FORVALTNINGSDATABASEN

Finn utvalg

Søketips: Som standard en liste over alle utvalgene er vist. Avgrens listen ved å velge fra valgfeltene og kryssboksene.
Vis mer

Om Utvalgsarkivet

 • Perioden 1980-1997 og 2002-2003: Arkivet inneholder informasjon om utvalgene og om medlemmene i disse. Grunnlaget for arkivet er de årlige oversiktene over statlige utvalg, styrer og råd (hvert 4. år som Stortingsmelding nr 7).

  Datakvalitet: For å bli registrert i Stortingsmelding nr. 7 eller i oversiktene er en avhengig av at de enkelte departementene rapporterer inn nye utvalg til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet. Det viser seg at ikke alle blir innrapporterte, og at derfor materialet vil være noe mangelfullt. Informasjonen om organisasjonstilknytingen til medlemmwne kan òg ofte være mangelfull da denne er basert på selvrapportering.

 • Prioden 2004-d.d: Denne arkivet inneholder oversikt over hvilke styrer, råd, nemnder og utvalg som finnes i norsk forvaltning, faste og midlertidige. Den gir også en oversikt over hvem som sitter i disse. Arkivet inneholder de organene som er aktive pr. dags dato fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) (hvert år fra Data.regjeringen.no/sru).

  Datakvalitet: Det er det enkelte departement som legger inn og ajourfører de nødvendige informasjonene om de organene de har ansvar for. Selv om data materialet kan mangle noe informasjon viser det seg at alle blir innrapporterte, og derfor er dette arkivet i bedre kvalitet enn de eldre peridoer (<2004).

  NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Hvordan søker jeg?

 • Velge fra valgfeltene og kryssboksene. Trykk på søkeknappen.

Hvordan avgrenser jeg søket?

 • Du kan bruke valgfeltene til å avgrense søket ditt. Bruk avkrysningsboksene i hvert felt til å velge bestemte Hovedfunksjon. Det er mulig å velge flere Hovedfunksjoner samtidig. Dersom ingen filtrering er valgt, en liste over alle utvalgene er vist.

Hvorfor er det to hovedfunksjoner?

 • Hovedfunksjon f.o.m 2004 Fra og med 2004 funksjoner som utvalget ivaretar er fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).
 • Hovedfunksjon t.o.m 2003 Til og med 2003 funksjoner som utvalget ivaretar er fra Stortingsmelding nr 7.

Departement:

Opprettelsesår: Utvalgstype:

Geografisk vireområde:

Hovedfunksjon t.o.m 2003

 • Utredninger, lovforberedelser m.v.
 • Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
 • Rådgivende organ
 • Kontakt-/samarbeidsorgan
 • Forhandlingsorgan
 • Delegasjon/Kommisjon
 • Kontroll, tilsyn, beredskap
 • Klage- eller ankeinstans
 • Andre oppgaver
 • Styrer for statlige bedrifter
 • Finansinstitusjon
 • Fondsstyrer
 • Undervisning, forskning
 • Andre institusjoner
 • Undervisning, forskning
 • Andre institusjoner

Hovedfunksjon f.o.m 2004

 • Granskning / undersøkelse
 • Klage
 • Kontroll
 • Råd til andre enn forvaltingen
 • Råd til forvaltningen
 • Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen
 • Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
 • Styre for ordinært forvaltningsorgan
 • Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak)
 • Tilsyn
 • Utredning / ekspertutvalg

2635 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A/S FI-NO-TRO X
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Representanter for Sosialdepartementet i Flyktningerådets organer X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fridtjof Nansens institutt for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A/S Norsk Dental Depots fond for odontologisk forskning X
1981 Det lokale programråd for NRK - Møre og Romsdal X
1981 Det lokale programråd for NRK - Trøndelag X
1981 Det lokale programråd for NRK - Nordland X
1981 Det lokale programråd for NRK - Finnmark X
1981 Programrådet for de samiske sendinger X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det lokale programråd for NRK - Sørlandet X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A-klinikken, Trasop X
1981 Det lokale programråd for NRK - Rogaland X
1981 Det lokale programråd NRK - Hordaland/Sogn og Fjordane X
1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Bjørnebekk kursted X
1985 Delegasjon/Kommisjon Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling X
1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Austråttborgen X
1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Perspektivgruppen X
1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Hunstad skole X
1992 Styret for Birkelid/Lunde skoler X
1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere reglene for behandling av klager på advokater m.v. X
Rådgivende organ Forum for et mer miljøvennlig næringsliv X
Språkstyret X
Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for Kystdirektoratet X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Skytterstyre X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Innovasjon Norge X
Rådgivende organ Sjøpattedyrrådet X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Den norske stats oljeselskap a.s X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for pensjonsordningen for sykepleiere X
Rådgivende organ Budsjett og kontrollutvalget, Jordbruksavtalen paragraf 4.6.1 og 4.6.2 X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Norsk Medisinaldepot X
Tilskuddsstyret X
Lovutvalg for revisjon av Bygningsloven X
Rådgivende organ Trafikksikkerhetsrådet X
Rådgivende organ Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer (TRSTI) X
Rådgivende organ Rådgivende utvalg for marin verneplan X
Undersøkelseskommisjonen etter Utvik Seniors forlis X
Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel X
Ekspertutvalg for forebygging av vold X
Rådgivende organ Det sentrale barskogutvalget X
Rådgivende organ Det sentrale rovviltutvalg X
Rådgivende organ Utvalg for Statens kongelige eiendommer X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere finansieringen av idrettsformål X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Stat-Kirke-utvalget X
Rådgivende organ Rådet for Aetat X
Rådgivende organ Nemnda for teknisk sprit X
Rådgivende organ Det tekniske beregningsutvalg X
Kontakt-/samarbeidsorgan NORTRASHIP-ledelsen X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Innstillingsutvalg for vurdering av drifts- og prosjektstøtte til frie profesjonelle sceniske grupper X
Kontrollkommisjon III for Dikemark sykehus X
Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout X
Styret for Opplysningsvesenets fond X
Styret for statlig spesialpedaogiske støttesystem X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det praktisk-teologiske seminar X
Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk, SSSF X
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling X
Granskningskommisjon vedrørende medisinsk forskning på mennesker uten deres samtykke X
Norges sjømatråd AS X
Delegasjon/Kommisjon Norsk/svensk reinbeitekommisjon - Norsk delegasjon X
Delegasjon/Kommisjon Joint Europipe/Ecofisk Emden Pipeline Commission X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Bredtveit fengsel og sikringsanstalt X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Kristiansand kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Stavanger kretsfengsel X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til revisjon av Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed (Sjødyktighetsloven) X
Rådgivende organ Forum for IT-sikkerhet X
Rådgivende organ Faglig utvalg for adopsjonssaker X
Rådgivende organ Nasjonalt råd for fysisk aktivitet X
Rådgivende organ Nasjonalt råd for ernæring X
Rådgivende organ Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa X
Rådgivende organ Rådgivningsgruppen for Nasjonalt ryggnettverk X
Rådgivende organ Rådet for vurdering av praksis og rettssikkerhet etter sosialtjenesteloven kapittel 6 A. X
Rådgivende organ Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet X
Rådgivende organ Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger X
Rådgivende organ Det faglige utvalg for førerhundspørsmål X
Rådgivende organ Fagutvalg for lokalsamfunn X
Rådgivende organ Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkastingsformål X
Rådgivende organ Høgskolerådet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag X
Rådgivende organ Teknologirådet X
Rådgivende organ Det sakkyndige råd for åndsverker X
Rådgivende organ Utenriksdepartementets rådgivende utvalg for resultater i utviklingspolitikken X
Rådgivende organ Regjeringens Representasjonsutvalg X
Rådgivende organ Ekspertrådet for laboratoriet for nasjonale normaler X
Rådgivende organ Sakkyndig råd for fritidsfartøy X
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for psykiatrisk sjukehusavdeling ved Telemark sentralsjukehus X
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Sanderud sykehus X
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Østfold psykiatriske sykehus X
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus X
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Oslo Hospital og Lovisenberg sykehus, psykiatrisk avdeling X
Kontroll, tilsyn, beredskap Styre for Delta-senteret X
Kontroll, tilsyn, beredskap Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 X
Kontroll, tilsyn, beredskap Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer X
Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for bygg- og anleggsberedskap X
Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for matvareberedskap X
Kontroll, tilsyn, beredskap Norges Banks representantskap X
Klage- eller ankeinstans Lotterinemnda X
Klage- eller ankeinstans Ankenemnd angående prisen på potetråsprit X
Klage- eller ankeinstans Steriliseringsrådet X
Klage- eller ankeinstans Klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet X
Klage- eller ankeinstans Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp X
Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) X
Andre oppgaver Styret for Norsk filmfond X
Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 3. organ X
Andre oppgaver Tariffnemnda X
Andre oppgaver Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg om mål og virkemidler i boligpolitikken X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Lovutvalget mot etnisk diskriminering X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utlendingslovutvalget X
Andre oppgaver Fiskerinæringens Kompetansesenter X
Andre oppgaver Forsvarets Forskningspolitiske Råd X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Fredskorpset X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Eksportråd X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Hjemfallsutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Gassteknologiutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Skatteutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Offentlig utvalg for vurdering av flerårige statsbudsjetter og alternative prinsipp for budsjettering og regnskapsføring i staten X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Pensjonskommisjonen X
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget som skal vurdere ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal foreta en uavhengig gjennomgang av hepatitt C-smitte ved blodoverføring X
Styrer for statlige bedrifter Forbrukerrådets styre X
Finansinstitusjon Husbankens regionstyre Øst X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Konkurranselovutvalget X
Fondsstyrer Husbankens regionstyre Sør X
Undervisning, forskning Styret for Høgskolen i Vestfold X
Undervisning, forskning Styret for Høgskolen Stord/Haugesund X
Undervisning, forskning Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag X
Undervisning, forskning Styret for Høgskolen i Agder X
Undervisning, forskning Universitetsstyret, Universitetet i Bergen X
Undervisning, forskning Universitetsstyret X
Undervisning, forskning Styret for Kunsthøgskolen i Bergen X
Undervisning, forskning Styret for Universitetet i Tromsø X
Undervisning, forskning Styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet X
Andre institusjoner Styret for Entra Eiendom AS X
Andre institusjoner Styret for Gassco AS X
Andre institusjoner Styret for Petoro AS X
Andre institusjoner Styret for Enova SF X
Undervisning, forskning NOKUT X
Undervisning, forskning Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning(NIFES) X
Andre institusjoner Konkursrådet konkursraadet@jd.dep.no X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Biomangfoldlovutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Planlovutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Havressurslovutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til revisjon av havne- og farvannsloven X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Eierskapsutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Statseierskapsutvalget X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Haugesund kretsfengsel X
Rådgivende organ Norsk Romsenters Råd X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Bergen kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Ålesund kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Molde kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Skien kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Drammen kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Arendal kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Larvik kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Horten kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Sem kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Trondheim kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Bodø kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Tromsø kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Vadsø kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Oslo kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Sarpsborg kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Fredrikstad kretsfengsel X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for søk etter omkomne X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Samvirkelovutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Politiregisterutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for gjennomgang av den høyere påtalemyndighets organisasjon og arbeidsoppgaver X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Vergemålsutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Sanksjonsutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Lekdommerutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokatkonkurranseutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Kvinnevoldsutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede nye regler om forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet m.v. X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Sjølovkomiteen X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspropriasjonserstatningsutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Politimetodeutvalget X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede X
Utredninger, lovforberedelser m.v. Datakrimutvalget X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Hamar kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Kongsvinger kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Gjøvik kretsfengsel X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nordøst X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør X
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kringkastingsrådet X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region vest X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Møre og Romsdal X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Nord-Trøndelag X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oslo X
Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Østfold X
2020 2020 Utredning / ekspertutvalg Datadelingsutvalget X
2020 2021 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalget Norge mot 2025 X
2020 2021 Utredning / ekspertutvalg Cruiseutvalg X
2020 2021 Utredning / ekspertutvalg Minerallovutvalget X
2020 2022 Utredning / ekspertutvalg NOU-utvalg genteknologi X
2020 2022 Utredning / ekspertutvalg Inntektssystemutvalget (2020-2022) X
2020 Råd til forvaltningen Rådet for Statistisk sentralbyrå X
2020 Råd til forvaltningen Komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank X
2019 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift X
2019 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalget for farlig avfall X
2019 2020 Etikkutvalget X
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg FREMTIDIG INNTEKTSBILDE FOR BOMRINGENE X
2019 2020 Utvalg for å verne barn mot skadelig medieinnhold X
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren X
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Distriktsnæringsutvalget X
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (Eiendomsmeglingsutvalget) X
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene X
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Barnelovutvalget X
2019 2020 Granskning / undersøkelse Utvalg for ekstern gransking av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning X
2019 2021 Utredning / ekspertutvalg Utvalg om fremtidens arbeidsliv X
2019 2021 Utredning / ekspertutvalg BPA-utvalget X
2019 Straffelovrådet X
2019 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Bankenes sikringsfond X
2019 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for nasjonalt villaksenter X
2019 Klage Klagenemnda for Forsvarets høgskole X
2019 Råd til forvaltningen Rådet for drivstoffberedskap X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (Sjokolade- og sukkervareutvalget) X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Familievernutvalget X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Etikkinformasjonsutvalget X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Ung i dag utvalget X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Offentlig utvalg for framtidens ressurskontroll X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Utvalg skal vurdere beskatningen av havbruk (Havbruksskatteutvalget) X
2018 2019 Beredskapshjemmelutvalget X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertgruppe skal vurdere energiaksjer i Statens pensjonsfond utland X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg skal vurdere vannkraftbeskatningen (Kraftskatteutvalget) X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning X
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Teknologiutvalget X
2018 2020 Utredning / ekspertutvalg By- og levekårsutvalget X
2018 2020 Rettshjelpsutvalget X
2018 2020 Utredning / ekspertutvalg Faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker X
2018 2020 Utredning / ekspertutvalg Velferdstjenesteutvalget X
2018 2020 Utredning / ekspertutvalg Byggkvalitetutvalget X
2018 2023 Utredning / ekspertutvalg Teknisk berekningsutval for klima X
2018 Utredning / ekspertutvalg Sysselsettingsutvalget X
2018 Partnerdrapsutvalget X
2017 2017 Utredning / ekspertutvalg Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren X
2017 2018 Råd til forvaltningen Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen X
2017 2018 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging X
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Blankholmutvalget X
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter X
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Fosterhjemsutvalget X
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi (Klimarisikoutvalget) X
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg IKT-sikkerhetsutvalg X
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes utdanning X
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg for oppgaver til de nye fylkeskommunene X
2017 2019 Naturskadeforsikringsutvalget X
2017 2019 Utredning / ekspertutvalg Offentlig utvalg om videregående opplæring X
2017 2019 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Samarbeidsråd for kultur og reiseliv X
2017 2019 Utredning / ekspertutvalg Utvalg skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt X
2017 2019 Utredning / ekspertutvalg Åpenhetsutvalget X
2017 2019 Arkivlovutvalget X
2017 2019 Utredning / ekspertutvalg Lovutvalg på grunnopplæringens område X
2017 2020 Norsk/finsk reingjerdekommisjon 2017-2020 X
2017 2020 Utredning / ekspertutvalg Kompetansebehovsutvalget X
2017 2020 Utredning / ekspertutvalg Valglovutvalget X
2017 2021 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Kompetansepolitisk råd X
2017 Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek X
2017 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Nasjonalt Fagskoleråd X
2017 Klage Klagenemnda for naturskadesaker X
2017 Råd til forvaltningen Fagrådet for Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge X
2017 Råd til forvaltningen Arbeidsgiverrådet i staten X
2017 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Høgskolen i Innlandet X
2017 Utredning / ekspertutvalg Domstolkommisjonen X
2017 Styringsgruppe for Senter for hav og Arktis X
2017 Konkurranseklagenemnda X
2016 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg om lønnsdannelse Cappelen-utvalget X
2016 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland X
2016 2017 Offentlig utvalg for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene X
2016 2017 Granskning / undersøkelse Bevæpningsutvalget X
2016 2017 Utredning / ekspertutvalg Påtaleanalyseutvalget X
2016 2017 Råd til forvaltningen Ekspertrådet for økologisk tilstand X
2016 2017 Utredning / ekspertutvalg Utvalg om søndagsåpne butikker X
2016 2017 Utredning / ekspertutvalg Palliasjonutvalget X
2016 2017 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal utrede delingsøkonomien X
2016 2018 Utredning / ekspertutvalg Tvangslovutvalget X
2016 2018 Utredning / ekspertutvalg Statistikklovutvalget X
2016 2018 Utredning / ekspertutvalg Statsallmenningsutvalget X
2016 2018 Utredning / ekspertutvalg Varslingsutvalget X
2016 Klage Skatteklagenemnda X
2016 Råd til forvaltningen Digitaliseringsrådet X
2016 Klagenemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout X
2016 Styret for høgskolen i Sørøst-Norge X
2015 2016 Voldsoffererstatningsutvalget X
2015 2016 Utredning / ekspertutvalg Samvittighetsutvalget X
2015 2016 Byggegarantiutvalget X
2015 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for høyt presterende elever X
2015 2016 Utredning / ekspertutvalg Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft X
2015 2016 Utredning / ekspertutvalg Hvitvaskingslovutvalget X
2015 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg - aldersgrense og tilpasninger i arbeidslivet X
2015 2016 Kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering X
2015 2016 Utredning / ekspertutvalg Karriereveiledningsutvalget X
2015 2016 Stiftelsen Norsk Rikstoto X
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Barnefamilieutvalget X
2015 2017 Utvalg om innvandringens konsekvenser X
2015 2017 Særdomstolsutvalget X
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Hjelpemiddelutvalget X
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Mediemangfoldsutvalget X
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg som skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank X
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker/Barnevoldsutvalget X
2015 2017 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for utredning av etterlatteytelsene i folketrygden X
2015 2018 Utredning / ekspertutvalg Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket X
2015 2019 Forvaltningslovutvalget X
2015 Utredning / ekspertutvalg Faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) (Faggruppe 10) X
2015 Utredning / ekspertutvalg Faggruppe for mikrobiell økologi (Faggruppe 11) X
2015 Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk X
2015 Utredning / ekspertutvalg Verdipapirlovutvalget X
2015 NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi X
2015 Råd til forvaltningen OGP-rådet X
2015 Klage Stiftelsesklagenemnda X
2015 Råd til forvaltningen Referansegruppe for samordning av norsk deltakelse i Nordisk ministerråd X
2015 Råd til forvaltningen Regelrådet X
2014 2014 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for forenkling av utmarkforvaltningen X
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg om flerårige budsjetter X
2014 2015 UAG-utvalget X
2014 2015 Konkurranseklagenemdsutvalget Konkurranseklagenemdsutvalget X
2014 2015 Styret for Høgskolen i Buskerud og Vestfold X
2014 2015 Markedsbalanseringsutvalget X
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg om praktisering av handlingsregelen X
2014 2015 Høgskolen i Buskerud og Vestfold HBV X
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Digitalt sårbarhetsutvalg X
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Grønn skattekommisjon X
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for utredning av regler for tap av statsborgerskap X
2014 2015 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for å vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser (Overvannsutvalget) X
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal gjennomgå arbeidstidsbestemmelsene (Arbeidstidsutvalget) X
2014 2016 Styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter X
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for de samiske språkene i Norge X
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Regnskapslovutvalg X
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Straffeprosesslovutvalget X
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Off utv om grunnleggende rettigh til mennesker m utviklingsh X
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Barnevernlovutvalget X
2014 2016 Utredning / ekspertutvalg Produktivitetskommisjonen X
2014 2017 Program for kunstnerisk utvikling PKU X
2014 Råd til forvaltningen Klimarådet X
2013 2013 Tomtefestelovutvalget X
2013 2014 Pelsdyrutvalget X
2013 2014 Underutvalg 1: Styret for Høgskolen i Narvik X
2013 2014 Ekspertutvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen X
2013 2014 Utredning / ekspertutvalg Fagskoleutvalget X
2013 2014 Rådgivende utvalg for minnemynter X
2013 2014 Utredning / ekspertutvalg Eierseksjonslovutvalget X
2013 2014 Utredning / ekspertutvalg Tilregnelighetsutvalget X
2013 2014 Utredning / ekspertutvalg Tolkeutvalget X
2013 2014 Utredning / ekspertutvalg MOOC-utvalget X
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg Advokatlovutvalget X
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg NOU-Utvalg for sjømatindustrien X
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg Kompetanse utenfor det formelle utdanningssystemet X
2013 2015 Innlandsutvalget X
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg Arianson-utvalget X
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg Virkemidler for et godt skolemiljø Djupedal-utvalget X
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg Utvalget for framtidens skole Ludvigsen-utvalget X
2013 2016 Utredning / ekspertutvalg Kommunelovutvalget X
2013 2017 Forhandlingsutvalget for norsk/finsk reingjerdekonvensjon X
2013 2017 Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter - interimstyre X
2013 2019 Bygg21 X
2013 Klage Klagenemnd for merkesaker 2014-2018 X
2013 UIT Norges arktiske universitet X
2013 Klage Klagenemda for industrielle rettigheter X
2012 2013 Utvalg som skal se nærmere på lønnsdannelsen X
2012 2014 Utredning / ekspertutvalg Gravferdsavgiftsutvalget X
2012 2014 Utredning / ekspertutvalg Adopsjonslovutvalget X
2012 2014 Forenklingsutvalget X
2012 2018 Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Faglig strategisk råd for NIFES X
2012 Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker X
2012 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Nasjonalt Geodataråd X
2011 2012 Utredning / ekspertutvalg Utredning av det biologiske prinsipp i barnevernet X
2011 2012 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalg - rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser X
2011 2013 Utredning / ekspertutvalg Regjeringens ekspertutvalg for verdier av økosystemtjenester X
2011 2014 Utredning / ekspertutvalg Arvelovutvalget X
2011 2015 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Universitetet i Nordland X
2011 2015 Utredning / ekspertutvalg Romaniutvalget X
2011 Råd til forvaltningen Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd X
2011 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Markarådet X
2011 Klage Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) X
2011 Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode X
2011 Tilsyn Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett X
2011 Klage Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner X
2011 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Stiftelsen RO X
2011 Råd til forvaltningen Etisk råd for forsvarssektoren X
2011 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus X
2010 2011 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal utrede unges makt og ledelse X
2010 2011 Juryutvalget X
2010 2011 Utredning / ekspertutvalg Inkluderingsutvalget X
2010 2011 Foreldreutvalget for barnehager X
2010 2011 Utredning / ekspertutvalg Fagerbergutvalget X
2010 2011 Barnevernpanelet X
2010 2011 Utredning / ekspertutvalg Våpenlovutvalget 2010 X
2010 2012 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet X
2010 2012 Øieutvalget X
2010 2012 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal gjennomgå brannskikkerheten for særskilte risikogrupper X
2010 2014 Fellesstyret for NVH og UMB X
2010 2020 Utredning / ekspertutvalg Barnesakkyndig kommisjon X
2010 Klage Barnevernets tvisteløsningsnemnd X
2010 Utredning / ekspertutvalg Likestillingsutvalget X
2010 FUB Foreldreutvalget for barnehager X
2009 2010 Utredning / ekspertutvalg Miljøgiftsutvalget X
2009 2010 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for utredning av spesialbehandling av ustabilt brukt brensel (Teknisk utvalg) X
2009 2010 Stoltenbergutvalget-utvalg som skal vurdere tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige X
2009 2010 Brenna-utvalget. Pedagogisk tilbod til alle førskulebarn X
2009 2010 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for vurdering av organisering av klagesaks behandlingen på utlendingsfeltet X
2009 2010 Almlidutvalget - Utvalg om utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren X
2009 2011 Utredning / ekspertutvalg Velferds- og migrasjonsutvalget X
2009 2011 Utredning / ekspertutvalg Hagenutvalget "Innovasjon og omsorg" X
2009 2011 Utredning / ekspertutvalg Finanskriseutvalget X
2009 2011 Bergeutvalget X
2009 2011 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for utredning av mellomlagerløsning for brukt nukleært brensel og annet langlivet avfall (Fase 2-utvalget) X
2009 2013 Stemmerettsjubileet 1913-2013 X
2009 2014 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Statens finansfond X
2009 2015 Styret i Norsk instutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) X
2009 Frivillighetsregisternemnda X
2009 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret i Staur Gård AS X
2009 Råd til forvaltningen Klarspråksjuryen X
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Adopsjonsutvalget X
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Farskapsutvalget X
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for bærekraftig utvikling og klima X
2008 2009 Forbrukerkredittavtaleutvalg/Kredittkjøpslovutvalget X
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Fordelingsutvalget X
2008 2009 Metodekontrollutvalget X
2008 2009 Utvalg som skal utrede brede pensjonsordninger X
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Ekspertutvalget utdanning til arbeid i barnevernet X
2008 2009 Utvalget som skal evaluere kontrollmekanismene for politiet med mer X
2008 2009 Utredning / ekspertutvalg Utvalget for bedre samordning av tjenester for utsattte barn og unge (Flatø-utvalget) X
2008 2010 Utredning / ekspertutvalg Klimatilpassingsutvalget X
2008 2010 Utredning / ekspertutvalg Østberg-utvalget Utvalg for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne X
2008 2011 Utredning / ekspertutvalg Personskadeerstatningsutvalget X
2008 2015 Råd til forvaltningen Fagråd for Produktregisteret X
2008 2016 Skatteklagenemnda for storbedrifter X
2008 2016 Skatteklagenemnda for utenlandssaker X
2008 Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Styret for Norsk filminstitutt X
2008 Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Styret i Garantiordningen for skadeforsikring X
2008 Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum X
2008 Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten X
2007 2008 Utredning / ekspertutvalg Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet X
2007 2008 Utredning / ekspertutvalg Revisjonspliktutvalget X
2007 2008 Utredning / ekspertutvalg Karlsen-utvalget Utvalg for fag- og yrkesopplæringen X
2007 2009 Utredning / ekspertutvalg Skatteunndragelsesutvalget X
2007 2009 Utredning / ekspertutvalg Grenselovutvalget X
2007 2009 Utredning / ekspertutvalg Lovutvalg for regelverk om offentlige granskninger X
2007 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk SSSF Førde X
2007 2010 Midtlyng-utvalget Utvalg for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov X
2007 2015 Tilsettingsutvalg: Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag X
2007 2017 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten X
2007 2018 Bibsys X
2007 Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning X
2007 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for plantehelse (Faggruppe 9) X
2007 Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet X
2007 Klage Norsk Akkrediterings klageutvalg X
2007 Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven X
2007 Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt X
2007 Norsk Akkrediterings representantskap X
2006 2006 Granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret X
2006 2007 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal vurdere særavgiftene X
2006 2007 Bostadutvalget X
2006 2007 Utredning / ekspertutvalg Tron-utvalget Offentlig utvalg for vurdering av studieforbundenes rolle X
2006 2007 Granskningsutvalget Fritz Moen X
2006 2007 Utredning / ekspertutvalg Forsvarspolitisk utvalg (FPU) X
2006 2008 Utredning / ekspertutvalg Likelønnskommisjonen X
2006 2008 Utredning / ekspertutvalg Lovutvalg:Tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon X
2006 2008 Utredning / ekspertutvalg Kulturmomsutvalget X
2006 2008 Voldtektsutvalget X
2006 2010 Fagrådet for genressurser X
2006 2015 Styret for Norsk institutt for skog og landskap X
2006 2015 Genressursutvalget for kulturplanter X
2006 2015 Genressursutvalget for husdyr X
2006 2015 Styret i Bioforsk X
2006 2015 Genressursutvalget for skogtrær X
2006 Tilsyn Partilovnemnda X
2006 Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Styret for Språkrådet X
2006 Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen X
2006 Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven X
2006 Klage Likestillings- og diskrimineringsnemnda X
2006 Granskning / undersøkelse Kontaktutvalg for rovviltforvaltning X
2006 Reindriftens Utviklingsfond (RUF) X
2005 2005 Underutvalg 1: Styret for Statnett SF X
2005 2006 Utredning / ekspertutvalg Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget X
2005 2006 Avviklingsstyret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer X
2005 2006 Utredning / ekspertutvalg Lavutslippsutvalget X
2005 2007 Utredning / ekspertutvalg Skiftelovutvalget X
2005 2010 Råd for investeringsstrategi for Statens pensjonsfond utland (Strategirådet) X
2005 2010 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) SECORA AS X
2005 2013 Styret for Universitetet for miljø- og biovitenskap X
2005 2019 Regnskapsfaglig ekspertutvalg X
2005 Steriliseringsrådet X
2005 Rovviltnemnd Region 8 X
2005 Styret for Internasjonalt reindriftssenter X
2005 Karantenenemnda X
2005 Klage Klagenemnd i vernepliktssaker X
2005 Klage Klagenemnd i hjemsendingssaker X
2005 Styret for pensjonsordningen for sykepleiere X
2005 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Gassnova X
2005 Rovviltnemnd Region 6 X
2005 Rovviltnemnd Region 4 X
2005 Rovviltnemnd Region 2 X
2005 Tilsyn Rovviltnemnd Region 3 X
2005 Rovviltnemnd Region 1 X
2005 Rovviltnemnd Region 5 X
2005 Rovviltnemnd Region 7 X
2004 2005 Industriutvalget X
2004 2005 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal vurdere det offentlige engasjement på tannhelsefeltet X
2004 2006 Verdipapirmarkedslovutvalget X
2004 2006 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for sikring av landets kritiske infrastruktur X
2004 2006 Utredning / ekspertutvalg Fornærmedeutvalget X
2004 2006 Utredning / ekspertutvalg Rederiskatteutvalget X
2004 2006 Utredning / ekspertutvalg Eiendomsmeglingslovutvalget X
2004 2010 Forsvarets forskningspolitiske råd X
2004 2014 Blåreseptnemnda X
2004 2015 Nemnd for kompensasjons- og oppreisningsordning for pionerdykkere X
2004 2017 Norgesuniversitetet X
2004 2018 Styret for Artsdatabanken X
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) X
2004 Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland X
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) (Faggruppe 8) X
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4) X
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden (Faggruppe 5) X
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for fòr (Faggruppe 6) X
2004 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) X
2004 Granskning / undersøkelse Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker X
2004 Råd til forvaltningen Vitenskapskomiteen for mattrygghet - Hovedkomiteen X
2004 Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider X
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for hygiene og smittestoffer (Faggruppe 1) X
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2) X
2004 Klage Klagenemnda for miljøinformasjon X
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) (Faggruppe 3) X
2003 2004 Hydrogenutvalget X
2003 2004 Utvalg som skal foreta en uavhengig gjennomgang av hepatitt C-smitte ved blodoverføring X
2003 2004 Offentlig utvalg for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning X
2003 2005 Konsekvensutredningsutvalget X
2003 2005 Utvalg til revisjon av Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed (Sjødyktighetsloven) X
2003 2005 Hjemfallsutvalget X
2003 2006 Råd til forvaltningen Nasjonalt råd for forurensede sedimenter X
2003 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling X
2003 2012 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 X
2003 2012 Nasjonalt råd for fysisk aktivitet X
2003 2012 Råd til forvaltningen Nasjonalt råd for ernæring X
2003 2013 Styret ved Norges veterinærhøgskole X
2003 2015 Styret for Samordna opptak X
2003 Rådet for matvareberedskap X
2003 Klage Skjønnsnemnda etter inndelingsloven X
2003 Klage Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) X
2003 Klage Overskjønnsnemnda etter inndelingsloven X
2003 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret Forsvarets forskningsinstitutt X
2003 Finansmarkedsfondet X
2002 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 3. organ X
2002 2004 Undersøkelseskommisjonen etter Utvik Seniors forlis X
2002 2004 Statseierskapsutvalget X
2002 2005 Ekspertutvalg for forebygging av vold X
2002 2005 Ekspertgruppe for forebygging av tilbakefall til fengsel X
2002 2005 Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede X
2002 2007 Datakrimutvalget X
2002 2010 Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Styret Forsvarsbygg X
2002 2012 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nordøst X
2002 2017 Styret for Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettighete X
2002 Styret for Domstoladministrasjonen X
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nord X
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sørvest X
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region øst X
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region vest X
2002 Tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region sør X
2002 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Forbrukerrådets styre X
2002 Styre for ordinært forvaltningsorgan NOKUT X
2002 NORTRASHIP-ledelsen X
2002 Innstillingsrådet for dommere X
2002 Klage Tilsynsutvalget for dommere X
2001 2004 Vergemålsutvalget X
2001 2004 Politimetodeutvalget X
2001 2004 Pensjonskommisjonen X
2001 2004 Rådgivende utvalg for marin verneplan X
2001 2004 Utredning / ekspertutvalg Biomangfoldlovutvalget X
2001 2006 Styret for Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet X
2001 2010 Styre for Delta-senteret X
2001 2013 Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa X
2001 2018 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond X
2001 Klage Lotterinemnda X
2001 Klage Statens Helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda X
2001 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Gassco AS X
2001 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Enova SF X
2001 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Petoro AS X
2001 Klage Personvernnemnda X
2001 Styret for Veterinærinstituttet X
2001 Styret for Opplysningsvesenets fond X
2001 Godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout X
2000 2004 Styret for Entra Eiendom AS X
2000 2004 Ekspertrådet for laboratoriet for nasjonale normaler X
2000 2005 Ekspertutvalg for lokalsamfunn X
2000 Styret til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet X
1999 2004 Forum for IT-sikkerhet X
1999 2004 Faglig råd ved Norges geologiske undersøkelse X
1999 2007 Styringskomite for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer X
1999 2018 Faglig utvalg for adopsjonssaker X
1999 Råd til forvaltningen Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier X
1999 Klage Klagenemnda for behandling i utlandet X
1999 Teknologirådet X
1998 2004 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger X
1998 2004 Styret for statlig spesialpedagogiske støttesystem X
1998 2005 Totalforsvarets råd for sikring av tele- og informasjonssystemer (TRSTI) X
1998 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Telemark X
1998 2016 Styret for Det praktisk-teologiske seminar X
1998 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling X
1998 Råd til forvaltningen Rådet for bygg- og anleggsberedskap X
1997 2004 Det sentrale rovviltutvalg X
1997 2005 Styret for Likestillingssenteret X
1997 2005 Norsk/svensk reinbeitekommisjon - Norsk delegasjon X
1997 Utvalg til å utrede styrking av folkehelsearbeidet i kommunene X
1997 Klage Disiplinærnemnden for advokater X
1997 Borettslovutvalget X
1997 Utvalget for å vurdere ulike spørsmål vedrørende Politiets overvåkingstjeneste X
1997 Utvalg for utredning av organisering av børsvirksomhet X
1997 Utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål X
1997 [mangler navn] X
1997 [mangler navn] X
1997 Tilsyn Advokatbevillingsnemnden X
1997 Klage Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett X
1997 Klage Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp X
1997 Kontaktutvalget for anti-dopingarbeid i Norge X
1997 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo X
1997 Importrådet for landbruksvarer X
1997 Zoonoserådet X
1997 Utredning av Statens Luftambulansetjeneste X
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker X
1997 Utvalg som skal vurdere sjømannspensjonene X
1997 Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet X
1997 [mangler navn] X
1997 Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) X
1997 [mangler navn] X
1997 Skipsfartsstyret X
1997 [mangler navn] X
1997 Styret for Kompetansesenter for likestilling X
1997 Barnefordelingsprosessutvalget X
1996 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Hedmark og Oppland X
1996 2004 Sektorstyre for hørsel X
1996 2007 Steinerskolekomitèen til universiteter og høgskoler for søkere med vitnemål fra Rudolf Steinerskolene 2003-2006 X
1996 2009 Importrådet for landbruksvarer X
1996 2014 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) X
1996 2016 Styret for Kunst- og designhøgskolen i Bergen X
1996 2020 Domstolkommisjonen X
1996 [mangler navn] X
1996 Det felles ekspertutvalg X
1996 Sakkyndig råd for flyttbare innretninger X
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer X
1996 Kontroll Joint Europipe/Ekofisk Emden Pipeline Commission X
1996 Red.gruppe for utarbeidelse av retningslinjer for sakkyndige X
1996 Domstolkommisjonen X
1996 Utvalg til revisjon av lovene som forvaltes av Direktoratet for brann og eksplosjonsvern X
1996 Småbedriftsutvalget X
1996 Ytringsfrihetskommisjonen X
1996 Kirkeasylkommisjonen X
1996 Stiftelseslovutvalget X
1996 Underutvalg for forskning X
1996 Skarpenesutvalget X
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden X
1996 Sektorstyre for hørsel X
1996 Gjennomgang av den nasjonale tuberkulosekontrollstrategien - arbeidsgruppe X
1996 Det særskilte etterforskningsorgan - Hedmark og Oppland X
1996 Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål X
1996 Faggruppe om krigs- og voldsleketøy X
1996 Sakkyndig råd for lasteskip X
1996 Sakkyndig råd for passasjerskip X
1996 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere X
1996 Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet X
1996 Utredning av behovet for lovregulering av private etterforskere. Privatetterforskningsutvalget X
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning X
1996 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) X
1996 Allmennkringkastingsrådet X
1996 Riksutstillinger X
1995 2005 Styret for Zoonoseenheten X
1995 2009 Høgskolestyret for NHL X
1995 2018 Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede administrativ inndeling i hovedstadsområdet (Hovedstadsutvalget) X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren X
1995 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger X
1995 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget som skal utrede næringspolitikken X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Flomtiltaksutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Aksjelovutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styre for fond for informasjon om krigstiden i Norge X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Liland-utvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vaktvirksomhetlovutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Inndragningsutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Redningshelikopterutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Seksuallovbruddsutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Våpenlovutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsvurderingsutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Personregisterlovutvalget X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspertgruppe for å vurdere tvang i behandling av rusmisbrukere X
1995 Offentlig utvalg for punktskrift X
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Barnefamilieutvalget X
1995 Styre for ordinært forvaltningsorgan Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene X
1995 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM X
1995 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene X
1994 1994 Rådgivende organ Norsk EDIPRO X
1994 2005 Ekspertutvalg for barn og ungdom X
1994 2007 Styret for Høgskolen i Agder X
1994 2009 Styret for Høgskolen i Tromsø X
1994 2010 Styret for Høgskolen i Bodø X
1994 2011 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Høgskolen i Oslo X
1994 2011 Styret for Høgskolen i Finnmark X
1994 2011 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Høgskolen i Akershus X
1994 2013 Høgskolen i Vestfold X
1994 2013 Styret for Høgskolen i Buskerud X
1994 2015 Styret for Høgskolen i Narvik X
1994 2015 Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag X
1994 2015 Styret for Høgskolen i Telemark X
1994 2015 Styret for Høgskolen i Gjøvik X
1994 2015 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag X
1994 2015 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Høgskolen i Nesna X
1994 2015 Styret for Høgskolen i Ålesund X
1994 2015 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Høgskolen i Harstad X
1994 2016 Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane X
1994 2016 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Høgskolen i Hedmark X
1994 2016 Styret for Høgskolen Stord/Haugesund X
1994 2016 Styret for Høgskolen i Lillehammer X
1994 2016 Styret for Høgskolen i Bergen X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Hedmark X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Maritim ide- og ressursgruppe X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kabelutvalget X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for å vurdere medieombud X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kriminaletterretningsutvalget X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for evaluering av barneombudsordningen X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal utrede spørsmål om fedres opptjening av fødselspenger X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sakkyndighetsutvalget X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå verdipapirhandellovgivninge X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen X
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. "Grønn skattekommisjon" X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Buskerud X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Akershus X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Lillehammer X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Bergen X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Molde X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Narvik X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Bodø X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Østfold X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Telemark X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskulen i Volda X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Tromsø X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Oslo X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Finnmark X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Gjøvik X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Harstad X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Stavanger X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Høgskolen i Nesna X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Audiovisuelt produksjonsfond X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Samisk kulturfond X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for ordningen med tilskudd til utviklingstiltak X
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond X
1994 Rådgivende organ Spesialutvalget for konkurransesaker X
1994 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Konkursrådet X
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Kragerø kretsfengsel X
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Vestre Slidre arbeidskoloni X
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Hønefoss hjelpefengsel X
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Eidsberg hjelpefengsel X
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Mosjøen hjelpefengsel X
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Vik hjelpefengsel X
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsområdet for Kongsberg hjelpefengsel X
1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Moss hjelpefengsel X
1994 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Høgskolen i Molde X
1994 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Universitetet i Stavanger X
1994 Andre oppgaver Fordelingsnemnd - tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner X
1994 Andre oppgaver Styringsgruppe for autismeprogrammet X
1994 Tariffnemnda X
1994 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag X
1993 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til utredning av streikerett for ansatte X
1993 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Utvalg for gransking av interne forhold i UNI Storebrand (UNI-2) X
1993 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Utvalg for gransking av forholdet mellom UNI Storebrand og myndighetene (UNI-1) X
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Prisingsutvalget X
1993 1994 Delegasjon/Kommisjon Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester X
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Juridisk utvalg - havbeite X
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspertutvalg for å vurdere den samfunnsmessige rolle for private pensjonsordninger (Pensjonsforsikringsutvalget) X
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Offentlig utvalg til å vurdere eierforholdene i mediene X
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for effektivisering av førstegangstjenesten X
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Markedsføringslovutvalget X
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet X
1993 2006 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) X
1993 Kontroll Zeepipe-kommisjonen X
1993 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Statskog SF X
1993 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for kriminalomsorgen X
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond X
1993 Plantesortsnemnda X
1993 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for Sosialdepartementet i ankesaker X
1993 Rådgivende organ Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker X
1993 Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner X
1993 Rådgivende organ Forum for verdiskaping X
1993 Andre oppgaver Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene X
1993 Rådgivende organ Rådet for dyreetikk X
1993 Rådet for dyreetikk X
1993 Delegasjon/Kommisjon Zeepipe-kommisjonen X
1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Opplæringslovutvalget X
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret for Norges forskningsråd X
1993 Koordineringsutvalget for EØS- saker X
1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nord-Sør/Bistandskommisjonen X
1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samisk fiskeriutvalg X
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart X
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statskog SF X
1993 Hovedstyret for Norges forskningsråd X
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det norske filminstitutt X
1992 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av personellmessige tiltak og framtidig personellforvaltningssystem X
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid X
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspertgruppe for vurdering av differensiert merverdiavgift X
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Overføringsutvalget X
1992 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Levekårsutvalget X
1992 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere velferdstjenesten i Forsvaret X
1992 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 13. distrikt X
1992 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 2. organ X
1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering X
1992 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for stedsnavnsaker X
1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Trøgstad kretsfengsel X
1992 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd for Husbanken X
1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Hassel kretsfengsel X
1992 Andre oppgaver Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) X
1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Det særskilte etterforskningsorgan - Eidsivating 2 X
1992 Rådgivende organ Forsvarets høgskoles opptaksråd X
1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for de regionale statlige spesialpedagogiske kompetansesentra X
1992 Rådgivende organ Samisk språkråd X
1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra X
1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Luftfartsverkets styre X
1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Program for Nord-Norge X
1992 Klage Klagenemnd for Husbanken X
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere spørsmålet om ny statlig arbeidsgiversammenslutning X
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Dagspresseutvalget av 1991 X
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang (Hammerstadutvalget) X
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for utredning av statlig informasjon mot år 2000 X
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sysselsettingsutvalget X
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bankkriseutvalget. Utvalg for å vurdere årsakene til bankkrisen X
1991 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Reorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen X
1991 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for omstrukturering og forenkling av vegtrafikklovgivningen X
1991 1993 Kontakt-/samarbeidsorgan Strategiutvalget for Statens Veterinære Landbrukstjeneste X
1991 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Veterinærsentret i Tromsø X
1991 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe til å vurdere invaliditetstabellen av 5. mai 1972 X
1991 1994 Rådgivende organ Programrådet for frivillighetssentralene X
1991 2004 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret i Statens Bankinvesteringsfond X
1991 2006 Fagstyre for norsk akkreditering X
1991 2007 Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten X
1991 2012 Brukerrådet for Statnett SF X
1991 Rådgivende organ Fiskerinæringens kvinneutvalg X
1991 Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) X
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for forvaltningsbedriften Statkraft X
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statnett SF X
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyre for norsk akkreditering X
1991 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda) X
1991 Andre oppgaver Brukerrådet for Statnett SF X
1991 Rådgivende organ Bioteknologinemnda X
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Banksikringsfond X
1991 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Statnett SF X
1991 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten X
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens Bankinvesteringsfond X
1991 Rådgivende organ Det nasjonale sikkerhetsråd for luftfarten (NSL) X
1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal utarbeide forslag til forenkling av samordningsloven X
1990 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Dømmesmoen X
1990 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Målsettingsutvalget for Norsk Forsvarsteknologi A/S X
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styrereform-utvalget X
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for ny konkurranselov X
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvaret og miljøvern X
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets distriktspolitiske betydning X
1990 1991 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for nasjonale bilbliotekfunksjoner X
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Statsselskapslovutvalget X
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen X
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Underutvalg av Forsvarskommisjonen av 1990. Forsvarets næringspolitiske betydning X
1990 1992 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg for oppfølging av forskning om barn og ungdom X
1990 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Barnehageutvalget X
1990 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forsvarskommisjonen av 1990 X
1990 1992 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg for oppfølging av kriminalitetsforebyggende tiltak X
1990 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. To-instansutvalget X
1990 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. X
1990 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utarbeide forslag til styring av forsyningsstrømmene til Nord-Norge ved beredskap og krig X
1990 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Staup X
1990 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Dagspressens materielle beredskapsutvalg X
1990 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere straffeansvaret for visse handlinger som kan true rikets sikkerhet X
1990 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Bygland X
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Jensvoll X
1990 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vassdragslovutvalget X
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda X
1990 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Passlovutvalget X
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Rå X
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Hjeltnes X
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Finnmark landbruksskole X
1990 2010 Kontroll Kontrollkommisjon II Lovisenberg X
1990 2013 Styret for Universitetet i Tromsø X
1990 2018 Banklovkommisjonen X
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for forenkling av næringslovgivningen X
1990 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for økologisk landbruk X
1990 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Folketrygdfondet X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Radiumhospitalets apotek X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen X
1990 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Norges grønne fagskole - Vea X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Ørland meieriskole X
1990 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Maskinførerskolen for landbruk X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Sønsterud X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Osen X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter X
1990 Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner X
1990 Rådgivende organ Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora X
1990 Rådgivende organ Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi X
1990 Rådgivende organ Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin X
1990 Kontakt-/samarbeidsorgan Arbeidsgruppe for informasjonsteknologi i næringsmiddeltilsynet (AGFIN) X
1990 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap X
1990 Klage Klagenemnda for stedsnavnsaker X
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Folketrygdfondet X
1990 Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) X
1990 Rådgivende organ Statens naturforvaltningsråd X
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Banklovkommisjonen X
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapslovutvalget X
1990 Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin (NEM) X
1989 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe om emisjonsregler og emisjonskontroll X
1989 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av Forsvarets musikk X
1989 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av Krigsskoleordningen X
1989 1990 Andre oppgaver Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning X
1989 1990 Rådgivende organ Det sentrale produktivitetsråd for vedlikeholdstjenesten i Forsvaret X
1989 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet X
1989 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) X
1989 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Lagring av radioaktivt avfall X
1989 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser X
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven X
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommune- og fylkesinndelingsutvalget X
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen X
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Lovstrukturutvalget X
1989 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven X
1989 1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) X
1989 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere gjennomføring av menneskerettigheter X
1989 1993 Rådgivende organ Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe X
1989 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger X
1989 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forbrukerkjøputvalget X
1989 1994 Rådgivende organ Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen X
1989 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) X
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Havforskningsinstituttet X
1989 Rådgivende organ Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen X
1989 Klage- eller ankeinstans Nemnda for siviløkonomtittelen X
1989 Forhandlingsorgan Sametinget X
1989 Rådgivende organ Sametingsrådet X
1989 Klage- eller ankeinstans Børsklagenemnda X
1989 Rådgivende organ Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet X
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino X
1989 Klage Børsklagenemnden X
1989 Styret for de samiske videregående skolene (Sami Joatkkaskuvllaid Stivra) X
1989 Rådgivende organ Nedgraderingsrådet X
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Rusmiddeldirektoratet X
1989 Rådgivende organ Kontaktutvalg for folkerett i krig X
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Drevsjø Trelast AS X
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek X
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogplanteskoler AS X
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for utredning av fremtidig organisering, styringsformer og administrative rutiner i tolletaten X
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet X
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede arbeidsmiljølovens virkeområde X
1988 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for EF og norsk reiselivsnæring X
1988 1989 Rådgivende organ Nasjonalt utvalg for informasjonsteknologi X
1988 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av fremtidig bruk av flyplass X
1988 1991 Delegasjon/Kommisjon Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken X
1988 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av etiske retningslinjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning X
1988 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene X
1988 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten X
1988 1992 Sakkyndig utvalg for beredskapsmessig sikring av dammer X
1988 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg om offerets stilling i straffesaker X
1988 1993 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. X
1988 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til utredning av lovgivning om forbrukervern X
1988 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger X
1988 1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Statens næringsmiddeltilsyn - SNT X
1988 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens institutt for folkehelse X
1988 1994 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for prøvetaking og analyser av næringsmidler (RUPAN) X
1988 2005 Statens næringsmiddeltilsyns råd X
1988 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret i Norsk rikskringkasting AS X
1988 Klage- eller ankeinstans Statens teleforvaltningsråd X
1988 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for næringsmiddelmikrobiologiske spørsmål (RUNMIS) X
1988 Klage Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret X
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Verdipapirsentralens representantskap X
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Børsrådet ved Oslo Børs X
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Museet for samtidskunst X
1988 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret X
1988 Rådgivende organ Norsk komite for FNs kulturtiår X
1988 Rådgivende organ Statens næringsmiddeltilsyns råd X
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) X
1988 Klage Pasientskadenemnda X
1988 Klage- eller ankeinstans Pasientskadenemnda X
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Norsk rikskringkasting X
1987 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere velferdstjenesten i handelsflåten X
1987 1988 Rådgivende organ Jagerflyplassutvalget X
1987 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Inntektsutjamningsutvalget X
1987 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Politi- og påtalemyndighetsutvalget X
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen X
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommuneinndelingsutvalget (Utvalget til vurdering av kommuneinndelingen i Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfestområdene) X
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av godtgjøringssystemet til vernepliktige mannskaper X
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere kvinners soningssituasjon X
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk X
1987 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bioteknologiutvalget X
1987 1990 Delegasjon/Kommisjon Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor X
1987 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommunelovutvalget X
1987 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge X
1987 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Landbrukspolitisk Utvalg X
1987 1991 Rådgivende organ Koordineringsråd for forskning og utvikling om lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret X
1987 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) X
1987 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Pasienterstatningsutvalget X
1987 1993 Kontaktutvalget for forskning X
1987 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nærkringkastingsnemda X
1987 1993 Rådgivende organ Samordningsutvalget for reiseliv X
1987 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. X
1987 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Troms og Finnmark X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Vestfold og Telemark X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Trondheim X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Agder X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Nordland X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Hordaland X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Rogaland X
1987 2004 Det særskilte etterforskningsorgan - Oslo 1. organ X
1987 2005 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt X
1987 2009 Styret for Arbeidsforskningsinstituttet X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Eidsivating X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Nordland X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Møre og Romsdal X
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt X
1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Mesterbrevnemnda X
1987 Mesterbrevnemnda X
1987 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd til mesterbrevordningen X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Vestfold og Telemark X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Agder X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Hordaland X
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter X
1987 Rådgivende organ Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer X
1987 Klage Klagenemnd til mesterbrevordningen X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Rogaland X
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Arbeidsforskningsinstituttet X
1987 Styret i Norsk Romsenter X
1987 Rådgivende organ Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner X
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri X
1987 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for videogramregistrering X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Trondheim X
1987 Andre oppgaver Det særskilte etterforskningsorgan - Troms og Finnmark X
1986 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe, tekoindustriens situasjon X
1986 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å utrede massemedias rett til kildebeskyttelse X
1986 1987 Andre oppgaver Utvalg til å forberede mesterbrevlovens ikrafttreden X
1986 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Interrimstyret for museet for samtidskunst X
1986 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig X
1986 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren X
1986 1988 Utvalg for å revidere Hovedavtalen for jordbruket X
1986 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver X
1986 1988 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg for kriminalitetsforebyggelse i skolen X
1986 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere lovgivningen om den offisielle statistikk X
1986 1990 Andre oppgaver Mannsrolleutvalget X
1986 1991 Rådgivende organ Rådgivende gruppe for sigøynerspørsmål X
1986 1992 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg for kriminalitetsforebyggelse i arbeid X
1986 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd X
1986 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Tallspillet Lotto X
1986 1993 Rådgivende organ Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning X
1986 1993 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktorgan for attføring X
1986 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Norges vassdrags- og energiverk X
1986 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykiatrisk spesialisttjeneste - fylkesavd. Tønsberg og fylkesavd. Granli X
1986 2010 Krigsdekorasjonsrådet X
1986 2015 Klage Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram (Kabeltvistnemnda) X
1986 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT) X
1986 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen X
1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Sandeid arbeidskoloni X
1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Beredskapsrådet for kraftforsyningen X
1986 Klage- eller ankeinstans Verdipapirsentralen (VPS - klagenemnda) X
1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det norske meteorologiske institutt X
1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) X
1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Krigsdekorasjonsrådet X
1986 Rådgivende organ Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg X
1986 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger X
1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kredittilsynet X
1986 Andre oppgaver Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker X
1986 Klage- eller ankeinstans Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram X
1986 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Meteorologisk institutt X
1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjon for psykiatrisk avd., Vestfold Sentralsykehus X
1986 Styret for Finanstilsynet X
1986 Lærebokutvalget for høgre utdanning X
1985 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Komite for norsk rompolitikk X
1985 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forenklet refusjon av folketrygdens utgifter X
1985 1986 Rådgivende organ Helsedirektoratets rådgivningsgruppe for AIDS-sykdommen X
1985 1986 Rådgivende organ Underutvalg for etterutdanning X
1985 1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings/reguleringsordninger for skotøy/tekstiler for krig eller forsyningskriser X
1985 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal utrede prioriteringer innen helsevesenet X
1985 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere X
1985 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid X
1985 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov X
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget) X
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede Norges internasjonale godstransport X
1985 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus X
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg om frivillige organisasjoner X
1985 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter X
1985 1989 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag X
1985 1990 Rådgivende organ Rådet for bioingeniørutdanning X
1985 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Vestfold X
1985 1990 Forhandlingsorgan Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid X
1985 1990 Rådgivende organ Tapsdeknings- og importstøtteutvalget X
1985 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Nordland X
1985 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere de strafferettslige utilregnelighets reglene X
1985 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Akershus X
1985 1991 Andre oppgaver Arbeidsgruppe for utredning av masseundersøkelser X
1985 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statskraftverkene X
1985 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift X
1985 1991 Rådgivende organ Sikringsutvalget X
1985 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Aust-Agder X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Østfold X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Troms X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Finnmark X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Telemark X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Møre og Romsdal X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Sogn og Fjordane X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg i Hordaland X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Rogaland X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Vest-Agder X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Nord-Trøndelag X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Sør-Trøndelag X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Buskerud X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg i Oppland X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg for Hedmark X
1985 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sakkyndig bilutvalg i Oslo X
1985 2009 Norges Banks representantskap X
1985 2010 Kontroll Kontrollkommisjon II for Ullevål universitetssykehus X
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen X
1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus X
1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Nordland - Tilsynsutvalg Nord X
1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Bastøy landsfengsel X
1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker X
1985 Andre oppgaver Den faste granskingskommisjon ved dykkerulykker X
1985 Statens seniorråd X
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter X
1985 Forhandlingsorgan Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger X
1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens studiesenter for film X
1985 Kontakt-/samarbeidsorgan Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør X
1985 Rådgivende organ Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet X
1985 Rådgivende organ Forsvarsdepartementets permanente råd for sikkerhetsspørsmål i ammunisjons- og eksplosivsaker X
1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Banks Hovedstyre X
1985 Kontroll Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll X
1985 Rådgivende organ Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap X
1985 Kontroll Den konsultative kommisjon for Heimdal-Brae-rørledningen X
1985 Rådgivende organ Prioriteringsutvalget X
1985 Rådgivende organ Statens Eldreråd X
1985 Norges Banks hovedstyre X
1984 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Konsekvensanalyseutvalget X
1984 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kompetanseutvalget for folkehøgskolen X
1984 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Tiltak for økt studentrekruttering Universitetet i Tromsø X
1984 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av entreprenørloven X
1984 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Strategiutvalget X
1984 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Soneutvalget X
1984 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sikkerhetsutvalget for fiskeflåten X
1984 1986 Rådgivende organ Kontrollrådet for kabelnett X
1984 1986 Andre oppgaver Utvalg til å vurdere spørsmål som gjelder samordning av kommunale og fylkeskommunale helsetjenester X
1984 1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Prosjektkomiteen for bølgekraftverkene på Toftestad X
1984 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling X
1984 1987 Rådgivende organ Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet X
1984 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidstidsutvalget X
1984 1988 Rådgivende organ NORAD's Prosjektutvalg X
1984 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det sentrale styret for INKO-tjenesten X
1984 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for norsk utviklingshjelp X
1984 1988 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer X
1984 1988 Rådgivende organ Utvalg for kart i store målestokker X
1984 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Møre og Romsdal X
1984 1988 Rådgivende organ Sjøvettkampanjens styre X
1984 1988 Rådgivende organ Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten X
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker X
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalg for husflid og kunsthåndverk X
1984 1989 Rådgivende organ Lokaliseringsutvalget X
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Hordaland X
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport X
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalg for teknikeryrker, tekniske fag og mellomlederutdanning X
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for allmenne fagområder X
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalg for administrasjon og økonomi X
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalg for omsorgsyrker og ernæring X
1984 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fiskeriligningsutvalget X
1984 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring X
1984 1990 Svalbardskattutvalget X
1984 1991 Rådgivende organ Forurensningsrådet X
1984 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Datapolitisk råd X
1984 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Toll- og avgiftsstyret X
1984 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk X
1984 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skjønnslovutvalget X
1984 1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner X
1984 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Aust-Agder X
1984 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for STPS avd. Haukåsen og BUP-klinikk X
1984 2014 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) X
1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Sandefjord kretsfengsel X
1984 Forhandlingsorgan Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling X
1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Aust-Agder sentralsjukehus X
1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling X
1984 Delegasjon/Kommisjon Arbeidsutleieutvalget X
1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter X
1984 Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere X
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. STI-utvalget X
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Underutvalg for transport av fødende og nyfødte X
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Videre- og etterutdanning av helsepersonell X
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Underutvalg for svangerskapskontroll X
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av perinatal omsorg i Norge X
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Pleie av og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker X
1983 1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet X
1983 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Televerkutvalget X
1983 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Arkitekthøgskolen i Oslo X
1983 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bemanningsbehovet i politi- og lensmannsetaten X
1983 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. TV 2 -utvalget X
1983 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid X
1983 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Det rådgivende utvalg for revisjon/utarbeidelse av rasjonerings- og reguleringsordninger for dagligvarer for krig eller forsyningskriser i fredstid X
1983 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sårbarhetsutvalget X
1983 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord X
1983 1988 Rådgivende organ Forskningspolitisk råd X
1983 1989 Delegasjon/Kommisjon Delegasjon til å forestå de arbeider som tilligger Norge ved grenseoppgangen Norge-Sverige 1984-87 X
1983 1991 Rådgivende organ Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner X
1983 1991 Rådgivende organ Helsedirektoratets rådgivende utvalg for diabetikersaker X
1983 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for revisjon av lov av 16. desember 1960 X
1983 2016 Klage Riksskattenemnda X
1983 2018 Klage Klagenemnda for kvoteordningen for melk X
1983 Kontroll, tilsyn, beredskap Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg X
1983 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for forbrukerinformasjon X
1983 Klage- eller ankeinstans Riksskattenemnda X
1983 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for to-prisordningen for melk X
1983 Delegasjon/Kommisjon Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet X
1982 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere den fremtidige tømmeravvirking og sagbrukstrukturen på Helgeland X
1982 1982 Delegasjon/Kommisjon Delegasjon til 11.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett X
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel X
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg, etablering av bygningsteknisk sentralorgan X
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Heiskontrollutvalget X
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten X
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven X
1982 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utredningsutvalg for satelittfjernmåling X
1982 1984 Rådgivende organ Utvalg for sjøfartsfag X
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommunedelsforvaltningsutvalget X
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for revisjon av kommuneloven og fylkeskommuneloven X
1982 1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord X
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Trygdefinansieringsutvalget X
1982 1984 Rådgivende organ Bevillingsutvalget X
1982 1984 Rådgivende organ Utvalg for fiskerifag X
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere kringkastingsreklame X
1982 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Midlertidig råd for fysiokjemikerutdanning X
1982 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag X
1982 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning X
1982 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å revidere almenningslovgivningen X
1982 1985 Rådgivende organ Faglig konsultativ gruppe for vurdering av tilskottssøknader for faggruppa for Sentralrådet X
1982 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget) X
1982 1986 Rådgivende organ Statens barne- og ungdomsråd X
1982 1986 Kontakt-/samarbeidsorgan Embetsmannsutvalget for forskning X
1982 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens flyktningesekretariat X
1982 1987 Rådgivende organ Faggruppe for Sentralrådet for narkotikaproblemer X
1982 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Planlovutvalget X
1982 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Havforskningsinstituttet X
1982 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kirkelovutvalget X
1982 1990 Rådgivende organ Statsgarantiutvalget X
1982 2004 Rådet for maritime sertifikater (RMS) X
1982 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Rogaland - Tverrsektor X
1982 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Nord-Rogaland X
1982 2017 Oljeberedskapsrådet X
1982 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for "God byggeskikk" X
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Sentralsjukehuset i Rogaland X
1982 Rådgivende organ Markedsutvalget for poteter X
1982 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Fond for lyd og bilde X
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Vest-Agder X
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Øst-Finnmark X
1982 Rådgivende organ Rådet for maritime sertifikater (RMS) X
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Vest-Finnmark X
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Oljeberedskapsrådet X
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland X
1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt X
1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Kassettavgiftsfond X
1981 1981 Delegasjon/Kommisjon Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel X
1981 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdering av fellesseterplan - Dovre kommune X
1981 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark X
1981 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Internasjonalisering av norsk næringsliv X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere skipsfartens konkurranseevne X
1981 1982 Kontakt-/samarbeidsorgan Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere fjernsynssendinger over kabelnett X
1981 1982 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for samarbeid med utviklingsland petroleumsektor X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering pedagogisk-psykologiske tjeneste X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å samordne de forskjellige registreringsordninger for arbeidstakere på kontinentalsokkelen X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bostøtteutvalget X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kinolovutvalget X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere ordningene med Arbeidstilsynets distriktsstyrer og de kommunale arbeidervernnemnder X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Barn- og trafikkutvalget X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Delegering klage på vedtak etter Samferdselsloven X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Flyvedlikeholdsutvalget X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg vurdere forskningsmateriale om politivold X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kommisjonen for gransking av Reksten-saken X
1981 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Romfo-utvalget X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sementutvalget X
1981 1983 Kontroll, tilsyn, beredskap Styret for Holstbakken videregående skole X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU) X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapsreglene for fiske X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapsreglene for jordbruk, gartneri og skogbruk X
1981 1983 Andre oppgaver Oppfølging av internasjonalisering X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Delingsgruppen X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sjursøyautvalget X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Perspektivanalyse bygge- og anleggsnæringene X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg vedrørende fylkesmennenes arbeid med kommunal økonomi X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Innlandsutvalget X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forholdet mellom teatrene og arbeidsmiljøloven X
1981 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Mineralressursutvalget X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge X
1981 1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. X
1981 1984 Rådgivende organ Underutvalget for tekniske kart X
1981 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Ullensvang Forsøksgard X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Personbilutvalget X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ihle-utvalget X
1981 1984 Delegasjon/Kommisjon Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon for nymerking av riksgrensen mellom Norge og Sovjetunionen i området ved Melkefoss kraftverk ved Pasvikelven X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for Sosialdepartementet X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Straffelovgivningens stedlige virkeområde X
1981 1984 Rådgivende organ Forskningsutvalget X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Befolkningsutvalget X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Åpningstidsutvalget X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skattekommisjonen av 1981 X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vaktselskapsutvalget X
1981 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Desinfeksjonssprit-utvalget X
1981 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for Landbruksdepartementet X
1981 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet X
1981 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Videreutvikling av bedriftsdemokratiet X
1981 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Luftambulansetakstutvalget X
1981 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede spørsmålet om videre utbygging av retten til livslang læring for alle. Livslang læring utvalget X
1981 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket X
1981 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Jordleie- og forpaktningsutvalget X
1981 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Statens Landbruksbank X
1981 1988 Kontakt-/samarbeidsorgan Sikringsteknisk underutvalg X
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond X
1981 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Yrkesskadeerstatningsutvalget X
1981 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Lovutvalg-psykisk helsevern X
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Sogn og Fjordane X
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Oppland X
1981 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Militærjuristutvalget X
1981 1988 Delegasjon/Kommisjon Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark X
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Reindriftsskole X
1981 1988 Andre oppgaver Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet X
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Nord-Trøndelag X
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Råd for Referanselaboratoriet for vannanalyse X
1981 1989 Rådgivende organ Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene X
1981 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam X
1981 1990 Rådgivende organ Rådet for radiografutdanning X
1981 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Trygdelovutvalget X
1981 1990 Rådgivende organ Rådet for vernepleierutdanning X
1981 1990 Rådgivende organ Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning X
1981 1990 Rådgivende organ Rådet for sykepleierutdanning X
1981 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland X
1981 1992 Kontakt-/samarbeidsorgan Statens nærmiljøutvalg X
1981 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Oljedirektoratet X
1981 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank X
1981 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stattre A/S X
1981 1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning X
1981 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Barneombudets råd X
1981 2004 Styret for Produktregisteret X
1981 2004 Styret for Statens dykkerskole X
1981 2005 Svensk-norsk industrifond (SNI) X
1981 2005 Rådgivende utvalg til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter X
1981 2007 Styret for Longyearbyen skole X
1981 2009 Opptaksnemnda for politi- og lensmannsetaten X
1981 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Haukeland sykehus, psyk. Klinikk X
1981 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger X
1981 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Namdal sykehus, psyk. storavdeling X
1981 2016 Styret for kunst i offentlige rom X
1981 Andre oppgaver Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker X
1981 Andre oppgaver Uttaksnemnda for politiet og lensmannsetaten X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens dykkerskole X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Longyearbyen sykehus X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens tannlegeråd X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens legeråd X
1981 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for kringkastingsprogram X
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Rogaland X
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Hedmark X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens klinikk for narkomane, Hov X
1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter X
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Telemark X
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Oppland X
1981 Styret for Statistisk sentralbyrå X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Produktregisteret X
1981 Andre oppgaver Oljeskattenemnda X
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Namdal sykehus, psykiatrisk avdeling X
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Innherred sykehus, psykiatrisk avdeling X
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Haukeland sykehus, Psykiatrisk Klinikkavdeling X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Longyearbyen skole X
1981 Råd til forvaltningen Kystvaktrådet X
1981 Rådgivende organ Nemnda for medisinsk engangsutstyr X
1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidsrådet for Kystvakten X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Forsvarsstudier X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statistisk Sentralbyrå X
1981 Rådgivende organ Rådgivende nemnd for beskyttelsestiltak mot sterkstrøms- og svakstrømsforstyrrelser X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Postsparebank X
1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Svensk-norsk industrifond (SNI) X
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg X
1980 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Ulvsenøy skole X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe til å legge fram retningsgivende normer for bemanning for pleiepersonell i psykiatriske sykhus X
1980 1981 Delegasjon/Kommisjon Nordisk råds 29. sesjon København 1981 X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Analyse av kostnadsutviklingen i byggebransjen X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skolemiljøutvalget X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Statfjordgasstransportutvalget X
1980 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Leira skole X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere omfang, organisering og effektivitet av den offentlige støtte til den teknisk-industrielle forskning i Norge X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Grunnforskningsutvalget X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Tekstilutvalgets arbeidsgruppe X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samfunnstjenesteutvalget X
1980 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nordisk genbank X
1980 1981 Delegasjon/Kommisjon Delegasjon til 10.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett X
1980 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Det forberedende Råna-utvalg X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Bakeriutvalget X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Rådet for legemidler i fengselsvesenet X
1980 1982 Rådgivende organ Bygnings- og brannteknisk utvalg X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Valglovutvalget av 1980 X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå NVE's organisasjon X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. OED/EL - Personellutvalget X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Organiseringen og driften av Pengelotteriet X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Flyruteutvalget X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg, anvendelse overskudd salg minnemynt 1981 X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Dagspresseutvalget av 1980 X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget for nemnder på kommunalplan X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede bidragsinnkrevingen X
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Standardkontraktsutvalget X
1980 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Eknetun skole X
1980 1983 Rådgivende organ Rådet for rettsinformasjon X
1980 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Behandlingen av forbrukerklager på varer X
1980 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Teleutvalget X
1980 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Postlovutvalget X
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utval til å greie ut arkivering av skrift, lyd og bilete X
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nordisk arbeidsgruppe om kjøpslovforslag X
1980 1984 Rådgivende organ Fylkesprognoseutvalget X
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nordisk lovsamarbeid om revisjon kommisjonsloven X
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Påtaleinstruksutvalget X
1980 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Byggesaksutvalget X
1980 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Energilovutvalget X
1980 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sosiallovutvalget X
1980 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samordningsrundskrivutvalget X
1980 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppe for utenlandske innsatte X
1980 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov X
1980 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fiskefelterstatningsutvalget X
1980 1986 Rådgivende organ Norsk navigasjonsråd X
1980 1986 Rådgivende organ Rådgivende komite for energiforskning (REF) X
1980 1986 Rådgivende organ Utvalg for migrasjons- og minoritetsforskning X
1980 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Olje/fisk-fondet X
1980 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Reitgjerdet sykehus X
1980 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samisk kultur og utdanningsutval X
1980 1988 Rådgivende organ Korttidsanalyseutvalget X
1980 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Buskerud X
1980 1988 Rådgivende organ Hovedkomiteen for lokalforvaltningen X
1980 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fengselslovutvalget X
1980 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Vestfold X
1980 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Rogaland X
1980 1989 Rådgivende organ Norsk sameråd X
1980 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda X
1980 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Osen X
1980 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Birkelid skole X
1980 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Lunde skole X
1980 1990 Rådgivende organ Rådet for Norsk fjernundervisning X
1980 1991 Rådgivende organ Norsk rådgivingsutvalg for Verdens klimaprogram (WCP) X
1980 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kleivan videregående skole X
1980 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veterinære laboratorium Bergen X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Sandfallet skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Røvika skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Torshov skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Halmrast skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Ekne videregående skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Lindøy skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Trogstad skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Rogneby skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Trondheim offentlig skole for døve X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Tambartun skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Vikhov skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Åsgård skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Skådalen skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Sævarhagen skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Elton skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kongstein skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Solheim skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Søreide skule X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Glitrehaug skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Breili videregående skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Eikelund skole X
1980 1992 Rådgivende organ Energiprognoseutvalget X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Øvsttun skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nedre Gausen skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Bjørkåsen skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Langbakken videregående skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Elvemo skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Hassel skole X
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Røstad skole X
1980 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kreftregisteret X
1980 1994 Rådgivende organ Landsrådet for landbruksrådgivning X
1980 2004 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet X
1980 2007 Samerettsutvalget X
1980 2008 Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker innen fiskeflåten X
1980 2012 Nordisk organ for reindrifsforskning (NOR) X
1980 2014 Det kriminalitetsforebyggende råd X
1980 2015 Oljeskattenemnda X
1980 Forhandlingsorgan Norsk-Islandsk fiskerikommisjon X
1980 Rådgivende organ Det kriminalitetsforebyggende råd X
1980 Rådgivende organ Rådet for Hardangervidda X
1980 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk organ for reinforskning (NOR) X
1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Straffelovkommisjonen X
1980 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidsorganet for helseopplysning X
1980 Styret i Garantikassen for fiskere X
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Garantikassen for fiskere X
1980 Kontakt-/samarbeidsorgan Utvalget for menneskerettigheter X
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens balletthøgskole X
1980 Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel X
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for fagopplæring i arbeidslivet X
1980 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere X
1980 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Troms X
1980 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket X
1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samerettsutvalget X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Avsetningsutvalget X
1979 1980 Rådgivende organ Budsjett- og regnskapsordningen, kommuner - fylkeskommuner X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av distriktsveterinærordningen X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdere Norsk Lysningsblad X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere et nærmere samarbeid mellom Norge og Jamaica på aluminiumsektoren X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Eksportfremmende tiltak X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Behandlingstilbud for sinnslidende X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Avtaleutvalget X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere statens inntekter fra Statoil X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Oljeinnstallasjonsfjerningsutvalget X
1979 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. BUT-utvalget X
1979 1980 Delegasjon/Kommisjon Delegasjon til å føre forhandlinger med Island om diverse spørsmål vedrørende havområdene ved Jan Mayen X
1979 1980 Delegasjon/Kommisjon Delegasjon til FN-konferansen om forbud mot bruk av særlig skadelige våpen X
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Hytteutvalget X
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nord-Norgebaneutvalget X
1979 1981 Rådgivende organ Nordisk økonomisk forskningsråd X
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styringsgruppa for vurdering av kostnadsøkningen for utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel (Kostnadsøkningsgruppa) X
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for skatte- og avgiftsreform X
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede sjøfolks velferdsforhold X
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for delutredning om industrielle mineraler X
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sild- og makrellomsetningsutvalget X
1979 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Radiologi-utvalget X
1979 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) X
1979 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet X
1979 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Utvalg for oljeforsyningskriser i fredstid X
1979 1982 Andre oppgaver Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 X
1979 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Statsrefusjonsutvalget X
1979 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere problemer med skolens innhold X
1979 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Mikrobiologi-utvalget X
1979 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Byutvalget X
1979 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens bibliotekhøgskole X
1979 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Stadnamnutvalet X
1979 1983 Rådgivende organ Rådet for regulering av legetjenester X
1979 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Linjekonferanseutvalget X
1979 1984 Rådgivende organ Byggeforskriftutvalget X
1979 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede spørsmål om autorisasjon av kiropraktorer X
1979 1984 Rådgivende organ Komite for forskning og utvikling av bølgeenergi X
1979 1984 Rådgivende organ Forsvarets rasjonaliseringsråd X
1979 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret ved Statens Mensendieckskole X
1979 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Revisorutvalget X
1979 1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Hovelsåsen kursted X
1979 1985 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid X
1979 1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Ørje kursted X
1979 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av spørsmålet om mishandling og vanskjøtsel barn X
1979 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer X
1979 1987 Rådgivende organ Statens Bibliotekråd X
1979 1988 Rådgivende organ Utvalg for tilsetningsstoffer X
1979 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Lotterilovutvalget X
1979 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for næringsmiddelkontrollen X
1979 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Aust- og Vest-Agder X
1979 1988 Rådgivende organ Helsedirektørens rådgivende utvalg i dykkermedisin X
1979 1989 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere kompensasjonsområder for rein X
1979 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Bredtvet senter for logopedi X
1979 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Industrifondet X
1979 1993 Rådgivende organ Voksenopplæringsrådet i Forsvaret X
1979 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus X
1979 2005 Klage Klagenemnda for likestilling X
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forsvarsmuseets råd X
1979 Utredning / ekspertutvalg Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi X
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Likestillingsrådet X
1979 Rådgivende organ Utvalg for distriktstiltak i landbruket X
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Datatilsynet X
1979 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) AS Vinmonopolets bedriftsforsamling X
1979 Klage Forbrukerklageutvalget X
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj X
1979 Rådgivende organ Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge X
1979 Rådgivende organ Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi X
1979 Rådgivende organ Statens kulturminneråd X
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling X
1979 Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel X
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Reindriftsstyret X
1979 Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget) X
1979 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for likestilling X
1979 Reindriftsstyret X
1979 Klage- eller ankeinstans Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sosialkatalogutvalget X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere attføringsinstituttenes framtidige virksomhet X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Deltidsutvalget X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere tomtekostnadsfordelingen mellom kommuner og byggherrer X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sikringsutvalget. Utvalg til å se på sikkerhetsspørsmål i forbindelse med åpninger etter drift på ikke-mutbare mineraler X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forenkle skjemaer i offentlig forvaltning X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utdanningsprogram for helsesøstre X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentlig av dokumenter X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utredning om naturvern X
1978 1980 Rådgivende organ Utvalg til å vurdere Statoils forsikringer X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede spørsmål vedrørende det oppsøkende barne- og ungdomsarbeidet X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede kombinasjon mellom trygd og arbeid X
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal fremme forslag om retningslinjer for forvaltning av sand- og grusressursene X
1978 1981 Rådgivende organ Rådgivningsgruppe for genbanken X
1978 1981 Delegasjon/Kommisjon Delegasjon til å føre forhandlinger med Belgia om ny utleveringsavtale X
1978 1981 Andre oppgaver Interimstyret for dykkerutdanning X
1978 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Boutgiftsutvalget X
1978 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for Forbruker- og administrasjonsdepartementet X
1978 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Råstoffutjevningsutvalget. Utvalg til å foreta en nærmere vurdering av råstoffutjevnende tiltak i frossenfisknæringen. X
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å se nærmere på skipsbyggingsindustriens problemer X
1978 1982 Andre oppgaver Styret for program for oljevernberedskap X
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Dagpengeutvalget X
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere brennevinsskjenkingen og kontrollen med denne X
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge X
1978 1982 Rådgivende organ Rådet for ingeniørutdanning X
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nyhus-utvalget. Utvalg til å utrede finansieringsordninger og oppgave- og ansvarsfordeling i helsetjenesten utenfor institusjon og i sosialtjenesten X
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Formidlingsutvalget X
1978 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styringsgruppe for vurdering av kulturverdiene i de 10-års vernede vassdrag X
1978 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regnskapsførerutvalget X
1978 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Omsetningssystemet for grønnsaker, frukt og bær X
1978 1983 Rådgivende organ Rådet for helsetjenester ved bedrifter X
1978 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skattemessig behandling av naturalytelser X
1978 1984 Rådgivende organ Forsvarets råd for medisinsk forskning/utvikling X
1978 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens høgskole i ortopediteknikk X
1978 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for lovgivningen om forsikringsvirksomhet X
1978 1984 Rådgivende organ Ansattes representasjon i bankenes styrende organ X
1978 1985 Rådgivende organ Rådet for skogbruksforskning X
1978 1986 Rådgivende organ Rådet for landbruksteknisk forskning X
1978 1986 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for industri- og handelsspørsmål knyttet til leveranser og andre former for samarbeide med andre land på området forsvarsmateriell (Kompensasjonsutvalget) X
1978 1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for internasjonale adopsjoner X
1978 1987 Kontakt-/samarbeidsorgan Utvalg for samordning av vannressursforvaltning X
1978 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Telemark X
1978 1988 Andre oppgaver Styret for INKO-tjenesten i Hedmark X
1978 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag X
1978 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INKO-tjenesten i Østfold X
1978 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for fondet for meieribruk og jordbruk i Finnmark X
1978 1990 Rådgivende organ Rådet for samdistribusjonstilskudd X
1978 1991 Rådgivende organ Styret for energisparende tiltak i veksthus X
1978 1991 Rådgivende organ Statens museumsråd X
1978 1991 Rådgivende organ Ferjeteknisk råd X
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Øverby skole X
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nordstumoen videregående skole X
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kjelle videregående skole X
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Varna skole X
1978 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å tilpasse høymesseliturgien til samisk X
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Huseby utdanningssenter for synshemmede X
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Vold videregående skole X
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Lillegården skole X
1978 2006 Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S X
1978 2016 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt X
1978 2017 Styret for Sameskolen i Midt-Norge, Hattfjelldal X
1978 2017 Klage Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten X
1978 Klage- eller ankeinstans Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten X
1978 Rådgivende organ Fraktnemnda for slakt X
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Sameskolen for Midt-Norge, Hattfjelldal X
1978 Rådgivende organ Rådet for taushetsplikt og forskning X
1978 Klage- eller ankeinstans Ankenemnda for arbeidsgiverperioden X
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk lokalhistorisk institutt X
1978 Rådgivende organ Den rettsmedisinske kommisjon X
1978 Rådet for taushetsplikt og forskning X
1978 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet X
1978 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet X
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nasjonalgalleriets styre X
1978 Det faglige utvalg for førerhundspørsmål X
1978 Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden X
1978 Rådgivende organ Statens ernæringsråd X
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk fjernundervisning X
1978 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet X
1978 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet X
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S X
1977 1980 Andre oppgaver Bankkommisjonen X
1977 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å vurdere hyreforholdene for ansatte på skip i utenriksfart X
1977 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Domstolsutvalget X
1977 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Telekommunikasjonsutvalget X
1977 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kulturbyggutvalget X
1977 1981 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland X
1977 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Planutvalget for alkoholistomsorgen X
1977 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordkalottkomiteen X
1977 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å utrede kraftverkbeskatningen X
1977 1982 Andre oppgaver Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien X
1977 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken X
1977 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip X
1977 1982 Rådgivende organ Arkiv- og kontorutvalget (Landbruksselskapene) X
1977 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for utredning av brannvesenets oppgaver X
1977 1982 Rådgivende organ Kartrådet X
1977 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utval til å greie ut massemediespørsmål X
1977 1982 Rådgivende organ Statens fagråd for helsevesenet X
1977 1983 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk X
1977 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Konservering av gjenstander ved norske museer X
1977 1983 Andre oppgaver Interdepartementalt utviklingstiltak mot forurensning fra veitrafikken X
1977 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg utnyttelse norske ressurser av svovelkis X
1977 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fremmedlovutvalget X
1977 1983 Rådgivende organ Rådet for typevurdering av prefabrikerte avløpsanlegg X
1977 1984 Rådgivende organ Underutvalget for økonomisk kartverk X
1977 1984 Rådgivende organ Ekspertgruppe for bedriftshelsetjenesten X
1977 1984 Rådgivende organ Arbeidsmiljørådet X
1977 1985 Andre oppgaver Utvalg for Norsk kartplan X
1977 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole X
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for statens demonstrasjons-/forsøksgård Svanhovd X
1977 1986 Andre oppgaver Rådet for forskning for samfunnsplanlegging X
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for Næringsmiddelforskning X
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for natur- og miljøforskning X
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for jord- og hagebruksforskning X
1977 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk privatarkivinstitutt X
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for økonomi og samfunnsforskning X
1977 1986 Rådgivende organ Rådet for husdyrforskning X
1977 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Opphavsrettsutvalget X
1977 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Velferdstjenestens idrettsutvalg X
1977 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Treningssenter for Skipsmanøvri X
1977 1990 Forhandlingsorgan Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR X
1977 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) X
1977 1990 Kontakt-/samarbeidsorgan Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) X
1977 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for kriminalomsorgen X
1977 1991 Kontroll, tilsyn, beredskap Produktkontrollrådet X
1977 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) X
1977 1993 Rådgivende organ Statens planteavlsråd X
1977 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging X
1977 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene X
1977 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Den Norske Industribank A/S X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 9. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 10. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 11. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 8. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 6. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 4. distrikt X
1977 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt X
1977 2004 Koordinerings- og rådgivningsutvalget for Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjenesten X
1977 Kontroll, tilsyn, beredskap Aksjonsutvalget for staten X
1977 Utredninger, lovforberedelser m.v. Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen X
1977 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt X
1977 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Arbeidstilsynet X
1977 Rådgivende organ Sentralrådet for narkotikaproblemer X
1977 Utviklingsfondet for skogbruket X
1977 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utviklingsfondet for skogbruket X
1977 Rådgivende organ Bemanningsrådet X
1977 Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen X
1977 Rådgivende organ Regnskapsrådet X
1977 Forhandlingsorgan Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon X
1977 Utredninger, lovforberedelser m.v. Myrutvalget X
1977 Kontakt-/samarbeidsorgan Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten X
1977 Rådgivende organ Stavangerutvalget X
1976 1980 Forhandlingsorgan Skipseksportutvalget X
1976 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Regionaliseringsutvalget X
1976 1980 Rådgivende organ Rådet for utviklingsfondet for de sentrale samiske bosettingsområdene X
1976 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Omstreiferutvalget X
1976 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for petroleumsvirksomheten nord for 62. breddegrad X
1976 1981 Rådgivende organ Rådet for innvandringsspørsmål X
1976 1981 Rådgivende organ Utvalget for fiskeri- og sjøfartsfag X
1976 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samdistribusjonsutvalget X
1976 1982 Andre oppgaver Styringsgruppe for opplæring i verne- og miljøarbeid i staten X
1976 1982 Rådgivende organ Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp X
1976 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Tinglysingsutvalget X
1976 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til revisjon av ferieloven X
1976 1983 Rådgivende organ Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen X
1976 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styringsgruppe for det naturvitenskapelige undersøkelsesarbeidet i de 10-års-vernede vassdrag X
1976 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten X
1976 1983 Rådgivende organ Grunnskolerådets utvalg for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste X
1976 1983 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk X
1976 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) X
1976 1984 Andre oppgaver Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger X
1976 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for sprengstoffinspeksjonen X
1976 1984 Rådgivende organ Utvalget for spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste X
1976 1984 Rådgivende organ Utvalg for pedagogisk veiledning og etterutdanning X
1976 1984 Rådgivende organ Utvalg for husholdningsfag X
1976 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Myklevollutvalget X
1976 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Skifereksportutvalget X
1976 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Politirolleutvalget X
1976 1987 Rådgivende organ Utvalg for frakttilskudd for frukt X
1976 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Selskapet for innvandrerboliger - SIBO X
1976 1990 Delegasjon/Kommisjon Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål X
1976 1990 Rådgivende organ Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer X
1976 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Velferdsstyret X
1976 1991 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for arbeidet med kreftframkallende midler i arbeidslivet X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Buskerud X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Nordland X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Troms X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Oppland X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Hedmark X
1976 1994 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktnemnd for godstransport på veg til og fra utlandet X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Finnmark X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Østfold X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskulestyret for Sogn og Fjordane X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Hordaland X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Rogaland X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Agder X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Telemark X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Vestfold X
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal X
1976 2006 Den konsultative kommisjon for Frigg X
1976 2009 Utvalg for forsøk med dyr X
1976 Klage- eller ankeinstans Erstatningsnemnda for voldsofre X
1976 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Stipendkomiteen for Utvandringsfondet av 1975 X
1976 Rådgivende organ Samisk utdanningsråd X
1976 Råd til forvaltningen Petroleumsprisrådet X
1976 Rådgivende organ Foreldreutvalget for grunnskolen X
1976 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten X
1976 Rådgivende organ Petroleumsprisrådet X
1976 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt X
1976 Kontroll, tilsyn, beredskap Utvalg for forsøk med dyr X
1976 Rådgivende organ Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning X
1976 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Buskerud X
1976 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidsorganet for riksoppgjøret X
1976 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arkeologisk museum i Stavangers styre X
1976 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for BCG-vaksine og tuberkulin X
1976 FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen X
1976 Rådet for anvendt medieforskning X
1976 Klage Erstatningsnemnda for voldsofre X
1976 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Frigg X
1976 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. X
1975 1980 Rådgivende organ Industripolitisk forum X
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Tjenesteboligutvalget X
1975 1980 Andre oppgaver Eksamensråd for sykepleierutdannelsen X
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Selskapslovutvalget X
1975 1980 Andre oppgaver Birøktutvalget X
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Produktansvarsutvalget X
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for beite- og gjerdespørsmål X
1975 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Varetektsfengslingsutvalget X
1975 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Elev- og Studentsamskipnaden i Rogaland X
1975 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Prisreguleringsutvalget på fast eiendom X
1975 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Tilsynsutvalg legekontoret sjømenn Fredrikstad X
1975 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Tilsynsutvalget legekontoret sjømenn Arendal X
1975 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Inkassolovutvalget X
1975 1982 Rådgivende organ Budsjettsystemutvalget X
1975 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Hotellfagskole X
1975 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Småkravsutvalget (Hillestadutvalget) X
1975 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for industriøkonomisk institutt X
1975 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ad hoc utvalg vedrørende vurdering av ikke-ioniserende strålings biologiske virkninger X
1975 1985 Rådgivende organ Innstillingsutvalget for Sentralrådet for narkotika X
1975 1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Erkebispegården X
1975 1986 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon X
1975 1987 Rådgivende organ Utvalg for gjødsel- og jordforbedringsmidler m.v. X
1975 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det meteorologiske råd X
1975 1987 Kontakt-/samarbeidsorgan Samordningsutvalget for innvandringsspørsmål X
1975 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Næringsøkonomisk institutt X
1975 1991 Rådgivende organ Utvalg for budsjett- og regnskapsføringen i kommunene X
1975 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for videregående opplæring X
1975 1994 Rådgivende organ Skogbrukets frø- og planteråd X
1975 2004 Sakkyndig råd for sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår X
1975 2015 Delegasjon til å føre forhandlinger med annen stat om felle utnyttelse av delelinjefelt og om rørledningstransport over delelinjen. (Unitiserings- og rørledningsdelegasjonen) X
1975 Delegasjon/Kommisjon Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene X
1975 Rådgivende organ Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede X
1975 Rådgivende organ Rådet for arbeidstilsyn på skip X
1975 Rådgivende organ Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer X
1975 Rådgivende organ Utenriksdepartementets tekstilutvalg X
1975 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Berg kretsfengsel X
1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Samisk utviklingsfond X
1975 Rådgivende organ Lærerutdanningsrådet X
1975 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning X
1975 Rådgivende organ Forsvarets boligråd (FBOR) X
1975 Kontroll, tilsyn, beredskap Katastrofeutvalget X
1975 Klage Klagenemnda for petroleumsskatt X
1975 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemma i Sogn og Fjordane X
1975 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Sør-Trøndelag X
1975 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Nordland - Tilsynsutvalg Sør X
1975 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Aust-Agder X
1975 Delegasjon/Kommisjon Ekofisk-Emden kommisjonen X
1975 Forhandlingsorgan Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon X
1974 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Reisebyrålovutvalget X
1974 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Styringsgruppe til utarbeiding av en samlet oversikt (register) over forskrifter X
1974 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for legekontoret for sjømenn i Tromsø X
1974 1981 Det lokale programråd for NRK - Oppland X
1974 1981 Andre oppgaver Nordisk legemiddelnemnd X
1974 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Fysioterapiskole Bergen X
1974 1981 Det lokale programråd for NRK - Østlandssendingen X
1974 1982 Klage- eller ankeinstans Ankeutvalget for krigsseilerutbetalingen X
1974 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forurensningserstatningsutvalget X
1974 1982 Andre oppgaver Interimstyret, statens helsesøsterskole i Tromsø X
1974 1982 Kontakt-/samarbeidsorgan Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen X
1974 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Rikshospitalets hjelpepleierskole X
1974 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Varemerkeutvalget X
1974 1985 Andre oppgaver Tapsdekningsutvalget for film X
1974 1985 Andre oppgaver Skolekinoutvalget X
1974 1986 Rådgivende organ Rådgivningsutvalget for bedrifter for vernet arbeid X
1974 1986 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon X
1974 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forsikringsavtalelovutvalget X
1974 1988 Rådgivende organ Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier X
1974 1989 Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) X
1974 1990 Rådgivende organ Aksjeemisjonsutvalget X
1974 1991 Andre oppgaver Utvalg til vurdering av innkomne søknader om støtte til prospektering i Nord-Norge X
1974 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens havarivernskole X
1974 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket X
1974 1994 Rådgivende organ Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål X
1974 1994 Rådgivende organ Statens utvalg for legemiddelinformasjon X
1974 2006 Styret for Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK) X
1974 2007 Ekofisk-Teesside kommisjonen X
1974 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd for installatørprøve gr. L X
1974 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Ilseng arbeidskoloni X
1974 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Vestfold X
1974 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Akershus X
1974 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) X
1974 Delegasjon/Kommisjon Ekofisk-Teesside kommisjonen X
1974 Rådgivende organ Fagutvalget for revisorutdanningen X
1974 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Hof arbeidskoloni X
1974 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Verdal arbeidskoloni X
1974 Klage- eller ankeinstans Statens lønnsutvalg X
1974 Klage Statens lønnsutvalg X
1973 1980 Andre oppgaver Beredskapsutvalget for jordbruket X
1973 1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak X
1973 1981 Rådgivende organ Industriprosjektgruppen for Nord-Norge X
1973 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Sira-Kvina Kraftselskap X
1973 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens innkjøpssentral X
1973 1982 Rådgivende organ Bekjempelse av alkohol og stoffmisbruk i Forsvaret X
1973 1983 Rådgivende organ Arbeidskraftutvalget for skogbruket X
1973 1983 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalg ved Statens vernehjem, Bastøy X
1973 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Filmopplæringen X
1973 1984 Andre oppgaver Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge X
1973 1985 Kontakt-/samarbeidsorgan Landsrådet for fjørfeavl X
1973 1985 Andre oppgaver Statens skolefilmnemnd X
1973 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Forbrukertjenestelovutvalget X
1973 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skole for husøkonomer X
1973 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge X
1973 1989 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for godkjenning av siviløkonomer X
1973 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veterinære laboratorium i Trøndelag X
1973 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Yrkesrådet for Skandinaviska Gjuteriskolan X
1973 1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Det nasjonale sikkerhetsråd for lufthavnene X
1973 1992 Kontroll, tilsyn, beredskap Statens Atomtilsyn X
1973 1993 Andre oppgaver Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) X
1973 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Sophies Minde X
1973 2016 Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Styret for statens institutt for forbruksforskning (SIFO) X
1973 Kontroll, tilsyn, beredskap Markedsrådet X
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen X
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for statens institutt for forbruksforskning X
1973 Rådgivende organ Psykologrådet X
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Avlingsskadefondet X
1973 Kontakt-/samarbeidsorgan Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen X
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Gerontologisk Institutt X
1973 Klage Markedsrådet X
1972 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for feriefondet for jordbruket X
1972 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Inntektsutvalget (underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen) X
1972 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Sjøaspirantskole Bodø X
1972 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Linnvasselv Kraftlag. Styret I X
1972 1981 Andre oppgaver Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån X
1972 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret, Fuhrs fond til fremme hagefrøavlen i Norge X
1972 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Mørkfoss-Solbergfossanlegget. Driftsdireksjonen X
1972 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Maktutredningsutvalget X
1972 1983 Rådgivende organ Bransjerådet for skogbruket X
1972 1984 Rådgivende organ Polarrådet X
1972 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for hjelpepleierskolen, Gaustad sykehus X
1972 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rikskonsertenes råd X
1972 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges musikkhøgskole X
1972 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Fiskerihøgskole X
1972 1987 Rådgivende organ Utenriksdepartementets stipendkomite X
1972 1987 Rådgivende organ UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid X
1972 1989 Rådgivende organ Teaterrådet X
1972 1991 Kontakt-/samarbeidsorgan Samordningsutvalg for organisert beitebruk X
1972 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) X
1972 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Direktoratet for Statens skoger X
1972 1993 Rådgivende organ Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. X
1972 2005 Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg X
1972 2016 Rikskonsertenes styre X
1972 2017 Bedriftsdemokratinemnda X
1972 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Hordaland X
1972 Andre oppgaver Bedriftsdemokratinemnda X
1972 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten X
1972 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rikskonsertenes styre X
1972 Rådgivende organ Rådet for kultursamarbeid X
1972 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Equinor ASA X
1972 Kontakt-/samarbeidsorgan Det faste norsk-svenske reinbeiteutvalg X
1972 Utredninger, lovforberedelser m.v. Petroleumslovutvalget X
1972 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens lånekasse for aviser X
1972 Kontakt-/samarbeidsorgan Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging X
1971 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nordisk samarbeide, næringsmidellovgining X
1971 1981 Statens trafikksikkerhetsutvalg X
1971 1981 Rådgivende organ Rådgivende nemnd for regional transportstøtte X
1971 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk Trafikksikkerhetsråd X
1971 1983 Rådgivende organ Oljevernrådet X
1971 1983 Rådgivende organ Rådgivende utvalg regulering av laksefisket X
1971 1983 Rådgivende organ Statens råd for forebyggende tannhelsearbeid X
1971 1984 Andre oppgaver Nærtrafikkomiteen for Bergensområdet X
1971 1984 Rådgivende organ Trålrådet X
1971 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat X
1971 1986 Rådgivende organ Rådgivende nemnd etter håndverksloven X
1971 1986 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for statseiendom i Nordland og Troms X
1971 1986 Rådgivende organ Forsvarsrådet X
1971 1986 Rådgivende organ Rådet for sigøynerspørsmål X
1971 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Ekteskapslovsutvalget X
1971 1988 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for varehandelen X
1971 1991 Kontakt-/samarbeidsorgan Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks X
1971 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning X
1971 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Landbrukets utbyggingsfond X
1971 2004 Statens tobakksskaderåd X
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens tobakkskaderåd X
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Hove leir- og friluftssenter X
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norsk språkråd X
1971 Rådgivende organ Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning X
1971 Rådgivende organ Felles tilsynskomite for Forsvarsdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementets bygninger med omgivelser på Bergenhus (Tilsynskomiteen for Bergenhus med omgivelser) X
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens kantiner X
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Datasentral A/S X
1971 Rådgivende organ Komiteen for Akershus slott og festningsområde X
1970 1980 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for aspirantopplæringen X
1970 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for statens jordmorskole i Bergen X
1970 1982 Andre oppgaver Eldreutvalget X
1970 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Statens lånekasse for utdanning X
1970 1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Rådet for arbeidsmarkedsforskning X
1970 1984 Rådgivende organ Rådet for eldreomsorgen X
1970 1985 Rådgivende organ Codex Alimentarius-rådet X
1970 1986 Rådgivende organ Utvalg for frakttilskott til kunstgjødsel og kalk X
1970 1987 Rådgivende organ Optakskomiteen for United World Colleges X
1970 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens landbruksmaskinskole Blæstad X
1970 1989 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget for Fredskorpset X
1970 2015 Bivirkningsnemnda X
1970 2016 Klage Klagenemnda for merverdiavgift X
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens lånekasse for utdanning X
1970 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Statens lånekasse for utdanning X
1970 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser X
1970 Andre oppgaver Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser X
1970 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet ved Ullersmo landsfengsel X
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning X
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Prisreguleringsfondet for sild X
1970 Styre for ordinært forvaltningsorgan Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter X
1970 Andre oppgaver Utvalget for fordeling av statsstøtte til de polit X
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rikshospitalets styre X
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Riksbibliotekrådet X
1970 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Åna kretsfengsel X
1970 Rådgivende organ Bivirkningsnemnda X
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens trafikklærerskole X
1970 Klage Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning X
1970 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for merverdiavgift X
1970 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning X
1969 1980 Rådgivende organ Kommunaldepartementets rådgivende utvalg i kommunale spørsmål X
1969 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Studentsamskipnaden i Tromsø X
1969 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk samarbeidskomite arktisk medisinsk forskning X
1969 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for attføringskontoret ved senteret for arbeidspsykologi og attføring i Nord-Norge X
1969 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU X
1969 1983 Rådgivende organ Plasseringsutvalget X
1969 1983 Rådgivende organ Varefakta-komiteen X
1969 1985 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for redningstjenesten X
1969 1985 Andre oppgaver Importstøtteutvalget for film X
1969 1985 Rådgivende organ Norsk filmråd X
1969 1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollutvalget for spiseis X
1969 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Televerkrådet X
1969 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Postrådet X
1969 1990 Rådgivende organ Manuskriptstøtteutvalget for film X
1969 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veterinære laboratorium i Sandnes X
1969 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens Filmsentral X
1969 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Televerket X
1969 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Postverket X
1969 Rådgivende organ Det Rådgivende organ for avskjed med redusert lønn X
1969 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens operahøgskole X
1969 Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for trykt skrift X
1969 Rådgivende organ Rådet for Norges-informasjon X
1969 Statens råd for likestilling av funksjonshemmede X
1969 Rådgivende organ Støtteutvalget for dagsavisene X
1969 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. X
1969 Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets-og aktualitetsmedier X
1969 Rådgivende organ Rådet for funksjonshemmede X
1968 1980 Rådgivende organ Styret for felles nordiske bistandsprosjekter X
1968 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A/S Bidjovagge Gruber X
1968 1981 Rådgivende organ Ekstraordinær import frukt, grønnsaker til Nord-Norge X
1968 1982 Rådgivende organ Utvalget for Reisebyråbevilling X
1968 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) X
1968 1983 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank X
1968 1984 Kontakt-/samarbeidsorgan Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede X
1968 1984 Andre oppgaver Interimstyret for Universitetet i Trondheim X
1968 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens edruskapsdirektorat X
1968 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sentralstyret for legetjenesten for sjømenn X
1968 1989 Rådgivende organ Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning X
1968 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet X
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo X
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 3. fondsstyre, Bergen X
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim X
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø X
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien X
1968 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret for folketrygdfondet X
1968 1991 Rådgivende organ Byggefagrådet X
1968 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) X
1968 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Lederopplæringsrådet i Norge X
1968 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens plantevern X
1968 Kontroll, tilsyn, beredskap Beredskapsrådet for skipsfarten X
1968 Kontakt-/samarbeidsorgan Velferdsråd for fiskere X
1968 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for sildemelkontrollen X
1968 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Statsbaner X
1968 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner X
1968 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for Rikstrygdeverket i krigspensjoneringssaker X
1967 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for kjøttbransjen X
1967 1984 Andre oppgaver Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker X
1967 1985 Kontakt-/samarbeidsorgan Sakkyndig utvalg for kontroll/godkjenning plastdrenrør X
1967 1987 Andre oppgaver Opplæringsutvalget for de sivile kjørekursene ved Hærens skole og øvingsavdeling, Starum X
1967 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges idrettshøgskole X
1967 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. X
1967 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge, Harstad X
1967 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for småbedriftsfondet X
1967 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Østmarka og Brøset sykehus X
1967 Utredning / ekspertutvalg Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene X
1967 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Telemark X
1967 Rådgivende organ Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker X
1967 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Trøndelag psykiatriske sykehus X
1967 Rådgivende organ Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere X
1967 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens kornforretning X
1967 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere X
1966 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for gjennomgåelse av vedtektene i statsselskapene m.v. X
1966 1981 Rådgivende organ Fraktefartøyutvalget X
1966 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordiska samarbetskomitten internationell politik, inklusiv konflikt- och fredsforskning X
1966 1982 Kontakt-/samarbeidsorgan Forsvarets brannvernråd X
1966 1982 Andre oppgaver Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål X
1966 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Fysioterapiskole i Oslo X
1966 1986 Andre oppgaver Bransjerådet for steinindustrien X
1966 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for sosialarbeiderutdanning X
1966 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Voksenopplæringsrådet X
1966 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Øvre Buskerud X
1966 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for barn og ungdom X
1966 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Nedre Buskerud X
1966 2010 Kontroll Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus X
1966 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk X
1966 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri X
1966 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Øvre Buskerud X
1966 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nedre Buskerud X
1966 Rådgivende organ Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet X
1966 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) X
1965 1980 Rådgivende organ Statens oljeråd X
1965 1981 Rådgivende organ Rådet for Reiselivssaker X
1965 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for utdanningssenter for helsepersonell X
1965 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Tiltaksnemnda sikring av telekommunikasjonsanlegg X
1965 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk journalisthøgskole X
1965 1983 Rådgivende organ Hovedkomiteen for norsk forskning X
1965 1984 Utredninger, lovforberedelser m.v. Liturgikommisjonen X
1965 1985 Rådgivende organ Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. X
1965 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for statens næringsmiddeltekniske skole X
1965 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås X
1965 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Brandbu X
1965 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Evenstad X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartnerskole Dømmesmoen X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Sønsterud X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens skogskole Bygland X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Finnmark landbruksskole X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartnarskule Hjeltnes X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartnerskole Rå X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartnerskole Staup X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Jæren meieriskole Bryne X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens Gartnerskole Jensvoll X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea, Ringsaker X
1965 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyret for Ørland meieriskole Brekstad X
1965 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen X
1965 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret i Statens landbruksbank X
1965 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Trondheim X
1965 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Troms X
1965 2006 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark X
1965 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Vest-Hedmark X
1965 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Øst-Hedmark X
1965 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Østfold X
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det norske komponistfond X
1965 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Det norske komponistfond X
1965 Utredning / ekspertutvalg Det interdepartementale polarutvalg X
1965 Kontakt-/samarbeidsorgan Det interdepartementale polarutvalg X
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Komite for prioritering av bruksretten til Sambandslinjer i krig (NALLA-komiteen) X
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges geologiske undersøkelse X
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Totalforsvarets sambandsnemnd X
1965 Rådgivende organ Budsjettnemnda for fiskenæringen X
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Fond for utøvende kunstnere X
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nord-Trøndelag X
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Østfold X
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Øst-Hedmark X
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vest-Hedmark X
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Aust-Agder X
1965 Rådgivende organ Spesialitetsnemnda X
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark X
1964 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Sikkerhetsforskriftutvalget X
1964 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål X
1964 1981 Arbeidsutvalget for sivile bilreparasjonstjenester X
1964 1982 Andre oppgaver Utetilleggsnemnda X
1964 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk X
1964 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skole for kostholdsøkonomer X
1964 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for arbeidsforskningsinstituttene X
1964 1988 Rådgivende organ Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder X
1964 1991 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sunnfjord og Nordfjord X
1964 1992 Rådgivende organ Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften X
1964 1992 Rådgivende organ Flystøykommisjonen X
1964 2005 Sivilforsvarsrådet X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Akershus, Område II, og for Psykiatrisk Avdeling, Sentralsykehuset i Akershus (SIA) X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Hardanger og Voss X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Salten X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Ofoten X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Vest- og Midt-Finnmark X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sunnhordland X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Helgeland X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Øst-Finnmark X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sogn og Fjordane X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Vest-Agder sentralsykehus, Psykiatrisk Storavdeling X
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Nord-Hordaland, Midt-Hordaland og Sotra X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Helgeland X
1964 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sivilforsvarsrådet X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vest-Finnmark X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Hardanger og Voss X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Øst-Finnmark X
1964 Norsk kulturråd X
1964 Kontakt-/samarbeidsorgan Forsvarets kartnemnd X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sunnhordland X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Eg sykehus og klinikk for nervøse X
1964 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norsk kulturråd X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Akershus, Område II X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisande kontrollkommisjon for Sogn X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Salten X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Ofoten X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen X
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nord-Hordland, Midt-Hordaland og Sotra X
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for legekontoret for sjømenn Kristiansand S X
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for legekontoret for sjømenn i Tønsberg X
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Røldal-Suldal Kraft A/S. Styret I X
1963 1981 Rådgivende organ Flystøyutvalg, Oslo Lufthavn, Fornebu X
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for legekontoret for sjømenn i Haugesund X
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det norske hageselskaps styre X
1963 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Administrasjonsutvalget for landbrukstekniske instituttbygg X
1963 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vikfalli. Styret i X
1963 1982 Andre oppgaver Utvalget for hjelp til flyktninger fra det sørlige Afrika X
1963 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens sjøaspirantskole, Borre X
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sunnmøre X
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Gjøvik, Toten og Hadeland X
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Valen sjukehus X
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Troms X
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Gudbrandsdalen og Valdres X
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Vest-Agder X
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Akershus. Område I X
1963 2010 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet X
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal X
1963 2014 Styret i Norsk Designråd X
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Valen sjukehus X
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sunnmøre X
1963 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) X
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vest-Agder X
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Akershus. Område I X
1963 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) X
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Troms X
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Øst-Oppland X
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vest-Oppland X
1963 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet X
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal X
1963 Styret i Norsk Designråd X
1962 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for legekontoret for sjømenn i Stavanger X
1962 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Fondet for nasjonalgaven til Island X
1962 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for legekontoret for sjømenn i Trondheim X
1962 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for småskips- og båtbyggerier X
1962 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU X
1962 1983 Rådgivende organ Utvalget for kjemiske jordanalyser til rettledning om gjødsling og kalking i jord- og hagebruk X
1962 1986 Rådgivende organ Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt X
1962 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for statens sjøaspirantskole, Bergen X
1962 1988 Utredninger, lovforberedelser m.v. Plankomiteen for Oslo sentralstasjon X
1962 1993 Rådgivende organ Lærebokutvalget X
1962 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for Statens karantenestasjon for dyr X
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Sør-Rogaland Sørsektor X
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll X
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Buskerud Sentralsykehus, Psykiatrisk avd. Lier X
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Vestfold X
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF allmenn- og spesialpsykiatriske avd. og Psyk. senter for Tromsø og Karlsøy X
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Rogaland psykiatriske sykehus - Midtsektor X
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Helse Nordmøre og Romsdal HF X
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Presteseter sykehus X
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sør-Rogaland X
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vestfold X
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Åsgård sykehus Tromsø X
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Lier sykehus X
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Rogaland psykiatriske sykehus X
1962 Rådgivende organ Rådgivende utvalg i spørsmål som angår de statsgaranterte fiskelån X
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Opdøl sykehus og Molde fylkessjukehus, psykiatrisk avdeling X
1962 Rådgivende organ Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo X
1961 1980 Rådgivende organ Rådet for databehandling i staten X
1961 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fellesskapet Staten - A/S Svorka kraftselskap X
1961 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontrollbyrået i OECDs Atomenergibyrå (NEA) X
1961 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk samarbeidsråd for kriminologi X
1961 1982 Rådgivende organ Opplæringsrådet for statsforvaltningen X
1961 1982 Andre oppgaver Takstutvalget X
1961 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Sykepleierskole X
1961 1983 Andre oppgaver Røykskaderådet X
1961 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens reseptarhøgskole X
1961 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim X
1961 1984 Andre oppgaver Boligbyggelagenes sikringsfond X
1961 1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU X
1961 1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Reitgjerdet sykehus X
1961 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond X
1961 1988 Delegasjon/Kommisjon Flyhavarikommisjonen X
1961 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norsk bergverksmuseums styre X
1961 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn X
1961 1990 Rådgivende organ Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund X
1961 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Grunnskolerådet med underutvalg X
1961 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Distriktenes utbyggingsfond X
1961 1993 Rådgivende organ Statens musikkråd X
1961 1994 Rådgivende organ Ruteplanutvalget X
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Blakstad sykehus og Asker- og Bærumklinikken X
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon I for Østfold X
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Oslo Hospital og Lovisenberg sykehus , Psykiatrisk avdeling X
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sandviken sykehus X
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sanderud sykehus X
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon III for Dikemark sykehus X
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon I for Aker universitetssykehus X
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Nordlandssykehuset, Bodø psykiatri X
1961 2016 Klage Naturskadefondets ankenemnd X
1961 2016 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret i Naturskadefondet X
1961 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Blakstad sykehus X
1961 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjon I for Dikemark sykehus X
1961 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus X
1961 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Nordland psykiatriske sykehus X
1961 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Naturskadefondet X
1961 Rådgivende organ Statens fellesblankettutvalg X
1961 Klage- eller ankeinstans Naturskadefondets ankenemnd X
1961 Rådgivende organ Utvalget for rustningskontroll og nedrustning X
1961 Rådgivende organ Statens Kortfilmutvalg X
1961 Rådgivende organ Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene X
1960 1980 Rådgivende organ Aldersgrenserådet X
1960 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for legekontoret for sjømenn i Bergen X
1960 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk strafferettskomite X
1960 1983 Kontroll, tilsyn, beredskap Grensetilsynet X
1960 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Hedmark X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Rogaland X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Vest-Agder X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Aust-Agder X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Vestfold X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Buskerud X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Oppland X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd, Oslo X
1960 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Møre og Romsdal X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter lov om folketrygd for Finnmark X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Telemark X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Nord-Trøndelag X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Nordland X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sør-Trøndelag X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Troms X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Østfold X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Sogn og Fjordane X
1960 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Hordaland X
1960 1993 Rådgivende organ Norsk Barnefilmnemnd X
1960 2014 Den norsk-russiske trålernemnd X
1960 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-sovjetiske trålernemnd X
1960 Rådgivende organ Arbeidsrettsrådet X
1960 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) X
1960 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt X
1959 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kraftverkene i Øvre Namsen. Styret I X
1959 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene X
1959 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens spesialskole psykiatrisk sykepleie X
1959 1982 Rådgivende organ Blodtransfusjonsutvalget. Rådgivende utvalg for Helsedirektøren og Sanitetssjefen i blodtransfusjons- og infusjonsspørsmål X
1959 1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt X
1959 1986 Andre oppgaver Nemnda for utdeling av stønad til apotekpersonale og deres etterlatte X
1959 1989 Rådgivende organ Landbruksopplæringsrådet X
1959 2013 Fengselsvesenets aspirantnemnd X
1959 2013 Fagrådet for Statens institutt for rusmiddelforskning X
1959 Rådgivende organ Programutvalget for nye frimerker X
1959 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kriminalomsorgens utdanningsråd X
1959 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning X
1959 Rådgivende organ Fengselsskolens aspirantnemnd X
1958 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk embetsmannskomite for konsumentspørsmål X
1958 1982 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-sovjetiske selfangstkommisjon X
1958 1983 Rådgivende organ Yrkesopplæringsrådet, hotell- og restaurantfaget X
1958 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Laurine Maarschalks fond X
1958 1990 Rådgivende organ Statens friluftsråd X
1958 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges trelastskole X
1958 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond X
1958 Rådgivende organ Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler X
1958 Klage- eller ankeinstans Overskjønnsnemnd etter lov om endring i kommunal inndeling X
1958 Klage- eller ankeinstans Skjønnsnemnd etter lov om endring i kommunal inndeling X
1957 1981 Rådgivende organ Nordisk utlendingsutvalg X
1957 1982 Kontakt-/samarbeidsorgan Nordisk kontaktorgan for atomenergispørsmål (NKA) X
1957 1982 Kontakt-/samarbeidsorgan Styret for Atomenergibyrået (NEA) under OECD X
1957 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens eiendom Njardarheim veidemark X
1957 1985 Rådgivende organ Kjøttkontrollavgiftsutvalget X
1957 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for møbel- og innredningsindustrien X
1957 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens idrettsråd X
1957 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens bergskole X
1957 2004 Rådet for Kriminalpolitisentralen X
1957 2009 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Skogtiltaksfondet X
1957 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Fond for utøvende kunstnere X
1957 Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for ullomsetningen X
1957 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Kriminalpolitisentralen X
1957 Rådgivende organ Antidumpingutvalget X
1957 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Den Norske Opera & Ballett X
1957 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Skogtiltaksfondet X
1956 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Representanter for Landbruksdepartementet i styret for 4H X
1956 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien X
1956 1994 Kontroll, tilsyn, beredskap Koordineringsrådet for sivilt beredskap X
1956 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Eksportråd X
1956 Rådgivende organ Statens premieringsråd X
1956 Klage Rikslønnsnemnda X
1956 Sjølovkomiteen X
1956 Klage- eller ankeinstans Rikslønnsnemnda X
1956 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sjølovkomiteen X
1956 Rådgivende organ Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører X
1956 Kontroll, tilsyn, beredskap Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Nordland X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Troms X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Hedmark X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Oppland X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Buskerud X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Vestfold X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Akershus X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Østfold X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Telemark X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Rogaland X
1955 1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fylkeslandbruksstyret i Hordaland X
1955 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Økonomistyret i studentsamskipnaden i Ås X
1955 1981 Samordningsnemnda for yrkesrettleiing X
1955 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Studentsamskipnaden i Ås X
1955 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for gummivareindustrien under IBU X
1955 1982 Rådgivende organ Under utvalg. farmasøytisk u/bransjeutv. kjemisk u/IBU X
1955 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU X
1955 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU X
1955 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens attføringsinstitutt i Bergen X
1955 1984 Rådgivende organ Oppfinnelser av betydning for rikets sikkerhet X
1955 1987 Forhandlingsorgan Forhandlingsutvalg for nye industritiltak X
1955 1990 Rådgivende organ Statens naturvernråd X
1955 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk filminstitutt X
1955 Rådgivende organ Statens filmproduksjonsutvalg X
1955 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens senter for epilepsi X
1954 1980 Rådgivende organ Det Krigshistoriske råd X
1954 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nordisk institutt for folkediktning X
1954 1981 Andre oppgaver Nordisk arbeidsmarkedsutvalg X
1954 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forsøksrådet for skoleverket X
1954 1987 Rådgivende organ Statens Barnevernsråd X
1954 1989 Rådgivende organ Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet X
1954 1993 Rådgivende organ Prisrådet X
1954 2004 Styret for Statens varekrigsforsikring X
1954 2018 Havretts- og sjøgrenseutvalget X
1954 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens varekrigsforsikring X
1954 Rådgivende organ Havretts- og sjøgrenseutvalget X
1953 1980 Rådgivende organ Statens husmorferieutvalg X
1953 1982 Andre oppgaver Samordningsutvalget for ymse innkjøp i staten X
1953 1982 Rådgivende organ Statens ungdomsråd X
1953 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for Norges Hermetikkfagskole Stavanger X
1953 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) X
1953 1985 Rådgivende organ Landbrukets filmråd X
1953 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt X
1953 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens kjølemaskinistskole X
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for pensjonsordningen for apoteketaten X
1953 Stortingets rettferdsvederlags utvalg X
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Rikshospitalets apotek X
1953 Rådgivende organ Selfangstrådet X
1953 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sivillovbokutvalget X
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk X
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Forbrukerrådet X
1953 Styret for pensjonsordningen for apotekvirksomhet X
1953 Rådgivende organ Billighetserstatningsutvalget X
1952 1981 A-paktutvalget. Interdepartementalt utvalg til å samordne departementenes virksomhet i samband med Atlanterhavspakten. X
1952 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for elektroteknisk industri under IBU X
1952 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for lær- og skotøyindustrien under IBU X
1952 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget konfeksjonsindustrien under IBU X
1952 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for konfeksjonsindustrien X
1952 1982 Rådgivende organ Bransjeutvalget for tekstilindustrien under IBU X
1952 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalg for kjemisk industri under IBU X
1952 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU X
1952 1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Bransjeutvalget for mekanisk industri under IBU X
1952 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond X
1952 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hermetikkindustriens Laboratoriums styre X
1952 1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for landbrukets film- og bildekontor X
1952 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien X
1952 1987 Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for tegneserier X
1952 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Riksgalleriet X
1952 1990 Rådgivende organ Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid X
1952 2004 Industriberedskapsutvalget (IBU) X
1952 2014 Den norsk-danske trålernemnd X
1952 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-danske trålernemnd X
1952 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø X
1952 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund X
1952 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens teaterhøgskole X
1952 Kontroll, tilsyn, beredskap Industriberedskapsutvalget (IBU) X
1951 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket X
1951 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet reguleringsfondet treforedlingsindustrien X
1951 1985 Kontakt-/samarbeidsorgan International commision on rules for the approval of electric equipment (CEE) X
1951 1986 Andre oppgaver Norges krigsskaderåd X
1951 2014 Den norsk-tyske trålernemnd X
1951 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt X
1951 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-tyske trålernemnd X
1950 1983 Kontroll, tilsyn, beredskap Transportberedskapsrådet X
1950 1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Beredskapsrådet for arbeidskraftspørsmål X
1950 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Feriefondet X
1950 Det veterinærmedisinske rettsråd X
1950 Regjeringens representasjonsutvalg X
1950 Rådgivende organ Det veterinærmedisinske rettsråd X
1950 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Kommunalbank X
1949 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for kommunalopplæringsfondet X
1949 1982 Forhandlingsorgan Statens representanter i styret for A/L Fiskernes Redskapsfabrikk X
1949 1982 Rådgivende organ Drivstofforsyningsrådet X
1949 1986 Rådgivende organ Rådet for veterinærmedisinsk forskning X
1949 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens sykepleieråd X
1949 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Brevskolerådet X
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning X
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for medisinsk forskning X
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for humanistisk forskning X
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for naturvitenskapelig forskning X
1949 1992 Rådgivende organ Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd X
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd X
1949 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nortraships Sjømannsfond X
1949 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn X
1949 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Pensjonstrygden for sjømenn X
1949 Kontroll, tilsyn, beredskap Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen X
1948 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Studentsamskipnaden i Trondheim X
1948 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Studentsamskipnaden i Bergen X
1948 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Professor Korsmos ugrasfond X
1948 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens attføringsinstitutt i Oslo X
1948 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for støperiindustrien X
1948 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver X
1948 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Statens Fiskarbank X
1948 1988 Rådgivende organ Nordisk metodikk-komite for næringsmidler - Den norske nasjonalkomite X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Ålesund X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bergen X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Narvik X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tromsø X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Fredrikstad X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Oslo X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Trondheim X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Tønsberg X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Sandefjord X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Porsgrunn X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Kristiansund X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Arendal X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Kristiansand X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Stavanger X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Bodø X
1948 1989 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Haugesund X
1948 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Losstyret X
1948 2016 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten X
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø X
1948 Rådgivende organ Aspirantnemnda for utenrikstjenesten X
1948 Kontroll, tilsyn, beredskap Beredskapsrådet for landets helsestell X
1948 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Riksteatret X
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret for Statens fiskarbank X
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Brannskole X
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Bildende Kunstneres Hjelpefond, Styret X
1948 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) X
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Budsjettnemnda for jordbruket X
1948 Råd til forvaltningen Helseberedskapsrådet X
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Riksteateret X
1948 Styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond X
1947 1980 Forhandlingsorgan Office International des Epizooties X
1947 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for skipsbyggingsindustrien X
1947 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for motorindustrien X
1947 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for skotøy- og lærindustrien X
1947 1982 Rådgivende organ Bransjerådet for elektroteknisk industri X
1947 1982 Kontakt-/samarbeidsorgan Bransjerådet for tekstilindustrien X
1947 1985 Rådgivende organ Værskiputvalget X
1947 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for trelastindustrien X
1947 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for treforedlingsindustrien X
1947 1986 Rådgivende organ Bransjerådet for bergverkene X
1947 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sjømannsnemnda X
1947 2019 Straffelovrådet X
1947 Rådgivende organ Straffelovrådet X
1947 Den norske ILO-komite X
1947 Rådgivende organ Valutarådet X
1947 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker X
1947 Bunad- og folkedraktrådet X
1947 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre X
1947 Rådgivende organ Bunad- og folkedraktrådet X
1947 Kontakt-/samarbeidsorgan Den norske ILO-komite X
1947 Styret for Universitetet i Bergen X
1946 1980 Andre oppgaver Den internasjonale hvalfangstkommisjonen X
1946 1980 Andre oppgaver Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten X
1946 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stedjes minnefond X
1946 1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Landbruksdepartementets stav- og tønneråd X
1946 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Den Norske Stats Husbank X
1946 1986 Rådgivende organ Skipsvalutakomiteen X
1946 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd X
1946 2004 Styret for den norske UNESCO-kommisjonen X
1946 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret i Norsk Tipping AS X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husbankens avdelingsstyre i Trondheim X
1946 Råd til forvaltningen Landsrådet for Heimevernet X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fondet for Norske yrkesoffiserers språkstudier i Storbritannia (Språkstudiefondet) X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husbankens avdelingsstyre i Bergen X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO X
1946 Den norske UNESCO-kommisjonen X
1946 Kontroll, tilsyn, beredskap Statskontrollen ved Norsk Tipping A/S X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Landsrådet for Heimevernet X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank X
1946 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husbankens avdelingsstyre i Hammerfest X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Tipping A/S X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Husbankens avdelingsstyre i Bodø X
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO X
1945 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arbeidsdirektoratets styre X
1939 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Studentsamskipnaden i Oslo X
1939 1990 Rådgivende organ Det teknisk-sakkyndige pasteuriseringsråd X
1939 Rådgivende organ Bisjukdomsnemnda X
1938 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø X
1937 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Chile X
1937 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret for Politihøgskolen X
1937 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Politiskolen X
1936 1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for Aulestad X
1936 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Meierilaboratoriet X
1936 2009 Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet X
1936 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet X
1936 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Omsetningsrådet X
1936 Omsetningsrådet X
1935 1980 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for omsetningsavgiften X
1935 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond X
1934 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Nederland X
1934 1987 Rådgivende organ Margaringutvalget X
1934 2014 Den britisk-norske trålernemnd X
1934 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Roald Amundsens hjem X
1934 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-britiske trålernemnd X
1933 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Portugal X
1933 1981 Det lokale programråd for NRK - Troms X
1933 Råd til andre enn forvaltingen Kringkastingsrådet X
1932 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) AS Vinmonopolets styre X
1932 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. A/S Vinmonopolets styre X
1931 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Italia X
1931 1981 Andre oppgaver Komiteen til bevaring av polarskipet "Fram" X
1930 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Spania X
1929 1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkomiteen for Chr. Michelsens fond X
1929 1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Statens korn- og kraftforråd X
1929 Klage- eller ankeinstans Kornankenemnda X
1929 Rådgivende organ Revisorrådet X
1927 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Sveits X
1927 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-USA X
1925 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Danmark X
1925 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Sverige X
1925 1980 Klage- eller ankeinstans Fast forliksnemnd, Norge-Finland X
1925 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Ligningsrådet for Svalbard X
1924 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges landbrukshøgskoles forskningsfond X
1922 1984 Klage- eller ankeinstans Ankenemnda for verdsettelse av aksjer X
1922 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i A.C. Houens legat X
1920 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen X
1918 Rådgivende organ Hjemmearbeidsrådet X
1917 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens Pensjonskasse X
1916 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet X
1913 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Riksskattestyret X
1913 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens styre for Pengelotteriet X
1912 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Carnegies Heltefond for Norge X
1911 1986 Klage- eller ankeinstans Forsikringslovnemnda X
1911 1986 Rådgivende organ Forsikringsrådet X
1910 1981 Klage- eller ankeinstans 2. avdeling i Styret for det industrielle rettsvern (Klageavdelingen) X
1909 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for "Herman Hansens legat - - - " X
1900 Den rettsmedisinske kommisjon X
1898 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Farmakopekommisjonen X
1898 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Nationaltheatret X
1898 Utredning / ekspertutvalg Farmakopekommisjonen X
1896 1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nansenfondet og de dermed forbundne fond X
1895 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rikstrygdeverkets styre X
1876 1985 Andre oppgaver Den norske gradmålingskommisjon X
1679 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Krigshospitalkassen X