FORVALTNINGSDATABASEN

Kommuner

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

69 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel 2016 Tildelingskontoret – en organisatorisk innovasjon i norske kommuner? Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald; Aarseth, Turid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2024 Forvaltningskvalitet sett i lys av kommunestørrelse Kippernes, Jakob
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Implementering av kommunal samfunnssikkerhet- og beredskapsplikt Lyngen, Ruben Langberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Variasjon i kommunalt rusarbeid: Analyse av organisering i to norske kommuner Juvelid, Andrea
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Strategisk kompetanseutvikling - En evaluering av hvordan en mellomstor kommune i Norge jobber med kompetanseutvikling. Borge, Cesilie Janette
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Rekrutteringspraksis i kommunal sektor Johansen, Marte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Kommunebarometeret i et styringsperspektiv - har organisasjonsmodell noe å si? En studie av kommuners rangering på Kommunebarometeret i forhold til hvordan de jobber med virksomhetsstyring
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Samstyring på kommunalt nivå. Johannesen, Vilde Marie Lie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Internasjonalisering i Kristiansand Kommune Gazo, Carmen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Beslutningsprosesser i kommunal politikkutvikling Lysaker, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 De beste styrte kommunene: en undersøkelse av mål- og resultatstyringens rolle i norske kommuner Høie, Kristine Elise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Hvordan lykkes med å bli en samskapende kommune? : Faktorer som skaper gode forutsetninger for å lykkes med samskaping i en kommune Lundgren, Patrik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Kommunestørrelse og tilfredshet med kommunale tjenester: En kvantitativ studie av innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester i perioden 2010 – 2019 Bogen, Øivind Johnsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Kommunesammenslåing – en gyllen mulighet til et digitalt løft? Om oversetting og overføring av statlig IKT-politikk på lokalplanet Johannessen, Grethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Kjennetegn ved en kommunesammenslåing av to kommuner Hagen, Tina Ringnes
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Politiske effekter av den norske kommunereformen 2014-2020. Hva er effektene av den norske kommunereformen på lokal og nasjonal valgdeltakelse? Hansen, Oda Marie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Erfaring med interkommunale IKT-samarbeid i Agder, Vestfold og Telemark: Intenderte og ikke-intenderte effekter Fosse, Lasse
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Heltid – Deltid Hvilken betydning har organisatoriske og individuelle forhold for utbredelsen av deltidsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester? Aabel, Bjørnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 I hvilken grad opplever aktørene i et interkommunalt IKT-samarbeid, at samarbeidet bidrar til at kommunen løser oppgavene på en bedre, smartere og mer effektiv måte? Pedersen, Cecilie Limm
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Heltidskultur En casestudie av arbeidet med økt heltidskultur i kommunal helse- og omsorgssektor Håland, Monica; Rafoss, Birte Aagedal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Analyse av et kommunalt lederutviklingsprogram Har lederutvikling gjennomført i Kristiansand kommune endret avdelingsledernes lederstil? Jørgensen, Ingjerd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Mot en mer samhandlende kommuneorganisasjon Nygård, Ada Elise Qvale
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Kommunereformens effekt på innbyggeres opplevelser av kommunale tjenester Losvik, Ine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 En studie av kommunesammenslåingenes effekt på lokaldemokratiet Yasar, Diyar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Weber under press? En casestudie av rekrutteringspraksis i to norske kommuner Lofthus, Caroline Wergeland; Løyning, Tonje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Agendasetting i en kommunal kontekst Pedersen, Siv Aurora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Hvordan varierer erfaringene til toppledere og politikere i kommuner som har gjennomført en frivillig versus en tvungen sammenslåingsprosess? Khan, Morsal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Inkluderende nabolagssentrum - Medvirkningsmetoder i kommunale planprosesser Espelid, Natasha
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Lederferdigheter hos kommunedirektører i små og mellomstore kommuner i Nordland Bostad, Preben Woll; Moldjord, Stig Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2022 Koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan: Har kommunen et styringssystem som sikrer at de oppfyller kommunelovens formål om å være effektive, tillitskapende og bærekraftige organisasjoner? Tesdal, Ingvill Katrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Fra plan til praktisk handling. En studie av kommunal planlegging som kunnskapsoverføring Johnsen, Julia
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 I hvilken grad har kommunesammenslåing ført til mer robuste fagmiljøer? Anita Borhaug Grødem og Bjørgulv Hamre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Bedre Tverrfaglig Innsats- Fra teori til praksis. En case-studie av hvilken betydning ulike implementeringsdrivere har hatt i 6 kommuners arbeid med å implementere tverrsektorielle samhandlingsstrukturer. Gyland, Linn Øysæd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Erfaringer med kommunesammenslåing : Kommunale topplederes erfaringer med kommunereformen (2014–2020) Aandstad, Martin Daldorff
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 «Men Søgne sa nei» : En studie av motstandsbevegelsen mot sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune Kristiansen, Dennis
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Hvordan innarbeides nasjonale strategier og føringer på digitaliseringsområdet i kommunenes styringsdokumenter? Linde, Unn Helgesen; Pedersen, Ulf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Kommunenes rolle ved store industrietableringer i nordområdene : Hvordan styre rask vekst?​​​ Bjørgo. Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Kommunesammenslåing og påvirkninger på et lokalsamfunn Haualand, Ragne Lea
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Endring til aktivitetsbasert arbeid. En kvalitativ studie av endringsledelse i kommunal virksomhet Holten, Camilla Baglo
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 «Man fikk en del pussige konstellasjoner»: Organiseringen av kommunereformens gjennomføring og dens betydning for lokale utfall Nygård, Stine Ravndal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Kommunal kulturpolitikk - Variasjoner og handlingsrom Goffeng, Gudrun Emilie Aagaard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Digital transformasjon eller digital translasjon? - En casestudie av implementering av digitale verktøy i Mellomstor kommune Eriksen, Tuva
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Implementering av smartbykonseptet i Stavanger kommune - et casestudie av hvordan Smartbyen Stavanger og utvalgte tiltak møter praksisfeltet Undheim, Ståle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Kommunepolitikeres lederskap i den samskapende kommunen 3.0. Hvilken forståelse har politikere i formannskapet i Trondheim av sin ledelsesrolle i en samskapingsprosess? Fossland, Heidi; Lundby, Lise; Opsal, Trude
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Samskaping i Gjesdal kommune: En frikopling mellom prat og praksis? Brodahl, Amalie; Høyland, Ida Alice
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Samfunnssikkerhet i en middels stor norsk kommune Sommer, Christian; Tolo, Anja Valland
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Bruk av sosiale medier i kommunal krisekommunikasjon Jacobsen, Torgrim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Kommuners autonomi, bedre enn sitt rykte? En empirisk kartlegging av kommunalnivåets autonomi ved kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av kommunale representanters opplevde handlingsrom til å tilby tjenester innen helse- og omsorgssektoren etter kommunens lokale utfordringer og behov Lied, Finn Ivar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Hvilke utfordringer har små kommuner med et samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid? Rosså, Hanne Lindanger
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Samvirke som katalysator for kommunale ROS-analyser - en studie av tverrsektorielt arbeid og interkommunalt samvirke Gulbrandsen, Eirik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Samkommunen - ønsker brukerne den velkommen? Sand, Lars Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 ROS-analyse i kommunal arealplanlegging - nyttig verktøy eller dødt dokument? Time, Ingrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Krypende kriser og risikoforståelse : har kommunene fokus på klimaspørsmål i beredskapsarbeidet? Thorkelsen, Liv Margareth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Kvalitetsutvikling i kommunal beredskap : ein studie av fem kommunar som har fått pris for god samfunnstryggleik og beredskap Rødal, Eliin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Municipal risk management : implications of the use of different risk tools Nilsen, Aud Solveig
Rapport 2023 Pilot arealstrategi. Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommunar. Sluttrapport. Hagen, Aksel; Aarsæther, Nils Johan; Brattland, Camilla; Bråtå, Hans Olav; Buanes, Arild; Ringholm, Toril Merete; Jensen, Vilde Andrea; Johansen, Gisle
Rapport 2022 Inntektssystemet for kommunene : Lokale skatteinntekter Borge, Lars-Erik; Krehic, Lana; Nyhus, Ole Henning; Rattsø, Jørn; Sørensen, Rune Jørgen; Leyen, Kaja von der
Rapport 2022 Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2019-2020 Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Wold, Mads Fjeld
Rapport 2021 Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2018-2019 Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir
Rapport 2020 Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2017-2018 Borge, Lars-Erik; Kråkenes, Torgeir; Nyhus, Ole Henning
Rapport 2020 Drivere bak investeringer i norske kommuner Haraldsvik, Marianne; Hopland, Arnt Ove; Kvamsdal, Sturla F
Tidsskriftsartikkel 2023 Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway Solvang, Øystein; Saglie, Jo; Winsvold, Marte
Tidsskriftsartikkel 2022 Collaborative Management in Norwegian Municipalities: Do Middle Managers Make a Difference? Haug, Are Vegard
Tidsskriftsartikkel 2021 Forholdet mellom politikk og administrasjon – Hva kan vi lære fra en norsk småkommune? Bjørnå, Hilde
Tidsskriftsartikkel 2021 Service quality and the optimum number of members in intermunicipal cooperation: The case of emergency primary care services in Norway Blåka, Sara; Jacobsen, Dag Ingvar; Morken, Tone
Tidsskriftsartikkel 2020 How Government Agencies React to Termination Threats Askim, Jostein; Blom-Hansen, Jens; Houlberg, Kurt; Serritzlew, Søren
Tidsskriftsartikkel 2020 The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again Stein, Jonas; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne
Tidsskriftsartikkel 2019 Policy Transfer of Branding and Reputation Management: Motivations, Challenges, and Opportunities for a Small Rural Municipality Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund
Tidsskriftsartikkel 2019 Lost in motivation: The case of a Norwegian community healthcare project on ethical reflection Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril Merete