FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)"

Publikasjoner som omhandler kategori: Sektor (cofog).

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
100 Alminnelig offentlig tjenesteyting 17
111 Utøvande og lovgivande myndigheiter K 54
112 Finansielle og fiskale formål K 31
121 Økonomisk bistand til utviklings- og overgangsland K 1
131 Generelle personaltenester K 15
132 Samfunnsplanlegging og statistikk K 12
133 Generell tenesteyting elles K 8
150 FoU Alminneleg offentlig tenesteyting K 2
160 Alminneleg offentlig tenesteyting ellers K 32
180 Overføringar av generell karakter mellom forvaltningsnivåa K 7
200 Forsvar 4
210 Militært forsvar K 3
220 Sivilforsvar K 3
240 FoU Forsvar K 1
250 Forsvar elles K 3
300 Offentlig orden og trygging 5
310 Politi K 6
330 Rettsvesen K 6
340 Fengselsvesen K 3
360 Offentlig orden og trygging elles K 4
400 Næringsøkonomiske formål 4
411 Generelle næringsøkonomiske formål K 3
412 Generelle arbeidsmarkedsformål K 2
421 Jordbruk K 3
432 Petroleum og naturgass K 1
435 Elektrisitet K 2
442 Industri K 1
451 Veitransport K 3
453 Jernbanetransport K 6
454 Lufttransport K 2
460 Post og telekommunikasjoner K 4
481 FoU Generelle næringsøkonomiske formål K 1
487 FoU Andre næringar K 1
490 Næringsøkonomiske formål elles K 3
500 Miljøvern 1
530 Forurensningsbekjemping K 1
540 Landskapsvern og biologisk mangfald K 1
550 FoU Miljøvern K 1
560 Miljøvern elles K 1
600 Bustad og nærmiljø 2
610 Bustadutvikling K 2
660 Bustad og nærmiljø elles K 1
700 Helse 6
712 Andre helseartiklar I 1
713 Terapeutiske hjelpemidler og utstyr I 1
721 Generell medisinsk behandling I 2
722 Spesialisert medisinsk behandling I 8
724 Paramedisinske tenester I 1
731 Generelle sykehustenester I 8
732 Spesialiserte sykehustenester I 8
733 Tenester ved syke- og fødestuer I 1
734 Rehabiliterings- og opptreningstenester I 2
740 Folkehelsetenester I 3
750 FoU Helse K 3
760 Helse elles K 12
820 Kultur I 3
840 Religiøse og fellesskapsaktivitetar K 1
900 Utdanning 6
911 Førskular og barnehagar I 2
912 Barneskular I 6
921 Ungdomsskular I 7
922 Videregående skular I 3
941 Universitets og høgskuleutdanning I 1
942 Forskarutdanning I 1
950 Utdanning udefinert nivå I 3
960 Støttetenester tilknytt utdanning I 2
970 FoU Utdanning K 1
980 Utdanning elles K 5
1000 Sosial beskyttelse 1
1012 Ufør I 1
1020 Alderdom I 1
1040 Barn og familie I 8
1050 Arbeidsledighet I 4
1060 Bustadstøtte I 4
1070 Sosial inkludering elles I 1
1080 FoU Sosial beskyttelse K 1
1090 Sosial beskyttelse elles K 3
9999 Staten generelt 270