FORVALTNINGSDATABASEN

TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TROMS
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3191 2038 5229 3090 1362 4452 101 676 777
1981 3160 2225 5385 3038 1444 4482 122 781 903
1982 3158 2171 5329 3031 1363 4394 127 808 935
1983 3196 2335 5531 3064 1446 4510 132 889 1021
1984 3065 2253 5318 2925 1379 4304 140 874 1014
1985 3051 2270 5321 2903 1351 4254 148 919 1067
1986 3040 2301 5341 2822 1370 4192 218 931 1149
1987 3046 2357 5403 2821 1453 4274 225 904 1129
1988 2947 2478 5425 2713 1486 4199 234 992 1226
1989 2999 2546 5545 2776 1553 4329 223 993 1216
1990 3013 2594 5607 2800 1600 4400 213 994 1207
1991 3116 2675 5791 2814 1635 4449 302 1040 1342
1992 3192 2764 5956 2878 1735 4613 314 1029 1343
1993 3243 2856 6099 2882 1762 4644 361 1094 1455
1994 2922 2794 5716 2586 1726 4312 336 1068 1404
1995 2936 2804 5740 2611 1741 4352 325 1063 1388
1996 2877 2742 5619 2571 1764 4335 306 978 1284
1997 2912 2653 5565 2622 1797 4419 290 856 1146
1998 2974 2641 5615 2612 1787 4399 362 854 1216
1999 3074 2612 5686 2609 1785 4394 465 827 1292
2000 2549 2125 4674 2201 1550 3751 348 575 923
2001 2538 2104 4642 2192 1533 3725 346 571 917
2002 2772 2353 5125 2416 1724 4140 356 629 985
2003 2292 2163 4455 1966 1638 3604 326 525 851
2004 2414 2287 4701 2068 1708 3776 346 579 925
2005 2466 2419 4885 2124 1804 3928 342 615 957
2006 2505 2440 4945 2133 1839 3972 372 601 973
2007 2707 2739 5446 2318 2086 4404 389 653 1042
2008 2777 2853 5630 2351 2210 4561 426 643 1069
2009 2843 2992 5835 2361 2326 4687 482 666 1148
2010 2946 3087 6033 2450 2423 4873 496 664 1160
2011 2997 3197 6194 2477 2504 4981 520 693 1213
2012 3097 3296 6393 2573 2560 5133 524 736 1260
2013 3133 3352 6485 2592 2633 5225 541 719 1260
2014 3176 3393 6569 2620 2672 5292 556 721 1277
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TROMS
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3147.4 1701.4 4848.8 3091.1 1362.7 4453.8 56.3 338.6 394.9
1981 3103.0 1835.3 4938.3 3038.6 1444.3 4482.9 64.4 391.0 455.4
1982 3098.7 1773.1 4871.8 3031.6 1363.5 4395.0 67.1 409.6 476.7
1983 3134.5 1896.6 5031.1 3064.1 1446.1 4510.2 70.5 450.4 520.9
1984 2993.4 1817.8 4811.1 2925.1 1379.1 4304.2 68.3 438.6 506.9
1985 2975.5 1813.3 4788.8 2903.7 1351.0 4254.7 71.8 462.3 534.1
1986 2912.0 1835.2 4747.3 2822.2 1370.0 4192.2 89.8 465.2 555.0
1987 2919.5 1916.2 4835.6 2821.0 1453.0 4274.0 98.5 463.2 561.6
1988 2810.2 1965.8 4776.0 2713.0 1486.0 4199.0 97.2 479.8 577.0
1989 2869.2 2031.6 4900.8 2776.2 1553.0 4329.2 93.1 478.6 571.7
1990 2892.4 2080.6 4973.0 2800.0 1600.0 4400.0 92.4 480.6 573.0
1991 2929.8 2128.3 5058.0 2814.0 1635.0 4449.0 115.8 493.3 609.0
1992 2998.2 2235.9 5234.1 2879.5 1735.4 4614.9 118.8 500.4 619.2
1993 3013.8 2270.1 5283.9 2882.3 1762.2 4644.5 131.5 507.9 639.4
1994 2717.4 2261.4 4978.9 2586.4 1726.3 4312.7 131.0 535.2 666.2
1995 2739.9 2284.7 5024.6 2611.5 1741.1 4352.5 128.5 543.6 672.1
1996 2694.4 2279.1 4973.4 2571.0 1764.0 4335.0 123.4 515.1 638.4
1997 2742.0 2263.0 5005.0 2622.0 1797.0 4419.0 120.0 466.0 586.0
1998 2759.1 2254.2 5013.4 2612.0 1787.0 4399.0 147.1 467.2 614.4
1999 2775.4 2243.5 5018.9 2609.0 1785.0 4394.0 166.4 458.5 624.9
2000 2325.4 1878.1 4203.5 2201.0 1550.0 3751.0 124.4 328.1 452.5
2001 2319.0 1858.3 4177.3 2192.0 1533.0 3725.0 127.0 325.3 452.3
2002 2545.2 2080.6 4625.8 2416.0 1724.0 4140.0 129.2 356.6 485.8
2003 2077.1 1930.6 4007.8 1966.0 1638.0 3604.0 111.1 292.6 403.8
2004 2196.3 2036.8 4233.1 2068.0 1708.0 3776.0 128.3 328.8 457.1
2005 2255.0 2146.8 4401.8 2124.0 1804.0 3928.0 131.0 342.8 473.8
2006 2274.9 2171.7 4446.6 2133.0 1839.0 3972.0 141.9 332.7 474.6
2007 2464.6 2446.9 4911.5 2318.0 2086.0 4404.0 146.6 360.9 507.5
2008 2501.5 2548.4 5050.0 2351.0 2210.0 4561.0 150.5 338.4 489.0
2009 2549.2 2670.4 5219.6 2361.0 2326.0 4687.0 188.2 344.4 532.6
2010 2634.4 2769.9 5404.4 2450.0 2423.0 4873.0 184.4 347.0 531.4
2011 2684.6 2868.3 5552.8 2477.0 2504.0 4981.0 207.6 364.3 571.8
2012 2762.9 2937.4 5700.3 2573.0 2560.0 5133.0 189.9 377.4 567.3
2013 2799.9 2999.4 5799.3 2592.0 2633.0 5225.0 207.9 366.4 574.3
2014 2824.9 3024.1 5849.0 2620.0 2672.0 5292.0 204.9 352.1 557.0
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TROMS
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 5229 3.0 4848.8 2.9
1981 5385 2.9 4938.3 2.9
1982 5329 2.9 4871.8 2.8
1983 5531 3.0 5031.1 2.9
1984 5318 2.9 4811.1 2.8
1985 5321 2.9 4788.8 2.8
1986 5341 2.9 4747.3 2.8
1987 5403 2.9 4835.6 2.8
1988 5425 2.9 4776.0 2.8
1989 5545 3.0 4900.8 2.9
1990 5607 3.0 4973.0 2.9
1991 5791 3.1 5058.0 3.0
1992 5956 3.3 5234.1 3.1
1993 6099 3.3 5283.9 3.2
1994 5716 3.4 4978.9 3.2
1995 5740 3.4 5024.6 3.3
1996 5619 3.3 4973.4 3.2
1997 5565 3.3 5005.0 3.3
1998 5615 3.3 5013.4 3.3
1999 5686 3.4 5018.9 3.3
2000 4674 3.5 6.2 4203.5 3.4
2001 4642 3.4 6.2 4177.3 3.3
2002 5125 4.0 6.8 4625.8 3.9
2003 4455 3.6 5.9 4007.8 3.5
2004 4701 3.6 6.2 4233.1 3.5
2005 4885 3.8 6.5 4401.8 3.7
2006 4945 3.8 6.4 4446.6 3.8
2007 5446 4.1 6.9 4911.5 4.1
2008 5630 4.2 7.1 5050.0 4.0
2009 5835 4.2 8.7 5219.6 4.0
2010 6033 4.2 9.0 5404.4 4.0
2011 6194 4.3 9.1 5552.8 4.1
2012 6393 4.3 7.9 5700.3 4.2
2013 6485 4.4 7.8 5799.3 4.2
2014 6569 4.3 7.9 5849.0 4.2

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i TROMS, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1902 TROMSØ 4954 3.3 75.4 11.9 4323.8 3.1 73.9
1931 LENVIK 203 0.1 3.1 3.4 185.4 0.1 3.2
1903 HARSTAD 756 0.5 11.5 6.1 724.1 0.5 12.4
1911 KVÆFJORD 51 0.0 0.8 4.4 43.2 0.0 0.7
1923 SALANGEN 50 0.0 0.8 5.1 45.6 0.0 0.8
1941 SKJERVØY 10 0.0 0.2 0.7 8.4 0.0 0.1
1924 MÅLSELV 373 0.2 5.7 9.7 356.5 0.3 6.1
1942 NORDREISA 57 0.0 0.9 2.6 55.4 0.0 0.9
1913 SKÅNLAND 15 0.0 0.2 1.6 12.8 0.0 0.2
1917 IBESTAD 4 0.0 0.1 0.7 4.0 0.0 0.1
1919 GRATANGEN 4 0.0 0.1 1.0 3.5 0.0 0.1
1920 LAVANGEN 3 0.0 0.0 0.8 3.0 0.0 0.1
1922 BARDU 7 0.0 0.1 0.4 6.9 0.0 0.1
1925 SØRREISA 8 0.0 0.1 0.8 8.0 0.0 0.1
1926 DYRØY 2 0.0 0.0 0.6 1.7 0.0 0.0
1927 TRANØY 3 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.1
1928 TORSKEN 1 0.0 0.0 0.3 1.0 0.0 0.0
1929 BERG 3 0.0 0.0 0.6 2.1 0.0 0.0
1933 BALSFJORD 15 0.0 0.2 0.6 13.6 0.0 0.2
1936 KARLSØY 5 0.0 0.1 0.5 5.0 0.0 0.1
1938 LYNGEN 8 0.0 0.1 0.6 8.0 0.0 0.1
1939 STORFJORD 26 0.0 0.4 3.5 23.3 0.0 0.4
1940 KÅFJORD 8 0.0 0.1 1.1 7.7 0.0 0.1
1943 KVÆNANGEN 3 0.0 0.0 0.7 3.0 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TROMS, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 586 550.7
KULTURDEPARTEMENTET 94 89.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 89 84.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 244 206.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 551 537.0
FINANSDEPARTEMENTET 287 280.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 127 123.2
FORSVARSDEPARTEMENTET 493 470.7
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 165 157.2
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3373 2804.6
DOMSTOLENE I NORGE 59 57.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 340 331.4
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 134 130.7
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 12 12.0
SAMEDIGGI / SAMETINGET 11 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TROMS, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 22.8
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 11 11.0
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 21 19.6
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 15 14.8
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 230 193.6
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 15.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 19 18.5
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 53 50.9
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.0
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 493 470.7
FYLKESMANNEN I TROMS KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 129 122.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 55 53.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.3
HØGSKOLEN I HARSTD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 134 120.9
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 18 18.0
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 9 9.0
KIRKERÅDET KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 83 80.2
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 18 17.1
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 10.6
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 44 41.3
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 37 35.1
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 118 116.6
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 71 63.2
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 54 45.7
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 15.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 32.5
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.6
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 293 276.5
NAV ØKONOMILINJEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 89 87.4
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 57 53.4
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.6
NORSK POLARINSTITUTT KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 134 130.7
OLJEDIREKTORATET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 12 12.0
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 319 311.3
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 11 10.9
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 57 52.5
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 8 8.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 220 213.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 9.0
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 18.4
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19 17.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 27 25.6
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 30 28.5
TOLLREGION NORD-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 46 45.9
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 319 311.3
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3106 2560.7
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 16.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i TROMS, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 1902 TROMSØ 7 7.0
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE 1931 LENVIK 16 15.8
ARKIVVERKET 1902 TROMSØ 11 11.0
BIOFORSK 1902 TROMSØ 21 19.6
BISPEDØMMEKONTOR 1902 TROMSØ 15 14.8
BUFETAT NORD 1902 TROMSØ 107 88.8
BUFETAT NORD 1903 HARSTAD 5 5.0
BUFETAT NORD 1911 KVÆFJORD 43 35.3
BUFETAT NORD 1923 SALANGEN 37 33.7
BUFETAT NORD 1931 LENVIK 38 30.8
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR 1902 TROMSØ 5 5.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 1903 HARSTAD 6 5.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1902 TROMSØ 6 6.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1903 HARSTAD 9 9.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING 1902 TROMSØ 19 18.5
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 1902 TROMSØ 44 43.6
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 1931 LENVIK 6 5.2
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 1941 SKJERVØY 3 2.1
FORBRUKERRÅDET 1902 TROMSØ 7 6.0
FORSVARSBYGG 1903 HARSTAD 186 177.4
FORSVARSBYGG 1924 MÅLSELV 307 293.4
FYLKESMANNEN I TROMS 1902 TROMSØ 129 122.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1902 TROMSØ 7 6.5
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1902 TROMSØ 55 53.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1902 TROMSØ 4 3.3
HØGSKOLEN I HARSTD 1903 HARSTAD 134 120.9
JORDSKIFTERETTENE 1902 TROMSØ 11 11.0
JORDSKIFTERETTENE 1903 HARSTAD 7 7.0
JUSTERVESENET 1902 TROMSØ 9 9.0
KIRKERÅDET 1902 TROMSØ 5 4.5
KONFLIKTRÅDENE 1902 TROMSØ 4 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1902 TROMSØ 80 77.2
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1903 HARSTAD 3 3.0
KYSTVERKET 1902 TROMSØ 3 3.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 1902 TROMSØ 18 17.1
LAGMANNSRETTENE 1902 TROMSØ 11 10.6
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 1902 TROMSØ 14 13.5
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 1903 HARSTAD 7 7.0
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 1931 LENVIK 17 15.2
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK 1942 NORDREISA 6 5.6
METEOROLOGISK INSTITUTT 1902 TROMSØ 37 35.1
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1903 HARSTAD 100 100.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1911 KVÆFJORD 2 2.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1913 SKÅNLAND 8 7.3
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1917 IBESTAD 2 2.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT 1923 SALANGEN 6 5.3
NAV FORVALTNING 1902 TROMSØ 71 63.2
NAV HJELPEMIDLER 1902 TROMSØ 54 45.7
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 1902 TROMSØ 15 15.0
NAV KONTAKTSENTER 1902 TROMSØ 33 32.5
NAV KONTROLL 1902 TROMSØ 8 7.6
NAV TROMS 1902 TROMSØ 133 129.5
NAV TROMS 1903 HARSTAD 36 33.9
NAV TROMS 1911 KVÆFJORD 5 4.9
NAV TROMS 1913 SKÅNLAND 6 4.5
NAV TROMS 1917 IBESTAD 2 2.0
NAV TROMS 1919 GRATANGEN 3 2.5
NAV TROMS 1920 LAVANGEN 3 3.0
NAV TROMS 1922 BARDU 3 3.0
NAV TROMS 1923 SALANGEN 5 4.6
NAV TROMS 1924 MÅLSELV 6 6.0
NAV TROMS 1925 SØRREISA 4 4.0
NAV TROMS 1926 DYRØY 2 1.7
NAV TROMS 1927 TRANØY 2 2.0
NAV TROMS 1928 TORSKEN 1 1.0
NAV TROMS 1929 BERG 2 2.0
NAV TROMS 1931 LENVIK 37 32.7
NAV TROMS 1933 BALSFJORD 7 5.8
NAV TROMS 1936 KARLSØY 3 3.0
NAV TROMS 1938 LYNGEN 6 6.0
NAV TROMS 1939 STORFJORD 8 6.3
NAV TROMS 1940 KÅFJORD 3 2.8
NAV TROMS 1941 SKJERVØY 4 3.3
NAV TROMS 1942 NORDREISA 10 10.0
NAV TROMS 1943 KVÆNANGEN 2 2.0
NAV ØKONOMILINJEN 1903 HARSTAD 89 87.4
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1902 TROMSØ 20 18.5
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1903 HARSTAD 10 9.1
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1911 KVÆFJORD 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1913 SKÅNLAND 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1919 GRATANGEN 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1922 BARDU 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1923 SALANGEN 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1924 MÅLSELV 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1925 SØRREISA 3 3.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1927 TRANØY 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1929 BERG 1 0.1
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1931 LENVIK 5 4.7
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1933 BALSFJORD 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1936 KARLSØY 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1938 LYNGEN 2 2.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1940 KÅFJORD 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1942 NORDREISA 3 3.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 1943 KVÆNANGEN 1 1.0
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 1902 TROMSØ 2 2.0
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP 1902 TROMSØ 7 6.6
NORSK POLARINSTITUTT 1902 TROMSØ 134 130.7
OLJEDIREKTORATET 1903 HARSTAD 12 12.0
OSLO BISPEDØMME 1902 TROMSØ 1 1.0
REGION NORD 1902 TROMSØ 198 194.0
REGION NORD 1903 HARSTAD 76 74.3
REGION NORD 1931 LENVIK 33 31.7
REGION NORD 1942 NORDREISA 12 11.3
RIKSADVOKATEN 1902 TROMSØ 6 5.5
SAMEDIGGI / SAMETINGET 1902 TROMSØ 7 7.0
SAMEDIGGI / SAMETINGET 1940 KÅFJORD 4 3.9
SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN 1902 TROMSØ 57 52.5
SJØFARTSDIREKTORATET 1902 TROMSØ 4 4.0
SJØFARTSDIREKTORATET 1903 HARSTAD 4 4.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1902 TROMSØ 2 2.0
SKATT NORD 1902 TROMSØ 138 134.4
SKATT NORD 1903 HARSTAD 44 42.5
SKATT NORD 1924 MÅLSELV 13 13.0
SKATT NORD 1931 LENVIK 16 15.4
SKATT NORD 1942 NORDREISA 9 8.5
STATENS KARTVERK 1902 TROMSØ 9 9.0
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 1902 TROMSØ 20 18.4
STATPED 1902 TROMSØ 16 14.1
STATPED 1942 NORDREISA 3 3.0
STATSBYGG 1902 TROMSØ 25 23.6
STATSBYGG 1903 HARSTAD 2 2.0
TINGRETTENE 1902 TROMSØ 17 16.8
TINGRETTENE 1903 HARSTAD 8 6.7
TINGRETTENE 1931 LENVIK 5 5.0
TOLLREGION NORD-NORGE 1902 TROMSØ 35 34.9
TOLLREGION NORD-NORGE 1903 HARSTAD 4 4.0
TOLLREGION NORD-NORGE 1939 STORFJORD 7 7.0
TROMS POLITIDISTRIKT 1902 TROMSØ 234 228.5
TROMS POLITIDISTRIKT 1922 BARDU 3 2.9
TROMS POLITIDISTRIKT 1924 MÅLSELV 17 16.9
TROMS POLITIDISTRIKT 1925 SØRREISA 1 1.0
TROMS POLITIDISTRIKT 1931 LENVIK 30 28.9
TROMS POLITIDISTRIKT 1933 BALSFJORD 6 5.8
TROMS POLITIDISTRIKT 1936 KARLSØY 1 1.0
TROMS POLITIDISTRIKT 1939 STORFJORD 10 9.2
TROMS POLITIDISTRIKT 1941 SKJERVØY 3 3.0
TROMS POLITIDISTRIKT 1942 NORDREISA 14 14.0
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1902 TROMSØ 3076 2533.7
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1924 MÅLSELV 29 26.2
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1939 STORFJORD 1 0.8
VETERINÆRINSTITUTTET 1902 TROMSØ 3 3.0
VETERINÆRINSTITUTTET 1903 HARSTAD 14 13.5