FORVALTNINGSDATABASEN

MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MØRE OG ROMSDAL
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3498 1661 5159 3384 943 4327 114 718 832
1981 3663 1927 5590 3546 1071 4617 117 856 973
1982 3641 1982 5623 3531 1057 4588 110 925 1035
1983 3697 2160 5857 3573 1092 4665 124 1068 1192
1984 3565 2081 5646 3429 1035 4464 136 1046 1182
1985 3465 2128 5593 3343 1072 4415 122 1056 1178
1986 3402 2233 5635 3274 1153 4427 128 1080 1208
1987 3358 2278 5636 3225 1200 4425 133 1078 1211
1988 3329 2284 5613 3179 1221 4400 150 1063 1213
1989 3276 2375 5651 3117 1232 4349 159 1143 1302
1990 3252 2416 5668 3093 1222 4315 159 1194 1353
1991 3184 2511 5695 3024 1244 4268 160 1267 1427
1992 3134 2511 5645 2911 1267 4178 223 1244 1467
1993 3045 2632 5677 2772 1226 3998 273 1406 1679
1994 2636 2460 5096 2404 1166 3570 232 1294 1526
1995 2590 2420 5010 2401 1167 3568 189 1253 1442
1996 2552 2396 4948 2385 1203 3588 167 1193 1360
1997 2483 2284 4767 2298 1201 3499 185 1083 1268
1998 2422 2183 4605 2241 1156 3397 181 1027 1208
1999 2405 2084 4489 2230 1183 3413 175 901 1076
2000 1959 1392 3351 1853 870 2723 106 522 628
2001 1959 1416 3375 1809 901 2710 150 515 665
2002 1958 1437 3395 1797 916 2713 161 521 682
2003 1688 1391 3079 1552 938 2490 136 453 589
2004 1707 1562 3269 1566 1040 2606 141 522 663
2005 1673 1534 3207 1527 1023 2550 146 511 657
2006 1704 1622 3326 1550 1107 2657 154 515 669
2007 1741 1693 3434 1567 1191 2758 174 502 676
2008 1762 1732 3494 1561 1273 2834 201 459 660
2009 1803 1780 3583 1609 1319 2928 194 461 655
2010 1824 1896 3720 1624 1429 3053 200 467 667
2011 1841 1890 3731 1609 1394 3003 232 496 728
2012 1845 1895 3740 1623 1396 3019 222 499 721
2013 1843 1903 3746 1628 1424 3052 215 479 694
2014 1852 1919 3771 1637 1460 3097 215 459 674
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MØRE OG ROMSDAL
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3449.7 1276.5 4726.2 3386.7 943.0 4329.7 62.9 333.5 396.4
1981 3613.6 1472.2 5085.9 3549.8 1071.0 4620.8 63.8 401.2 465.0
1982 3594.9 1493.4 5088.3 3532.8 1057.0 4589.8 62.0 436.4 498.5
1983 3644.9 1587.3 5232.2 3576.1 1092.0 4668.1 68.8 495.3 564.0
1984 3510.7 1497.3 5008.0 3432.2 1035.0 4467.2 78.5 462.3 540.8
1985 3412.0 1545.5 4957.4 3346.7 1072.0 4418.7 65.2 473.5 538.7
1986 3340.5 1649.3 4989.8 3278.0 1153.0 4431.0 62.5 496.3 558.8
1987 3297.2 1705.9 5003.1 3227.7 1200.0 4427.7 69.5 505.9 575.5
1988 3250.6 1722.6 4973.3 3179.0 1221.0 4400.0 71.7 501.6 573.3
1989 3196.6 1745.4 4942.0 3117.0 1232.0 4349.0 79.6 513.4 593.0
1990 3166.4 1754.7 4921.1 3093.0 1222.0 4315.0 73.4 532.7 606.1
1991 3102.0 1808.9 4910.9 3026.0 1244.1 4270.1 76.0 564.8 640.8
1992 3007.8 1814.3 4822.1 2913.0 1267.0 4180.0 94.8 547.3 642.1
1993 2892.9 1804.3 4697.2 2774.4 1226.0 4000.4 118.6 578.3 696.9
1994 2516.7 1775.1 4291.8 2406.8 1166.0 3572.8 109.9 609.0 719.0
1995 2485.5 1775.5 4261.0 2403.4 1167.0 3570.4 82.1 608.5 690.7
1996 2453.3 1789.1 4242.4 2385.0 1203.0 3588.0 68.3 586.1 654.4
1997 2379.7 1756.9 4136.6 2298.0 1201.0 3499.0 81.7 555.9 637.6
1998 2321.4 1689.2 4010.6 2241.0 1156.0 3397.0 80.4 533.2 613.6
1999 2311.6 1681.8 3993.4 2230.0 1183.0 3413.0 81.6 498.8 580.4
2000 1907.3 1164.4 3071.8 1853.0 870.0 2723.0 54.3 294.4 348.8
2001 1891.7 1197.3 3089.0 1809.0 901.0 2710.0 82.7 296.3 379.0
2002 1880.3 1223.2 3103.5 1797.0 916.0 2713.0 83.3 307.2 390.5
2003 1620.7 1210.3 2831.0 1552.0 938.0 2490.0 68.7 272.3 341.0
2004 1637.6 1357.6 2995.2 1566.0 1040.0 2606.0 71.6 317.6 389.2
2005 1599.8 1337.4 2937.2 1527.0 1023.0 2550.0 72.8 314.4 387.2
2006 1630.1 1430.2 3060.2 1550.0 1107.0 2657.0 80.1 323.2 403.2
2007 1655.2 1512.7 3168.0 1567.0 1191.0 2758.0 88.2 321.7 410.0
2008 1658.0 1563.1 3221.1 1561.0 1273.0 2834.0 97.0 290.1 387.1
2009 1706.9 1604.7 3311.6 1609.0 1319.0 2928.0 97.9 285.7 383.6
2010 1722.5 1718.9 3441.4 1624.0 1429.0 3053.0 98.5 289.9 388.4
2011 1729.1 1700.8 3429.9 1609.0 1394.0 3003.0 120.1 306.8 426.9
2012 1731.8 1703.0 3434.8 1623.0 1396.0 3019.0 108.8 307.0 415.8
2013 1733.5 1720.9 3454.4 1628.0 1424.0 3052.0 105.5 296.9 402.4
2014 1747.4 1742.6 3490.0 1637.0 1460.0 3097.0 110.4 282.6 393.0
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MØRE OG ROMSDAL
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 5159 2.9 4726.2 2.9
1981 5590 3.1 5085.9 3.0
1982 5623 3.1 5088.3 3.0
1983 5857 3.1 5232.2 3.0
1984 5646 3.1 5008.0 2.9
1985 5593 3.1 4957.4 2.9
1986 5635 3.0 4989.8 2.9
1987 5636 3.0 5003.1 2.9
1988 5613 3.1 4973.3 2.9
1989 5651 3.0 4942.0 2.9
1990 5668 3.1 4921.1 2.9
1991 5695 3.1 4910.9 2.9
1992 5645 3.1 4822.1 2.9
1993 5677 3.1 4697.2 2.8
1994 5096 3.0 4291.8 2.8
1995 5010 3.0 4261.0 2.8
1996 4948 2.9 4242.4 2.8
1997 4767 2.8 4136.6 2.7
1998 4605 2.7 4010.6 2.6
1999 4489 2.7 3993.4 2.6
2000 3351 2.5 2.9 3071.8 2.5
2001 3375 2.5 2.9 3089.0 2.5
2002 3395 2.6 2.9 3103.5 2.6
2003 3079 2.5 2.7 2831.0 2.5
2004 3269 2.5 2.9 2995.2 2.5
2005 3207 2.5 2.8 2937.2 2.5
2006 3326 2.6 2.8 3060.2 2.6
2007 3434 2.6 2.7 3168.0 2.6
2008 3494 2.6 2.8 3221.1 2.6
2009 3583 2.6 2.8 3311.6 2.6
2010 3720 2.6 2.9 3441.4 2.6
2011 3731 2.6 2.9 3429.9 2.6
2012 3740 2.5 2.9 3434.8 2.5
2013 3746 2.5 2.9 3454.4 2.5
2014 3771 2.5 2.9 3490.0 2.5

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i MØRE OG ROMSDAL, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
1504 ÅLESUND 1244 0.8 33.0 4.4 1166.2 0.8 33.4
1505 KRISTIANSUND 339 0.2 9.0 2.8 318.4 0.2 9.1
1560 TINGVOLL 46 0.0 1.2 4.4 39.5 0.0 1.1
1502 MOLDE 1116 0.7 29.6 6.3 1045.2 0.7 29.9
1519 VOLDA 407 0.3 10.8 9.4 357.6 0.3 10.2
1535 VESTNES 53 0.0 1.4 1.8 48.6 0.0 1.4
1515 HERØY 29 0.0 0.8 0.7 25.3 0.0 0.7
1520 ØRSTA 123 0.1 3.3 2.6 112.3 0.1 3.2
1539 RAUMA 30 0.0 0.8 0.8 29.8 0.0 0.9
1566 SURNADAL 34 0.0 0.9 1.2 32.4 0.0 0.9
1548 FRÆNA 91 0.1 2.4 2.6 84.6 0.1 2.4
1525 STRANDA 20 0.0 0.5 0.8 18.0 0.0 0.5
1511 VANYLVEN 9 0.0 0.2 0.7 7.9 0.0 0.2
1514 SANDE 3 0.0 0.1 0.2 2.8 0.0 0.1
1516 ULSTEIN 41 0.0 1.1 0.7 37.5 0.0 1.1
1517 HAREID 5 0.0 0.1 0.2 4.8 0.0 0.1
1523 ØRSKOG 10 0.0 0.3 1.0 7.9 0.0 0.2
1524 NORDDAL 4 0.0 0.1 0.5 2.6 0.0 0.1
1528 SYKKYLVEN 20 0.0 0.5 0.5 17.3 0.0 0.5
1529 SKODJE 7 0.0 0.2 0.5 6.8 0.0 0.2
1531 SULA 17 0.0 0.5 0.6 15.2 0.0 0.4
1532 GISKE 14 0.0 0.4 0.5 13.2 0.0 0.4
1534 HARAM 18 0.0 0.5 0.4 16.1 0.0 0.5
1543 NESSET 8 0.0 0.2 0.9 6.8 0.0 0.2
1545 MIDSUND 4 0.0 0.1 0.5 2.9 0.0 0.1
1546 SANDØY 3 0.0 0.1 0.5 3.0 0.0 0.1
1547 AUKRA 9 0.0 0.2 0.6 9.0 0.0 0.3
1551 EIDE 2 0.0 0.1 0.2 2.0 0.0 0.1
1554 AVERØY 10 0.0 0.3 0.4 8.1 0.0 0.2
1557 GJEMNES 10 0.0 0.3 1.2 8.2 0.0 0.2
1563 SUNNDAL 19 0.0 0.5 0.5 16.9 0.0 0.5
1567 RINDAL 4 0.0 0.1 0.4 3.2 0.0 0.1
1576 AURE 9 0.0 0.2 0.6 8.0 0.0 0.2
1526 STORDAL 3 0.0 0.1 0.6 2.2 0.0 0.1
1571 HALSA 5 0.0 0.1 0.8 5.0 0.0 0.1
1573 SMØLA 5 0.0 0.1 0.5 4.5 0.0 0.1

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MØRE OG ROMSDAL, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 623 576.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 96 84.1
KULTURDEPARTEMENTET 101 93.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 216 187.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 608 580.8
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 52 50.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 162 148.9
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 44 41.4
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 819 707.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 735 722.7
DOMSTOLENE I NORGE 59 56.8
FINANSDEPARTEMENTET 256 240.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MØRE OG ROMSDAL, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 13.5
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 36 30.0
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 16 14.2
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 210 182.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 35 33.3
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 143 130.3
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.1
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.9
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 40 37.5
HØGSKOLEN I MOLDE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 192 165.1
HØGSKOLEN I ÅLESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 249 207.9
HØGSKULEN I VOLDA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 333 293.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 2 2.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 19 18.8
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 82 77.4
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 89 85.1
KYSTVERKET MIDT-NORGE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 80 80.0
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 201 198.5
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 60 54.2
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 84 77.8
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 135 126.9
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 57 52.8
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 18.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 344 313.8
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 55 51.7
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 248 239.4
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 353 347.1
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 17 17.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 9 6.7
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 233 220.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.4
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 23 20.4
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 10.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 257 243.8
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 38 36.0
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 14 13.3
UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i MØRE OG ROMSDAL, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 1504 ÅLESUND 1 1.0
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE 1505 KRISTIANSUND 13 12.5
BIOFORSK 1560 TINGVOLL 36 30.0
BISPEDØMMEKONTOR 1502 MOLDE 16 14.2
BUFETAT MIDT 1502 MOLDE 51 45.6
BUFETAT MIDT 1504 ÅLESUND 52 46.2
BUFETAT MIDT 1505 KRISTIANSUND 28 21.9
BUFETAT MIDT 1519 VOLDA 44 35.9
BUFETAT MIDT 1535 VESTNES 35 32.9
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 1502 MOLDE 6 6.0
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 26 24.6
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 6 5.8
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 3 2.9
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 143 130.3
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 1502 MOLDE 6 5.1
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV 1505 KRISTIANSUND 4 3.9
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO 1520 ØRSTA 40 37.5
HØGSKOLEN I MOLDE 1502 MOLDE 181 155.1
HØGSKOLEN I MOLDE 1505 KRISTIANSUND 11 10.0
HØGSKOLEN I ÅLESUND 1504 ÅLESUND 249 207.9
HØGSKULEN I VOLDA 1519 VOLDA 333 293.0
JERNBANEVERKET 1539 RAUMA 12 12.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE 1502 MOLDE 2 2.0
JORDSKIFTERETTENE 1502 MOLDE 7 6.9
JORDSKIFTERETTENE 1520 ØRSTA 7 6.9
JORDSKIFTERETTENE 1566 SURNADAL 5 5.0
KONFLIKTRÅDENE 1504 ÅLESUND 2 2.0
KONFLIKTRÅDENE 1505 KRISTIANSUND 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1502 MOLDE 7 6.2
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1504 ÅLESUND 27 26.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1505 KRISTIANSUND 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1548 FRÆNA 45 41.6
KYSTVERKET 1504 ÅLESUND 89 85.1
KYSTVERKET MIDT-NORGE 1504 ÅLESUND 56 56.0
KYSTVERKET MIDT-NORGE 1505 KRISTIANSUND 24 24.0
KYSTVERKET REDERI 1504 ÅLESUND 201 198.5
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 11 9.3
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 20 19.4
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 10 8.9
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 10 8.3
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 5 4.2
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 4 4.0
MØRE BISPEDØME 1502 MOLDE 7 6.5
MØRE BISPEDØME 1504 ÅLESUND 11 10.4
MØRE BISPEDØME 1505 KRISTIANSUND 6 6.0
MØRE BISPEDØME 1511 VANYLVEN 3 2.5
MØRE BISPEDØME 1514 SANDE 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1515 HERØY 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1516 ULSTEIN 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1517 HAREID 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1519 VOLDA 6 4.7
MØRE BISPEDØME 1520 ØRSTA 3 3.0
MØRE BISPEDØME 1523 ØRSKOG 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1524 NORDDAL 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1525 STRANDA 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1528 SYKKYLVEN 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1529 SKODJE 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1531 SULA 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1532 GISKE 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1534 HARAM 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1535 VESTNES 3 2.8
MØRE BISPEDØME 1539 RAUMA 3 2.8
MØRE BISPEDØME 1543 NESSET 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1545 MIDSUND 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1546 SANDØY 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1547 AUKRA 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1548 FRÆNA 5 3.6
MØRE BISPEDØME 1551 EIDE 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1554 AVERØY 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1557 GJEMNES 1 1.0
MØRE BISPEDØME 1560 TINGVOLL 3 3.0
MØRE BISPEDØME 1563 SUNNDAL 3 2.3
MØRE BISPEDØME 1566 SURNADAL 2 2.0
MØRE BISPEDØME 1567 RINDAL 2 1.2
MØRE BISPEDØME 1576 AURE 1 1.0
NAV FORVALTNING 1502 MOLDE 94 90.5
NAV FORVALTNING 1505 KRISTIANSUND 41 36.4
NAV HJELPEMIDLER 1504 ÅLESUND 57 52.8
NAV KONTAKTSENTER 1502 MOLDE 18 18.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 111 104.9
NAV MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 47 44.4
NAV MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 26 24.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1511 VANYLVEN 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1514 SANDE 2 1.8
NAV MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 9 7.6
NAV MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 9 8.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1517 HAREID 4 3.8
NAV MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 6 6.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 13 10.6
NAV MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 2 1.1
NAV MØRE OG ROMSDAL 1524 NORDDAL 3 1.6
NAV MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 3 3.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1526 STORDAL 3 2.2
NAV MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 9 7.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1529 SKODJE 6 5.8
NAV MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 8 6.9
NAV MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 8 7.7
NAV MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 7 6.3
NAV MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 8 5.9
NAV MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 6 6.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 3 3.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1545 MIDSUND 3 1.9
NAV MØRE OG ROMSDAL 1546 SANDØY 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 3 3.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 8 8.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1551 EIDE 1 1.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 5 4.9
NAV MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 4 3.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 3 2.6
NAV MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 5 4.5
NAV MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 4 3.7
NAV MØRE OG ROMSDAL 1567 RINDAL 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 3 2.5
NAV MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 4 3.0
NAV PENSJON 1504 ÅLESUND 55 51.7
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1502 MOLDE 49 48.2
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1505 KRISTIANSUND 113 111.5
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1539 RAUMA 9 9.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1543 NESSET 4 2.8
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1547 AUKRA 5 5.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1548 FRÆNA 32 30.4
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1554 AVERØY 3 1.2
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1557 GJEMNES 5 4.2
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1560 TINGVOLL 4 3.9
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1563 SUNNDAL 8 7.3
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1566 SURNADAL 7 6.8
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1571 HALSA 3 3.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1573 SMØLA 2 2.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 1576 AURE 4 4.0
OSLO BISPEDØMME 1504 ÅLESUND 1 1.0
REGION MIDT 1502 MOLDE 234 231.5
REGION MIDT 1504 ÅLESUND 84 82.1
REGION MIDT 1505 KRISTIANSUND 17 16.5
REGION MIDT 1520 ØRSTA 15 14.3
REGION MIDT 1563 SUNNDAL 3 2.8
RIKSADVOKATEN 1502 MOLDE 7 6.8
SJØFARTSDIREKTORATET 1504 ÅLESUND 11 11.0
SJØFARTSDIREKTORATET 1505 KRISTIANSUND 6 6.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1502 MOLDE 4 3.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1504 ÅLESUND 2 1.7
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1505 KRISTIANSUND 1 0.5
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1516 ULSTEIN 1 0.4
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER 1525 STRANDA 1 0.3
SKATT MIDT-NORGE 1502 MOLDE 121 114.9
SKATT MIDT-NORGE 1504 ÅLESUND 53 50.6
SKATT MIDT-NORGE 1505 KRISTIANSUND 20 17.8
SKATT MIDT-NORGE 1516 ULSTEIN 14 12.9
SKATT MIDT-NORGE 1519 VOLDA 8 8.0
SKATT MIDT-NORGE 1525 STRANDA 5 4.9
SKATT MIDT-NORGE 1566 SURNADAL 12 10.9
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT 1511 VANYLVEN 4 3.4
STATENS KARTVERK 1502 MOLDE 9 8.6
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 1520 ØRSTA 23 20.4
STATSBYGG 1502 MOLDE 2 2.0
STATSBYGG 1504 ÅLESUND 4 4.0
STATSBYGG 1519 VOLDA 3 3.0
STATSBYGG 1548 FRÆNA 1 1.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1504 ÅLESUND 167 162.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1515 HERØY 6 5.5
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1516 ULSTEIN 16 15.3
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1520 ØRSTA 22 19.6
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1523 ØRSKOG 6 4.8
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1525 STRANDA 4 3.6
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1528 SYKKYLVEN 9 8.3
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1531 SULA 7 6.3
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1532 GISKE 4 3.5
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1534 HARAM 9 7.8
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 1535 VESTNES 7 7.0
TINGRETTENE 1502 MOLDE 8 7.4
TINGRETTENE 1504 ÅLESUND 15 14.0
TINGRETTENE 1505 KRISTIANSUND 8 7.7
TINGRETTENE 1519 VOLDA 7 7.0
TOLLREGION VEST-NORGE 1504 ÅLESUND 14 13.3
UTDANNINGSDIREKTORATET 1502 MOLDE 22 21.2