4.7 2.9 6519.5 4.6

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i ROGALAND, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1103 STAVANGER 3924 2.6 55.3 4.7 3602.9 2.6 55.3
1106 HAUGESUND 1015 0.7 14.3 4.6 947.2 0.7 14.5
1120 KLEPP 50 0.0 0.7 0.6 45.5 0.0 0.7
1102 SANDNES 763 0.5 10.8 2.1 707.5 0.5 10.9
1124 SOLA 342 0.2 4.8 1.4 304.0 0.2 4.7
1101 EIGERSUND 116 0.1 1.6 1.7 107.3 0.1 1.6
1149 KARMØY 154 0.1 2.2 1.0 143.4 0.1 2.2
1130 STRAND 40 0.0 0.6 0.9 35.7 0.0 0.5
1134 SULDAL 17 0.0 0.2 0.8 15.2 0.0 0.2
1146 TYSVÆR 22 0.0 0.3 0.5 18.5 0.0 0.3
1135 SAUDA 39 0.0 0.5 1.9 32.9 0.0 0.5
1160 VINDAFJORD 75 0.0 1.1 1.5 68.8 0.0 1.1
1112 LUND 14 0.0 0.2 1.0 11.0 0.0 0.2
1119 231 0.2 3.3 2.9 217.7 0.2 3.3
1121 TIME 94 0.1 1.3 1.2 82.8 0.1 1.3
1127 RANDABERG 23 0.0 0.3 0.6 21.4 0.0 0.3
1111 SOKNDAL 23 0.0 0.3 1.8 20.7 0.0 0.3
1144 KVITSØY 90 0.1 1.3 30.8 87.8 0.1 1.3
1114 BJERKREIM 5 0.0 0.1 0.4 3.9 0.0 0.1
1122 GJESDAL 20 0.0 0.3 0.5 19.0 0.0 0.3
1129 FORSAND 3 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0
1133 HJELMELAND 5 0.0 0.1 0.4 5.0 0.0 0.1
1141 FINNØY 12 0.0 0.2 0.8 8.1 0.0 0.1
1142 RENNESØY 12 0.0 0.2 1.0 9.5 0.0 0.1
1145 BOKN 3 0.0 0.0 0.9 1.8 0.0 0.0
1151 UTSIRA 1 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ROGALAND, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1116 1027.5
KULTURDEPARTEMENTET 158 134.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 174 157.7
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 311 254.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1546 1472.7
FINANSDEPARTEMENTET 664 624.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 256 249.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 317 300.4
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 123 107.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1482 1277.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 655 636.0
DOMSTOLENE I NORGE 78 72.2
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 213 206.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ROGALAND, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 22.4
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 17 13.4
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 14.8
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 22 17.9
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 297 241.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 11.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 42 40.9
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 30 27.5
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.8
FYLKESMANNEN I ROGALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 165 152.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 246 235.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 118 102.3
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 23.0
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 155 130.6
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 72 71.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 6.7
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.5
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 452 424.8
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 3.8
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
KYSTVERKET VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 139 134.1
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 145 132.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 212 195.8
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 85 78.7
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 69.9
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 18.0
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 534 481.3
OLJEDIREKTORATET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 213 206.7
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
PETROLEUMSTILSYNET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 168 161.5
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 425 412.1
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 790 758.6
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 221 217.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 8 6.1
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 547 514.7
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 130 126.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 22 21.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 116 100.5
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 71 65.5
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 67 62.4
UNIVERSITETET I STAVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1297 1117.4
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i ROGALAND, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 1103 STAVANGER 11 10.0
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 1106 HAUGESUND 13 12.4
ARKIVVERKET 1103 STAVANGER 17 13.4
BIOFORSK 1120 KLEPP 17 14.8
BISPEDØMMEKONTOR 1103 STAVANGER 22 17.9
BUFETAT VEST 1102 SANDNES 41 35.7
BUFETAT VEST 1103 STAVANGER 105 82.4
BUFETAT VEST 1106 HAUGESUND 90 78.8
BUFETAT VEST 1124 SOLA 61 44.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1102 SANDNES 13 11.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 1103 STAVANGER 42 40.9
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 1101 EIGERSUND 18 17.4
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 1149 KARMØY 12 10.1
FORBRUKERRÅDET 1103 STAVANGER 4 3.8
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1101 EIGERSUND 1 1.0
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1103 STAVANGER 161 148.6
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1130 STRAND 1 1.0
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1134 SULDAL 1 1.0
FYLKESMANNEN I ROGALAND 1146 TYSVÆR 1 1.0
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1103 STAVANGER 10 9.5
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1106 HAUGESUND 179 171.3
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1134 SULDAL 6 4.9
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1135 SAUDA 7 5.9
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1146 TYSVÆR 5 5.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1149 KARMØY 37 36.3
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT 1160 VINDAFJORD 12 11.8
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1103 STAVANGER 5 5.0
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1124 SOLA 118 102.3
HOVEDREDNINGSSENTRALEN I SØR-NORGE 1124 SOLA 23 23.0
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND 1106 HAUGESUND 155 130.6
JERNBANEVERKET 1101 EIGERSUND 7 7.0
JERNBANEVERKET 1102 SANDNES 11 11.0
JERNBANEVERKET 1103 STAVANGER 26 26.0
JERNBANEVERKET 1112 LUND 1 1.0
JERNBANEVERKET 1119 3 2.6
JERNBANEVERKET 1121 TIME 24 23.4
JORDSKIFTERETTENE 1103 STAVANGER 7 6.7
JUSTERVESENET 1127 RANDABERG 5 4.5
KONFLIKTRÅDENE 1103 STAVANGER 5 4.5
KONFLIKTRÅDENE 1106 HAUGESUND 4 3.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1102 SANDNES 44 43.3
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1103 STAVANGER 138 128.2
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1106 HAUGESUND 33 31.2
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1119 183 173.9
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1160 VINDAFJORD 54 48.2
KYSTVERKET 1106 HAUGESUND 4 3.8
KYSTVERKET REDERI 1106 HAUGESUND 2 2.0
KYSTVERKET SØRØST 1111 SOKNDAL 13 13.0
KYSTVERKET VEST 1106 HAUGESUND 49 46.3
KYSTVERKET VEST 1144 KVITSØY 90 87.8
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1101 EIGERSUND 17 15.6
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1102 SANDNES 96 87.7
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1106 HAUGESUND 29 26.1
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER 1119 3 2.6
NAV FORVALTNING 1102 SANDNES 129 121.4
NAV FORVALTNING 1135 SAUDA 25 21.0
NAV FORVALTNING 1149 KARMØY 58 53.4
NAV HJELPEMIDLER 1102 SANDNES 85 78.7
NAV KONTAKTSENTER 1102 SANDNES 74 69.9
NAV KONTROLL 1124 SOLA 19 18.0
NAV ROGALAND 1101 EIGERSUND 15 12.0
NAV ROGALAND 1102 SANDNES 81 74.9
NAV ROGALAND 1103 STAVANGER 212 198.1
NAV ROGALAND 1106 HAUGESUND 45 41.8
NAV ROGALAND 1111 SOKNDAL 4 2.7
NAV ROGALAND 1112 LUND 5 3.0
NAV ROGALAND 1114 BJERKREIM 1 0.8
NAV ROGALAND 1119 17 14.8
NAV ROGALAND 1120 KLEPP 14 13.0
NAV ROGALAND 1121 TIME 17 12.7
NAV ROGALAND 1122 GJESDAL 10 9.7
NAV ROGALAND 1124 SOLA 16 14.8
NAV ROGALAND 1127 RANDABERG 9 9.0
NAV ROGALAND 1129 FORSAND 3 1.0
NAV ROGALAND 1130 STRAND 11 9.8
NAV ROGALAND 1133 HJELMELAND 1 1.0
NAV ROGALAND 1134 SULDAL 3 3.0
NAV ROGALAND 1135 SAUDA 4 3.0
NAV ROGALAND 1141 FINNØY 5 2.2
NAV ROGALAND 1142 RENNESØY 3 2.9
NAV ROGALAND 1145 BOKN 3 1.8
NAV ROGALAND 1146 TYSVÆR 12 9.0
NAV ROGALAND 1149 KARMØY 37 34.5
NAV ROGALAND 1151 UTSIRA 1 1.0
NAV ROGALAND 1160 VINDAFJORD 5 4.8
OLJEDIREKTORATET 1103 STAVANGER 213 206.7
OSLO BISPEDØMME 1103 STAVANGER 3 2.5
PETROLEUMSTILSYNET 1103 STAVANGER 168 161.5
REGION VEST 1101 EIGERSUND 9 9.0
REGION VEST 1103 STAVANGER 251 243.5
REGION VEST 1106 HAUGESUND 90 87.5
REGION VEST 1124 SOLA 75 72.1
RIKSADVOKATEN 1103 STAVANGER 13 12.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1101 EIGERSUND 28 26.6
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1102 SANDNES 139 133.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1103 STAVANGER 488 472.6
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1111 SOKNDAL 5 4.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1112 LUND 6 5.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1114 BJERKREIM 3 2.1
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1119 16 15.6
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1120 KLEPP 16 14.8
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1121 TIME 21 19.6
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1122 GJESDAL 9 8.3
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1124 SOLA 24 24.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1127 RANDABERG 5 4.9
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1130 STRAND 17 16.3
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1133 HJELMELAND 3 3.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1141 FINNØY 4 3.9
ROGALAND POLITIDISTRIKT 1142 RENNESØY 6 4.8
SJØFARTSDIREKTORATET 1103 STAVANGER 5 5.0
SJØFARTSDIREKTORATET 1106 HAUGESUND 216 212.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1101 EIGERSUND 1 0.4
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1103 STAVANGER 5 4.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1106 HAUGESUND 1 0.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1130 STRAND 1 0.3
SKATT VEST 1101 EIGERSUND 13 11.8
SKATT VEST 1103 STAVANGER 434 411.9
SKATT VEST 1106 HAUGESUND 63 59.1
SKATT VEST 1121 TIME 27 23.1
SKATT VEST 1130 STRAND 6 5.4
SKATT VEST 1134 SULDAL 4 3.5
STATENS KARTVERK 1103 STAVANGER 130 126.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 1103 STAVANGER 20 19.5
STATPED 1103 STAVANGER 10 9.6
STATSBYGG 1103 STAVANGER 14 13.8
STATSBYGG 1106 HAUGESUND 2 2.0
STATSBYGG 1119 5 4.2
STATSBYGG 1160 VINDAFJORD 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1101 EIGERSUND 3 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1102 SANDNES 17 13.0
STAVANGER BISPEDØMME 1103 STAVANGER 28 25.2
STAVANGER BISPEDØMME 1106 HAUGESUND 7 6.0
STAVANGER BISPEDØMME 1111 SOKNDAL 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1112 LUND 2 2.0
STAVANGER BISPEDØMME 1114 BJERKREIM 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1119 4 4.0
STAVANGER BISPEDØMME 1120 KLEPP 3 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1121 TIME 5 4.0
STAVANGER BISPEDØMME 1122 GJESDAL 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1124 SOLA 6 5.3
STAVANGER BISPEDØMME 1127 RANDABERG 4 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1130 STRAND 4 2.9
STAVANGER BISPEDØMME 1133 HJELMELAND 1 1.0
STAVANGER BISPEDØMME 1134 SULDAL 3 2.8
STAVANGER BISPEDØMME 1135 SAUDA 3 3.0
STAVANGER BISPEDØMME 1141 FINNØY 3 2.0
STAVANGER BISPEDØMME 1142 RENNESØY 3 1.8
STAVANGER BISPEDØMME 1146 TYSVÆR 4 3.5
STAVANGER BISPEDØMME 1149 KARMØY 10 9.0
STAVANGER BISPEDØMME 1160 VINDAFJORD 3 3.0
TINGRETTENE 1101 EIGERSUND 4 3.6
TINGRETTENE 1102 SANDNES 21 17.0
TINGRETTENE 1103 STAVANGER 30 29.0
TINGRETTENE 1106 HAUGESUND 16 15.8
TOLLREGION VEST-NORGE 1103 STAVANGER 50 46.4
TOLLREGION VEST-NORGE 1106 HAUGESUND 17 16.0
UNIVERSITETET I STAVANGER 1103 STAVANGER 1297 1117.4
VETERINÆRINSTITUTTET 1102 SANDNES 12 10.9