FORVALTNINGSDATABASEN

Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2023
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
BEDR (Bedrift) 2778 191525
ORGL (Organisasjonsledd) 295 185954
STAT (Staten) 20 6638
Orgnisasjoner som har organisasjonsform: ORGL, aar = 2023
Orgnr Org navn Antall ansatte
922727457 22. JULI-SENTERET 31
926727044 AGDER JORDSKIFTERETT 19
926720988 AGDER LAGMANNSRETT 48
983998275 AGDER POLITIDISTRIKT 875
926723480 AGDER TINGRETT 71
889640782 ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1531
971525681 ARBEIDSRETTEN 8
974761211 ARBEIDSTILSYNET 758
971526378 ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 830
961181399 ARKIVVERKET 340
919666102 ARTSDATABANKEN 33
971527765 BARNEOMBUDET 22
986128433 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6435
995710757 BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA 132
980633446 BIOTEKNOLOGIRÅDET 8
926721356 BORGARTING LAGMANNSRETT 116
826726342 BUSKERUD TINGRETT 54
995966697 CYBERFORSVARET CYFOR
925775908 DAGLIGVARETILSYNET 6
974761467 DATATILSYNET 67
999148603 DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 11
979529805 DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
979529813 DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
974761424 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 756
971578807 DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 131
991825827 DIGITALISERINGSDIREKTORATET 391
974760223 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 90
915933149 DIREKTORATET FOR E-HELSE 224
986252932 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 836
974788985 DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE 494
974760282 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 55
974760983 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 732
867668292 DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 161
971277882 DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) 312
988681954 DISKRIMINERINGSNEMNDA 18
926721720 DOMSTOLADMINISTRASJONEN 173
926721321 EIDSIVATING LAGMANNSRETT 38
926718304 EKSPORTFINANSIERING NORGE 121
925193755 ELDREOMBUDET
974789221 ETTERRETNINGSTJENESTEN E
971315601 FARTØYKONTORET
840747972 FINANSTILSYNET 349
926726463 FINNMARK JORDSKIFTERETT 6
984000049 FINNMARK POLITIDISTRIKT 563
926721836 FINNMARKSKOMMISJONEN 10
971203420 FISKERIDIREKTORATET 437
983744516 FOLKEHELSEINSTITUTTET 1087
926725920 FOLLO OG NORDRE ØSTFOLD TINGRETT 39
871033382 FORBRUKERRÅDET 92
974761335 FORBRUKERTILSYNET 136
989628011 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 9
986105174 FORSVARET 20509
917618283 FORSVARETS FELLESTJENESTER FFT
970963340 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 871
995967219 FORSVARETS HØGSKOLE FHS
988517860 FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO
974779498 FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE
988517534 FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH
995967294 FORSVARETS SANITET FSAN
813098202 FORSVARETS SPESIALSTYRKER FS
975950662 FORSVARSBYGG 1521
916075855 FORSVARSMATERIELL 1546
988517526 FORSVARSSTABEN FST
982907853 FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 69
926720589 FROSTATING LAGMANNSRETT 35
974652382 GARANTIKASSEN FOR FISKERE 12
971527072 GENERALADVOKATEMBETET 12
971579196 GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE
974761955 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT
926720937 GULATING LAGMANNSRETT 70
926726951 HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKIFTERETT 9
926723405 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND TINGRETT 32
971349077 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1110
988517798 HEIMEVERNET HV
986965610 HELFO 467
926726722 HELGELAND JORDSKIFTERETT
926723162 HELGELAND TINGRETT 24
983544622 HELSEDIREKTORATET 770
926726889 HORDALAND JORDSKIFTERETT 15
926723367 HORDALAND TINGRETT 101
971390425 HOVEDREDNINGSSENTRALEN 70
942114184 HUSBANKEN 287
982965691 HUSLEIETVISTUTVALGET 36
988517607 HÆREN
918108467 HØGSKOLEN I INNLANDET 2513
971555483 HØGSKOLEN I MOLDE 324
971567376 HØGSKOLEN I ØSTFOLD 1019
974809672 HØGSKULEN I VOLDA 479
917641404 HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3042
926720481 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 27
983997953 INNLANDET POLITIDISTRIKT 1040
987879696 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 273
988820016 INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 16
916810962 JERNBANEDIREKTORATET 198
874761192 JUSTERVESENET 100
999205437 KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 6
918195548 KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 30
985847215 KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 17
992375434 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27
986074465 KONFLIKTRÅDENE 129
974761246 KONKURRANSETILSYNET 101
986187243 KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 26
911830868 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5989
974760827 KRIPOS 744
971527412 KULTURDIREKTORATET 152
974761114 KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 43
977027233 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 360
974778998 KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 27
874783242 KYSTVERKET 1020
981544315 LANDBRUKSDIREKTORATET 240
988681873 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 44
926726609 LOFOTEN OG VESTERÅLEN JORDSKIFTERETT 6
982391490 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 88
981105516 LUFTFARTSTILSYNET 218
988517747 LUFTFORSVARET
940415683 MARITIM PENSJONSKASSE 22
985399077 MATTILSYNET 1316
974760886 MEDIETILSYNET 32
982786495 MESTERBREVNEMNDA 14
971274042 METEOROLOGISK INSTITUTT 572
926723073 MIDTRE HÅLOGALAND TINGRETT 25
999601391 MILJØDIREKTORATET 879
826726792 MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTERETT 21
974764113 MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 724
926723200 MØRE OG ROMSDAL TINGRETT 49
988894907 NAMSFOGDEN I OSLO, ASKER OG BÆRUM
976029100 NASJONALBIBLIOTEKET 577
974446871 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 177
985165262 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 395
996879828 NASJONALT ID-SENTER 45
984936966 NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 165
985042667 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 96
974652277 NAV AGDER 505
999263550 NAV ARBEID OG YTELSER 1665
991012133 NAV ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN
993110469 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER 909
891046642 NAV HJELPEMIDLER 1348
874652202 NAV INNLANDET 547
991078045 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 242
991013628 NAV KONTAKTSENTER 1009
991076573 NAV KONTROLL STYRINGSENHET 243
974242931 NAV MØRE OG ROMSDAL 400
975605779 NAV NORDLAND 398
974652269 NAV OSLO 1006
974652285 NAV ROGALAND 654
974652293 NAV TROMS OG FINNMARK 427
974239965 NAV TRØNDELAG 658
974241730 NAV VESTFOLD OG TELEMARK 572
974652358 NAV VESTLAND 833
974237059 NAV VEST-VIKEN 619
991012206 NAV YTELSESLINJEN
995277670 NAV ØKONOMILINJEN 308
974789310 NAV ØST-VIKEN 1083
988983837 NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 797
938966397 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 92
983999999 NORDLAND POLITIDISTRIKT 804
826726512 NORD-TROMS JORDSKIFTERETT 8
926723022 NORD-TROMS OG SENJA TINGRETT 39
970940243 NORD UNIVERSITET 2121
970141669 NORGES FORSKNINGSRÅD 394
970188290 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 219
870961642 NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 36
974789523 NORGES HANDELSHØYSKOLE 685
926721380 NORGES HØYESTERETT 74
971526033 NORGES IDRETTSHØGSKOLE 420
914781175 NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 30
969159570 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2581
974761106 NORGES MUSIKKHØGSKOLE 461
974767880 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 13257
970205039 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 709
986028307 NORSK AKKREDITERING 34
892211442 NORSK FILMINSTITUTT 110
918147764 NORSK JERNBANEMUSEUM 29
985980101 NORSK KULTURMINNEFOND 20
970145567 NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK
920440754 NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 53
984936923 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 170
971022264 NORSK POLARINSTITUTT 206
886028482 NORSK ROMSENTER 46
981965132 NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID (NOREC) 48
970955992 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 94
926726579 OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT 6
870917732 OLJEDIREKTORATET 195
997058925 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 4190
926726439 OSLO OG ØSTRE VIKEN JORDSKIFTERETT 23
961398142 OSLO POLITIDISTRIKT 3660
926725939 OSLO TINGRETT 255
971526157 PATENTSTYRET 252
986174613 PETROLEUMSTILSYNET 176
982531950 POLITIDIREKTORATET 308
974761157 POLITIETS FELLESTJENESTER 482
912814076 POLITIETS IT-ENHET 747
974769484 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
986210504 POLITIETS UTLENDINGSENHET 707
974761017 POLITIHØGSKOLEN 427
915429785 POLITI- OG LENSMANNSETATEN
916195613 REGELRÅDET 8
974760673 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 447
974761378 REGJERINGSADVOKATEN 84
971524758 RIKSADVOKATEN 215
974760819 RIKSANTIKVAREN 141
971524626 RIKSMEKLEREN 15
974760843 RIKSREVISJONEN 437
974907550 RIKSTEATRET 109
926725963 RINGERIKE, ASKER OG BÆRUM TINGRETT 54
926723863 ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT 73
926726684 SALTEN JORDSKIFTERETT 7
826723122 SALTEN OG LOFOTEN TINGRETT 27
971519363 SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 136
820327462 SENTER MOT MARIN FORSØPLING 18
991172521 SIKKERHET OG BEREDSKAP 832
919477822 SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR 428
926722840 SIS-JA NUORTA-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI /INDRE OG ØSTRE FINNMARK TINGRETT 19
918929673 SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 54
974761270 SIVILOMBUDET STORTINGETS OMBUD FOR KONTROLL MED FORVALTNINGEN 81
974761262 SJØFARTSDIREKTORATET 363
988517720 SJØFORSVARET
974761076 SKATTEETATEN 7080
926726838 SOGN OG FJORDANE JORDSKIFTERETT 24
926723278 SOGN OG FJORDANE TINGRETT 21
987248890 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 44
971527404 SPRÅKRÅDET 42
874761222 STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 184
980977269 STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
881143712 STATENS HAVARIKOMMISJON 59
974761394 STATENS HELSETILSYN 133
979363974 STATENS JERNBANETILSYN 63
971040238 STATENS KARTVERK 818
974761122 STATENS LEGEMIDDELVERK 361
960885406 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 388
982583462 STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 478
986186999 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 88
921018924 STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 29
971032081 STATENS VEGVESEN 4919
971526920 STATISTISK SENTRALBYRÅ 1056
998554640 STATPED 609
971278374 STATSBYGG 912
974764067 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 146
974763230 STATSFORVALTAREN I ROGALAND 196
974760665 STATSFORVALTAREN I VESTLAND 305
974762994 STATSFORVALTEREN I AGDER 165
974761645 STATSFORVALTEREN I INNLANDET 257
974764687 STATSFORVALTEREN I NORDLAND 181
974761319 STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 575
967311014 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 238
974764350 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 270
974762501 STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 204
921627009 STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER 201
982110777 STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 26
971527439 STORTINGETS OMBUDSNEMND FOR FORSVARET
987642491 SVALBARDS MILJØVERNFOND
971456523 SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD 50
926722808 SØNDRE ØSTFOLD TINGRETT 57
926726978 SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT 6
926723448 SØR-ROGALAND TINGRETT 72
983998313 SØR-VEST POLITIDISTRIKT 1390
983998178 SØR-ØST POLITIDISTRIKT 1833
926727117 TELEMARK JORDSKIFTERETT 13
926723545 TELEMARK TINGRETT 39
914459265 TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 17
880455702 TOLLETATEN
974761343 TOLLETATEN 1513
974769425 TROMS POLITIDISTRIKT 621
974761084 TRYGDERETTEN 77
926726374 TRØNDELAG JORDSKIFTERETT 20
983998631 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1226
926722794 TRØNDELAG TINGRETT 83
970546200 UNIVERSITETET I AGDER 2505
874789542 UNIVERSITETET I BERGEN 5963
971035854 UNIVERSITETET I OSLO 10136
971564679 UNIVERSITETET I STAVANGER 3646
911770709 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3053
970422528 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 5452
970018131 UTDANNINGSDIREKTORATET 383
974760746 UTLENDINGSDIREKTORATET 1210
982019095 UTLENDINGSNEMNDA 257
926721682 UTMARKSDOMSTOLEN FOR FINNMARK
974760894 UTRYKNINGSPOLITIET 78
916132727 VALGDIREKTORATET 34
917928010 VEGTILSYNET 14
926727176 VESTFOLD JORDSKIFTERETT 8
926723618 VESTFOLD TINGRETT 49
974762005 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT
983998461 VEST POLITIDISTRIKT 1553
926722956 VESTRE FINNMARK TINGRETT 23
926727265 VESTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT 19
926723758 VESTRE INNLANDET TINGRETT 35
926727346 VESTRE VIKEN JORDSKIFTERETT 21
970955623 VETERINÆRINSTITUTTET 378
975888622 VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER
874761532 ØKOKRIM 190
974760584 ØST POLITIDISTRIKT 2203
926727206 ØSTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT 16
926723669 ØSTRE INNLANDET TINGRETT 33
974764814 ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 39