FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder": "2.1 Formell styringsdialog"

Publikasjoner kategorisert på: "Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder" og "2.1 Formell styringsdialog".

132 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Public Management: The New Zealand Model Boston, Jonathan, John Martin, June Pallot & Pat Walsh
Bok 1998 Taking Stock. Assessing Public Sector Reforms. Peter, B. Guy & Donald J. Savoie (ed.)
Bok 1998 Den moderne forvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 1998 Offentligt & effektivt? Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård, Thomas Pallesen, Jens Blom-Hansen, Peter Nannestad, Lars Dahl Pedersen og Jens Bejer Damgaard.
Bok 1999 Effektivitet i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J., Lars-Erik Boge og Terje P. Hagen
Bok 2000 In the Web of Politics. Three Decades of the U.S. Federal Executive. Aberbach, J. D. & B. A. Rockman
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2001 På kryss eller tvers? Eriksen, Svein
Bok 2001 Styring til besvær? Gulbrandsen, Bjørn, Antonsen, Asbjørg Harstad og Hansen, Tore Vegard
Bok 2001 Som man roper i skogen, får man svar Wærness, Marit Stadler, Moss, Helga, Rødsten, Tormod og Aasmundstad, Per Kristian
Bok 2001 The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue Barzelay, Michael
Bok 2002 Managing Performance in the Public Sector. de Bruijn, Hans
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2003 The Executive Agency Revolution in Whitehall. Public Interest versus Bureau-Shaping Perspectives. Oliver, James
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Bok 2006 Challenging the Performance Movement: Accountability, Complexity and Democratic Values. Radin, B.A.
Bok 2006 Measuring the Performance of the Hollow State. Frederickson, David G. and H. George Frederickson
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2007 Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform. Piotrowski, Suzanne J.
Bok 2007 New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Pollitt, Vincent Homburg and Sandra van Thiel.
Bok 2007 Managing Performance: International Comparisons. Bouckaert, Geert & John Halligan
Bok 2008 The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Moynihan, Donald P.
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Bokkapittel Profesjonsmangfold, statsmodeller og beslutningsatferd. Christensen, Tom, Per Lægreid og Robert Zuna.
Bokkapittel Mål- og resultatstyring i offentlig sektor - erfaringar og utfordringar. Lægreid, Per
Bokkapittel Do Goals Help Create Innovative Organizations? Behn, R
Bokkapittel Effekter og implikasjoner. Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik.
Bokkapittel New Public Management i norsk statsforvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Still Fragmented Government or Reassertion of the Centre? Christensen, Tom & Amund Lie og Per Lægreid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Et Felles Nasjonalt Standpunkt? En studie av hvilke effekter rammenotatordningen har hatt for koordineringen av det EU/EØS relaterte arbeidet i norsk sentralforvaltning. Sætereng, Tom Roger
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Forretning, forvaltning og politikk: en effektstudie av et fristilt monopol, tilfellet Statnett. Seip, Nicolai Kaurin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Rapport 1996 Tobakkskaderådets organisering og funksjon. En gjennomgang av rådsforsamlingen m.m. i Statens tobakkskaderåd Bøgh, Peter Chr.
Rapport 1996 Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg
Rapport 1998 Direktorater i institusjonelt samarbeid. Forvaltningsmessige sider ved bruk av norske direktorater i institusjonelt bistandssamarbeid Klepsvik, Knut, Hansen, Freddy, Oftedal, Erik
Rapport 1998 Fakta, former og fristilling Sund, Haagen, Kjøllesdal, Janne K., Tvedt, Kari, Spångberg, Kjerstin og Fosseng, Arne
Rapport 1999 Mengde og mangfold. En gjennomgang av fylkesmannens tilskuddsforvaltning Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari og Næs, Ingebjørg
Rapport 1999 Public Sector Performance Contracting- Case Studies OECD
Rapport 1999 Styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Bakli, Oddbjørg, Birkeli, Lars, Hjelle, Marta Færevaag og Solstad, Arne
Rapport 1999 Erfaringer med mål- og resultatstyring i statsforvaltningen Birkeli, Lars, Oftedal, Erik og Næs, Ingebjørg
Rapport 1999 Styring og organisering av Rusmiddeldirektoratet Grøver, Tone, Paulsrud, Astrid, Færevaag, Marta Hjelle
Rapport 2000 Resultatrapportering fra kommunene Aasmundstad, Per Kristian og Rødsten, Tormod
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2000 Styringsdialogen mellom AAD og Statsbygg Bakli, Oddbjørg og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2001 Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 2001 Balansert målstyring i offentlig sektor Hansen, Tore Vegard og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2001 Styringsdialogen mellom AAD og Konkurransetilsynet Oftedal, Erik og Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen. Dokument nr. 3:3 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2002 Eksportutvalget for fisk - evaluering av tilknytningsform Søvik, Sidsel og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2002 Stat/kommunrelationer i Europa - En studie av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan den centrala, regionala och lokala nivån i nio europeiska länder. Publikationsnr: 2002:22 Hedin, Carl-Peter, Lundberg, Leif og Møller, Jan
Rapport 2002 Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring. Kvalvåg, Marianne Iselin og Harsheim, Janike
Rapport 2003 On Target? Government By Measurement.
Rapport 2003 Linking Performance and Budgeting: Opportunities in the Federal Budgeting Process. Joyce, Philip J.
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy
Rapport 2003 Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2004 Staying the Course: The Use of Performance Measurement in State Government. Melkers, J.E., & Willoughby, K.G.
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene. Dokument nr. 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. World Public Sector Report 2005.
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2005 Hur vet staten vad kommunerna gör? En studie av den statliga uppföljningen av kommunal verksamhet i Danmark, England, Finland och Norge. Publikationsnr: 2005:20 Broddvall, Rickard, Lundberg, Leif og Rønn, Agneta
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 2005 Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone
Rapport 2005 Små virksomheter, uklar styring. En evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning Kvalvåg, Marianne Iselin, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 Likestilling i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler Vemundvik, Sissel, Ibenholt, Tone
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.
Rapport 2006 På tvären - styrning av tvärsektoriella frågor. Publikasjonsnr. 2006:13 Hart, Margareta, Lyman, Marika, Gustavsson, Gunnar og Elmgren, Claes
Rapport 2006 Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem. Publikasjonsnr. 2006:3 Bogren, Heidi, Norrby, Kerstin, Norr, Ola og Hart, Margareta
Rapport 2006 Evaluering av Høgskolen i Telemark Vik, Gudrun, Haarstad, Mette, Bøgh, Peter
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen. Dokument nr. 3:10 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2007 Forest Fires to Hurricane Katrina: Case Studies of Incident Command Systems. Report to the IBM Center for the Business of Government. Moynihan, Donald P.
Notat 1999 The New Zealand Model of Public Management: A Brief Assessment. Boston, Jonathan
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2001 Årsrapporter til departementene Wærness, Marit Stadler, Vik, Gudrun, Thoresen, Kari og Hansen, Freddy
Notat 2001 Sektorvise miljøhandlingsplaner Hansen, Freddy, Johannessen, Marit
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Statlig tilskudd til frivillige organisasjoner Øvrelid, Ragnhild og Aasmundstad, Per Kristian
Notat 2003 The use of usefulness of performance measures in the Public Sector. Propper, Carol & Deborah Wilson
Notat 2004 Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. Christensen, Tom, Per Lægreid & Inger Marie Stigen
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Notat 2006 The Bottom-Line, the Business Model and the Bogey: Performance Management, Sanctions and the Brave New World of Welfare-to-Work in Florida. Fording, R., Schram, S. & Soss, J.
Notat 2006 What Do We Talk About When We Talk About Performance: Dialogue Theory and Performance Budgeting. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1998 The Government Performance and Results Act (GPRA): Hydra-Headed Monster or Flexible Management Tool? Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 1998 The New Public Management and a New Accountability Barberis, Peter
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2000 The Government Performance and Results Act and the Tradition of Federal Management Reform: Square Pegs in Round Holes. Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 2000 Implementing Performance Accountability in Florida: What Changed, What Mattered and What Resulted? Berry, Frances S., Ralph S. Brower and Geraldo Flowers.
Tidsskriftsartikkel 2000 An Examination of Bureaucratic Reactions to Institutional Controls. Franklin, Aimee L.
Tidsskriftsartikkel 2002 Nonmission-Based Values in Results-Oriented Public Management: The Case of Freedom of Information. Piotrowski, S.J. & Rosenbloom, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2002 Managing trough measurement or meaning? Lessons from experience with New Zealands public sector performance management systems. Normann, Richard
Tidsskriftsartikkel 2002 Outcomes-Based Performance Management in Public Sector: Implications for Government Accountability and Effectiveness. Heinrich, Carolyn J.
Tidsskriftsartikkel 2002 Plans, performance information and accountability: The case of best value. Boyne, George & Julian Gould-Williams, Jennifer Law , Richard Walker
Tidsskriftsartikkel 2002 Ånden som går? Om utbredelse og utforming av kommunal målstyring i Sverige, Danmark og Norge. Kleven, Terje og Elin Haugsgjerd Allern
Tidsskriftsartikkel 2002 Kommentar: Er det nok å la ledere lede - eller må de presses? Bruk av eierskap, kontrakter og konkurranse i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J.
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2003 Look for the Silver Lining: When Performance-Based Accountability Systems Work. Moynihan, Donald P. & Patricia W Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2004 Integrative Leadership in the Public Sector: A Model of Performance Information Use. Moynihan, Donald P. and Patricia W. Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Distributed Public Governance in Britain Flinders, Matthew
Tidsskriftsartikkel 2004 Explaining Public Service Performance: Does Management Matter? Boyne, George
Tidsskriftsartikkel 2005 Testing How Management Matters in an Era of Government by Performance Management. Moynihan, Donald P. & Sanjay K. Pandey
Tidsskriftsartikkel 2005 Sheila M. Bird, Sir David Cox, Vern T. Farewell, Harvey Goldstein ,Tim Holt, Peter C. Smith Performance indicators: good, bad, and ugly
Tidsskriftsartikkel 2005 Useful, But Not a Panacea: Performance-Based Program Budgeting in Florida. VanLandingham, Gary, Martha Wellman, and Matthew Andrews
Tidsskriftsartikkel 2005 Citizens and Consumers – A NPM Dilemma Aberbach, Joel D. & Tom Christensen
Tidsskriftsartikkel 2005 Goal-based Learning and the Future of Performance Management. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 How and Why State Governments Adopt and Implement Managing for Results Reforms. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2006 Public Management Reform and Organizational Performance: An Empirical Assessment of the U.K. Labour Government's Public Service Improvement Strategy. Walker, Richard og George Boyne
Tidsskriftsartikkel 2006 Is there a Nordic perspective on public sector performance measurement? Johnsen, Åge & Jarmo Vakkuri
Tidsskriftsartikkel 2006 Does Performance Budgeting Work? An Examination of OMB’s PART Scores. Gilmour, John B., and David E. Lewis.
Tidsskriftsartikkel 2006 Do Legislatures Matter in Budgetary Reform? Bourdeaux, Carolyn
Tidsskriftsartikkel 2006 Assessing Performance Budgeting at the OMB: The Influence of Politics, Performance, and Program Size. Gilmour, John B., and David E. Lewis
Tidsskriftsartikkel 2006 Gaming in Targetworld: The Targets Approach to Managing British Public Services. Hood, Cristopher
Tidsskriftsartikkel 2006 The Federal Civil Service: The Demise of an Institution. Thompson, James
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Ambiguity in Policy Lessons: The Agencification Experience. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2007 Challenges and Lessons in Implementing Results-Based Management. Mayne, John
Tidsskriftsartikkel 2007 Improving UK Public Services: A Review of the Evidence Hodgson, Lesley, Catherine M. Farrell & Michael Connolly
Tidsskriftsartikkel 2007 Choice of Organizational Form Makes a Real Difference": The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada Bilodeau, N., Laurin, C. & Vining, A.
Tidsskriftsartikkel 2007 MANAGING FOR RESULTS AND PERFORMANCE IN ASIA: ASSESSING REFROM INITATIVES IN THE PUBLIC SECTOR. Wescott, Clay G. & L.R. Jones.
Tidsskriftsartikkel 2007 False or Fitting Recognition? The Use of High Performance Bonuses in Motivating Organizational Achievements. Heinrich, C.J.
Tidsskriftsartikkel 2007 Performance Targets and Public Service Improvement. Boyne, George A. & Alex A. Chen