FORVALTNINGSDATABASEN

SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SOGN OG FJORDANE
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2135 964 3099 1980 566 2546 155 398 553
1981 2191 1123 3314 2046 655 2701 145 468 613
1982 2173 1259 3432 2037 712 2749 136 547 683
1983 2226 1295 3521 2084 685 2769 142 610 752
1984 2105 1230 3335 1967 571 2538 138 659 797
1985 2065 1259 3324 1931 579 2510 134 680 814
1986 2030 1277 3307 1894 594 2488 136 683 819
1987 1982 1323 3305 1828 634 2462 154 689 843
1988 1955 1326 3281 1813 675 2488 142 651 793
1989 1949 1406 3355 1811 703 2514 138 703 841
1990 1930 1437 3367 1777 689 2466 153 748 901
1991 1892 1467 3359 1736 682 2418 156 785 941
1992 1829 1484 3313 1706 712 2418 123 772 895
1993 1809 1549 3358 1628 698 2326 181 851 1032
1994 1474 1397 2871 1301 591 1892 173 806 979
1995 1446 1382 2828 1299 608 1907 147 774 921
1996 1434 1385 2819 1293 602 1895 141 783 924
1997 1409 1332 2741 1272 614 1886 137 718 855
1998 1411 1226 2637 1273 580 1853 138 646 784
1999 1390 1248 2638 1265 624 1889 125 624 749
2000 1124 793 1917 1038 467 1505 86 326 412
2001 1263 828 2091 1166 467 1633 97 361 458
2002 1287 845 2132 1199 473 1672 88 372 460
2003 829 802 1631 772 478 1250 57 324 381
2004 888 876 1764 807 540 1347 81 336 417
2005 875 876 1751 781 530 1311 94 346 440
2006 881 916 1797 789 566 1355 92 350 442
2007 888 929 1817 792 609 1401 96 320 416
2008 861 941 1802 766 639 1405 95 302 397
2009 851 969 1820 761 668 1429 90 301 391
2010 907 1026 1933 812 730 1542 95 296 391
2011 943 1044 1987 844 745 1589 99 299 398
2012 948 1069 2017 838 775 1613 110 294 404
2013 923 1078 2001 812 777 1589 111 301 412
2014 955 1149 2104 835 842 1677 120 307 427
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SOGN OG FJORDANE
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2071.2 749.8 2820.9 1980.0 566.0 2546.0 91.2 183.8 274.9
1981 2133.9 872.4 3006.3 2046.0 655.0 2701.0 87.9 217.4 305.3
1982 2116.4 972.3 3088.7 2037.3 712.0 2749.3 79.0 260.3 339.3
1983 2168.8 970.9 3139.7 2084.1 685.0 2769.1 84.7 285.9 370.6
1984 2046.1 865.4 2911.5 1967.0 571.0 2538.0 79.1 294.4 373.5
1985 2007.3 883.5 2890.8 1931.0 579.0 2510.0 76.3 304.5 380.8
1986 1971.9 904.4 2876.3 1894.0 594.0 2488.0 77.9 310.4 388.3
1987 1921.7 968.1 2889.8 1828.9 634.3 2463.2 92.8 333.8 426.6
1988 1897.7 987.4 2885.1 1813.0 675.0 2488.0 84.7 312.4 397.2
1989 1888.6 1024.5 2913.2 1811.0 703.0 2514.0 77.6 321.5 399.1
1990 1861.9 1024.4 2886.2 1777.0 689.0 2466.0 84.9 335.4 420.2
1991 1820.0 1032.7 2852.7 1736.0 682.0 2418.0 84.0 350.7 434.7
1992 1762.0 1047.3 2809.2 1706.0 712.0 2418.0 56.0 335.3 391.2
1993 1716.2 1058.4 2774.6 1628.0 698.0 2326.0 88.2 360.4 448.6
1994 1391.3 977.0 2368.2 1301.0 591.0 1892.0 90.3 386.0 476.2
1995 1377.9 981.9 2359.8 1299.0 608.0 1907.0 78.9 373.9 452.8
1996 1368.9 984.2 2353.2 1293.0 602.0 1895.0 75.9 382.2 458.2
1997 1341.2 980.3 2321.5 1272.0 614.0 1886.0 69.2 366.3 435.5
1998 1345.4 917.7 2263.1 1273.0 580.0 1853.0 72.4 337.7 410.1
1999 1328.9 965.0 2293.9 1265.0 624.0 1889.0 63.9 341.0 404.9
2000 1085.7 655.4 1741.0 1038.0 467.0 1505.0 47.7 188.4 236.1
2001 1222.6 682.8 1905.4 1166.0 467.0 1633.0 56.6 215.8 272.4
2002 1249.2 696.0 1945.2 1199.0 473.0 1672.0 50.2 223.0 273.2
2003 809.0 680.3 1489.3 772.0 478.0 1250.0 37.0 202.3 239.3
2004 857.8 750.8 1608.6 807.0 540.0 1347.0 50.8 210.8 261.6
2005 838.9 748.4 1587.3 781.0 530.0 1311.0 57.9 218.4 276.3
2006 846.0 788.2 1634.2 789.0 566.0 1355.0 57.0 222.2 279.2
2007 848.1 811.7 1659.9 792.0 609.0 1401.0 56.1 202.7 258.9
2008 821.7 825.9 1647.6 766.0 639.0 1405.0 55.7 186.9 242.6
2009 812.2 854.4 1666.6 761.0 668.0 1429.0 51.2 186.4 237.6
2010 863.5 917.1 1780.6 812.0 730.0 1542.0 51.5 187.1 238.6
2011 897.4 935.5 1832.8 844.0 745.0 1589.0 53.4 190.4 243.8
2012 899.6 958.4 1858.0 838.0 775.0 1613.0 61.6 183.4 245.0
2013 874.4 966.4 1840.9 812.0 777.0 1589.0 62.4 189.4 251.9
2014 902.7 1042.5 1945.2 835.0 842.0 1677.0 67.7 200.5 268.2
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SOGN OG FJORDANE
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 3099 1.8 2820.9 1.7
1981 3314 1.8 3006.3 1.8
1982 3432 1.9 3088.7 1.8
1983 3521 1.9 3139.7 1.8
1984 3335 1.8 2911.5 1.7
1985 3324 1.8 2890.8 1.7
1986 3307 1.8 2876.3 1.7
1987 3305 1.8 2889.8 1.7
1988 3281 1.8 2885.1 1.7
1989 3355 1.8 2913.2 1.7
1990 3367 1.8 2886.2 1.7
1991 3359 1.8 2852.7 1.7
1992 3313 1.8 2809.2 1.7
1993 3358 1.8 2774.6 1.7
1994 2871 1.7 2368.2 1.5
1995 2828 1.7 2359.8 1.5
1996 2819 1.7 2353.2 1.5
1997 2741 1.6 2321.5 1.5
1998 2637 1.6 2263.1 1.5
1999 2638 1.6 2293.9 1.5
2000 1917 1.4 3.6 1741.0 1.4
2001 2091 1.5 4.0 1905.4 1.5
2002 2132 1.6 4.1 1945.2 1.6
2003 1631 1.3 3.1 1489.3 1.3
2004 1764 1.4 3.4 1608.6 1.3
2005 1751 1.4 3.4 1587.3 1.3
2006 1797 1.4 3.4 1634.2 1.4
2007 1817 1.4 3.4 1659.9 1.4
2008 1802 1.3 3.4 1647.6 1.3
2009 1820 1.3 3.4 1666.6 1.3
2010 1933 1.3 3.6 1780.6 1.3
2011 1987 1.4 3.7 1832.8 1.4
2012 2017 1.4 3.7 1858.0 1.4
2013 2001 1.3 3.7 1840.9 1.3
2014 2104 1.4 3.8 1945.2 1.4

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i SOGN OG FJORDANE, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1432 FØRDE 471 0.3 22.4 5.0 434.0 0.3 22.3
1429 FJALER 30 0.0 1.4 2.4 28.6 0.0 1.5
1401 FLORA 121 0.1 5.8 2.0 116.9 0.1 6.0
1411 GULEN 13 0.0 0.6 1.0 10.6 0.0 0.5
1412 SOLUND 4 0.0 0.2 1.1 4.0 0.0 0.2
1413 HYLLESTAD 6 0.0 0.3 0.8 5.6 0.0 0.3
1416 HØYANGER 19 0.0 0.9 1.1 17.0 0.0 0.9
1417 VIK 49 0.0 2.3 3.9 46.9 0.0 2.4
1418 BALESTRAND 6 0.0 0.3 1.1 5.6 0.0 0.3
1419 LEIKANGER 621 0.4 29.5 37.3 592.5 0.4 30.5
1420 SOGNDAL 473 0.3 22.5 10.4 416.7 0.3 21.4
1421 AURLAND 12 0.0 0.6 1.3 11.3 0.0 0.6
1422 LÆRDAL 23 0.0 1.1 2.1 22.2 0.0 1.1
1424 ÅRDAL 16 0.0 0.8 0.6 15.2 0.0 0.8
1426 LUSTER 14 0.0 0.7 0.7 13.5 0.0 0.7
1428 ASKVOLL 8 0.0 0.4 0.8 7.7 0.0 0.4
1430 GAULAR 8 0.0 0.4 0.8 7.8 0.0 0.4
1431 JØLSTER 9 0.0 0.4 0.9 7.2 0.0 0.4
1433 NAUSTDAL 4 0.0 0.2 0.6 3.5 0.0 0.2
1438 BREMANGER 10 0.0 0.5 0.6 8.8 0.0 0.5
1439 VÅGSØY 57 0.0 2.7 1.9 51.2 0.0 2.6
1441 SELJE 10 0.0 0.5 0.8 8.1 0.0 0.4
1443 EID 65 0.0 3.1 2.3 58.6 0.0 3.0
1444 HORNINDAL 3 0.0 0.1 0.8 3.0 0.0 0.2
1445 GLOPPEN 29 0.0 1.4 1.0 26.6 0.0 1.4
1449 STRYN 23 0.0 1.1 0.6 22.4 0.0 1.2

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SOGN OG FJORDANE, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 405 367.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 52 48.7
KULTURDEPARTEMENTET 116 109.9
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 137 115.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 233 222.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 281 268.6
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 29 26.3
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 2.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 363 315.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 298 289.6
DOMSTOLENE I NORGE 36 31.7
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 21 21.0
FINANSDEPARTEMENTET 131 126.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SOGN OG FJORDANE, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.4
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.3
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 46 43.5
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 137 115.2
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 84 81.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 21.3
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 132 124.7
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 6.5
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 351 304.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 21 19.1
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 50.0
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET KULTURDEPARTEMENTET 70 66.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 40 37.4
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 47.4
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 31 28.4
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 15.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 181 159.3
NAV ØKONOMILINJEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 115 107.3
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 21 21.0
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 292 283.6
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 36 34.6
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 95 91.5
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 213 204.1
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 6.7
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 15 12.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i SOGN OG FJORDANE, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET 1432 FØRDE 11 10.4
BIOFORSK 1429 FJALER 12 11.3
BJØRGVIN BISPEDØMME 1401 FLORA 3 3.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1411 GULEN 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1412 SOLUND 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1413 HYLLESTAD 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1416 HØYANGER 3 3.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1417 VIK 2 1.5
BJØRGVIN BISPEDØMME 1418 BALESTRAND 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1419 LEIKANGER 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1420 SOGNDAL 4 3.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1421 AURLAND 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1422 LÆRDAL 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1424 ÅRDAL 1 0.5
BJØRGVIN BISPEDØMME 1426 LUSTER 2 1.5
BJØRGVIN BISPEDØMME 1428 ASKVOLL 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1429 FJALER 4 4.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1430 GAULAR 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1431 JØLSTER 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1432 FØRDE 4 4.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1433 NAUSTDAL 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1438 BREMANGER 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1439 VÅGSØY 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1441 SELJE 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1443 EID 4 4.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1444 HORNINDAL 2 2.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1445 GLOPPEN 1 1.0
BJØRGVIN BISPEDØMME 1449 STRYN 1 1.0
BUFETAT VEST 1420 SOGNDAL 69 56.4
BUFETAT VEST 1432 FØRDE 68 58.8
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT 1419 LEIKANGER 84 81.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1420 SOGNDAL 6 6.0
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 1439 VÅGSØY 24 21.3
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 110 104.5
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 22 20.2
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1432 FØRDE 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1411 GULEN 7 5.5
HORDALAND POLITIDISTRIKT 1412 SOLUND 1 1.0
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 276 243.2
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 74 60.8
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 1 0.5
JERNBANEVERKET 1421 AURLAND 6 6.0
JORDSKIFTERETTENE 1420 SOGNDAL 6 5.8
JORDSKIFTERETTENE 1432 FØRDE 9 8.6
JORDSKIFTERETTENE 1443 EID 6 4.7
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 1420 SOGNDAL 10 9.8
KONFLIKTRÅDENE 1432 FØRDE 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1401 FLORA 10 9.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1417 VIK 37 36.4
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1420 SOGNDAL 5 4.0
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 1432 FØRDE 70 66.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 7 5.7
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 18 17.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 11 10.8
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 4 3.5
NAV FORVALTNING 1420 SOGNDAL 32 28.9
NAV FORVALTNING 1432 FØRDE 19 18.5
NAV HJELPEMIDLER 1432 FØRDE 31 28.4
NAV KONTAKTSENTER 1419 LEIKANGER 16 15.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 17 15.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1411 GULEN 4 3.1
NAV SOGN OG FJORDANE 1412 SOLUND 2 2.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1413 HYLLESTAD 2 1.6
NAV SOGN OG FJORDANE 1416 HØYANGER 9 6.9
NAV SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 4 3.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1418 BALESTRAND 2 2.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 38 33.4
NAV SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 9 8.2
NAV SOGN OG FJORDANE 1421 AURLAND 3 2.5
NAV SOGN OG FJORDANE 1422 LÆRDAL 2 2.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1424 ÅRDAL 5 5.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1426 LUSTER 7 7.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1428 ASKVOLL 4 3.8
NAV SOGN OG FJORDANE 1429 FJALER 5 4.6
NAV SOGN OG FJORDANE 1430 GAULAR 3 3.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1431 JØLSTER 4 3.1
NAV SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 13 12.1
NAV SOGN OG FJORDANE 1433 NAUSTDAL 3 2.5
NAV SOGN OG FJORDANE 1438 BREMANGER 4 3.8
NAV SOGN OG FJORDANE 1439 VÅGSØY 9 7.1
NAV SOGN OG FJORDANE 1441 SELJE 6 4.6
NAV SOGN OG FJORDANE 1443 EID 9 7.2
NAV SOGN OG FJORDANE 1444 HORNINDAL 1 1.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 8 7.0
NAV SOGN OG FJORDANE 1449 STRYN 8 8.0
NAV ØKONOMILINJEN 1419 LEIKANGER 115 107.3
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 1432 FØRDE 21 21.0
REGION VEST 1419 LEIKANGER 186 180.9
REGION VEST 1420 SOGNDAL 16 16.0
REGION VEST 1422 LÆRDAL 15 15.0
REGION VEST 1432 FØRDE 53 50.4
REGION VEST 1443 EID 22 21.3
SJØFARTSDIREKTORATET 1401 FLORA 5 5.0
SKATTEOPPLYSNINGEN 1419 LEIKANGER 33 31.6
SKATTEOPPLYSNINGEN 1420 SOGNDAL 2 2.0
SKATTEOPPLYSNINGEN 1443 EID 1 1.0
SKATT VEST 1401 FLORA 9 9.0
SKATT VEST 1411 GULEN 1 1.0
SKATT VEST 1416 HØYANGER 1 1.0
SKATT VEST 1419 LEIKANGER 34 33.5
SKATT VEST 1420 SOGNDAL 8 7.4
SKATT VEST 1424 ÅRDAL 2 2.0
SKATT VEST 1429 FJALER 5 4.8
SKATT VEST 1432 FØRDE 19 18.8
SKATT VEST 1439 VÅGSØY 1 1.0
SKATT VEST 1443 EID 15 13.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1401 FLORA 77 75.3
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1413 HYLLESTAD 3 3.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1416 HØYANGER 6 6.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1417 VIK 6 6.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1418 BALESTRAND 3 2.6
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1419 LEIKANGER 1 1.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1420 SOGNDAL 15 14.6
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1421 AURLAND 2 1.8
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1422 LÆRDAL 5 4.2
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1424 ÅRDAL 8 7.8
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1426 LUSTER 5 5.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1428 ASKVOLL 3 2.9
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1429 FJALER 4 3.9
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1430 GAULAR 4 3.8
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1431 JØLSTER 4 3.1
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1432 FØRDE 24 23.3
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1438 BREMANGER 5 4.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1439 VÅGSØY 10 9.1
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1441 SELJE 3 2.5
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1443 EID 8 7.5
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1445 GLOPPEN 7 7.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1449 STRYN 10 9.9
STATPED 1432 FØRDE 1 1.0
STATPED 1445 GLOPPEN 11 10.3
STATSBYGG 1419 LEIKANGER 3 2.9
STATSBYGG 1420 SOGNDAL 2 2.0
STATSBYGG 1432 FØRDE 1 1.0
STATSBYGG 1445 GLOPPEN 1 0.8
TINGRETTENE 1420 SOGNDAL 6 3.6
TINGRETTENE 1432 FØRDE 9 9.0